Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 13

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


V jednotlivých pojednáních o světcích jsou knihy o nečsl. světcích. Bibličtí světci jsou v pododdělení 0105: Biblické dějiny. Nebibličtí světci s úmrtím do r. 313 a světci s úmrtím po r. 313 do r. 800 – vizte oddělení 12 – Patrologie a patristika. Pokud kniha o pozdějších světcích podrobně pojednává současně i o čsl. posvátném místě vážícím se k pojednávanému světci, je zařazena v pododdělení 1502: Posvátná místa v českých zemích. Pojednání jen o čsl. světcích naleznete v pododdělení 1503: Čeští světci. Hagiografie Východu je někdy i v pododdělení 1405: Východ.

1301 Soustavné přehledy světců

V oddělení: Hagiografie

Srov. též 2006: Kalendaria.


Bojovníci Boží. Životopisy svatých, blahoslavených a ctihodných služebníků Božích.

Kronus Václav Š., 1934

Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x. Začalo vycházet 1933. Jednotlivé svazečky:
1. Sv. Jan z Boha, přítel nemocných.
3. Sv. Klement Maria Hofbauer, apoštol velkoměstského lidu.
6. Bl. Petr Julian Eymard, původce nynějšího ruchu eucharistického.
18. Sv. Norbert, zakladatel řádu premonstrátského a ochránce český.
Není nám znám žádný svazek po 23. sešitku, i když nakladatelství uvádí, že "ve vydávání se pokračuje!"


Svatí a lidé

Pecka Dominik, 1933

Edice Jitra (ř. 1), sv. 2.


Legenda čili Čtení o milých Svatých Božích.

Bílý Jan Evangelista, 1865

Dle nejnovějších pramenů vnově vzdělal Jan Ev. Bílý. 1. vyd. vyšlo 1863.


Nová světla. Životopisy blahoslavenců z roku 1926.

Dokoupil Antonín (pseudonym P. Alberti), 1928

Jediné vyd. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


Martyrologium Romanum

Benedictus XIV., 1930

(název pokračuje:) Gregorii papae XIII jussu editum Urbani VIII et Clementis X auctoritate recognitum ac deinde anno MDCCXLIX Benedicti XIV opera ac studio emendatum et auctum; juxta primam a typica editionem.


Legenda aurea vulgo Historia lombardica dicta

Iacobus de Voragine, Graesse Johann Georg Theodor, 1850

Ad optimorum librorum fidem, Ed. 2. Autorem je dominikánský provinciál, janovský arcibiskup a jeden z největších středověkých spisovatelů (* 1228 Janov, † 1298 Janov). Zlatá legenda, jedna z nejpřekládanějších knih, jím byla napsána kolem r. 1260. V Graessově redakci vyšla poprvé r. 1846, naposledy r. 2003. V češtině vyšla jen asi třetina obsahu (r. 2012) a vzhledem k současné mezinárodní situaci nelze počítat s tím, že by vbrzku vyšel celý překlad.


Následování svatých

Huber Maximilian, 1927


Kalendarium svatých; s ukazatelem životopisů

Vondruška Isidor, 1932

Kalendarium odkazuje na čtyři svazky téhož autora nazvané "Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 1 až 4.", které jsou v naší Knihovně v oddělení Církevní dějiny obecné, a to pro jejich převažující hledisko dějepisné. Do oddělení Hagiografie totiž náležejí životopisy svatých v pořadí roku církevního nebo občanského, a to pro těsnou souvislost s liturgií.


Životy, skutky a utrpení Svatých a Světic Božích. Díl 1 až 5.

Karlík Hugo Jan, 1860

Díl 1, 1845 a 1860, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 17. Díl 2, 1848 a 1860, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 21. Díl 3, 1850, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 27. Díl 4, 1856, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 41. Díl 5, 1858, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 43. Pro velký rozsah uveřejňujeme ve 12 částech – po jednotlivých měsících v roce.
Kromě toho otiskujeme zvlášť jednak jména celého církevního roku a jednak souhrn toho, co je v knihách mimo jednotlivé měsíce (t. j. pohromadě začátky a konce všech knih).


Církevní rok. Kniha naučná pro každý stav i věk, obsahující na každý den několik životopisů světcův a světic Páně a všecky slavnosti, neděle, svátky i výroční památky církevní dle kalendáře Českého. Díl 1. až 6.

Kulda Beneš Metod, 1881

Po dvou měsících – díl 1. je prosinec a leden, díl 2. únor a březen, díl 3. duben a květen, díl 4. červen a červenec, díl 5. srpen a září, díl 6. je říjen a listopad.


Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského.

Ekert František, 1892

Dědictví sv. Jana Nepomuckého
Svazek první č. 79. z roku 1892 - leden až duben
Svazek druhý č. 81. z roku 1894 - duben až červen
Svazek třetí č. 83. z roku 1896 - červenec až září
Svazek čtvrtý č. 86. z roku 1899 - září až prosinec


Podobizny svatých

Hello Ernest, Bouška Sigismund Ludvík, Jenewein Felix, 1898

Arnošt Hello; přeložil a vignety kreslil P. S. Bouška O. S. B, titulní kresba od F. Jeneweina. Vzdělávací knihovna katolická, sv. 5. Uveřejňujeme i 2. vyd. 1938 u Kuncíře.


Naši miláčkové. Obrázkový život světců, na Moravě zvláště ctěných.

Pozbyl Alois, 1918

(název pokračuje:) Vhodnými obrazy opatřený a ve prospěch apoštolátu svatého Cyrilla a Methoděje vydaný nákladem spisovatelovým.


Naše světla. Čtení ze životů svatých.

Schikora Rudolf, 1947

7. ročník sbírky Životem, která je obecně zařazena v pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu). Ve vyd. 1932 (za tento dar Knihovně díky čtenáři H.) jde o sešity 145 – 168, roč. 7 (1932), č. 1 – 24.


Šťastné děti. Každodenní čtení ze života svatých a zbožných dětí.

Schikora Rudolf(?), 1934

9. ročník sbírky Životem, která je obecně zařazena v pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu). Jde o sešity 193 – 216, roč. 9 (1934), č. 1 – 24. Za dar do Knihovny děkujeme čtenáři H.


Vítězové – kompletní (všechny svazky)

Braito Silvestr Maria Josef (aj. red.), 1948

"Vítězové. Naši Vítězové musejí více proniknouti. Dočítáte se v Hlubině, v čem záleží křesťanská dokonalost, o tom, že všichni jsou povoláni ke svatosti. Proto jsme založili sbírku Vítězů, abychom ukázali na nejstarších i na nejnovějších příkladech, že všechny stavy a všechny povahy mohou opravdu uskutečniti Krista a jeho učení v konkrétním životě. Proto uveřejňujeme především životy svatých neznámých, poslední doby. Všechny řády i kongregace tu mají příležitost ukázati světu svůj skrytý poklad, ukázati, jak jejich duch vedl skrze svaté zakladatele anebo svaté členy, jak vedl k naplněni Evangelia. Máme již řadu rukopisů v zásobě, takže již celý příští rok je vlastně obsazen. Prosíme proto všechny své čtenáře, aby se podle možností abonovali i na Vítěze anebo aspoň, aby upozornili na Vítěze ty, kterým je Hlubina poněkud vysoká. Zvláště veledůstojní páni mohli by nám zde svou propagací velmi prospěti. Vítězové jsou zaručeni, nejsou v krisi, ale je nám líto, že nejsou ještě více rozšířeni. Vydali jsme již 10 životů svatých. V tomto počtu může každý najiti svého svatého, svůj vzor. Braito" Vítězové. Na hlubinu 1935, č. 10, str. 644n.
Roč. 8 v r. 1941 Němci zakázali (poslední byl sv. 0805), takže pokus o pokračování byl učiněn až po osvobození Československa v r. 1945, avšak v r. 1946 vydávání, snad pro nedostatek invence, končí: do edice byl zařazen už jen sv. 7 jako poslední.
Pozn. 1: Jednotlivé svazky jsou různého původu. Pokud by někomu vadila horší kvalita některého svazku, napište nám – pokusíme se daný svazek obstarat odjinud.
Pozn. 2: Náš obdiv patří bedlivé knihovnici Mgr. L. K. – byli jsme v šoku, když se v poště najednou objevila všechna dosud chybějící čísla ...


Čtvero vzorů křesťanského života. Životopisné obrazy.

Knecht Friedrich Justus, Hrudička Alois, Janovský František, 1896

Blahoslavený Jan Křtitel de la Salle a řád bratří křesťanských škol. Příspěvek k dějinám vychovatelství. Bedřich Justus Knecht. (V mateřský jazyk přeložil František Tater, 258 str.) Jan Vianney, farář Arský. Hrudička Alois. (Dle spisův očitých svědků, str. 268 – 372.) Tomáš Morus. Obrázek z dějin. Janovský František. (str. 378 – 405.) Adolf Kolpind, zakladatel a generální předseda Jednot katolických tovaryšů. Janovský František. (str. 410 – 496.) Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 63.


Obrazy římských světců

Jørgensen Jens Johannes, Dohnal František, 1938

S povolením autora z dánštiny přeložil (sv. Petr, sv. Cecilie, Sv. Anežka, sv. Brigitta a sv. Filip Neri) a stať o autorovi napsal P. František Dohnal. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 105. Pán Bůh odplať milému čtenáři E. B. za OCR!


Duše světců (sc. dominikánských)

Dacík Reginald Maria, 1946

Dominikánská edice Krystal, sv. 57.


Jak psáti životy svatých

Vodička Timotheus, 1942

Dominikánská edice Krystal, sv. 64.