Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Jednotlivá oddělení knihovny

Poslední přírůstky do knihovny
Přehled podle autorů

Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

počet titulů v oddělení: 130

0101  Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky
0102  Vydání jen některých knih z Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky
0103  Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis
0104  Slavné Sušilovy exegese – nejlepší výklady Nového zákona v češtině
0105  Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež
0106  Konkordance české, slovenské nebo latinské, slovní i věcné
0107  Biblické dějiny
0108  Biblické slovníky a atlasy
0110  Synopse, harmonizace evangelií

Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

počet titulů v oddělení: 60

0201  Latina Starého a Nového zákona
0202  Nauka o češtině a staroslověnštině
0203  Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona
0204  Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

Obrana víry a katolická věrouka

počet titulů v oddělení: 206

0301  Apologetika, fundamentální theologie a theodicea
0302  Soustavná dogmatika
0303  O Bohu jednom, De Deo uno
0304  O Nejsvětější Trojici, De Deo trino (trinitologie)
0305  O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore
0306  O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)
0307  Mariologie, O svatém Josefovi
0308  O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)
0310  O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)
0311  O posledních věcech (člověka a světa), De novissimis (eschatologie)
0312  Povaha jiných názorů
0313  Srovnávací věda náboženská
0314  Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Filosofie

počet titulů v oddělení: 83

0401  Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie
0402  Dějiny filosofie
0403  Církev a národ, Církev a stát
0404  Logika
0405  Noetika
0406  Ontologie vč. Kosmologie
0407  Filosofická psychologie
0408  Knihy nakladatelství Academia Bohemica
0409  Středoškolská matematika (vč. geometrie), fysika

Mravouka. Zpovědnice.

počet titulů v oddělení: 109

0501  Kompletní zpracování mravouky
0502  Mravouka pro žactvo
0503  Zpovědnice
0504  Filosofická ethika
0505  Hřich a ctnost
0506  1. až 3. přikázání Boží
0507  4. přikázání Boží
0508  5. přikázání Boží
0510  7. a 10. přikázání Boží
0511  8. přikázání Boží
0512  Přikázání Boží obecně
0513  Přikázání církevní
0514  Rodina a manželství
0515  Povinnosti ostatních stavů

Asketika

počet titulů v oddělení: 213

0601  Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský
0602  Mystika
0603  Modlitby a rozjímání obecně
0604  Řehole a terciáři
0605  Pro a za různé neřeholní stavy
0606  Mše svatá, svátosti
0607  K osobám Nejsvětější Trojice
0608  Křížová cesta
0610  Ke svatým a k Božím andělům
0611  Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice
0612  Duchovní poesie
0613  Přípravy ke svátostem
0614  Exerciční knihovna – všechny svazky

Pastýřské bohosloví

počet titulů v oddělení: 20

0701  Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně
0702  Učebnice a příručky jednotlivých oborů
0703  Lidové misie
0704  Apoštolát

Pedagogika a katechetika

počet titulů v oddělení: 146

0801  Katechismy a dějepravy pro děti a mládež
0802  Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety
0803  Dějiny pedagogiky a katechetiky
0804  Pedagogika a katechtika obecně
0805  Výchova v rodině
0806  Škola
0807  Ostatní dílčí problémy a obory pedagogiky a katechetiky

Homiletika

počet titulů v oddělení: 35

0901  Učebnice homiletiky
0902  Homiletické pomůcky
0903  Homiletické publikace podle autorů
0904  Homiletické publikace ostatní
0905  Řeči pro občanskou společnost

Pravo Katolické církve

počet titulů v oddělení: 26

1001  Právní korpusy a kodexy
1002  Právo Katolické církve komplexně
1003  Přirozené právo
1004  Manželské právo
1005  Řeholní právo
1006  Ostatní dílčí právní záležitosti

Sociologie a charita

počet titulů v oddělení: 126

1101  Liberalismus obecně a osvícenství zvlášť (a u nás masarykismus)
1102  Národní nebo mezinárodní socialismus korporací a oligarchů
1103  Trockistický nebo bolševický komunismus (znárodnění)
1104  Starý kapitalismus volné soutěže
1105  Rasismus
1106  Rolník, živnostník a duchovní
1107  Sociální nauka Církve
1108  Utopie a antiutopie
1110  Charita
1111  Hromadné sdělovací prostředky (média), veřejné mínění
1112  Feminismus
1113  Publikace Medias res – výběr

Patrologie a patristika

počet titulů v oddělení: 55

1201  Patrologie a patristika obecně
1202  Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve
1203  Škola alexandrijská a její žáci
1204  Kappadočtí Otcové
1205  Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký
1206  Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)
1207  Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)

Hagiografie

počet titulů v oddělení: 101

1301  Soustavné přehledy světců
1302  Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302
1303  Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563
1304  Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870
1305  Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Dějiny Katolické církve obecně

počet titulů v oddělení: 179

1401  Soustavná dějepisná pojednání
1402  Dějepis pro žactvo
1403  Řím
1404  Svatá země
1405  Východ
1406  Redukce a zahraniční misie vůbec vč. misionářů českých
1407  Inkvisice
1408  Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti
1410  Přední světové osobnosti
1411  Posvátná místa ve světě
1499  Dokumenty sněmů církevních

Dějiny Katolické církve v Českých zemích

počet titulů v oddělení: 275

1501  Bibliografie české katolické literatury
1502  Posvátná místa v Zemích Koruny české
1503  Čeští světci
1504  Přední české, moravské a slezské osobnosti
1505  Boj s husitismem
1506  Boj s reformací a dřívějším protestantismem
1507  Český protestantismus 20. století
1508  Církevní boj s liberalismem obecně a osvícenstvím zvlášť (a u nás i s masarykismem)
1510  Církevní boj s komunismem (znárodnění) bolševickým nebo trockistickým
1511  Církevní boj se starým kapitalismem (blíže 1104)
1512  Církevní boj s rasismem
1513  Ostatní – český katolík ve veřejném životě
1514  Neúspěchy

Dějiny našeho národa

počet titulů v oddělení: 202

1601  Historický místopis Zemí Koruny české
1602  Paměti (Slavata, Vavák, ...)
1603  Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české
1604  Literatura pro odborné školy pro ženská povolání – úzce navazuje na etnografii
1605  Středověké právo a náš národ – Říše římská
1606  Středověké právo a náš národ – Svatá říše římská
1607  Středověké právo a náš národ – Země koruny české
1608  Celkový dějepis Zemí Koruny české
1610  Literatura v Zemích Koruny české
1611  Praha
1612  Novodobé dokumenty, týkající se našeho národa

Liturgika

počet titulů v oddělení: 81

1701  Misály
1702  Části misálů
1703  Breviář
1704  Riruál
1705  Pontifikál
1706  Učebnice liturgiky
1707  Liturgické příručky
1708  Kostelník, ministrant
1710  Liturgie a čas

Archeologie a církevní umění

počet titulů v oddělení: 58

1801  Archeologie
1802  Architektura obecně
1803  Architektonické prvky
1804  Knižní umění slovesné
1805  Knižní umění výtvarné

Církevní zpěv a hudba

počet titulů v oddělení: 32

1901  Dějiny
1902  Theorie obecně
1903  Theorie Chorálu
1904  Praxe Chorálu
1905  Varhany
1906  Lidový zpěv

Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek

počet titulů v oddělení: 77

2001  Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)
2002  Český slovník bohovědný a encyklopedie, které nejsou v jiných odděleních
2004  Almanachy
2005  Kalendáře
2006  Kalendaria
2007  Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače