Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Ježíškovo sluníčko. Marie Lucie Chausset de Lambert 1920 – 1926.

Tomíško Čeněk Maria,

Školské sestry OSF, sv. 33. Podruhé: Hradec Králové, Družstevní nakladatelství, 1943. Orig. Lucette: 1920 – 1926. Marmoiton Victor, 1927 (pozdější uprav. vyd. až do r. 1948).  Katolická bibliografie celého oddělení 01

  Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

  Období 1: česka bibliografie pro léta 1828 – 1913; kompletní česká katolická bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


  0104 Slavné Sušilovy exegese – nejlepší výklady Nového zákona v češtině

  V oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky


  Evangelium svatého Matouše

  Sušil František, 1871

  2. vyd., přeloženo a obšírně vyloženo od Dr. Františka Sušila, největšího českého(-moravského) exegety. Dědictví sv. Prokopa, sv. 1.


  Evangelium svatého Marka

  Sušil František, 1885

  2. vyd., přeloženo a obšírně vyloženo od Františka Sušila. Dědictví sv. Prokopa, sv. 2.


  Evangelium svatého Lukáše

  Sušil František, 1885

  2. vyd., přeloženo a obšírně vyloženo od Františka Sušila. Dědictví sv. Prokopa, sv. 3.


  Evangelium svatého Jana

  Sušil František, 1885

  2. vyd., přeloženo a obšírně vyloženo od Františka Sušila. Dědictví sv. Prokopa, sv. 5. Děkujeme čtenáři F. za převod OCR.


  Skutky apoštolské

  Sušil František, 1869

  Přeloženy a obšírně vyloženy prací Dr. Františka Sušila. Dědictví sv. Prokopa, sv. 7.


  Listové sv. Pavla apoštola. Díl I.

  Sušil František, 1870

  S výkladem Dr. Františka Sušila. Obsahuje Svatý Pavel a listové jeho, List k Římanům, Sv. Pavla list I. ku Korinťanům přeložen a obšírně vyložen a Sv. Pavla list ku Korinťanům přeložen a obšírně vyložen. Dědictví sv. Prokopa, sv. 8.


  Listové sv. Pavla apoštola. Díl II.

  Sušil František, 1871

  S výkladem dr. Františka Sušila. Obsahuje Sv. Pavla list ku Galaťanům, Sv. Pavla list k Efešanům, Sv. Pavla list k Filipanům, Sv. Pavla list ku Kološanům, Sv. Pavla list I. k Soluňanům, Sv. Pavla list II. k Soluňanům, Sv. Pavla list I. k Timotheovi, Sv. Pavla list II. k Timotheovi, Sv. Pavla list k Titovi, Sv. Pavla list k Filémonovi – každý z listů přeložen a obšírně vyložen – a přiložený spis František Sušil. Životopisný nástin. Procházka Matěj († 1889), 1871, na str. 409 – 447. Dědictví sv. Prokopa, sv. 9.


  Písmo svaté Nového Zákona

  Sušil František, 1872

  S výkladem Dr. Františka Suěila. Obsahuje Sv. Pavla List k Židům. List sv. Jakoba apoštola. List prvý sv. Petra apoštola. List druhý sv. Petra apoštola. List prvý sv. Jana apoštola. List druhý sv. Jana apoštola. List sv. Júdy apoštola. Zjevení sv. Jana apoštola. Přinášíme ve dvou částech – v první jsou uvedené listy, ve druhé Zjevení sv. Jana apoštola. Dědictví sv. Prokopa, sv. 10.