Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 09

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: Do pododdělení 0903 a 0904 jsou zařazeny takové homiletické knihy, které více méně nenacházejí místo v jiných odděleních; např. rozjímání jsou v odd. 06 – Asketika.

0904 Homiletické publikace ostatní

V oddělení: Homiletika


Dominica čili Po jednom kázání na všecky neděle roku církevního

Malý František, 1930


Manna roku církevního čili Výklady slavností roku církevního, jich epištol a na jich evangelia.

Řehák Karel Lev, 1901


Slovo Boží

Miklík Josef, 1946

Homilie na neděle, na svátky Páně a blahoslavené Panny Marie, na slavnosti svatých, dále výklad mše svaté a dvě kázání: na slavnost posvěcení chrámu Páně a na kněžské jubileum. Víckrát nevyšlo. Doporučil a zapůjčil čtenář J. K. Knihovna Logos, sv. 2.


Krátké nedělní a sváteční promluvy

Vrátný Karel, 1928


Postni řeči, cyklus 1/6, Marnotratný syn

Herzog František, 1897

(název pokračuje:) obraz hříchu a pravého pokání; sedmero postních řečí, jež pro katolický lid upravil autor. Vydání 2.


Kázání na všecky neděle a zasvěcené svátky, různé řeči příležitostné a cyklus postních kázání "Sv. Václav ve škole ukřižovaného Spasitele".

Komárek František, 1929


Utrpení Páně a Nejsvětější Svátost oltářní

Hrubý Ferdinand, 1931

Sedm promluv postních.


Pod kopulí bílé svatyně, díl I. až III.

Procházka Emil, 1940

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 107 (I. díl), Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 109 (II. díl, 1945); III. díl 1948.


Vánoce – cesta k nebeskému Betlemu

Baar Jindřich Šimon, 1947

Knihovna Logos, sv. 9. Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 2.


Velkonoce – temnotami ke světlu

Baar Jindřich Šimon, 1948

Knihovna Logos, sv. 10, čili Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 3.
Kniha Letnice – homiletický cyklus svatodušní. Baar Jindřich Šimon, už nevyšla: Měla to být Knihovna Logos, sv. 12, čili Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 4.


Blahoslavení

Jarolímek Bohuslav, 1947

Kniha kázání na téma Horské řeči. Knihovna Logos, sv. 4.


Maria – chvály mariánské

Baar Jindřich Šimon, 1947

Knihovna Logos, sv. 7. Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 1.


Den Páně – Kázání z Misálu

Bělohlávek Václav Svatohor, 1948

Knihovna Logos, sv. 11 (poslední svazek této edice) – tímto je Knihovna Logos kompletní.