Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 02

autor neuveden,

Česká katolická bibliografie tohoto oddělení dosud neexistuje. Ostatní česká katolická bibliografie období 1828 – 1913 je v souhrnu v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


  Pozn.: Zřízení tohoto oddělení (a také oddělení 16) Knihovny je rozšířením toho členění, které navrhl a používal Otec biskup Antonín Podlaha. Toto oddělení má totiž zásadní význam. Vyloučením latiny z církevního života a jejím nahrazením národními jazyky se na Církev vrhla špína a tuto špínu je nutno co nejdříve odstranit. Naproti tomu vylučováním národního jazyka z občanského života národa – jednak jeho nahrazováním rádoby universální angličtinou (nebo třeba němčinou) a jednak jeho przněním mediální novořečí – se na národ kydá stejná špína, jaká se vrhla na Církev. Přijede kdejaký cizí ňouma a Čech se před ním hrbí a snaží se mu zalíbit mluvou v jeho jazyku – ba dokonce ten ňouma to už od Čecha očekává; kdo neumí česky, ať sem nejezdí, anebo ať si platí tlumočníka. Pododdělení koiné jsme zřídili z úcty k Církvi prvních staletí a z úcty k Římské říši (která bránila muslimské expansi a kterou latiníci poničili – následky trpí katolický Západ dodnes), a pododdělení klasické hebrejštiny ne z úcty k judaismu, ani ne z úcty k farizejství většiny židovského národa před Kristem, ale z úcty k menšině židovských proroků před Kristem – jen oni již tehdy měli implicitní katolickou víru.

  0202 Nauka o češtině a staroslověnštině

  V oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

  Toto pododdělení je strukturováno takto: nejdříve jsou zařazena díla o češtině historické, pak o češtině novodobé, následovat mohou díla o slovenštině a na konec zařazujeme publikace o staroslověnštině.


  Malý staročeský slovník

  Bělič Jaromír, Kamiš Adolf, Kučera Karel, 1978

  Dodatek o staročeských pravopisných systémech napsal Křístek Václav; na internetu volně dostupný nestránkovaný přepis bez tohoto dodatku.


  Historická mluvnice jazyka českého

  Gebauer Jan, 1894

  Díl 1. Hláskosloví. Díl 3. Tvarosloví. I. Skloňování (1896). II. Časování (1898). Díl 4. Skladba (1929).


  Mluvnice spisovné češtiny. Část I. Hláskosloví – tvoření slov – tvarosloví. Část II. Skladba.

  Trávníček František, 1951

  3. (poslední) opravené a dopl. vyd. (poprvé 1948, 2. vyd. 1949).


  Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví s abecedním seznamem slov a tvarů

  Gebauer Jan, 1902

  Tzv. první pravidla českého pravopisu. Tak jako Církev v posledním půlstoletí, i český jazyk je zhoubně podroben evoluci – Církev se prý musí přizpůsobovat světu (normální člověk by si myslel, že svět se má přizpůsobovat Církvi, která je tu od toho), a český jazyk se prý musí přizpůsobovat čemu? Mediální novořeči bláznů? A tak od roku 1902 vyšly tucty stále nově přepracovávaných vydání, na nichž se přiživovaly veletucty parasitů. Dovolujeme si tedy laskavému čtenáři předložit toto první vydání, které, Bohu žel, zdaleka nebylo vydáním posledním.


  Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé

  Gebauer Jan, 1904

  Poslední vydání ještě za života autorova; další vydání už byla stále více "opravována".


  Slovník jazyka českého

  Trávníček František, 1952

  020202: Přeprac. a dopl. vyd. Pro zařazení tohoto slovníku hovoří: 1. Přiměřený rozsah; 2. absence neúnosné archaičnosti; 3. absence zvlčilé liberální modernity působené už čtvrt století zde panující revolucí, která vystřídala revoluci komunistickou a která jazyk český ve všech oborech zkazila. Proti němu: 1. Není zmíněn (spolu)autor předchozích vydání Pavel Váša: Slovník jazyka českého. Váša Pavel, Trávníček František, 1946, 3. přeprac. a dopl. vyd. – připravujeme; 2. autor byl vysoký komunistický funkcionář (proto i kniha je navzdory tehdejší době perfektně typograficky zhotovena); s tím souvisí nesmysly u mnohých náboženských a mravně relevantních hesel.


  Český pravopis. Mluvnická a pravopisná cvičení pro 5. až 8. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol.

  Omelka František, Horák Oldřich, Hubáček Josef, Charous Čeněk, 1956

  Také jako ukázka úrovně našeho školství ještě na začátku 60. let 20. stol.


  Retrográdní slovník současné češtiny

  Těšitelová Marie, Petr Jan, Králík Jan, 1986

  020201: Ve třech částech – vlastní slovník, slovník tvarů substantiv a slovník tvarů sloves.

   Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

  O původu Kijevských listů a Pražských zlomků a o bohemismech v starších církevněslovanských památkách vůbec.

  Vondrák Václav († 1925), 1904


  Frisinské památky, jich vznik a význam v slovanském písemnictví.

  Vondrák Václav († 1925), 1896


  Lexicon paleoslovenico-graeco-latinum

  Miklošič Fran(c) pl., rytíř, 1865

  Donedávna jsme neměli velký vědecký slovník staroslovanského jazyka, jen – zde publikovaný – příruční Slovníček staroslovansko-český Vondrákův († 1925) – viz Církevněslovanská chrestomatie v tomto pododdělení. Miklošičův Lexikon je stále cenný, nezachycuje ale slovní zásobu většiny nejstarších textů, protože většina z nich nebyla tehdy ještě známa.
  Teprve za minulého komunismu začala r. 1956 ČSAV vydávat v sešitech Slovník jazyka staroslovanského. Lexicon linguae palaeoslovenicae, dokončený za dnešního socialismu Slovanským ústavem r. 2016 60. sešitem. Mezitím Academia začala r. 1989 vydávat v sešitech Etymologický slovník jazyka staroslovanského, který poslední léta převzal Tribun EU zatím 18. sešitem.


  Církevněslovanská chrestomatie

  Vondrák Václav († 1925), 1925

  Na str. 223 až 299 je unikátní Slovníček staroslovansko-český.