Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0501 Kompletní zpracování mravouky

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Katechese. Buď vůle Tvá. Myšlenky ke katechesím z mravouky.

Martinů Vojtěch, 1940

Kropáč & Kucharský, sv. 1940.x.


Opera moralia Sancti Alphonsi Mariae de Ligorio Doctoris Ecclesiae I. – IV. (Theologia moralis. Tomus primus – quartus. Editio nova.)

Alfonso Maria de Liguori, svatý, Gaudé Léonard, 1912

1. Tractatus de conscientia, de legibus, de virtutibus theologicis, et de primis sex decalogi praeceptis. 1905.
2. Tractatus de septimo et octavo decalogi praeceptis, de praeceptis ecclesiae, de statibus particularibus, de actibus humanis et de peccatis. 1907.
3. Tractatus de sacramentis in genere; de baptismo et confirmatione; de eucharistia; de poenitentia; de extrema unctione et ordine. 1909.
4. Tractatus de matrimonio, et de censuris, praxim confessarii, examen ordinandorum ac indicies. 1912.
Víckrát nevyšlo.


Theologia moralis, Tom. 1 – 10.

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1909

V době, kdy protirozumové a orientální touhy zachvacují západní národy (čehož posledním výstřelkem jsou některé postoje k organizovanému přílivu barbarů), kdy i v theologii naprosto dominuje, často jen jakési, duchovno (je to vidět i na tom, že ze sv. Alfonsa byly do češtiny dosud přeloženy jenom, jakkoli velmi kvalitní, asketické spisy), zařazení tohoto souboru do naší knihovny nemůže uškodit. Soubory jsou mnohem starší, než uvedený rok vydání 1909 – bylo by záhodno všechny svazky nově naskenovat. První části světec vydal r. 1748, Theologia moralis, Editio secunda, vyšlo r. 1753. Knihu připravujeme.


  Theologia moralis

  Müller Ernesto, Schmuckenschlaeger Adolphus, 1905

  Možná ještě lepší než Noldinovo toto podrobné tradiční trojdílné kompendium, z něhož čerpalo po mnohá desetiletí celé Rakousko-Uhersko. Díl 1. přinášíme v předposledním 9. vydání (10. vyd. jen nepatrně odlišné z roku 1925 má za posuzovatele pozdějšího abp. Josipa Antuna Ujčiće, † 1964 – takže je to autorsky blokováno). Díl 2. máme v posledním 9. vydání také z r. 1905 a díl 3. v posledním 7. vydání z r. 1902.


  Manuale theologiae moralis. Secundum principia S. Thomae Aquinatis.Tomus 1., 2., 3.

  Prümmer Dominicus Maria, 1915

  Pozn.: Máme dva exempláře Dílu 3. téhož vyd., publikujeme jen jeden (-a).


  Summa theologiae moralis. I, De principiis; scholarum usui

  Noldin Hieronymus, 1936

  (název pokračuje:) accommodavit H. Noldin; recognovit et emendavit A. Schmitt. Překvapuje, že vysoké 34. (!) vydání tohoto nejpřednějšího díla morální teologie vyšlo roku 1963 a kniha pak až dodnes nevyšla.
  K tomuto I. dílu náležejí dvě kratší pojednání:
  a. De sexto praecepto et de usu matrimonii, 1936.
  b. De censuris, 1935.
  Trilogie, Díl I. až III., vyšla prvně r. 1899.
  Celkový index všech tří dílů je u dílu III.


  Summa theologiae moralis. II, De praeceptis Dei et Ecclesiae; scholarum usui

  Noldin Hieronymus, 1935

  (název pokračuje:) accommodavit H. Noldin; recognovit et emendavit A. Schmitt.
  Celkový index je u dílu III.


  Summa theologiae moralis. III, De sacramentis; scholarum usui

  Noldin Hieronymus, 1936

  (název pokračuje:) accommodavit H. Noldin; recognovit et emendavit A. Schmitt. K tomuto III. dílu náleží zvláštní Index generalis totius operis, 1936.


  Vademecum theologiae moralis in usum examinandorum et confessariorum

  Prümmer Dominicus Maria, 1941


  Katolická mravověda

  Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1884

  Dědictví sv. Prokopa, sv. 23.


  Katolická mravouka

  Řehák Karel Lev, 1893

  K obecnému vzdělání. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 80.


  Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.

  Vřešťál Antonín, 1909

  Dědictví sv. Prokopa, sv. 49. Prní díl nejlepší česky psané katolické mravouky, dosud nepřekonané podrobností výkladu ani jeho kvalitou. Nepostradatelná příručka pro každého kněze, pokud ovšem chce vyhovět nárokům dříve obvyklým.


  Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část první.

  Vřešťál Antonín, 1912

  Dědictví sv. Prokopa, sv. 54. Viz text u knihy Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.


  Katolická mravouka. Doplňky a změny dle nově vydaného církevního zákoníka a jiných výnosů.

  Vřešťál Antonín, 1919

  Dědictví sv. Prokopa, sv. 59 (spolu s publikací Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část druhá. Dodatky. Vřešťál Antonín, 1916).


  Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část druhá. Dodatky.

  Vřešťál Antonín, 1916

  Dědictví sv. Prokopa, sv. 59 (spolu s publikací Doplňky a změny dle nově vydaného církevního zákoníka a jiných výnosů. Vřešťál Antonín, 1919). Viz text u knihy Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.


  Rukověť katolické mravouky

  Vřešťál Antonín, 1924

  Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 2. Pořádá Dr. Antonín Podlaha. Vzdělaným laikům sestavil Antonín Vřešťál.


  Katolická mravouka podle zásad sv. Tomáše Akvinského

  Dacík Reginald Maria, 1946

  Dominikánská edice Krystal, sv. 68. Za OCR děkujeme čtenáři M. M.


  Desatero Božích přikázání, I. a II. díl

  Tóth Tihamér, 1937

  Podle Die zehn Gebote. I., II. Band, Predigten von Monsignore Dr. Tihamér Tóth Prof. an der Universität zu Budapest, 4. Auflage, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1931.
  Orig.: Szentbeszédek a tízparancsolatról I. – II., poprvé 1928 a 1929.


  Katolícka mravouka

  Spesz Alexander, 1948

  Zatím tyto skeny "mravouky pre vzdelaných laikov".