Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách

Nejedlý Zdeněk, 1904
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Dějiny

Netroufali bychom si zařadit knihu autora, který byl v 50. letech 20. století symbolem tuposti a objektem posměchu od celého národa. Na zač. toho století však platil ještě jen za pečlivého a vynikajícího znalce dřívější historie národního zpěvu. Ale jak šla léta, stále víc se pletl do všeho, až škodil, kde se dalo i nedalo. Časopis Hlídka, zde v pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu), uveřejnil o tomto Nejedlého spisu recensi v roč. 22 / 1905 na s. 396 – 398 a o Nejedlého knize, na tento spis navazující (která je ale už mimo obor zájmu naší Knihovny), recensi v roč. 24 / 1907 na s. 454n.; obě recense, velmi příznivé, vkládáme za tento spis jako přílohu.