Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 20

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


2001 Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

V oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek

1. Monothematická sbírka Vítězové je v pododdělení 1301: Soustavné přehledy světců.

2. Hlasy Katolického spolku tiskového: jejich bibliografie je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury, a to pod názvem Čtyřicet let Katolického spolku tiskového v Praze. Zánik Katolického spolku tiskového v Praze. Jednotlivá čísla jsou zařazena v knihovně thematicky, neboť jejich periodicita byla často menší, než šestkrát do roka.


Rozmach katolických revuí.

Krlín Josef, 1929

Život 1929, roč. 11, č. 1, str. 11 – 13.


Seznam katolických časopisů v řeči československé, vycházejících v Č. S. R. a v cizině. Zpracováno podle stavu ze dne 1. ledna 1934. Svazek I.

Hlaváč J., 1934

Jiný svazek tohoto titulu nevyšel.


Bibliografie českých katolických novin a časopisů vycházejících v Čechách v letech 1800 – 1918.

Blabolil Antonín, 1970

Jsou míněny České země!


Sto let žurnalistiky i literární publicistiky katolíků českých i slovenských.

Bitnar Vilém, 1932

Lidové listy 1932, roč. 11, č. 154, str. 7/7; č. 155, str. 8/7 a č. 157, str. 9/7. Skenováno z nekvalitních podkladů, uvítáme vylepšení.


O mimopražském katolickém českém tisku.

Formánek František, 1934

Život 1934, roč. 16, str. 104n. K autorství: odpovědný redaktor.


Výstava katolického tisku časopisu "Otázky dneška".

Drábek Jan, 1934

Otázky dneška roč. 3, 1934 – 1935, s. 139 – 141. Dar Knihovně. Pán Bůh odplať.
Za pozornost stojí ve srovnání s ruskými bezbožeckými časopisy úplná absence bezbožeckého tisku německého (přitom v Německu už r. 1933 byly zřizovány první koncentrační tábory) – jakoby součást nepřipravenosti na rychle se blížící německou agresi ...


Katolické časopisectvo na Slovensku.

Nepraš Josef, 1932

Život 1932, roč. 14, str. 242n. K autorství: J. Nepraš byl odpovědným redaktorem čísla.


Katolický tisk na Slovensku.

Mäs.(?), 1934

Život 1934, roč. 16, str. 79.


Katolicke časopisectvo slovenské. Maďarské katatolicke časopisectvo na Slovensku.

Bucko Vojtech, 1934

ČKD 1934, č. 2, str. 106 – 108 a č. 6, str. 372n.


Akord – časopis katolicky orientovaných autorů pro literární kritiku a teorii.

Durych Jaroslav, Chudoba Bohdan, Pecka Dominik, Dokulil Jan, Zahradníček Jan aj., 1948

Vycházel ve třech etapách, v každé s jiným vydavatelem: 1. 1928 – 1933, 2. 1934 – 1939, 3. 1939 – 1948. Hodláme přinést jen výběr příslušných textů. Např. ve 2. etapě Edice Akord vydávala Hegerovy překlady Bible (viz pozn. b) v pododdělení 0101 Základní vydání celého Písma svatého česky nebo latinsky), které nebudeme publikovat; dokonce budeme vybírat i z Duchovní orientace, kterou vedl P. Dominik Pecka.
1. Akord – Časopis katolicky orientovaných autorů pro literární kritiku a teorii. Forst Vladimír, Trochtová Zina, 1985.
2. Zpráva o činnosti Moravana, spolku katolických akademiků. Drobný Antonín, Smékal Bedřich aj., 1931.
3. 1906 – 1946. Spolek katolických akademiků Moravan. Skoupý Karel, Uher Augustin aj., 1946.


Anděl strážný. Časopis katolických dětí.

Mathon Placidus Johannes, Ambrož Vilém, Masák Emanuel, Pokorný Ferdinand, 1948

Vycházel v letech 1882 až 1918, roku 1919 nevyšel kvůli Masarykovské revoluci (ale už r. 1929 preláti dětem do hlav vtloukali téměř svatého Masaryka – a ještě jim na něho otiskli básničku (titul č. 7 toho roku), v letech 1941 až 1944 vydávání přerušeno německou okupací, znovu obnoven 1945 a opět zastaven 1948 komunistickým režimem (toho roku vyšlo jen pět čísel). Podnázev je od r. 1945 Časopis katolických dětí.
V roč. 9899 chybí č. 3, opravu připravujeme.


Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou blahoslavenné Panny Marie

Stojan Antonín Cyril, Jašek Adolf, Jemelka František, 1910

Připojujeme: Apoštolát sv. Cyrilla a Metoděje 1910 – 1948; bibliografie časopisu věnovaného sjednocení Slovanů v Kristu a ukázky jeho unijního úsilí. Špaček Michael, 2011.
Pozn.: I zde pozorujeme nešvar typický pro dobu několika desetiletí po převratu r. 1989 – nenápadné sdělování jakoby doba německého nacionálního socialismu, doba okupace Československa, nebyla tak hrozná jako doba komunistického režimu; drsný opak je ovšem pravdou. Toto nenápadné sdělování se projevuje v nadpisu publikace: "1910 – 1948", t. j. jakoby za okupace časopis vycházel. Nevycházel: poslední č. 5 smělo vyjít r. 1941, a vydávání bylo obnoveno až po osvobození, r. 1946. (O zastavení vydávání za komunismu, po r. 1948 už autor hovoří.)
Stejný nedostatek postihl i Wikipedii, kde je o tomto časopisu pojednáno.
Časopis měl také svojí knižní řadu - Knihovnu Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Knihy jsou v naší Knihovně zařazeny v odpovídajících odděleních. Předběžný seznam:
1: Pozdrav krajanům. Dopis všem krajanům, Čechům, Moravanům a Slovákům roztroušeným mimo vlast po širém světě. Kalan Jan, Kozák Rafael, 1925.
- Slovanští apoštolé sv. Cyril a Metoděj. Grivec Fran(c) Xaver, 1927.
4. Ruský národ a sjednocení církví. Вилинский Валерий Сергеевич, 1928.
- Protest sv. Otce proti náboženskému teroru v Rusku. Pius XI., 1930.
- Katolická akce v praksi. Zpráva o II. kursu moravského kněžstva O katolické akci na sv. Hostýně 24. – 27. srpna 1936. Vašek Bedřich, Hlouch Josef, Dolanský Josef, 1936.
- Apoštolát jednoty. Apostolatus unitatis. Dokoupil Antonín (pseudonym P. Alberti), 1937 – k autorství: ředitel diecésního výboru ACM.
- Kristus v církvi. Grivec Fran(c) Xaver, Jemelka, František, 1938.
- Aby všichni jedno byli. Výklad unijní otázky a sbírka modliteb za sjednocení církví. Mastiliak Ján (pseudonym Marianov Ivan), Jemelka, František 1939.
- Dělník dnes. Dělník v náboženské práci. Vašek Bedřich, Ondruška Arnošt, 1940.
- К вопросу о соединении церквей; по поводу доклада проф. Н. О. Лосского сборник статей. Лосский Николай Онуфриевич, Кельнеръ Iоаннь, Маракуев Сергей Владимирович, 1940.
- Obřad zasvěcení bl. Panně Marii, Pomocnici křesťanů, Prostřednici všech milostí.
- Svatý Cyril v české poesii moderní : [Výbor / Sestavil Vilém Bitnar] 1927.
- Čerty ideologii russko-katoličeskogo dviženija / Valelerij Sergejevič Vilinskij, 1928.
- Okružní list ctihodným Bratřím patriarchům, primasům, arcibiskupům, biskupům a osatním správcům diecézí v míru a společenství žijícím s Apoštolksou Stolicí o horlivém šíření duchovních cvičení / Pius XI. 1930.
- Zásvětná modlitba k Panně Marii pomocnici křesťanů, prostřednici všech milostí, 1940.
- K jubileu ruské církve : Pět století autokefalie ruské církve 1448-1948 / Josef Olšr, 1948.


Archa, revue pro katolickou kulturu

Dostál-Lutinov Karel aj., 1912

Změny podnázvu: Měsíčník pro literaturu, kulturu a život (od roč. 6 r. 1918 do roč. 14 r. 1927), Sborník pro literaturu, umění, kulturu a život (od roč. 15 r. 1927 do roč. 25 r. 1937), Revue pro literaturu, umění, kulturu a život (od roč. 26 r. 1938 do r. 1948), Kulturní revue (od roč. 1/33 r. 1958 do roč. 2/34 r. 1959) a Literární revue československého exilu (poslední ročník v létech 1960 – 1963). Kromě uvedeného autora († 1923) nesli porůznu odpovědnost i (abecedně): Čapek Emanuel, Čmejrek Eduard, Kratochvil Antonín (exil), Masák Emanuel, Norbert František, Slavík Jindřich Maria, Svoboda Josef, Svozil Oldřich, Večeřa František, Vysloužil Vilém, Zamykal Ladislav. Vycházelo v létech 1912 – 1941, 1945 – 1948 a 1958 – 1963 (exil). Pro exilová vydání použita adresa http://www.scriptum.cz/archa_mnichov/index.html.
Poselství. Almanach k dvacátému pátému výročí Družiny literární a umělecké. Svozil Oldřich, Vrbík Stanislav, 1938 je (bez bibliografie Družiny) v pododd. 2004: Almanachy, bibliografie pak v pododd. 1504: Přední české, moravské a slezské osobnosti.
Přílohou Archy je Archiv literární. Prameny dějin české literatury katolické. Bitnar Vilém (red.), 1919 – 1922.


Archy, č. 1 (1926) – 65 (1941), (řada 2) č. 1 (1945) –13 (1948). Kompletní – všechny sbírky.

Florian Josef, Florian Josef Václav (aj.), 1926

Není v našich silách kontrolovat jednu každou otištěnou stránku, knihařská úprava přímo vybízí k "vykuchání" některých stránek z nejrůznějších důvodů. Proto budeme vděčni za informaci o chybějící té které stránce. Příklad: V souboru archy_1936_35_r.pdf jsou pdf-stránky 4 a 5 nesprávné, což se pokusíme napravit. V č. 4849 chybí článek Lidstvo na cestě křížové (12 str.). Archy si zaslouží, aby byly kompletně v pořádku. Děkujeme za každé upozornění. Č. 51 má zase navíc Svátek Dušiček (16 str.). Co chybí v č. 52: V bráně Nového roku (4 str.); Jakub Deml a umění (8 str.); Protokol Deml (4 str.). V č. 53 pak Katharine Mansfield.
Pozn.: Také zde vidíme, jak Němci nám zakázali vydávání v r. 1941, a poté, když byli od nás vyhnáni, jak sami Češi zakázali vydávání po r. 1948.


Cyrill – všechna čísla (podle odkazu). Časopis pro katolickou hudbu posvátnou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Lehner Ferdinand aj. red., 1874

Zároveň orgán jednoty Cyrillské (1874 až 1905, 1910 až 1944, 1946 až 1948). Časopis je ve velice příhodném tvaru na adrese.


  Časopis katolického duchovenstva (ČKD) – všechna čísla (viz charakteristiku)

  Tomek Mikuláš (aj. red.), Ježek Jan, 1828

  Takto se časopis jmenoval později (1860 až 1949), předchozí název byl Časopis pro katolické duchovenstvo (1828 až 1852), v letech 1853 až 1859 a v roce 1939 nevycházel. Časopis je v poněkud nevhodném tvaru (nicméně lze částečně hledat podle nadpisů asi většiny článků na adrese) a bez některých stránek nebo i celých čísel. Tento chybějící materiál pro rozsah rozdělen do tří částí. Doplněk1: CKD_1828_2 – 4; CKD_1829_2 – 4; CKD_1830_2 – 4. Doplněk2: CKD_1831_2 – 4; CKD_1832_2 – 4; CKD_1834_2 – 4. Doplněk3: CKD_1835_1.3; CKD_1838_1.4; CKD_1841_3; CKD_1896_5, str. 257 – 269; CKD_1933_6, str. 555 – 564; CKD_1933_7, str. 565 – 628; CKD_1949_1.2. Přebíráme jej z Deposita CMBF, takže ČKD je s tímto doplňkem naprosto kompletní.
  Přikládáme Jenerální rejstřík věcný Časopisu katolického duchovenstva od roku 1828 – 1878, Ježek Jan aj. red., 1878 (Dědictví sv. Prokopa, příloha ke sv. 18 – na titulním listě je omylem uveden sv. 8; blíže Zpráva o XLII. a XLIII. schůzi výboru Dědictví sv. Prokopa dne 20. prosince 1878 a 31. ledna 1879, ČKD 1879, č. 1, str. 71 a 73).
  ČKD v různých dobách redigovali i: Procházka Vojtěch, Mráz Ignác, Václavíček Václav Vilém, Pešina Václav Michal, Jirsík Jan Valerián, Havránek František Xaver, Tersch Eduard, Vinařický Karel Alois, Borový Klement, Krásl František Borgia, Kryštůfek František Xaver, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, Stejskal František Xaver, Čihák Josef, Vajs Josef a Kadlec Karel.
  Příloha ČKD Slavorum litterae theologicae – Conspectus periodicus je v pododdělení 1405: Východ.


  Časové úvahy. Bibliografie; šířeji Politické družstvo tiskové, nově Tiskové družstvo – bibliografie.

  Brynych Eduard Jan Nepomucký, Reyl František, Keppl Karel, Papež Jiří (aj. red.), 1943

  Poslední sešitek sbírky "Časové úvahy" vyšel r. 1943 jako č. 387/388.
  Úplná bibliografie dosud není zpracována. Prozatímní bibliografie:
  1. Časopis Časové úvahy v letech 1896 – 1918, témata a osobnosti. Papež Jiří, 2014 (průkopnická, bakalářská práce zpracovávájící bibliografii prvních 22 let existence Časových úvah – pro další roky připravujeme její pokračování; uveřejněno se souhlasem autora).
  2. Seznam knih Tiskového družstva pod ochranou sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové Adalbertinum, 1930 (nabídková brožurka).
  3. Zvlášť číslované:
  Škola a náboženství. Tauber Otokar, 1919, 255.
  Naše republika a Řím. Rohleder Josef, 1919, 256.
  Katolíci za války – odpovědi na nepřátelské výtky. Skála Václav, 1919, 259. (Zbývá se ovšem otázat, kdo z tzv. katolické monarchie zodpovídá za to, že se Rakousko-Uhersko ve vojně přidalo k potrhlému protestantskému Německu proti pravoslavnému Rusku – vždyť pravoslaví a katolictví jsou si tak blízké! Nezpůsobili to tzv. rádoby katolící? Podobně jako i dnes titíž rádoby katolíci plivají po pravoslavném Rusku po vzoru západních, už ani ne protestantů, ale rovnou bezvěrců. Ba hůř: evropské země jsou ochotny spolupracovat s wahabitskými Saúdy podporujícími terorismus a násilně likvidujícími křesťanství, ale nikoliv s křesťanským Ruskem, které proti tomuto islámskému terorismu úspěšně bojuje!)
  Laická morálka. Novotný Josef (někdy pseudonym Topolský Josef), 1920, 263.
  Církev československá. Skála Václav, 1920, 264.
  Věda a víra o původu světa. Novotný Josef (někdy pseudonym Topolský Josef),1920, 266.
  Církevní snahy Husovy. Sahula Jiří, 1920, 268.
  Časové záhady výchovy – studie filosoficko-morální. Tauber Otokar, 1920, 269.
  Skutky a nikoli pouhá slova papeže míru Benedikta XV. Kašpar Karel Boromejský, 1922, 277.
  Československý katechismus – rozklad křesťanství. (Rozbor katechismu dra Farského a Kalouse.). Konečný Jan, 1922, 283.
  Církevní úkoly staročeských škol nekatolických. Sahula Jiří, 1923, 284.
  Dnešní směry socialismu. Hronek Josef, 1923, 285.<> Sektářské vědomosti o Husovi. Sahula Jiří, 1924, 294.
  První průkopníci luterství v Čechách. Sahula Jiří, 1924, 295.
  Adventisté. Konečný Jan, 1926, 305.
  Biblické ženy a katolická dívka. Kreuser Martin, Oliva Arnošt, 1927, 308.
  Pravda a lež o českých dějinách. Díl I. Doba katolická. Díl II. Hus a husitství. Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1926, 307, 1927, 310.
  Mravní záhady dneška. Tauber Otokar, 1928, 311.
  Obraz doby svatováclavské. 1., 2. a 3. díl. Sahula Jiří, 1929, 314, 317 a 318.
  Pozn.: Jiří Papež ve své bibliografii, str. 10, uvádí, že se mu nepodařilo dostat se ke dvěma číslům Časových úvah. Jejich zveřejnění připravujeme na tomto místě.


  Čech: politický týdenník katolický

  , 0

  Zpřístupňujeme digitalizaci časopisu, kde si čtenář může prohlížet jednotlivá čísla nebo vyhledávat v obsahu celého časopisu na adrese Národní digitální knihovny. Ročníky omezené licencí v ČR jsou volně ke stažení na adrese Austrian Newspapers Online. Časopis vycházel v letech 1869-1896 a 1904-1937 V letech 1897-1903 se periodikum dočasně jmenovalo Katolické listy.


   Dobrý pastýř. Týdeník katolického kněžstva. Všechna čísla.

   Březina Alois a j. (red.), 1945

   Vycházel po osvobození ČSR až do zákazu komunistickým režimem: roč. 1, č. 1 (1945) – roč. 4, č. 9 (1948).
   Časopis měl i přílohy. Nejdůležitější (v letech 46 – 48) byla příloha O knihách. Tuto přílohu zveřejňujeme u titulu Knihy pro katolíka. Literární rádce a průvodce novější dobou. Krlín Josef, 1933, v pododd.1501: Bibliografie české katolické literatury.
   Další přílohy:
   - V Getsemane. Postní řeči z roku 1938. Melka Antonín, 1946.
   - Duchovní příprava do života pro žactvo opouštějící školu. Tomášek František, 1946.
   - Čtyřletý rozvrh pro katechetická kázání v kostele 1948 – 1951, 1948.


   Duchovní pastýř. Měsíčník katolického duchovenstva.

   Beneš Josef (a j. red.), 1951

   Vycházel do r. 1990, občas nepravidelně. Se záměrem jej nahradit začaly vychízet Teologické texty (jsou na internetu): v l. 1978 – 1989 (č. 1-22) samizdatově, od převratu, kdy Duchovní pastýř zanikl, legálně, a to do r. 2015, kdy zanikly i ony. Katechetické přílohy otiskujeme v poddoddělení katechetika.


   Hlasy svatohostýnské

   Xaver Zimmerhacki, Antonín Rejsek, David Kubíček, 1918


   Hlasy svatováclavské

   Hálek Vlastimil, Suchoradský Antonín, 1928

   Vycházely v letech 1900 až 1928, vydávalo družstvo Vlast zhruba šestkrát ročně. Výzva: rádi bychom toto periodikum dokompletovali.
   16 (1916), č. 4 – 6.
   23 (1923), č. 1 – 6. Díl I. 126 str.
   24 (1924), č. 1 – 6. Díl II. 155 str. Pozn.: Předchozí a tento ročník vyšly ještě společně jako zde publikované 2. vyd. pod názvem O budoucnosti katolické církve a konci světa ve světle předpovědí Pána Ježíše a proroctví svatých a světic Božích anebo osob zemřelých v pověsti svátosti. Honert Wilhelm Hermann, Oliva Václav, 1931.


   Hlídka – všechna čísla

   Vychodil Pavel Julius (aj. red.), 1884

   Název se měnil. Původní název byl Zprávy apoštolátu tisku. Listy věnované zájmům křesť. písemnictví. Roč. 2 /1885 měl název Hlídka literární. Zprávy apoštolátu tisku. Počínaje roč. 3 /1886 pak Hlídka literární. Listy věnované literární kritice. Roč. 13 (1) / 1896 až 16 (4) / 1899 měly název Hlídka. Měsíčník vědecký se zvláštním zřetelem k apologetice a filosofii. A konečně od roč. 17 / 1900 prostě Hlídka. Měnil se i vedoucí redaktor. Po většinu let jím byl vynikající P. Pavel Julius Vychodil OSB. První dva roky časopis vycházel jako příloha Školy B. S. P. a vedl jej patrně přímo P. Placidus Johannes Mathon OSB, ročníky 3 / 1886 až 12 / 1895 spolu s P. Vychodilem vedl P. Plaček Bernard OSB. V roč. 13 / 1896 až 15 / 1898 vedlo Hlídku hvězdné trio: s P. Vychodilem nejlepší český filosof a theolog, Otec kanovník Pospíšil Josef († 1926), a P. Dr. Hodr Jakub. Roč. 17 / 1900 vedl P. Vychodil s širokým kolektivem spolupracovníků, u roč. 16 / 1899 a od roč. 18 / 1901 do roč. 30 / 1913 je uveden jen tento kolektiv. Od roč. 31 / 1914 byl časopis veden pouze P. Vychodilem, a to až do č. 4. – 5. roč. 55 / 1938, kdy po blažené smrti P. Vychodila přebírá vedení budoucí opat rajhradský P. Pokorný Václav Jan OSB, který časopis vede až do vůbec posledního vydaného č. 4. roč. 58 / 1941 (v letech 1939 a 1940 je opět kromě redaktora jmenován i široký okruh spolupracovníků). Jednotlivé ročníky přinesla adresa. Knihovna Biskupství brněnského uvádí: "K tomuto celku souborů je připojen abecední přehled (ObsahHlidk-z.pdf) autorů, u jejichž jmen jsou zaznamenány všechny jejich příspěvky, což může zájemci usnadnit hledání příslušné publikace." Bylo by ale záhodno, aby tvůrci abecedního přehledu jej dopracovali – záznamy jsou v něm v mnoha případech jen orientační-hromadné a hledat konkrétní článek tak neumožňují – vzorem mohou být Knihovně Libri nostri laskavě poskytnuté bibliografie Dr. Libora Nekvindy nebo Bc. Jiřího Papeže.


   Jitro – časopis středoškolských studentů katolických. Všechna čísla. Bibliografie Edice Jitra. Úsvit – výchovný časpis pro katolickou studující mládež. Všechna čísla.

   Pecka Dominik, 1942

   Časopis Jitro nejdříve vycházel jako příloha Studentské hlídky (od roč. 4 – 1112, s výjimkou roč. 8 a 9 – Sh1718 a ShZv1819), od 1. roč. Ji1920 pak samostatně. "Nultým" roč. Jitra byla příloha Poesie. Ukázky středoškolské Musy (viz zde Sh1011). Je tedy Vilém Bitnar vlastně zakladatelem Jitra.
   Časopis zažil čtyři hrozná období. Poprvé hned při zahájení vydávání v revolučním roce 1918 – 1. číslo smělo vyjít až v červnu 1919, a i když začalo oslavným článkem na škůdce v čele státu, další číslo vidíme až v listopadu 1919. Duhým takovým obdobím byl německý nacionální socialismus – poslední číslo roč. 24, 4243, bylo třetí, další vydávání Němci zakázali. Po osvobození Československa Rudou armádou navázal P. D. Pecka po necelé tři roky jako red. časopisu Úsvit, ale pak se to zase pokazilo; místo německého levičáckého nacismu přišel polointernacionální levičácký komunismus. A čtvrté období nastalo po listopadové internacistické revoluci, kdy časopis už nebyl obnoven.
   Pro provázání s časopisem Jitro hodláme zařadit bibliografii Edice Jitra sem a ne do pododd. 1501: Bibliografie české katolické literatury.
   V časopisu chybějí některé listy Cyrillo-Methodějského Věstníku studentského, Raportu a některé obálky, což už ponecháváme badatelům.
   Jitro vydávalo ve své edici i knihy (edice Jitra), jejich seznam za pomoci odd. referencí NK Čr také uvádíme.


   Katolické listy

   , 1897

   Zpřístupňujeme digitalizaci, kde si čtenář může prohlížet jednotlivá čísla nebo vyhledávat v obsahu celého časopisu na adrese Národní digitální knihovny. Katolické listy byl název periodika Čech v letech z let 1897-1903.


    Logos. Časopis pro homiletiku a katechetiku. Všechna čísla.

    Zima Václav, Stříž Antonín Ludvík (aj. red.), 1949

    Vycházelo v letech 1946 (pětkrát), 1947 a 1948 (po 10 číslech) a 1949 (dvě dvojčísla). Zmíněno zde ve stati Bohuslav Rupp. Nakladatelství katolické věrouky, homiletiky, katechetiky a klasické beletrie v Praze. Zach Aleš, 2018 v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.
    I zde by bylo přínosné zpracovat bibliografii autorů a článků. K tomu by byly vhodné obálky od jednotlivých čísel (tak jako v roč. 49), které se nám ale nepodařilo sehnat. Připojujeme separát Proč katolík věří? Matoušek Kajetán, 1949 – vyšel jako zvláštní příloha na pokračování v roč. 1948 č. 10 až 1949 č. 3 – 4 (děkujeme dvěma čtenářkám za pomoc s její kompletací).


    Museum – všechna čísla (viz charakteristiku). Časopis katolických bohoslovců slovanských.

    Sušil František (aj. red.), 1866

    Změny podnázvu: Do r. 1885 bez podnázvu. Od r. 8586 List bohoslovců česko-moravských (od r. 8889 pomlčka vypuštěna). Od r. 9596 Časopis bohoslovců českomoravských. Od r. 1904 Časopis bohoslovců českoslovanských. V r. 1918 Časopis českých bohoslovců. V r. 1921 bez podnázvu. V r. 2223 Časopis katol. bohoslovců českoslovanských. Od r. 2324 Časopis katolických slovanských bohoslovců (v r. 1925 bez podnázvu). Od r. 1930 Časopis slovanských bohoslovců. V r. 4546 a 4647 Revue slovanských bohoslovců. V r. 4748 Časopis katolických bohoslovců.
    Zdrojové soubory (Bohu žel jen černobílé; autoři také přehlédli, že soubory Museum_27_rocnik.pdf a Museum_28_rocnik.pdf jsou skeny téhož ročníku, takže rok 1992/3 snad jen zatím chybí) a průvodní slovo pořizovatelů tohoto skvělého díla na adrese; vyjímáme z něho: "Ročník 1867/8, scházejí strany 17 – 24, může se ale jednat o chybu ve stránkování. V ročníku 1872/3 scházejí strany 108n. V ročníku 1874/5 scházejí strany 8n. V ročníku 1875/6 chybějí strany 20n. Ročník 1887/8 pravděpodobně vůbec nevyšel. V ročníku 1940/41 chybějí čísla 4 a 5, ovšem s vysokou mírou pravděpodobnosti vzhledem k tehdejší politické situaci nevyšla.
    26. 1. 2017, P. prof. Dr. Ctirad Václav Pospíšil, Th. D."
    V revolučních letech (1920 – 1921, 1942 – 1944: náhradou vyšly dva Almanachy r. 1942, 1948 – 1989, 1990 – 2017), kdy "pravda a láska" vládla zvláště tvrdě, časopis nevycházel. Naproti tomu v prvním desetiletí 20. stol. byla situace natolik příznivá, že mohl být vydan Věcný rejstřík Musea, časopisu bohoslovců českoslovanských I. – XLV. ročník. Lorenc Josef, 1912.


    Na hlubinu – všechna čísla, vč. kompletní bibliografie

    Braito Silvestr Maria Josef, Nekvinda Libor, 1948

    Podnázev 1. roč. (1926) je Časopis pro pěstování a prohloubení duchovního života, hned od r. 1927 Revue pro vnitřní život. Vydávání skončilo r. 1948. Před celek souborů zařazujeme publikaci Na hlubinu 1926 – 1948. Bibliografie revue pro duchovní život. Nekvinda Libor, 2000; autorovi děkujeme za souhlas se zveřejněním.
    Pozn.: 1. Pro badatele vč. tradičních katolíků, kteří hledají příčiny dnešní církevní situace, je studium této revue nezbytné. Veliké množství zdejších podnětů a praménků, které jsou proti předchozím dobám při zběžném pohledu decela nenápadné, později, jak šel čas, sílilo ve stále originálnější a stále mocnější proudy, až se vše slilo v jeden současný moderní veletok.
    2. Ročníky 1934 a 1938 je vhodné přeskenovat; ten, kdo je skenoval, skeny vyhodil a jeho OCR není valné.


    Našinec

    Černochová Josefína, 1870

    Do roku 1916: Zpřístupňujeme digitalizaci, kde si čtenář může prohlížet jednotlivá čísla nebo vyhledávat v obsahu celého časopisu na adrese Národní digitální knihovny.
    Roky 1917 až 1941:


    Nova et vetera – všech 50 svazků.

    Stříž Antonín Ludvík (red. aj.), 1922

    V bibliografii sem přiložené je uvedeno, že v této řadě vyšlo celkem 50 svazků, z toho 41 sborníků a devět knih – o které knihy se jedná, viz onu bibliografii; tam též obsah každého sborníku.


    Obnova. 1. všechna čísla, Knihovna Obnovy – všechny svazky. 2. 3.

    Pochmon Antonín, Polák Josef, Horák František, Lazecký František, Jehlička Ladislav, 1940

    Pod tento titul zařazujeme tři periodika:
    1. Obnova, Hradec Králové, 1895 – 1922.
    2. Obnova, Opava, 1937 – 1938.
    3. Národní obnova, Praha, 1938 – 1940.
    Nezařazujeme periodikum Obnova, ústřední týdeník Československé strany lidové, Praha, 1926 – 1929.
    Ad 1. ityto knihy edice Knihovna obnovy:
    1903-01 Mimra František Sal. Obrázky ze smíšené osady. Řada II. Část V-XX / Katolickému lidu na osadách smíšených napsal František Mimra
    1903-02 Hay Jan Leopold, Řezníček Václav, Jana Leopolda Haye, biskupa královéhradeckého, zpráva o visitaci far kraje čáslavského : již roku 1783 k rozkazu císaře Josefa II. vykonal.
    1901-03 Brynych Edvard Jan Nepomucký Duch katolické Obnovy – sbírka úvodních článků týdenníku Obnovy, vydávané politickým družstvem tiskovým pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci králové
    1903-04 Brynych Edvard Jan Nepomucký Kříže a kalichy – Obrázky ze smíšené osady, Našemu milému lidu; vyd. 2.
    1904-05 Řezníček Václav Královéhradecké vzpomínky
    1904-06 Hay Jan Leopold, Řezníček Václav Zpráva o visitaci far kraje Chrudimského, již jako královský komisař roku 1782 k rozkazu císaře Josefa II vykonal.
    1905-07 Sahula Jiří Karel IV. jako křesťan a vlastenec
    1906-08 Sahula Jiří Rozmarné příhody : Řádka drobných humoresek. Díl I-III Díl I. 1906. 175, 1 s. -- Díl II. 1908. 319, 1 s. -- Díl III. 1911. 383, 1 s. Hl
    1906-09 Reyl František Reforma manželství
    1907-10 Pecka Josef Boleslav Zrcadlo pokrokového tisku
    1908-11 Sahula Jiří Rozmarné příhody : Řádka drobných humoresek. Díl I-III Díl I. 1906. 175, 1 s. -- Díl II. 1908. 319, 1 s. -- Díl III. 1911. 383, 1 s. Hl
    1909-12 Reyl František Úkoly sociální politiky.
    1909-13 Topolský Josef, pseudonym pro Novotný Josef Spiritismus zdokonalením křesťanství?
    1909-14* Oltář, poučná a modlitební kniha i zpěvník pro diecesi královéhradeckou.
    1910-15 Novotný Josef Index a věda.
    1911-16 KohoutFrantišek České drahokamy v koruně Královny nebeské : 32 rozjímání májových ze života českých patronů.
    1911-17 Sahula Jiří Rozmarné příhody : Řádka drobných humoresek. Díl I-III Díl I. 1906. 175, 1 s. -- Díl II. 1908. 319, 1 s. -- Díl III. 1911. 383, 1 s. Hl
    1911-18 Veselé chvíle – Humoresky různých autorů.
    1912-19 Topolský Josef, pseufd. Pro Novotný Josef Člověk bez svobodné vůle? Senzorické a motorické funkce. Emoce. Vůle
    1913-20 Pečínková Běla, pseud. Pro Běla Dlouhá Ženy.
    1914-21 Topolský Josef, pseud. Pro Novotný Josef Světem k Bohu – obrana víry.
    1914-22 Reyl František Jádro křesťanské sociologie.
    1914-23, 24 Sahula Jiří Doba předhusitská a husitská.
    1915-25 Kaška AntonínKaška Antonín Pravdou ke ctnosti – lidová kázání na všecky neděle a svátky roku církevního. Řada I.
    1916-26 Kaška Antonín Hvězda pokoje – kázání k májové pobožnosti.
    1916-27 Dostál Alois Požáry vzplály – Dějepisné obrázky z doby husitské.
    1919-28 Žák Emanuel Žena v křesťanství – Čtyři konferenční řeči.
    1920-29 Žák Emanuel Volná myšlenka – několik kritických hledisek k vyjasnění pojmu.
    1920-30 Novák Alois Stanislav Lidová duchovní cvičení v sedmi postních kázáních s konečnou řečí na Hod Boží Velikonoční.
    1920-31 Rohleder Josef Tajemství kříže – apologetické promluvy.
    1920-32 Kaška Antonín Zrcadlo katolického křesťana – řeči k májové pobožnosti.
    1920-33 Konečný Jan V boji o nové náboženství – ke kritice monismu.
    1921-34 Topolský Josef, pseud. Pro Novotný Josef Mravnost a náboženství – obrana základů katolické mravouky oproti moderním proudům ethickým.
    1920-35 (20) Sahula Jiří Laškovné jiskry – Humoresky.
    1921-36 Klug J., Černovský, Ferdinand Bedřich Království Boží – apologetické úvahy pro studující a vzdělané laiky.
    1921-36 Kaška Antonín Pravdou ke ctnosti – lidová kázání na všecky neděle a svátky roku církevního. Řada II. Vyd. 1.
    *) Tento titul není jistý v úvahu připadají i tyto publikace, které jsou, stejně jako Oltář, v naší Knihovně na místech podle thematu:
    Řezníček Jan Dojmy z druhé české pouti do Lúrd. 1909
    Doubrava Josef Řeč, již o pohřbu Jana hraběte z Harrachů v Branné dne 17. prosince 1909 proslovil Josef Doubrava, biskup Královéhradecký. 1909
    Upomínka na V. všeobecný sjezd katolíků českoslovanských v Hradci Králové od 28. do 31. srpna 1909. 1909
    Brychta Antonín O jmění církevním a jeho správě: dle pramenů a s ustavičným zřetelem k novějším a nejnovějším církevním i státním normám a předpisům. 1910
    Janč Karel, ed.A Roráte: Výběr zpěvů ke mším sv. rorátním dle Pospíšilova královéhradeckého vydání "Rorátů" pro chrám Páně v Nechanicích. 1910
    Reyl František, ed. Zpráva o V. všeobecném sjezdu katolíků českoslovanských, který slaven v Hradci Králové od 28. do 31. srpna 1909. 1910
    Zpráva Politického družstva tiskového pod ochranou sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové za 17. správní rok 1910. 1911


    Obrana víry. Časopis věnovaný zájmům katolicko-politickým.

    Kopal Petr, 1901

    Jde o jinou tiskovinu, než později vydávala Tisková liga. První dva roky byl podnázev jen Časopis věnovaný zájmům katolickým, název se r. 1894 trvale změnil na Obrana.
    Pozn.: Ve většině ročníků jsou některé stránky přeházené – pokud by nám některý čtenář chtěl pomoci a srovnat je, bude to dobrá pomoc; děkujeme.


    Obrázek libereckých farností – všechna čísla a všechny přílohy.

    , 2003

    Vycházelo měsíčně od 30. 10. 2003 do 9. 1. 2011, 9 ročníků, 1. a 9. roč. měly jen dvě čísla. Také toto periodikum by si zasloužilo zpracování své bibliografie.
    Zařazujeme v poněkud nevhodném tvaru brožur, navíc ocr nemá plnou českou diakritiku; za nabídku odstranění těchto nedostatků děkujeme.


    Pán přichází. Měsíčník pro katolické děti. Všechna čísla.

    Soukup Emilian František (red.), 1941

    Vycházel v letech 1913 – 1941, roč. 4041 náhle končí, zřejmě zásahem německých okupantů, číslem 9. Dřívější podnázev: Časopis katolické mládeže, věnovaný úctě Nejsvětější svátosti oltářní. Za kompletaci časopisu dobrodincům Pán Bůh odplať! Nemohl by ale některý student v době inflace počtu studentů VŠ zpracovat bibliografii periodika?


    Rádce duchovní, časopis kněžstva českoslovanského – všechna čísla

    Burian Josef († 1922), Vaněček František Xaver, 1894

    Vhodné doplnění Časopisu katolického duchovenstva. Nepřímým předchůdcem Rádce duchovního byl Pastýř duchovní, který vycházel mezi léty 1881 – 1893, kdy zanikl. Rádce duchovní vycházel v létech 1894 – 1924 a jeho prvním redaktorem byl Msgre. Josef Burian, druhým Msgre. František Vaněček (od r. 1904).


    Růže dominikánská

    Konečný Filip Jan (aj. red.), 1887

    Časopis, věnovaný arcibratrstvu růžencovému a členům třetí řehole dominikánské v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku, vycházel v letech 1887 – 1941, 1947 a 1948. Knihu postupně připravujeme.


    Řád. Revue pro kulturu a život (1935 – 1944) – všechna čísla, vč. kompletní bibliografie. Časopis pro ochranu nenarozeného života, informace z Církve, katolická literatura (1996 – 2015) – všechna čísla.

    Voříšek Rudolf (aj red.), Dachovský Karel, 1932

    Časopis prvně vycházel v letech 1932 – 1944. V 1. polovině 1. ročníku Řád redakčně vedli Franz Jan a Berounský Stanislav, 2. pololetí redigovali Vodička Timotheus a Voříšek Rudolf; 2. – 4. ročník redigoval Lazecký František s redakčním kruhem; 5. ročník Hertl Jan a Lazecký František s redakčním kruhem; a 6. – 10. ročník opět Lazecký František s redakčním kruhem. Jednotlivá čísla kteréhokoliv ročníku si lze v textovém tvaru stáhnout na adrese. Zde je také diplomová práce Řád. Revue pro kulturu a život (1932 – 1944). Esserová Jitka, 2010, z níž uveřejňujeme perfektně zpracovanou bibliografii první fáze tohoto časopisu v letech 1935 – 1944.
    Podruhé časopis vycházel v letech 1996 – 2015. A podobně by bylo velmi záhodno zpracovat bibliografii této druhé fáze vydávání. P. Karel měl mnoho obdivovatelů a ještě více obdivovatelek, ale kde jsou dnes? Časopis pokrýval všechny zemské světadíly a jejich konkrétní země a souhrnná bibliografie by byla i výborným historickým dokumentem.


    Slova pravdy. Laciné čtení časové. Kompletní bibliografie.

    Brynych Eduard Jan Nepomucký, Burian Josef, 1904

    Výzva: Jak patrno, některá čísla nám dosud chybějí. Pokud byste někdo o nějakých chybějících číslech, která by se dala naskenovat, věděl(a), dejte nám, prosíme, zprávu. Pán Bůh odplať!


    Smer – revue pre duchovný život

    Müller Innocenc, Gabura Juraj Akvinas Mária, 1941

    Zo stránok Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína k príležitosti 100. výročia narodenia dominikána pátra Aquinasa Gaburu
    Dominikáni založili v Trenčíne edíciu Veritas, kde vydávali knihy zamerané na duchovný život: - p. Garrigue Lagrange: K Bohu (v orig.: Tri cesty a tri obrátenia) - p. Bernadote: Eucharistiou k Najsv. Trojici - Dr. Scremin: Príručka morálky pre lekárov - Bl. Angela z Foligna: O svetle neprístupnom - Sv.Katarína Sienská: Cesta dokonalosti - Sv. Tomáš Aquinský: Výklad Pánovej motlitby - životopis dominikánskedo novica "Fráter Kandid" - životopis sv. Moniky - O krásnom písomníctve (o nebezpečí literatúry) - akademické kázne prof. Búdu: "Pán s nami" - kázne Dr. Ligoša, špirituála spišského seminára "Pútnikom večnosti" - Homilitické dielo Dr. Hromníka: "Božie slovo" - Lindworský: Psychológia askézy - zápisky vodcu francúzskych skautov Vita di Larigandie: "Radostný život" (v orig.: Hviezda na šírom mori")
    V rámci edície Veritas zanedlho po svojom príchode do Trenčína vyšlo prvé číslo Smeru v januári 1941. SMER sa zameriaval najmä na výchovu a misijnú propagáciu. Bol určený pre náročnejších čitateľov a rozšírený najmä medzi študujúcou mládežou a slovenskými katolíckymi intelektuálmi. Priaznivo ho prijala slovenská katolícka verejnosť, pretože zaplnil dovtedy voľné miesto. Ľudových náboženských časopisov bolo vtedy viacero, ale Smer bol určený pre vzdelaných veriacich. Tlačila ho trenčianska firma tlačiareň Vojtech Čelko. Náklad bol až štyritisíc výtlačkov. Časopis redigoval páter Dr. Inocent Müller, spoluredaktorom bol páter Aquinas M. Gabura. Spolupracovali a prispievali páter Rafael Lexman, univ. prof. Mudr. Alojz J. Chura, prof. Ján Haranta, a mnohí ďalší, nielen zo Slovenska, ale aj z cudziny.
    Z obsahu časopisov ako zaujímavosť uveďme, že tu vyšiel od patológa Mudr. Šubíka (bol to inak známy slovenský básnik Andrej Žarnov) článok o masakre v poľskej Katyni (Smer 6/1943), taktiež Omša ex voto od J. Harantu (Smer 8/1943), mnohé recenzie kníh nemeckých, francúzskych, maďarských, latinských, ale aj domácich. Redakcia a administrácia sídlila v Trenčíne na námestí sv. Anny 1 (tel. 116). Časopis bol vo formáte približne A5 a vychádzal mesačne okrem prázdnin. Prvé číslo vyšlo vždy v januári. Ročník časopisu obsahoval až okolo 480 strán! V Trenčíne vyšli kompletné štyri ročníky, z piateho už iba dve čísla, lebo vo vydávaní potom rok pokračovali v Košiciach. Po ochorení pátra Inocenta Müllera v Košiciach prevzal úplnú redakciu opäť páter Aquinas v Trenčíne.
    V októbri 1948 dostali dominikáni listom úradný zákaz vydávať časopis Smer aj knihy. V októbri 1948 teda vyšlo posledné číslo Smeru.


    Studentská hlídka (všechna čísla). Život (všechna čísla). Katolík (všechna čísla).

    Bitnar Vilém, Doležal Josef, Formánek František, Kozák Josef, Kajpr Adolf (aj. red.), 1948

    Podnázvy: Studentská hlídka (1909 – 1918, v letech 1915 a 1916 nevycházelo) – časopis katolického studentstva, – list katolického studentstva českoslovanského (později); Život (1918 – 1936) – myšlenky o socialismu, umění, náboženství a politice, – myšlenky o náboženství, životě, umění a politice, – revue pro politiku, kulturu a umění, – revue pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu, politiku, – časopis pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku (od r. 1928); Katolík (1936 – 1942 po č. 13, 1945 jen č. 1 – 1948 po č. 9) – list Svazu katolických mužů (a Katolické akce), – list pro kulturu a život z víry (od r. 1945).
    Příloha Studentské hlídky Jitro (ve Sh1112 až 1415) se r. 1919 osamostatnila a je proto v naší Knihovně zařazena už k tomuto samostatnému časopisu. Ovšem péčí Bitnarovou se už ve Sh10 objevuje nestránkovaná nepravidelná příloha Poesie, která ve Sh1011, stále ještě nestránkovaná a nečíslovaná ale již pravidelná, dostává název: Poesie. Ukázky středoškolské Musy. Také ji už zařazujeme k Jitru.
    U roč. Sh1314 je chyba stránkování – po str.128 následuje str. 133; nic není vynecháno. Z roč. Zv2324 jsme str. 161 až 333 vyndali, neboť tvoří samostatnou publikaci Svatý Tomáš Aquinský. Thomas de Aquino, svatý, Pius XI., Krlín Josef (red.), 1924– je zařazena v pododd. 1302 Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302.
    K bibliografii zatím:
    Bibliografie periodika Katolík (1945 – 1948) – převzato z adresy.
    Česká liga akademická 1906 – 1916. Ročenka vydavatele.
    Také zde by bylo záhodno, kdyby se některý čtenář ujal zpracování bibliografie Studentské hlídky a stejně tak Života i Katolíka dp r. 1943. Předem děkujeme.
    Knihy Života: Časopis Život vydal i 14 hodnotných knih – kromě tří už v naší Knihovně jsou; Uveřejňujeme jejich seznam s tím, že čísla svazků jsme odhadli tam, kde nebyla uvedena.


    Škola Božského Srdce Páně (Škola B. S. P.) – všechna čísla

    Mathon Placidus Johannes, 1867

    Podnázev v r. 1869 – 1890: Měsíčný list pro lid katolický, zvlášť pro bratrstva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podnázev v r. 1891 – 1909: Časopis pro katolíky, zvláště pro zbožné spolky a bratrstva mezi Čechoslovany. Podnázev v r. 1910 – 1934: Časopis pro pro zbožné spolky a bratrstva mezi Čechoslovany. Jak tak šel rok za rokem, lze seznati neoddiskutovatelně, jak a čím žil lid katolický jakož i duchovenstvo v naší domovině před 150 léty, a lze srovnávati s dneškem, s první třetinou 21. věku. S vydáváním Školy B. S. P. souvisí i vydávání revue Hlídka, v. t.


    Vinice Páně – náboženský věstník

    Stříž Antonín Ludvík, 1928

    Vycházel v létech 1928 až 1941, další vydávání Němci zakázali.


    Vlast

    Tomáš Škrdle, 1891

    Nejvýznamnější titul vydávaný od roku 1884-1941 vynikajícího nakladatelství Vlast.


    Výhledy do života a světa. Měsíčník pro otázky náboženské, kulturní, sociální a literární. Všechna čísla – kompletní (první dva roč. bez obálek).

    Braito Silvestr Maria Josef, 1939

    Začaly vycházet 1939, ale už v r. 1941 je němečtí okupanti zakázali. Vyšly tedy jen tři ročníky, poslední neúplný; celkem tedy: roč. 1 (leden 1939) – 3 (květen 1941, do č. 5 vč.).


    Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství.

    Pohunek František, Horský Rudolf, Žák Emanuel, Slavíček Jaroslav, Jelínek Vlastimil (aj. red.), 1910

    Proč Vychovatel? Chceš-li zničit národ, utaj jeho historii. To se u nás děje: bláboly o husitství, o roku 1620, o Rakousku-Uhersku, o roku 1918, o německé okupaci. Podpůrný prostředek: rozvrať výchovu a školství. Rovněž toto se děje: inkluse, asistentky ve třídách, osnovy a učebnice indoktrinované zrůdnostmi zvanými evropské hodnoty, korona se k rozvratu využívá naplno. Nákup zámořských vrtulníků je z hlediska záchrany národa směšný. Proto Vychovatel – i když všeobecná znalost pravdivé národní historie je ještě důležitější.
    Vychovatel vycházel v letech 1885 – 1935: roč. 1, č. 1 (1885) – roč. 50, č. 3 – 4 (1935).
    Přílohy: Promluvy nedělní a sváteční (1896 – 1897), Učitelská příloha (Up: 1898 – 1928), Katechetská příloha (1898 – 1909), Věstník katechetský (Vk: 1910 – 1932). Změny podnázvu: Orgán Katechetského spolku v Praze a Jednoty českého katolického učitelstva v Království Českém (1898), Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství (1897 – 1930), Měsíčník pro otázky vychovatelské, školské a katechetské (1931 – 1935).
    Inventura: Chybějí roky 1934 a 1935; kromě toho, v ročníku 1930 chybějí některá čísla.


    Vychovatelské listy – časopis posvěcený zájmům křesťanského školství. Všechny ročníky a všechna čísla.

    , 1901

    Ivančice: Katolický spolek českých učitelů na Moravě, 1901 – 1948
    Dočasný nakladatel 1916 – 1923 V Olomouci: Matice cyrilometodějská
    Poslední nakladatel 1924 – 1941 (1949): Matice cyrilometodějská.
    1933 nevyšly, po r. 1941 okupující Němci vydávání zastavili, v e. 1949 byl učiněn neúspěšný pokus o obnovení vydávání.


    Životem – všechna čísla a kompletní bibliografie; Životom.

    Schikora Rudolf (aj. red.), 1948

    Na začátek umísťujeme Úplný rejstřík sbírky "Životem" roč. I. – X., 1927 – 1935, číslo 1 – 240. Schikora Rudolf(?), 1936, rozšířený o seznam všech následujících sešitků až do r. 1948. Pozn.: V nadpisu tištěného rejstříku je mylný údaj 1927 – 1936 (v roce 1932 vyšly totiž dva ročníky).
    Životem 7 (1932, Naše světla) a 9 (1934, Šťastné děti) jsme zařadili do pododdělení 1301: Soustavné přehledy světců.
    Životem 1 (1927), č. 1 – 24. Životem 2 (1928), č. 25 – 48. Životem 3 (1929), č. 49 – 72. Životem 4 (1930), č. 73 – 96. Životem 5 (1931), č. 97 – 120. Životem 6 (1932), č. 121 – 144. Životem 8 (1933), č. 169 – 192. Životem 10 (1935), č. 217 – 240. Životem 11 (1936), č. 241 – 264. Životem 12 (1937), č. 265 – 288. Životem 13 (1938), č. 289 – 312. Životem 14 (1939), č. 313 – 336. Životem 15 (1940), č. 337 – 360. Životem "16" (1941, 1945 – 1948), č. 361 – 377 (kompletní, pokud je č. 377 posledním vydaným).
    Sešity zmíněné jinde v Knihovně: Adventisté. Schikora Rudolf, Životem 6 (1932), č. 130 (10); Devítník k Srdci Páně. Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1940: 3. vyd. překladu Novena del Cuore di Gesù (1758) v edici Životem 6 (1932; 1937 a 1940), č. 133 (13); Garcia Moreno, president – katolík. Schikora Rudolf, 1933: Životem 8 (1933), č. 186 (18); Zapovězený strom. Schikora Rudolf(?), 1947: 2. vydání; Životem 15 (1940; 1947), č. 337 (1).
    Kromě toho vycházelo i na Slovensku. Snad jen zatím máme slovensky Práci česť! Michalovič Štefan, Chochula Jozef, 1948 – Životom 8 (1948), č. xxx (3); česky Naši přátelé v nebi, 2. vyd. (kromě obálky shodné s 1. vyd.); a opět česky Svatý růženec. Krajča Antonín, 1948 (úplně jiný text než ten v 1. roč. Životem).