Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 13

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


V jednotlivých pojednáních o světcích jsou knihy o nečsl. světcích. Bibličtí světci jsou v pododdělení 0105: Biblické dějiny. Nebibličtí světci s úmrtím do r. 313 a světci s úmrtím po r. 313 do r. 800 – vizte oddělení 12 – Patrologie a patristika. Pokud kniha o pozdějších světcích podrobně pojednává současně i o čsl. posvátném místě vážícím se k pojednávanému světci, je zařazena v pododdělení 1502: Posvátná místa v českých zemích. Pojednání jen o čsl. světcích naleznete v pododdělení 1503: Čeští světci. Hagiografie Východu je někdy i v pododdělení 1405: Východ.

1304 Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

V oddělení: Hagiografie


Vlastní životopis svaté Markéty Marie Alacoque

Alacoque Marguerite-Marie (svatá), 1939

Jediné čes. vyd. :Edice Vinice Páně, Sv. 24. Orig.: Sainte Marguerite-Marie, sa vie par elle-même, poprvé tiskem 1867.


Výkřiky svaté Terezie de Jesu

Teresa de Jesús (svatá), 1909

Orig. Exclamaciones del alma a su Dios (1573 – 1582) – "Výkřiky duše k Bohu". Jiný překlad vyšel 1911.


Svatá Marketa Marie Alacoque

Gauthey François-Léon, 1937

Školské sestry OSF, sv. 4. 2. nezměněné. vyd. (1. vyd. 1920).
Podle franc. orig. Vie de sainte Marguerite-Marie Alacoque de l'Ordre de la visitation, který vycházel ve stále nových vyd. – školské sestry měly patrně při překladu v ruhou vyd. z r. 1919. Srov. http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/margueritemarie/ – ze zde uveřejněných dopisů vyplývá, že za text publikace nezodpovídá ani tak arcibiskup Gauthey, jako spíše nikde nejmenovaná "Ma Révérende Mère" Monastère de la Visitation (Paray-le-Monial, France).


Ctihodná služebnice Boží Magdalena Žofie Baratová, zakladatelka kongregace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Krátký životopis.

autor neuveden, 1900

Publikace je pozoruhodná tím, že vyšla ještě před blahořečením Madeleine-Sophie Barat (24. 5. 1908, sv. Pius X.; svatořečena 24. 5. 1925, Pius XI.).


Svatý farář arsský (arský)

Monnin Alfred, Krlín Josef, 1929

Školské sestry OSF, sv. 22.
K autorství: Na str. 210 se uvádí, že životopis od P. Alfreda Monnina S. I. byl hojně využit v "této" knize. Nemohlo jít o využití tohoto životopisu pro knihu nejmenovaného autora, jemuž bylo 12. 12. 1904 dáno dovolení spis uveřejnit (str. 5), neboť tento autor by nemohl r. 1904 psát na str. 216 o blahořečení a dále o procesu svatořečení. Je tedy P. Josef Krlín přímo spoluautorem, a to je též zřejmým důvodem, proč on nechtěl, aby v této publikaci byl autor přímo uveden.


Encyklika Pia XI. O sv. Františku Saleském Rerum omnium perturbationem latinsky a česky.

Pius XI., 1923


Hrad nitra čili Komnaty

Teresa de Jesús (svatá), 1930

Orig.: Las moradas y El castillo interior, poprvé 1588. Česky další vyd. jako Hrad v nitru: 1986, 1991 a 2003.


Duch ctihodného sluhy Božího Jana Křtitele Marie Vianney-e, faráře z Arsu, v jeho katechesi, kázáních a životě. Tak kázal Vianney.

Vianney Jean-Marie Baptiste (svatý), Monnin Alfred, 1902

Sešity s doslovnými kázáními svatého faráře arského vydané v letech 2003-2005. Část je zpracována dle publikace A. Monnin: Duch ctihodného sluhy Božího Jana Křtitele Marie Vianney-e, faráře v Arsu, v jeho katechezi, kázáních a životě Brno 1902 (předlohou vydání byl text, který A. Monin sestavil k pátemu výročí světcova úmrtí)


Život sv. Františka Borgie

Procházka Jakub, 1860

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 20.


Blahoslavený Edmund Kampian, kněz z Tovaryšstva Ježíšova, pro sv. víru mučeník ve vlasti své

Rejzek Antonín Paduánský, 1889

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 56.


Život svaté Teresie z Ježíše. Svéživotopis.

Teresa de Jesús (svatá), Linhart Rudolf, 1911

Orig.: La Vida, před r. 1567; poté až dodnes jako Vida de la Madre Teresa de Jesús. Česky ještě 1983 (exil), 1991 a 2006.


Svaté Terezie Ježíšovy Kniha o zakládání

Teresa de Jesús (svatá), 1917

Orig. Libro de las Fundaciones (1567), česky ještě 1971 (samizdat), 1985 (exil) a 1991.


Život svatého Aloisia Gonzagy

Koudelka Josef Maria, Cepari Virgilio, 1891

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 58. Vypravuje dle P. Virgila Cepariho, italského jesuity (Řím, * 1564 † 1631), Vita del beato Luigi Gonzaga della Compagnia di Gesù, a jiných nejnovějších spisů pozdější biskup Josef Koudelka.


Svatý Filip Neri, apoštol mládeže a reformátor Říma

Braito Silvestr Maria Josef, 1937

Dominikánská edice Krystal, sv. 29.


Úpění holubice čili O užitečnosti slz

Bellarminus Robertus (Franciscus Romulus) (svatý), Vodička Timotheus, 1948

Dominikánská edice Krystal, sv. 90.


Život sv. Františka Saleského, knížete biskupa Ženevského, zakladatele řádu Návštívení Panny Marie a učitele církevního. Díl I. Díl II.

Procházka Jakub, 1880

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 46, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 47.


Sv. Josafat, arcibiskup polocký, mučeník a apoštol Rusínů

Rejzek Antonín Paduánský, 1885

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 52. Na oslavu tisícileté památky úmrtí sv. Methoděje podává P. Antonín Rejzek S. J. A tak dějinami defiluje Kyjevská Rus, Nová Rus, Malá Rus, Velká Rus, Červená Rus, Černá Rus, Bílá Rus, Podkarpatská Rus, máme Rusíny, ale nikdy nikde nebylo vidu ani slechu o nějaké Ukrajině nebo Ukrajincích. Tento nálezek pokrokářů, vlastně díky Američanům a jejich vražednému kyjevskému Majdanu let 2013 – 2014, tak dle vůle Páně, jakožto cosi přechodného jistě zase zmizí; srov. Talerhof v pododdělení 1405: Východ.


Sv. Alfons de Liguori, církevní učitel a zakladatel kongregace redemptoristů

Berthe Augustine, 1931

(název pokračuje:) k 200letému jubileu založení kongregace z francouzského originálu P. Bertha přeložil Martin Janů C. SS. R. 1. franc. vyd. Saint Alphonse de Liguori, r. 1900.


Zivot (Život) ctihodného sluhy Božího Klementa Marie Hofbaura (Dvořáka) generálního vikáře a předního rozšiřovatele kongregace nejsvětějšího Vykupitele.

Haringer Michael, 1881

Sepsal Michal Haringer C. SS. R. (* 1817, † 1887), generální konsultor téže kongregace, konsultor sv. kongregace indexu a odpustků, člen akademie katol. náboženství v Římě. S povolením spisovatelovým z němčiny přeložil dle druhého rozmnoženého vydání Jan Dobrý (* 31. 3. 1849 Domažlice, † 3. 6. 1900 Domažlice), kněz diecése budějovické. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 49.


Sv. Klement Maria Hofbauer, kněz Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

Blaťák František, 1909

Krátký životopis ze smíšeného česko-německého manželství Pavla Dvořáka a Marie Steerové narozeného Johanna (t. j. Jana) Hofbauera, později vídeňského tovaryše Johanna Klementa Marie Hofbauera a ještě později redemptoristy a kněze nastínil P. František Blaťák C. SS. R.; 2. vyd.


Svatý Jan Maria Vianney, farář z Arsu

Vaněček František Xaver, 1929

Kropáč & Kucharský, sv. 1929.2.


Svatý Gabriel od Bolestné Matky Boží, klerik z řádu pasionistů, Aloisius naší doby (1838 – 1862)

Bernardo Silvestrelli Cesare Pietro Maria di Gesù (blahoslavený 1988), 1921

Volně přeloženo. Jako autor je v knize uveden jen P. Bernard C. P. (Congregatio Passionis Iesu Christi, Kongregace utrpení Ježíše Krista, krátce passionisté), ovšem generálním představeným v létech 1878 až 1905, a poté, až do své smrti 1911, čestným doživotním gemerálem byl Otec Bernard Maria od Ježíše; italský originál (Vita virtù e glorificazione del b. Gabriele dell'Addolorata studente passionista) knihy byl napsán v době, kdy byl blahořečen Gabriele Possenti Francesco dell'Addolorata – Gabriel od Panny Marie Bolestné, t. j. okolo 31. 5. 1908 (svatořečen byl 13. 5. 1920, je patronem mládeže, studentů a bohoslovců). Školské sestry OSF, sv. 6.