Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Zavraždění carské rodiny

Sokolov Nikolaj Aleksejevič,

Sokolov byl vyšetřujícím soudcem pro zvlášť důležité případy při omském krajském soudě. Publikace obsahuje dokumenty a popis vyšetřování.Katolická bibliografie celého oddělení 01

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: česka bibliografie pro léta 1828 – 1913; kompletní česká katolická bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


0109 Biblická theologie

V oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky


Slova Boží. Úvahy o některých textech Písma svatého.

Hello Ernest, 1914

Orig.: Paroles de Dieu. Réflexions sur quelques textes sacrés, poprvé 1877. Dobré dílo, sv. 23. Česky jediné vyd.


Biblická stilistika a poesie

Col Rudolf, 1948

1. vyd. 1939, 2., rozš. vyd. 1948.


Oheň na zemi. Myšlenky a příklady.

Pecka Dominik, 1931

Jediné vyd.


O textě knih novozákonních. Řeč, kterou proslovil při svém nastolení jako rektor české university dne 27. listopadu 1901.

Sýkora Jan Ladislav, 1901


Providentissimus Deus. O studiu Písem Svatých.

Leo XIII., 1893

Encyklika Jeho Svatosti Papeže Lva XIII. o studiu Písem Svatých ze dne 18. 11. 1893. Leo XIII., 1893; latinsky a česky. Připojujeme: a) O ceně a užívání Biblí svaté. Zahradník Vincenc, ČKD 1833, č. 2, str. 169 – 192.
b) Užívání smyslu Písma svatého. Slavíček Antonín, ČKD 1845, č. 4, str. 607 – 620.
c) O zásadách katolického výkladu Písem svatých. Velhartický Jan, ČKD 1872, č. 6, str. 401 – 420.
d) Studium Písma sv. Tumpach Josef, ČKD 1907, č. 1, str. 69nn.


Písmo svaté jako četba laiků. Krása evangelií. Krása Starého zákona. Spiritus Paraclitus latinsky a česky.

Žák Emanuel, Merell Jan, Benediktus XV., 1940

Vzdělávací katolická knihovna. Nová řada, sv. 17 – poslední svazek, po válce začala Druhá nová řada.
Připojujeme:
a) Encyklika Spiritus Paraclitus – O Duchu svatém Utěšiteli z 15. 10. 1920. Benediktus XV., 1920. Česky jednak z publikace Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. III. Hejčl Jan, 1925, a sice v Dodatku II. na str. 1180 – 1197, a jednak z Ordinariátního listu Pražské arcidiecese.
b) Církev a Písmo svaté. Kutal Bartoloměj, ČKD 1937, č. 3, str. 217 – 225.


Studium a četba Bible. Divino afflante Spiritu latinsky a česky.

Pius XII., Merell Jan, 1949

Podle encykliky Pia XII. Divino afflante Spiritu – O časovém podporování biblických studií. Vzdělávací knihovna katolická. Druhá nová řada, sv. 5 – tímto je tato Druhá nová řada kompletní.
Vyšlo současně jako Komentář k Písmu svatému Nového zákona sv.1 – další svazky už nevyšly.


Úvod do knih Starého zákona

Sedláček Jaroslav V., 1904

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 35.


Úvod do Písma sv. Nového zákona. Díl I.

Sýkora Jan Ladislav, 1904

Dědictví sv. Prokopa, sv. 44.


O věrohodnosti apoštolských skutků

Bulla František, 1897


Úvod do Písma sv. Nového zákona. Díl II. Část I. O dějepisných knihách Nového Zákona.

Sýkora Jan Ladislav, 1907

Dědictví Sv. Prokopa, sv. 47. Žádná další část dílu II. neexistuje.


Pravost, neporušenost, věrohodnost a příslušná vážnost knih novozákonních vůbec, evangelií pak zvlášť.

Sýkora Jan Ladislav, 1902

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 24. Šest řečí, které v universitní extensi r. 1901 měl Jan Lad. Sýkora.


Biblická hermeneutika. Pravidla k správnému výkladu Bible.

Col Rudolf, 1938

Děkujeme za tip, kvalitní naskenování vč. OCR i doporučující posudky, které přikládáme: ČKD 1938, č. 5, str. 429n. Pán Bůh odplať!


Biblická inspirace

Col Rudolf, 1939

Studie o podstatě, rozsahu a důsledku biblické inspirace


Pokus Historie Zjevení biblického co úvod v starý a nový Zákon

Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1861

Zvláště dle Daniele Boniface Haneberga, prof. bohosloví v Mnichově O. S. B sestavil Jan Nepomucký Vojtěch Stárek.


Rukověť u výkladu dějin zjevení Božího. Díl I. Starý Zákon

Perútka František V., 1883

Žádný další díl neexistuje.


Úvod do četby Nového zákona

Merell Jan, 1952

Vyšlo 1947, ve dvou dílech 1948?, přeprac. 1952, opět ve dvou dílech 1963, potom 1970, 1979 a 1991 (Merell Jan, * 1904, † 1986); předložené vyd. se i z kulturně historického hlediska snad jeví nejpříhodnějším.


Dějepis zjevení Božího ve Starém a Novém zákoně

Ježek Jan, Bedroš Karel, 1897

Pro třetí třídu škol realních. 1. vyd. 1889, 2. nezm vyd.1897. 3. v podstatě také nezm. vyd. vyšlo r. 1902. R. 1908 vyšlo ve dvou dílech 4. opravené a rozšířené vyd.: Dějepis zjevení Božího ve Starém Zákoně pro třetí třídu škol reálních a Dějepis zjevení Božího v Novém Zákoně pro čtvrtou třídu.


Dějiny zjevení Božího v Novém zákoně

Procházka Matěj († 1906), 1921

Poprvé vyšlo 1873, naposledy pak toto 7. vydání; pro mládež gymnasijní.


Dějiny zjevení Božího ve Starém zákoně pro střední školy

Pokoj Šimon, 1938

Poslední, 6., nezměněné vyd., poprvé vyšlo r. 1905.


Threni to jest Pláč Jeremiáše proroka

Hejčl Jan, 1923

Podle zásad "Bible české" (Praha 1913 nn.) přeložil a stručně vyložil P. Jan Hejčl. Z tohoto důvodu, na rozdíl od tří následujících knih novozákonních, by tento spisek měl náležet do pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky, ovšem kvůli souvislosti je ponechán zde.


Epištoly sv. apoštola Pavla (výběr)

Hejčl Jan, 1933

1. Dvakrát do Korintu. První a druhý list sv. Pavla Korinťanům, 1934. 2. Do Soluně a do Galatie; dva listy sv. Pavla k Thessaloničanům a jeden list Galatům, 1933. 3. List Filemonovi, 1933. Podle originálu přeložil a stručně vyložil P. Dr. Jan Hejčl. Do knihovny (a to do tohoto pododdělení) zařazujeme kvůli výborným výkladům; překlady už opomíjejí svatou Vulgátu a řadí se tak k obrovské mase moderních překladů, jejichž množství přesahuje obor naší knihovny.


List sv. Judy Tadeáše a Nejstarší dva okružní listy biskupa římského (1 a 2 Petr)

Hejčl Jan, 1933

Podle kritického znění řeckého rozčlenil, přeložil a stručně vyložil P. dr. Jan Hejčl. Kniha proto nemá nárok být zařazena do pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky.


Tři listy miláčka Páně

Hejčl Jan, 1932

Podle řeckého kritického znění rozčlenil, přeložil a stručně vyložil P. Dr. Jan Hejčl. Zařazujeme do pododdělení 0107: Biblická theologie ze stejného důvodu, jako Hejčlovy Epištoly sv. apoštola Pavla (výběr).


Posolstvo lásky. Listy bl. Jána apoštola.

Šurjanský Anton Ján, 1947

Z gréckej pôvosiny preložil a poznámkami opatril Univ. doc. Dr. Anton Ján Šurjanský. Spolok sv. Vojtecha, sv. xxx.
Zařazujeme do tohoto pododdělení z téhož důvodu, jako u předešlých publikací P. Dr. Jana Hejčla.