Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 02

,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


  Pozn.: Zřízení tohoto oddělení (a také oddělení 16) Knihovny je rozšířením toho členění, které navrhl a používal Otec biskup Antonín Podlaha. Toto oddělení má totiž zásadní význam. Vyloučením latiny z církevního života a jejím nahrazením národními jazyky se na Církev vrhla špína a tuto špínu je nutno co nejdříve odstranit. Naproti tomu vylučováním národního jazyka z občanského života národa – jednak jeho nahrazováním rádoby universální angličtinou (nebo třeba němčinou) a jednak jeho przněním mediální novořečí – se na národ kydá stejná špína, jaká se vrhla na Církev. Přijede kdejaký cizí ňouma a Čech se před ním hrbí a snaží se mu zalíbit mluvou v jeho jazyku – ba dokonce ten ňouma to už od Čecha očekává; kdo neumí česky, ať sem nejezdí, anebo ať si platí tlumočníka. Pododdělení koiné jsme zřídili z úcty k Církvi prvních staletí, a pododdělení klasické hebrejštiny ne z úcty k judaismu, ani ne z úcty k farizejství většiny židovského národa před Kristem, ale z úcty k menšině židovských proroků před Kristem – jen oni již tehdy měli implicitní katolickou víru.

  0204 Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

  V oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

  020401 – Biblické texty, 020402 – Konkordance, 020403 – Mluvnice a cvičebnice latinsky nebo česky, 020404 – Slovníky latinsko-hebrejský, hebrejsko-latinský, česko-hebrejský, hebrejsko-český


  Biblická hebrejština. Základy starozákonní hebrejštiny.

  Mikulicová Mlada, 2009

  Druhý titul vyšel dvakrát: 2002 a 2009.


   Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae

   Mandelkern Solomon, 1896

   02040201: studijní text; (název pokračuje:) quibus continentur cuncta quae in prioribus concordantiis reperiuntur vocabulae, lacunis omnibus expletis, particulae, pronomina, nomina propria separatim commemorata : Servato textu masoretico librorumque sacrorum ordine traditio. Jde o příruční vydání, kdy místa výskytu nejsou doprovázena citací (ty jsou uvedeny v podrobném vydání 02040202). Kniha je, stejně jako v podrobném vydání, kvůli rozsahu v šesti částech: Část 1, písmena álef – gímel (po str. 149); Část 2, písmena dálet – jód (str. 148 – 323); Část 3, kaf – nún (str. 322 – 479); Část 4, sámech – cádé (str. 478 – 625); Část 5, písmena qóf – táw (str. 624 – 804). Následuje závěrečná 6. část postupně se zájmeny, slovy chaldejskými a aramejskými a jmény vlastními.


   Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae

   Mandelkern Solomon, 1937

   02040202: studijní text; (název pokračuje:) quibus continentuř cuncta quae in prioribus concordantiae reperiuntur vocabula lacunis omnibus expletis emendatis cuius quemodi vitiis locis ubique denuo excerptis atque in meliorem formam redactis vocalibus interdum adscriptis particulae omnes adhuc nondum collatae pronomina omnia hic primum congesta atque enarrata nomina propria omnia separatim commemorata: Servato textu masoretico librorumque sacrorum ordine traditio. Jde o podrobné vydání, kdy místa výskytu jsou doprovázena citací. Hlavní text, tak jako v příručním vydání 02040201, je kvůli rozsahu v šesti částech: Část 1, písmena álef – gímel (po str. 276); Část 2, písmena dálet – jód (str. 276 – 527); Část 3, kaf – nún (str. 527 – 787); Část 4, sámech – cádé (str. 787 – 1007); Část 5, písmena qóf – táw (str. 1007 – 1253). Následuje závěrečná 6. část postupně se zájmeny, slovy chaldejskými a aramejskými a jmény vlastními.


   Rudimenta Linguae hebraicae scholis publicis et domesticae disciplinae brevissime accomodata

   Vosen Christian Hermann, Kaulen Franz, 1941

   02040301: Stručné základy starozákonní hebrejštiny, mnohokrát vydávané.


   Grammatica linguae sanctae institutio, Cum vocum omnium anomalarum indice, & explicatione

   Pasinus Josephus, 1766

   02040302: studijní text; (název začíná ... pokračuje:) Diqdúq lišón haqódeš hoc est, ... auctore Josepho Pasino (též Giuseppe Luca Pasini SJ 1687 – 1770) Sacræ Scripturæ & Linguæ Hebraicæ in Gymnasio Taurinensi Professore accedit ejusdem Oratio Habita, cum publicum doceadi munus auspicaretur, A. MDCCXX. Jussu, et auspiciis invictissimi regis Victor Amedei. Editio altera correctior, et auctior. Pozn.: Rozumí se obratný politik Viktor Amadeus II. (viz jeho požehnané vítězství u Turína), nikoliv velmi zbožný Viktor Amadeus III. Jinak srov. signaturu 02030304.


   Základové hebrejského jazyka biblického

   Sedláček Jaroslav V., 1892

   02040351K: studijní text; (název pokračuje:) Lešon hassefarim, obsahující první českou mluvnici hebrejského jazyka biblického, česká cvičení mluvnicky rozebraná i vyložená a mluvnický rozbor prvních pěti hlav knihy Genesis. V době panujícího "Weingreena" překvapivě dokonalá publikace katolického kněze a řádného profesora na pražské theologické fakultě. Připojujeme recensi z ČKD 1892, č. 10, str. 628 – 630


   Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny

   Klíma Otakar, Segert Stanislav, 1956

   02040352: Jediné vyd. Volně na internetu.


   Učebnice biblické hebrejštiny

   Weingreen Jacob, 2003

   02040353: V Knihovně Libri nostri nemůže chybět ani nejlepší současná česká cvičebnice biblické hebrejštiny, její zveřejnění však podléhá přísnému zákazu. Jde o překlad z angličtiny, ovšem podstatně doplněný o mnoho důležitých jevů – všechna zjednodušení anglického vydání byla doplněna, takže se dá řící, že jde o vydání zcela přepracované. Obsahuje tak zevrubný výklad jazyka, cvičení pro překlady z hebrejštiny do češtiny i z češtiny do hebrejštiny (což je nutná podmínka, na kterou dnešní autoři biblických jazykových příruček zapomínají; do těchto cvičení se v českém vydání zasahovalo méně), podrobný slovník hebrejsko-český i česko-hebrejský a dokonalý rejstřík. Kniha byla vypracována na pražské Katolické theologické fakultě v posledním desetiletí 20. století s významnou podporou tehdejšího vedení fakulty, je v knihkupectvích dostupná a v naší Knihovně je v plně textovém pdf tvaru (včetně hebrejských textů) vhodném pro textové vyhledávání.
   Doplnění k r. 2019: Na internetu jsou už tři volně dostupné soubory s touto učebnicí. I když tedy zdrojový text stále neuveřejňujeme, přece jen jeden z těchto tří souborů přebíráme.

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.
   • WeingreenUcebniceBiblHebr-text.pdf, 20.7 MB    

   Slovníček česko-hebrejský

   Pípal Blahoslav, 1974

   02040401: vyšlo jako součást Hebrejsko-českého slovníku ke Starému zákonu.


   Catholicum lexicum hebraicum et chaldaicum in Veteris Testamenti libros

   Drach David Paul Louis Bernard, Migne Jacques-Paul, Gesenius Wilhelm, Tempestini Francesco, Du Verdie J., 1863

   02040402K: (název pokračuje:) hoc est: Guillelmi Gesenii Lexicon manuale hebraico-latinum ordine alphabetico digestum. Ab omnibus rationalisticis et antimessianis impietatibus expurgavit; emendavit, expulsis novis et antehac inauditis sensibus a viro protestanti excogitatis et temere obtrusis, veteris autem traditionis, ut et ss. eccleslae patrum interpretationibus restitutis et propugnatis; multisque additionibus philologicis illustravit et exornavit Paulus L. B. Drach
   (O autorovi:) Congr. de Propaganda Fide bibliothecarius honorariuss; philosophiae et litterarum doctor; pontificiarum academiarum religionis catholicae et arcadum socius, necnon societatis Nanceiae fidei et lucis, Parisiensisque societatis Asiaticae; litterarum Graecarum ac latinarum professor; eques ordinum Gallicae legionis honoris, Piani, s. Gregorii Magni, s. Sylvestri, s. Ludovici civilis meriti lucensis secundae classis, etc., olim vero in sinagoga rabbinus legisque doctor, et scholae consistorialis Parisiensis director ...
   Accesserunt. Grammatica hebraicae linguae quam germanico scripsit idiomate Gesenius, latinitate autem donavit F. Tempestini, necnon lexicon et grammatica linguae hebraicae, juxta methodum punctis masoreticis liberam digesta, auctore Du Verdier. tomum claudit grammatica chaldaica doctissimi et supralaudati Pauli L. B. Drach. Ab auctore denuo revisum edidit J. P. Migne, ...
   Publikujeme téměř shodné 2. vyd. z r. 1859; kniha poprvé vyšla 1848. Naproti tomu nebudeme zařazovat v knize kritizovaný Lexicon manvale Hebraicvm et Chaldaicvm in Veteris Testamenti libros post editionem germanicam tertiam latine elaboravit mvltisqve modis retractavit et avxit Guilelmus Gesenius. Gesenius Friedrich Heinrich Wilhelm, 1933 – i když toto vyd. by jako jediné přicházelo do úvahy; je totiž psáno latinsky – všechna velmi četná pozdější vydání jsou už německá.


   Lexicon hebraicum et chaldaicum in libros Veteris Testamenti ordine etymologico compositum in usum scholarum

   Leopold Ernst Friedrich, 1920

   02040403: Velmi vhodný, praktický – téměř kapesní slovník.