Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Mluvnice spisovné češtiny. Část I. Hláskosloví – tvoření slov – tvarosloví. Část II. Skladba.

Trávníček František, 1951
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Nauka o češtině a staroslověnštině

3. (poslední) opravené a dopl. vyd. (poprvé 1948, 2. vyd. 1949).