Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 19

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1901 Dějiny

V oddělení: Církevní zpěv a hudba


Hudební obraz Brna do počátku 15. století. I. Chorální zpěv pod správou kostela jakubského. II. Cistercky chorál na starém Brně. III. Kuriální chorál u Sv. Tomáše.

Pokorný František, 1993

S laskavým svolením majitele autorských práv.


Svatováclavský sborník. Na památku 1000. výročí smrti knížete Václava Svatého. II. Svatováclavská tradice. Sv. 3. Hudební prvky svatováclavské.

Orel Dobroslav, 1937


Dějiny posvátného zpěvu staročeského. Díl první, I. Od počátku křesťanství až do Karla, otce vlasti. II. Doba Karlova.

Konrád Karel, 1881


Dějiny posvátného zpěvu staročeského. Díl druhý, I. Posvátný zpěv český v 15. věku. II. Literátská bratrstva.

Konrád Karel, 1893

Dědictví sv. Prokopa, sv. 34.


Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách

Nejedlý Zdeněk, 1904

Netroufali bychom si zařadit knihu autora, který byl v 50. letech 20. století symbolem tuposti a objektem posměchu od celého národa. Na zač. toho století však platil ještě jen za pečlivého a vynikajícího znalce dřívější historie národního zpěvu. Ale jak šla léta, stále víc se pletl do všeho, až škodil, kde se dalo i nedalo. Časopis Hlídka, zde v pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu), uveřejnil o tomto Nejedlého spisu recensi v roč. 22 / 1905 na s. 396 – 398 a o Nejedlého knize, na tento spis navazující (která je ale už mimo obor zájmu naší Knihovny), recensi v roč. 24 / 1907 na s. 454n.; obě recense, velmi příznivé, vkládáme za tento spis jako přílohu.


Roráte

Pešina Václav Michal (rytíř), 1846

Soubor devíti článků v ČKD otce kanovníka, prvního redaktora a ředitele Dědictví sv. Jana Nepomuckého v létech Páně 1835 až 1857 (v letech 1832 – 1847 byl současně redaktorem ČKD):
a) O Roráte, zwláště Králohradeckém. Pešina Václav Michal, rytíř (dále jen PV), ČKD 1837, č. 3, str. 518 – 528.
b) O rorátech a kancionálech. PV, ČKD 1837, č. 4, str. 675nn.
c) Roráte. PV, ČKD 1838, č. 1, str. 168n.
d) Roráte, zpěvy adventní ... Arnošta z Pardubic. PV, ČKD 1838, č. 4, str. 734.
e) Roráte. PV, ČKD 1839, č. 2, str. 411.
f) Roráte. PV, ČKD 1839, č. 3, str. 621.
g) Roráte. PV, ČKD 1842, č. 4, str. 770.
h) Roráte. PV, ČKD 1843, č. 4, str. 746n.
i) Roráte neboli radostné zpěvy adventní s nápěvy pro celý týden a štědrý večer. PV, ČKD 1846, č. 4, str. 786 – 791.


Motu proprio o obnově posvátné hudby z 22. listopadu roku 1903, Dekret posvátné kongregace obřadů o obnově posvátné hudby, Konstituce o liturgii, Gregoriánském zpěvu a posvátné hudbě z 20. prosince roku 1928. Latinsky a česky.

Pius X. (svatý), Pius XI., 1928