Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Katolická bibliografie tohoto oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.

Oddělení je členěno takto:

0601: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský█0602: Mystika█0603: Modlitby a rozjímání obecně█0604: Řehole a terciáři█0605: Pro a za různé neřeholní stavy█0606: Mše svatá, svátosti█0607: K osobám Nejsvětější Trojice█0608: Křížová cesta█0609: K Panně Marii vč. růžence█0610: Ke svatým a k Božím andělům█0611: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice█0612: Duchovní poesie█0613: Přípravy ke svátostem█0614: Exerciční knihovna – všechny svazky█Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že "asketika" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní "asketické" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o "navazování vztahu s Bohem" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0601: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

Thomae a Kempis De imitatione Christi libri quatuor

Thomas a Kempis, Gerlach Hermann Martin Theodor, 1909
(název pokračuje:) textum edidit, considerationes ad cuiusque libri singula capita ex ceteris eiusdem Thomae a Kempis opusculis collegit et adiecit Hermannus Gerlach. Nejslavnější spis pozdního středověku (o datování přechodu středověku do novověku viz úvod k pododdělení 1605: Středověké právo v zemích českých a ve Svaté říši římské), příručka osobní zbožnosti, která patřila k nejčtenějším knihám vůbec; i česky vyšla v desítkách vydání, nejnovější překlady uveřejňujeme. Lze řící, že obliba přítučky je úměrná míře zbožnosti lidí v té které době. Toto 3. (a poslední) rozšířené a zdokonalené vydání úvah doplňujících Kempenského čtyři fundamentální knihy (každou knihu publikujeme zvlášť a v úvodu k ní přídáváme celkový obsah), má v této přihrádce ještě:
1. textový pdf tvar, který obdržel náš dárce od dárce jiného; jde o vydání Čtyř knih, které je z roku 1911, a
2. naskenované vydání z roku 1867 stažené z adresy http://archive.org/details/deimitationechr00thomgoog – srov. pečlivost a krásu tehdejší sazby s lepeným "Pernikářem" a můžeš začít kritizovat tehdejší a obhajovat dnešní církevní poměry. A což teprve barevné středověké manuskripty!

O následování Krista, čtvero knih

Thomas a Kempis, 1930
PřekladTK1 – světícího biskupa pražského Dr. Jana Nepomuckého Sedláka, bohatě ilustrovaný a doplněný množstvím osvědčených modliteb; lze je doporučit každému, kdo se chce dobře modlit a je snad unaven plytkým deštěm moderních modlitbiček, které málokdy co vyprosí. Poprvé vyšlo r. 1900 v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 87. Podruhé v r. 1914 opět v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 129. 3. opr. vyd. vyšlo r. 1921 naposledy v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, neboť na toto zde uveřejněné 4. opr. vyd. Dědictví již nemělo prostředky, takže je pro ně zaplatil a vydal překladatel.

Ctihodného Tomáše Kempenského Zlatá kniha o následování Krista

Thomas a Kempis, 1913
PřekladTK2 – přetisk tohoto nového 4. vydání od faráře Josefa J. Vejchodského pak vyšel nezměněn, podle údajů NK ČR, ještě v roce 1924 a snad i r. 1933.

Hořicí srdce – Kempenského slabikář duchovního života

Thomas a Kempis, Hynek Rudolf Maria, 1933
PřekladTK3 – krácený překlad s úvodním slovem, který se snaží o přiblížení textu zájenci o duchovní život poukazem na zkušenosti sv. Terezie Ježíškovy. Pozn.: V témže roce vyšel i další překlad s okultistickým výkladem od teosofa Karla Weinfurtera (pan spiritista pobýval nějaký čas na psychiatrii) v nakladatelství Zmatlík a Palička; do řady překladů toto dílo nepočítáme (pochopitelně nemá církevní schválení), byť věhlasný mystik zemřel na následky mučení německými socialisty.

Čtvero knih o následování Krista

Thomas a Kempis, 1941
PřekladTK4 – z latiny přeložil Karel Vrátný (vyšlo 1934, 1941 a bez ilustrací1947 – poslední dvě jsou jistě textově stejná, neboť Msgre. Vrátný † 1937). Pozn.: Do úplnosti nabídky všech překladů stěžejního katolického duchovního díla za posledních 100 let zbývá ještě poslední překladTK5, od Josefa Pernikáře pod názvem Následování Krista, příp. Čtyři knihy o následování Krista (vyd. 2001); poprvé vyšel r. 1968, naposledy r. 2001. Na internetu je bežně ke stažení v textovém tvaru ať už jako .pdf, .doc, .odf nebo .html; i když tedy to s autorskými právy na tento text nebude tak žhavé, do doby explicitního povolení nebudeme snad zatím tyto příklady následovat, ani na ně naopak upozorňovat tím, že bychom zde uvedli jejich adresy.

Certamen spirituale

Scupoli Lorenzo, 1871
(Celý název:) Venerabilis Patris Laurentii Scupuli Clerici Regularis Theatini Certamen Spirituale, Seu Manuductio Sancta, Et Solida Ad Perfectionem Christianam; opusculum cuivis christianorum statui accommodatissimum, et saluberrimum. Poslední latinské vydání (vyšlo sice ještě r. 1913, ovšem už nikoliv doslovně). Poznamenejme, že autor († 1610), přes genialitu díla, které mělo obrovský vliv v Církvi, ve shodě s postupujícím novověkým rozvratem, psal Bohu žel již italsky a náš text je jen takřka úředním převodem do latiny.

Duchovní boj

Scupoli Lorenzo, Desolda Jan Nepomucký František, 1893
Vyd. z r. 1893 nese celý titul: Ctihodného otce Vavřince Skupoli z řádu Theatinů Duchovní boj a pokoj duše s připojeným zvláštním pojednáním o zpovědi z pobožnosti konané (dle ctih. kněze J. Boone ze S. J.) a náležitými modlitbami přeložil a sestavil kanovník Jan Nepomucký František Desolda O. Praem.; 2. vyd. Další vydání je z roku 1937. Kniha významem srovnatelná s Kempenským, naučení jsou však utříděná. Slovenské vydání Duchovný boj, 1948.

Philothea seu Introductio ad vitam spiritualem

François de Sales, svatý, 1766
Gallico idiomate conscripta; Subinde In Lingam Latinam translata Per D. Martinum Martinez. Latinský překlad pak vyšel (a byl to týž) ještě r. 1875 – a dost. Opět tu platí poznámka, že autor († 1622), přes genialitu díla, které mělo obrovský vliv v Církvi, ve shodě s postupujícím novověkým rozvratem, psal Bohu žel již francouzky. Proto také jeho jméno nemůžeme psát latinsky a už vůbec ne česky.

Svatého Františka Saleského, biskupa ženevského, Bohumila, čili Navedení k zbožnému životu

François de Sales, svatý, Desolda Jan Nepomucký František, 1910
Dle úplného vydání pařížského znova na český jazyk přeložil a potřebnými modlitbami opatřil kanovník Jan Nepomucký František Desolda O. Praem.; v tomto překladu 4. vyd. (rok vydání 1910 je nejistý) shodné se 3. rozmnoženým vyd. Jde o čtvrtý překlad, celkově vyd. 11.

Navedení k životu zbožnému od sv. Františka Saleského

François de Sales, svatý, 1935
Přeložil [z francouzštiny a úvod napsal] Karel Vrátný; v tomto překladu 2. vyd. Jde o pátý překlad, celkově vyd. 13.

Úvod do zbožného života

François de Sales, svatý, 1947
Dominikánská edice Krystal, sv. 87.

0602: Mystika

V souvislosti s úvodem k tomuto oddělení 06 – Asketika pozorujeme dnes až fanatický zájem o Mystiku (a také o Psychologii). Do pododdělení 0602 zařazujeme jen tradiční osvědčená díla mystiky a o mystice, která nejsou postižena moderními rádobymystickými pokusy, objevy a radami.

Škola a praktické cvičení v ctnostech a křesťanské dokonalosti neboli Křesťanská askese

Rodríguez Alonso, 1936
Orig. Ejercicio de perfección y virtudes cristianas (špan.); česky poprvé vyšlo 1663 – 1665, přeložil P. Konstanc Jiří S. J. Podruhé česky pod názvem Cvičba v dokonalosti křesťanské čili O postupování v dokonalosti a ctnostech křesťanských, a to ve třech dílech 1882 – 1889: 1. díl 1039 str., 2. díl 1025 str. a 3. díl 769 str. – překladatelem byl P. Bečák Ignác. Kromě toho roku 1885 vydal P. Dokoupil Jan pod stejným názvem překlad 2. dílu o 907 str. V Knihovně Libri nostri zveřejněné 3. vyd. z lat. překladu špan. originálu přeložil P. ThDr. Hrachovský Norbert František O. Praem. (* 11. 9. 1879 Kněždub, † 18. 1. 1943 Osvětim, na ošetřovně zabit německými socialisty injekcí s fenolem; od roku 2013 probíhá jeho beatifikační proces ve skupině novoříšských premonstrátů spolu s ním zavražděných). Ve třech svazcích. Děkujeme za tip.

U pramene života a svatosti

Gallina Cesare, 1937
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 186. Věrný čtenář nás upozornil, že příjmení autora není Gallin, jak je v knize uvedeno, ale že knihu napsal P. Cesare Gallina, autor katolické četby zejména pro děti a mládež; originál má název Alla fonte della vita e della santità. Brevi meditazioni e letture per il mese del Sacro Cuore di Gesù, 1927 (1. vyd. Libreria editrice fiorentina), pro 2. vyd. je název rozšířen ... specialmente Durante il Mese di giugno, 1932 (vydali Missionari Del Sacro Cuore [di Gesù]). Mocné Pán Bůh odplať!
Pokud jde o onu kongregaci, nejedná se o Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu, S. C. I., t. j. dehoniány, u nás (dříve Teplice a Dubí u Teplic, dnes na Slovensku) zřejmě mylně zvané Misionáři Nejsvětějšího Srdce Ježíšova čili Congregatio missionariorum SS. Cordis Jesu, založenou 1878, ale jsou míněni Missionarii Sacratissimi Cordis Iesu M. S. C., Misionáři Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, založení 1854, kteří u nás nikdy nebyli. Knihu se svolením autorovým volně z italštiny přeložily Anglické panny.

Asketika

Müller Lajos, 1944
Autor uveden jako Ludovít Müller. Jde o sv. 1 autorovy Asketickej knižnice Asketika a mystika. Dar Knihovně Ln, Pán Bůh odplať.

O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených

Bellarminus Robertus (Franciscus Romulus), svatý, 1948
Vyd. 2. s životopisem autora. 1. vyd. v roce 1630 (t. j. hned 15 let po vyjití latinského originálu) mělo název Nebeský Ržebřijk. To gest: Wstupowánij Mysli Lidské od Země do Nebe k Bohu Stwořiteli, po Stupnijch rozdjlných wsselikého na Swětě Stwořenij.

Cesta duše k Bohu. Putovanie mysle k Bohu. Itinerarium mentis in Deum.

Bonaventura de Balneoregio, svatý, 1949
Dominikánská edice Krystal, sv. 999. Knihu připravujeme. Slov. Lucký Metod, 1949.

Prameny duchovního života – přehled theologie asketické a mystické

Dacík Reginald Maria, 1947
Dominikánská edice Krystal, sv. 88. Menší ze dvou skenů, které jsou na internetu; volně k disposici je i textový přepis.

Úvod do mystiky, zvláště sv. Jana od Kříže a sv. Terezie od Ježíše

Ovečka Jaroslav Štěpán, 1940
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 16: 1. vydání z r. 1940 je přehlednější, praktičtější a stručnější. 2. vydání z r. 1948 (Vzdělávací knihovna katolická. Druhá nová řada, sv. 1) je podrobnější a opravené. Přinášíme obě.

Svatého Jana od Kříže učitele církevního Výstup na horu Karmel. Spisy svazek 1.

Juan de la Cruz, svatý, 1940
Dominikánská edice Krystal, sv. 52. Dílo je pojato jako doplněk Temné noci, jejíž místo je v pododdělení 0612: Duchovní poesie.

Zrcadlo věčné blaženosti čili vzestup duše k Bohu s Kristem, v něm a skrze něho.

Ruusbroec Jan van, blahoslavený, 1946
Dominikánská edice Krystal, sv. 74.

0603: Modlitby a rozjímání obecně

Svatodenní Pořádek a pravidla života (zivota) nábožného katolíka anebo Základové pravé pobožnosti.

Sch, 1838
Přeložil ještě jako bohoslovec Kamarýt František Dobromil, 2. vyd. 1839, 3. vyd. 1843. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 6. Roku 1851 vydalo Dědictví knihu Svatodenní pořádek a pobožná děvečka, v níž je k tomuto sv. 6 připojen sv. 11, vyd. r. 1840.Pán Bůh odplať za laskavé poskytnutí skenů!

Pane! Zůstaň s námi, neb se připozdívá. Díl první. Díl druhý.

Blum Johann Georg, 1840
1. díl vyšel r. 1839, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 8; 2. díl, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 9.

Ctihodného otce Ludvíka Granadského, z řádu kazatelského, Vůdce hříšníkův

Luis de Granada, 1868
Též Rádce hříšníků (Guía de pecadores, 1557). Českým jazykem vyložil Jan Nep. František Desolda. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 53.

Cesta k věčné spáse. Sbírka modliteb a duchovních písní pro diecési brněnskou. Sv. 1 až 3 – úplné vydání.

Eichler Karel, Pavelka Jakub, Musil František, 1915
Pořídil Karel Eichler za spolupůsobení hlavních spolupracovníků: Jakuba Pavelky jako básníka a Františka Musila jako hudebníka.

Z duchovního života. Poznámky a praktické pokyny.

Stork Alois, 1934
Vyšlo celkem čtyřikrát (1925, 1926, 1934 a 1947) a dvakrát na Slovensku (1934 a 1936), a vždy bylo pro velký zájem a kvalitu úplně rozebráno. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.

Odevzdanost do vůle Boží. Duchovní cvičení o čisté lásce.

Piny Alexandre, 1941
1. vyd. 1939. Dominikánská edice Krystal, sv. 44. Orig. Retraite sur le pur amour, ou Pur abandon à la divine volonté. Piny Alexandre (* 1640, † 1709), 1683 (nepatrně odlišný název), 1684, 1695.

Duchovní cvičení pro dospělé i pro mládež vzdělanější

Srdínko František, 1882
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 69.

Poutní kniha – modlitby a písně

Korec František, Korec Tomáš V., 1893
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 60.

O modlitbě prosebné. Studie.

Žák František, 1906
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 42.

Pravý vůdce duše do nebeské vlasti čili Rozjímání srdce člověka buď v hříších neb v milosti Boží postaveného

Ruffer Vojtěch, Hřebeský Jan, 1869
(název pokračuje:) přiměřenými vroucími modlitbami ve dvanácti obrazech představeného.

Dokonalý duchovní život

Thomas de Aquino, svatý, 1935
Dominikánská edice Krystal, sv. 19.

Bůh v nás

Plus Raoul, 1929
Edice Smíru, vyšlo ještě r. 1931, francouzský orig. Dieu en nous. Knihu připravujeme.

Cesta spásy a Nábožné úvahy o rozličných článcích života duchovního

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1904
Z vlaštiny přel. P. Blažek František Saleský. Via della salute vyšlo r. 1766, Riflessioni Divote sopra Diversi Punti di Spirito a Pro delle Anime che Desiderano Avanzarsi nel Divino Amore r. 1773. Připojujeme slov. vyd. Cesta spásy. Rozjímanie na získanie večnej spásy, 1950, které jsme dostali jako dar – Pán Bůh odplať.

Pravidlo křesťanského života

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1905
Děkujeme milé čtenářce T. Knihovny Libri nostri za tip na tuto výtečnou knihu. Regolamento di vita d'un cristiano in compendio, 1754.

Svatého Anselma Kniha rozjímání

Anselmus Cantuariensis, svatý, Eadmerus, 1873
(název pokračuje:) ku kterým připojeny jsou téhož svatého Některé modlitby, Řeč o umučení Páně, Napomenutí k pohrdání věcmi časnými a k toužení po věčných a Eadmerova kniha o vznešenosti přeslavné Panny Marie. Přeložil P. Poimon František (* 29. 1. 1817 Polná, † 1. 6. 1902 Polná).

Rozjímania. I. Roste nebesá. II. Dal nám príklad. III. Škola kríža. VII. Hovoril v podobenstvách.

Müller Lajos, 1947
Rozjímání jsou rozvržena takto: I. Advent – Oktáva Zjavenia. II. Prvá nedeľa po Zjaveni – Popolec (1948); tento díl připravujeme. III. Popolec – Velká sobota (v knize číslováno jako II.). VII. 15. – 22. nedeľa po Svätom Duchu (1948). Ostatní díly slovensky nevyšly.

P. Silberta Křesťansko-katolická domácí kniha na každý den v roce

Silbert Johann Peter, 1911
(název pokračuje:) sestavená z výroků, učení a příkladů svatých Božích; s pobožností ke mši svaté a rozjímáním o čtyrech posledních věcech člověka. Přeložil P. Klíma František. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 114.

Myšlenka na den

Boylesve Marin de, 1948
2. nezm. vyd. Dle francouzského originálu upravil Dr. Antonín Salajka.

Vzhůru srdce. Jdu k Bohu

Schikora Rudolf(?), 1945
Dvě malé praktické příručky modliteb. Knihu připravujeme.

0604: Řehole a terciáři

Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova. Díl 1. Text. Exercitia spiritualia S. P. Ignatii de Loyola. Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského.

Ignatius de Loyola, svatý, Ovečka Jaroslav Štěpán, Mikuš Rudolf, Roothaan Jan Philipp, 1945
1. Doslovný překlad z původního znění španělského, 1941. 2. Nesmírně cenné vydání latinsky & slovensky. Slovenský preklad vyhotovil P. Rudolf Mikuš S. J. (* 9. 8. 1884 Ratkovce pri Trnave, † 26. 3. 1972 Beckov), ktorý bol od 2. 2. 1931 do 2. 2. 1942 viceprovinciálom slovenských jezuitov (provinciou sa slovenskí jezuiti stali až v r. 1983 dekrétom XXXIII. generálnej kongregácie). 3. Latinský text u tohoto dvojjazyčného vyd. je edicí, kterou připravil generál Jan Philipp Roothaan (* 23. 11. 1785 Amsterdam, † 8. 5. 1853 Řím) z 1. španěl. vyd. z r. 1522. 4. Jinou edicí je latinské 1. vyd. z r. 1548.

Pravá nevěsta Ježíše Krista. Díl prvý. Díl druhý.

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1879
Dle sepsání sv. Alfonsa Marie z Liguori volně do češtiny přeložil Msgre. ThDr. Řehák Karel Lev. Vydání obou dílů 2.; díl prvý vyšel ještě ve 3. vyd. r. 1900. La vera sposa di Gesù Cristo cioè la monaca santa per mezzo delle virtù proprie d'una religiosa, r. 1760.

Rozjímání o řeholním životě pro bratry škol křesťanských. Díl první. Díl druhý.

Bransiet Mathieu, 1936
Díl první, 1935. Originál Résumés des méditations à l'usage des Frères des Ecoles Chrétiennes, 1866 (1. vyd., vyšlo pak ještě několikrát). Autor byl 10. generálním superiorem školských bratří v letech 1838 – 1874 a sám sebe nazýval Frère (fráter, bratr) Philippe (* 1792, † 1874).

Výstup duše k Bohu – úvahy pro ty, kteří se snaží o život v Bohu, obzvláště pro řeholní sestry

Gross Joseph, 1940
Vydal P. Wendelin Meyer OFM (Stille Wege zu Gott – Gedanken zur Sammlung und Besinnung, vyšlo asi 8 vydání, naposledy r. 1956); "se svolením vydavatelovým přeložil Josef Tymel", úvod Vezmi a čti napsal P. Silvestr Maria Braito OP. Shodně vyšlo ještě r. 1941.

Cesta apoštolské svatosti. Třetí řád sv. Dominika.

Dacík Reginald Maria, 1940
Dominikánská edice Krystal, sv. 48.

Dominikáni. Co jsou a co chtějí.

Habáň Metoděj Petr aj. red., 1941
Dominikánská edice Krystal, sv. 53.

Co je to dominikán? Informační brožura o dominikánském řádu.

Braito Silvestr Maria Josef, 1948
Dominikánská edice Krystal, sv. 999. Ředitelem této edice byl právě P. Braito OP.

Příruční knížka pro členy 3. řádu sv. Otce Františka

Janák Ignát aj.red., 1933
Pod různými názvy vyšlo více odlišných vydání, které se pokusíme postupně dle vhodnosti zveřejnit:
1. Manuále čili Malá příruční knížka pro členy 3. řádu sv. Otce Františka Serafinského dle konstituce sv. Otce Lva XIII. autor neuveden, 1893, 224 stran; 1904, 285 stran, 3. vyd.
2. Řeholní kniha pro členy třetího řádu sv. Františka Serafinského spolu obřadní a modlitební kniha pro členy téhož řádu. Rubringer Jan Nepomuk, Janák Ignát, Podlaha Antonín, 1908, 671 stran.
3. Příručka (manualka) pro členy třetího řádu sv. Františka. Janák Ignát, 1911, 328 stran; 1933, 368 stran, 2. vyd.; 1934?, 381 stran, 3. vyd.
4. Příručka pro členy třetího řádu Sv. Františka Serafínského. autor neuveden, 1927, 158 stran.
Kromě toho srov. následující: Katechismus, Řeholní kniha a zpěvník, Nový život – Noviciát.

Katechismus třetího řádu sv. Františka, kniha poučení pro terciáře

Bleyler Johannes Maria aj., 1921
Dle řeholní knihy Jana Marie O. M. Cap. "Das Ordensbuch der Tertiaren des heiligen Franziskus von Assisi, vollständiges Regel- und Gebetbuch für die Mitglieder des Dritten Ordens in der Welt, mit gemeinsam vereinbartem Text des Ceremoniales der P. P. Franziskaner, Minoriten und Kapuziner", která vyšla v hodně více než 10 vydáních, přeložil P. Tagliaferro Jan (* 16. 12. 1867 Frýdek-Místek, † 27. 12. 1922 Cieszyn, okupováno Polskem).

Řeholní kniha a zpěvník Třetího řádu serafinského Otce svatého Františka z Assisi

autor neuveden, 1938
Naše stálá čtenářka T. nás požádala o zařazení této publikace do Knihovny Libri nostri a dodala i knihu samu; žádosti opět rádi vyhovujeme a za tuto přízeň milé čtenářce děkujeme. Čtenář J. K. knihu následně vyčistil a připravil pro tisk na formátu A4 – i výsledek jeho práce s radostí zveřejňujeme.

Nový život. Novicitát Třetího řádu sv. Františka

Valíček Juvenál Antonín, 1948
Pozn.: Byli jsme upozorněni na autorovu překladatelskou činnost v posledním údobí jeho života ("překládal Chardina aj."). Náš recensent však knihu vyzdvihl s tím, že ony překlady v Knihovně nejsou (ohledně Teilharda de Chardina, módě jisté doby, srov. wikipedii, odst. Konflikt s Církví).

Chceš býti dokonalý? Rozpravy o apoštolském povolání v Tovaryšstvu Ježíšově.

Parnisetti Giovanni Nepomuk, Spáčil Bohumil, 1923

Tovaryšstvo Ježíšovo. Dějiny, práce, ideály.

Spáčil Bohumil, 1939
Pro kruh přátel dorostu T. J. Autor sice není v brožuře přímo uveden, ovšem je zde odkaz na provinciální prokuraturu, přičemž provinciálem byl v letech 1938 – 1945 právě P. B. Spáčil.

0605: Pro a za různé neřeholní stavy

Kněžské exercitie

Pauly Jan Křtitel, 1927

Exercicie čili Duchovní cvičení kněžská

Göldner Václav, Hakl Bohumil František, 1881
(název pokračuje:) jež konal r. 1880 v biskupském semináři v Hradci Králové P. Václav Göldner a za "Vade mecum" účastníkům na upomínku podává P. Bohumil František Hakl. Knihu připravujeme.

Ve škole Mistrově – kněžské meditace. 1. díl U Mistrových nohou (1. vyd. 1915), Břímě dne (2. vyd. 1932). 2. díl Noc utrpení (1929). 3. díl Jitro slávy (1932). 4. díl Červánky (1933).

Huonder Anton, 1933
1. díl 1. vyd. dle 8. rozš. vyd. něm. (Zu Füssen des Meisters – kurze Betrachtungen für vielbeschäftigte Priester) s povolením spisovatele (* 25. 12. 1858, † 23. 8. 1926) a nakladatele. Všechny díly přeložil P. Číhal Antonín (* 3. 6. 1881 Drahotuše u Hranic, † 10. 3. 1940 Praha).

Collectio precum. Ad usum alumnorum in Clericorum Seminarii Archiepiscopalis Pragensis

Kordač František Xaver, 1930
Modlitby seminaristů pražského semináře z doby arcibiskupa pražského a primase českého otce profesora Františka Kordače.

Modlitby a zpěvy pro střední školy

Orel Dobroslav, 1918
5. vyd., vydal Císařský královský školní knihosklad.

Kristus a mládež

Tóth Tihamér, 1934
Z maďarštiny přeložily Školské sestry OSF; vyšlo ještě jednou r. 1936.

Jedno potřebné. Knížka modliteb pro katolickou mládež

Nesrovnal Ferdinand K., Kajpr Adolf, 1947
4. vyd.; srovnání s knihou Modlitby ... D. Orla ukazuje, jak po pouhých 30 letech se ze studentské mluvy úplně ztratila latina (která ovšem už v těch textech z r. 1918 nebyla nijak hojná). Po dalších dvou desetiletích se latinský jazyk vytratil i z mluvy kněze. Dochází tak k jevu, že se i v kostelích, kde se liturgie koná s maximální snahou o pečlivost a zbožnost, nedaří – a ani se podařit nemůže (také kvůli novému plochému ritu) – navodit onu hloubku posvátna, jaká byla běžná v dávnější historii. Přitom úplně pomíjíme věroučné hledisko. Jaký to má neodstranitelný dopad na desakralizaci farností je jasné.

Osvětlenou stopou. Náboženský průvodce vlčat a správných chlapců.

Tomášek František, Poppe Edouard, Šafář Jaroslav, 1947
Dominikánská edice Krystal, sv. 85.

Žena křesťanská. Žena jak má býti – zrcadlo pro křesťanské pohlaví ženské.

Marchal Victor, 1874
Dle P. Victora Marchala O. M. I. Le P. (* 1827, † 1903) (La femme comme il la faut, 1862) P. Poimon František. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 41.

M. Haubera úplná modlitební kniha pro osobu ženskou

Hauber Johann Michael, 1869
Starý překlad P. Jana Hýbla pro 5. vydání znovu opravil P. Jan Herčík.

Pomněnky ve vínek nebeský dcerám českým. Úplná modlitební kniha.

Beneš Václav (pseudonym Třebízský), 1947
Bohuslav Rupp, mimo edice. Poprvé vyšlo třikrát mezi roky 1884 a 1890 i pod názvem ... ve vínek božský, dále roku 1940 (dvakrát) a 1941, a také roku 1947 pod názvem Pomněnky ve vínek spletený – motlitební kniha. Naposledy, upravené, roku 1950 jako Pomněnky – modlitební kniha.

Křesťanský muž – zrcadlo pro křesťanské pohlaví mužské.

Marchal Victor, 1875
Kniha původně francouzsky sepsaná (L'Homme comme il le faut, 1864) od P. V. Marchala; zčeštil P. Procházka Matěj († 1889). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 42.

K Bohu – Vůdce duchovního života katolické inteligence

Urban Jan Evangelista, 1936
Vyšla celkem čtyři vyd. plus miniaturní výtah na jednu dvojstranu. Nabízíme vyd. 2., které, na rozdíl od ostatních, jediné jest v úplném znění, nezkráceno.

Útěcha, kterouž nalézá nábožný křesťan ve vysokém stáří – dokončení spisu Pane zůstaň s námi.

Blum Johann Georg, 1844
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 16. Roku 1880 vyšlo pod názvem Pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá! Modlitební knižka ku povzbuzení křesťanů katolických, jsoucích na sklonku svého života, dni své Bohu věnujících a k hodince smrti se připravujících; pro obojí pohlaví.

O bolesti

Bougaud Louis Èmile, 1903
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 30. Dle 4. vydání francouzského přeložil P. Ant. Melka. 2. vyd. 1916, 3. vyd. 1928, 4. vyd. 1947, 1. slov. vyd. 1946, 2. slov. vyd. 1949.

Milosrdný Samaritán. Poučná a modlitební kniha pro nemocné a jejich ošetřovatele

Ziervogel Ferdinand, Sedlák Jan Nepomucký, 1905
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 92. Upraveno dle německého spisu P. Ferdinanda Ziervogela.

Modlitby za v Pánu zesnulé

Hejčl Jan, 1926
Věnováno památce hrdinů, padlých ve světové válce 1914 – 1918.

0606: Mše svatá, svátosti

Vademecum pro české kněze klanějící se nejsvětější Svátosti oltářní

Blokša Jan Křtitel, 1898
P. Blokša Jan Křtitel (* 17. 6. 1861 Frenštát pod Radhoštěm, † 30. 6. 1923 Olomouc) – přikládáme nekrolog Úmrtí, Jan Křtitel Blokša. Podlaha Antonín, ČKD 1923, č. 9, str. 495nn.

Eucharistií k nejsvětější Trojici

Bernadot Marie-Vincent, 1928
2. vyd. 1935, 3. vyd. 1937. Dominikánská edice Krystal, sv. 2. Knihu připravujeme.

Sv. Alfonsa Marie z Liguori O oběti Ježíše Krista, s krátkým výkladem mešních modliteb a přípravná rozjímání na mši sv. a poděkování po mši sv. s církevními modlitbami

Alfonso Maria de Liguori, svatý, Blažek František Saleský, 1899
Sestává ze tří částí: 1. Del sacrificio di Gesù Cristo (1775), 2. Apparecchio e ringraziamento per i sacerdoti nel celebrare la messa (1764) – obojí z vlaštiny přeložil P. František Saleský Blažek C. SS. R. 3. Modlitky církevní (z brevíře) – doplnil překladatel.

Mešní a obřadní knížka pro lid

Brynych Edvard Jan Nepomucký, 1880
Jediné vydání; jaká byla zbožnost lidí před 130 lety?

Zpověď

Ségur Louis Gaston Adrien de, 1932
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 173.

Sv. přijímání

Ségur Louis Gaston Adrien de, 1932
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 174.

Sv. Terezie od Ježíška květ Mariánský

Komárek František, 1931
31 májových promluv zejm o svátostech.

0607: K osobám Nejsvětější Trojice

Bůh a já

Newman John Henry, blahoslavený 2010, 1930
2. vyd. (1. vyd. 1928). Dominikánská edice Krystal, sv. 1.

Láska ku Kristu Ježíši

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1880
Pratica di amar Gesù Cristo (1768) zčeštil P. Hašek František C. SS. R. Je připojena Křížová cesta, jejíž autor není uveden. Rok vydání 1880 je nejistý – r. 1884 vyšlo ještě 2., rozmn. vydání.

Ježíš Kristus vzorem a mistrem kněze – rozjímání pro kněze. Část 1 – 5.

Pelczar Józef Sebastian, 1913
1. Ježíš Kristus ve svém skrytém životě jest vzorem a mistrem kněze. 2. Ježíš Kristus ve svém veřejném životě jest vzorem a mistrem kněze. 3. Ježíš Kristus v Největší svátosti vzorem a mistrem kněze. 4. Ježíš Kristus ve svém umučení vzorem a mistrem kněze. 5. Ježíš Kristus ve svém životě oslaveném vzorem a mistrem kněze. Rozmyślania o życiu kapłańskiem czyli Ascetyka kapłańska. T. 1 – 5, 1. vyd. 1892, 4. vyd. 1936. Přeložil P. Mottl Jan (* 22. 12. 1881 Nezdice, † 3. 11. 1945 Sušice).

Život podle božského Srdce Páně

Jaroš Josef, 1922
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. V tomto Dědictví vyšlo pak ještě mírně upraveno r. 1926 a 1933.

Na slavnost Božího Těla. Příručka pro každého, kdo se chce účastniti bohoslužby na ten svátek konané.

Hejčl Jan, 1927
Podle nových překladů sestavil P. Dr. Jan Hejčl.

Intronizace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

autor neuveden, 1925
Příručka vydaná Picpusskou kongregací nejsvětějších Srdcí (= SS. CC.), kterou podle officielního vydání francouzského (L'intronisation du Sacré-Coeur de Jésus dans les foyers par la consécration sollenelle des familles à ce Divin Coeur – manuel) z roku 1923 pořídil a vydal Národní sekretariát Intronisace Srdce Páně v Praze-II., Trojická 20. Poznamenejme, že Picpusská kongregace (nazvaná podle jedné z pařížských ulic) byla za­ložena od Petra (Josefa) Coudrina (ze­mřel 1837) – cit. Vondruška; blíže viz tuto publikaci.

V paprscích věčné lásky. Promluvy o prosbách litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně

Jindra Jan Nepomucký, 1925
Promluvy o invokacích litanie k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše napsal a konal papežský prelát a profesor bohosloví P. ThDr. Jindra.

Devítidenní pobožnost k božskému Srdci Páně

Dohnal Štěpán, Schaffra Benno Heřman, 1908
Dle německého (vydání) upravil v Pánu zesnulý Štěpán Dohnal všem ctitelům Nejsvětějšího Srdce Páně; toto 2. vyd. upravil P. Benno Schaffra, ř. s. B.

Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu

Schmid Max, 1948
5. vyd. (je uvedeno jako 4.) – vydání se stále zkracovala: 1. a 2. vyd. 558 str., toto má 327 stran, zatím poslední 6. vyd. (1991) 140 stran.

Následování Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Kniha I. až IV.

Arnoudt Peter Joseph, 1914
Dle latinského originálu De imitatione Sacri Cordis Jesu libri quatuor a českého překladu P. Cyrila Františka Kaněry O. S. B. nově upraveno.

0608: Křížová cesta

Původní svatá Křížová Cesta Pána našeho Ježíše Krista

Leonardo da Porto Maurizio, svatý, 1861
(název pokračuje:) na čtrnáctero zastavení, z soudného domu Pilátova, až do Božího hrobu, rozdělená a Jerusalémskými odpustky hojně obdařená podlé horlivého ducha blahoslaveného Leonarda a Portu Mauritio, kněze řádu Františskánského, bývalého Missionáře a horlivého zakladatele Křížových cest s připojeným popsáním Porciunkule k prospěchu nábožných duší na novo vydal P. Pavel Jos. Pelikovský, kněz řádu sv. Otce Františska. Třetí opravené vydání.

0609: K Panně Marii vč. růžence

Májová pobožnost

Muzzarelli Alfonso, 1919
Složil (Il Mese di Maria ossia il Mese di Maggio, poprvé 1785, do r. 1919 hodně přes 100 vyd. v mnoha jazycích) P. Alfons Muzzarelli, S. J. (* 22. 8. 1749 Ferrara, † 25. 5. 1813 Paříž); podle italského vydání (Il Mese di Maggio consacrato a Maria santissima – con nuova aggiunta di esempi per ciascun Giorno del Mese, per cura del sacerdote Lodovico Schuller) Ludvíka Schüllera (P. Schüller Ludwig) přeložil P. Karel Vrátný. Lze říci, že tu jde o původní májovou pobožnost. Pozn.: V Souborném katalogu ČR je 54 výskytů sousloví "Májová pobožnost" nebo "Pobožnost májová": poprvé r. 1853, naposledy r. 1941.

Májové kvety čili nábožné rozjímania o blahoslavenej Panne Marii pre májovú pobožnosť slovenskému katolickému ľudu

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1904
venoval P. Fráňa Vítězslav Sasinek (* 11. 12. 1830 Skalica, † 17. 11. 1914 Štajerský Hradec), jubilárny kňaz biskupstva baňsko-bystrického.

O pravé pobožnosti k Panně Marii

Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý, 1916
Originál Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge byl napsán r. 1712, nalezen 1842 a rok poto poprvé vydán. V češtině vyšel sedmkrát: čtyřikrát (1916, 1922, 1936 a 1948) pod názvem O pravé pobožnosti k Panně Marii a třikrát nově, jednou jako O pravé oddanosti k Panně Marii, 1992, a dvakrát (1997 a 2001) s názvem O pravé mariánské úctě.

Dokonalé zasvěcení přesvaté Panně Marii Královně srdcí podle bl. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu

Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý, Schmid Max, 1931
Prvním listem je Tajemství Panny Marie, v originále Le secret de Marie; poprvé publikováno r. 1858, přeloženo do více než 30 jazyků, celkem přes 300 vydání – Strom života, L'Arbre de Vie, je (navzdory nevhodné typografii) součástí tohoto listu. Jiný český název tomuto listu dali čeští dominikáni. Jejich překlad vyšel šestkrát, otiskujeme: Tajemství Mariino, 1947, Dominikánská edice Krystal, sv. 3; přebíráme od slovenských dominikánů. Následuje Výklad dokonalého zasvěcení Panně Marii "od P. J. Schmida S. J.", což má být ve skutečnosti překlad publikace Die Grignionische Andacht oder die volkommene Hingabe an Maria. Schmid Max, 1926 (a potom vydávané až do r. 1940) od P. Maxe Schmida S. J. (* 8. 11. 1875 Kirchheim, Schwaben, † 7. 2. 1953 Pullach i. Isartal). Knihu uzavírají Modlitby složené nebo doporučené blah. Grignionem, není ovšem uvedeno ze které světcovy publikace čerpáno.

Zdrávas Maria, kniha modlitební pro ženské pohlaví

Pešina Václav Michal, rytíř, 1841
Del Silberta Johanna Petera. Kniha vyšla ještě trochu rozšířená r. 1859, nové vydácí (psané stejným písmem) zatím nemáme.

Mariale parvum – májová rozjímání Arnošta z Pardubic 1. arcibiskupa pražského

Arnošt z Pardubic, Endler Franz Johann, 1912
2 cykly, sestavené dle jeho Mariale od P. Prof. Dra. Františka Endlera (Mariale parvum – Mai-Betrachtungen. 2 Cyklen entnommen dem Mariale Ernesti, primi archiepiscopi Pragensis 1343 – 1364. Endler Franz Johann, 1905; 1. něm. vyd. – jen cyklus 1 – v Praze, 2. něm. vyd. téhož roku v Řezně), podává v jazyku českém P. Hlačík Jan Evangelista, farář v Rychalticích u Místku.

Měsíc Panny Marie naší milé Paní nejsvětější Svátosti oltářní

Eymard Pierre-Julien, svatý 1962, 1899
Rozjímání vybraná ze spisů důstojného P. Eymarda, zakladatele tovaryšstva nejsvětější Svátosti. S povolením generála řádu Eucharistiánů přeložil Horecký Jan(?).

Eucharistický růženec

Gross Joseph, 1930
Dle přednášek jeho milosti Nejdůst. Msgre. Josefa Grosse, biskupa v Litoměřicích, sestavil a mariánským družinám podává mariánský sodál; s povolením autora přeložil M. L.

Modlitba sv. růžence a růžencové bratrstvo

Braito Silvestr Maria Josef, 1942
Dominikánská edice Krystal, sv. 62.

K narození Panny Marie

Deml Jakub, 1942
Dominikánská edice Krystal, sv. 60.

Život Marie Panny, vyobrazený v chodbách Lorety Římovské

Marchal Jan Nepomucký, 1869
K užitku duchovnímu svých osadníků a nábožných poutníků po šesté od Jana Marchala, faráře v Římově, biskup. střídníka, konsistoriálního rady a dozorce národních škol v okresu Novohradském vydaný.

Růže červené, jež v čase svatopostním u věnec svinul a ctitelům nebes královny věnuje Karel Lev Řehák

Řehák Karel Lev, 1879

O neporušeném panenství Marie, matky Boží, a o tak zvaných bratřích Páně

Klíma Josef, 1889
Pojednává a lidu křesťanskému na uváženou podává P. Josef Klíma.

Ve šlépějích Neposkvrněné. Modlitební kniha pro všechny stavy, zvláště pro věřící přistupující často k svatým svátostem.

Kubeš Konrád Maria, 1935
Z modliteb, chvalozpěvů a rozjímání svatých Otců a různých liturgií sestavil P. Konrád M. Kubeš S. J. Dostalo se nám rady, že toto vyd. (navíc s bohatým obrazovým doprovodem) je kvalitnější, než (jediné další) 2. vyd. 1947, I. díl 746 stran plus II. díl (miniaturní asketika) 129 stran, celkem 865 stran. Pokud by však čtenáři žádali i toto 2. vyd., vyhovíme.

Zdrávas, Královno! Několik poznámek.

Durych Jaroslav, 1931
Dominikánská edice Krystal, sv. 11. Knihu připravujeme.

Měsíc svaté Panny Nazaretské

Žák Emanuel, 1938

U Srdce Matčina. Úcta k nejčistšímu Srdci Panny Marie.

Miklík Josef Konstantin, 1947

0610: Ke svatým a k Božím andělům

Ze života přátel Krista Pána. Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců – vzorů kněží.

Spáčil Bohumil, 1933

Svatojanský věnec uvítý k devítidenní večerní pobožnosti k svatému Janu Nepomuckému, od jednoho kněze církevního, a spoluauda téhož Dědictví

autor neuveden, 1851
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 31.

Voj andělský. Bratrstvo sv. Tomáše Aquinského a Šestinedělní pobožnost k témuž světci.

Konečný Filip Jan, Thomas de Aquino, svatý, 1891
Vyšla ještě dvě různá vydání, a to r. 1904 a 1927.

Patnáctiúterková pobožnost ke cti a chvále Svatého Dominika, zakladatele řádu kazatelského

Lubojacký Angelus(?), 1907
První a druhé vyd. dle francouzského originálu vzdělal P. Angelus Lubojacký OP, který byl později sekularizován a přijat do diecese vratislavické; † 1904. Byl autorem četných populárních, a dá se říci, že i kvalitních duchovních knih, které často i na svůj náklad vydával, měly však ten nedostatek, že postrádaly církevní aprobace. Zde jde o 3. oprav. vyd., rok vydání a autor je nejistý, aprobace zde je. 4. opr. vyd. se stejným názvem vyšlo r. 1911.

Rozjímání o ctnostech tří sv. redemptoristů sv. Alfonsa, sv. Klementa a sv. Gerarda

Blaťák František, 1909

Svatý Alois z Gonzagy, příklad pro každého

autor neuveden, 1861
(název pokračuje:) Navedení ku ctění tohoto svatého vůbec, zvláště pak k vykonávání šestinedělní pobožnosti, s připojenou pobožností k svat. Viktorinu.

0611: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice

Srov. i pododdělení 0109: Synopse, harmonizace evangelií.

Pane, nauč nás modliti se! Několik slov o modlitbě Páně.

Melka Antonín, 1922
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.

Výklady sv. Tomáše latinsky a česky. 1. Desatero. 2. Apoštolské vyznání víry. 3. Blahoslavenství. 4. Otče náš. 5. Zdrávas Maria.

Thomas de Aquino, svatý, 1897
A. Sv. Tomáše Aquinského, učitele andělského, Výklad modlitby Páně. Vaněk Matěj, 1897; připravujeme kvalitnější skeny.
B. S. Thomae Aqunatis, Doctoris Angelici, Ord. Proed. Opuscula Selecta ad Fidem optimarum editionum. Tomus primus. Thomas de Aquino, 1881, 1. De Praeceptis Charitatis et Legis praeceptis. 2. Expositio super Symbolo Apostolorum. 4. Expositio Devotissima Orationis Dominicae. 5. Expositio super Salutatione Angelica. 6. Quomodo intellighur quod sola definitio Nicaeni concilii est unica, et vera possessio fidelium.
C.Blahoslavenství jsou obsažena v Mat 5, 3 – 12 a (spolu s Běda) v Luk 6, 20 – 26. K tomu: a) Commentarium super Matthaeum b) Catena aurea in quatuor Evangelia ba) Expositionem in Matthaeum. bb) Expositionem in Lucam.
Knihu připravujeme.

Psallite regi nostro – rozjímání na žalmy pro kněze. Sv. I. Předmluva – Úvod – Žalm 1 – 50. Sv. II. Žalm 51 – 100.

Spáčil Bohumil, 1948
Sv. I. je z r. 1941 – potom vyšel ještě r. 1948 jako 2. nezm. vyd.

Ohnivé šípy a Vroucí vzdechy

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1898
Z vlašského originálu přeložil P. Blažek František Saleský. Saette di fuoco cioè pruove che Gesù Cristo ci ha date del suo amore nell'opera della nostra redenzione, r. 1766. Affetti divoti a Gesù Cristo di un’anima che vuol esser tutta Sua, r. 1768.

Božské Srdce Ježíšovo, pramen blaženosti

Jež Cyril, 1908
Osmero blahoslavenství. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 81.

Sedm slov Kristových s kříže – řeči postní

Dąbrowski Tomasz, 1911
Z jazyka polského se svolením autorovým přeložil a kázání na Velký pátek připojil P. Mottl Jan.

Slova nepřátel Kristových

Veith (Mendel) Johann Emanuel, Kunovský František, 1911
Dle Worte der Feinde Christi P. Jana Em. Veitha C. SS. R. volně upravil P. Fr. Kunovský.

0612: Duchovní poesie

Ohlasy žalmů

Žák František, 1921
Věnováno Juliu Košnářovi.

Eucharistie

Verdaguer i Santaló Jacint, 1914
1. vyd. – 2. vyšlo r. 1929; formou originálu z katalánského jazyka přeložil P. Bouška Sigismund Ludvík OSB.

Květy Mariiny

Verdaguer i Santaló Jacint, 1929
2. vyd. – 1. vyšlo r. 1906; z katalanštiny přeložil s úvodem a poznámkami P. Bouška Sigismund Ludvík OSB.

Kytička myrrhy – duchovní básně

Kašpar František, 1935
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 182.

Otče náš maličkých

Hronek Josef, Neumannová, 1932
Vzácná dětská publikace (Souborný katalog ČR ji nezná) nádherně ilustrovaná.

Svatého Jana od Kříže učitele církevního Temná noc. Spisy svazek 2.

Juan de la Cruz, svatý, 1941
Dominikánská edice Krystal, sv. 56. Publikaci zařazujeme na přání milé čtenářky L.

Svatého Jana od Kříže učitele církevního Duchovní píseň. Spisy svazek 3.

Juan de la Cruz, svatý, 1942
Dominikánská edice Krystal, sv. 65.

Svatého Jana od Kříže, učitele církevního Plamen lásky žhavý (druhá redakce), Drobné spisy. Spisy svazek 4.

Juan de la Cruz, svatý, 1947
Dominikánská edice Krystal, sv. 70. Publikaci zařazujeme na přání milé čtenářky L.

0613: Přípravy ke svátostem

Příprava na první svatou zpověď. Katechese pro mládež.

Oliva Arnošt, 1941

Děti žádaly sobě chleba ... Vzdálenější a bližší příprava k prvnímu přijetí sv. svátosti. Vypracované katechese.

Staněk Jan, 1946

Příprava dítek ku svaté zpovědi, zvláště ku zpovědi první; s připojenými úvahami ke vzbuzení lítosti nad hříchy

Macek Václav, 1886
Pod tímto či podobným názvem vycházelo několik titulů. Prvním byl tento, který vyšel v Českých Budějovicích, a to dvakrát – r. 1884 a rozš. 1886. Serafínské dílo lásky, zal. 1908, vydávalo knížečku Příprava dítek školních k první svaté zpovědi a k svatému přijímání. Volf Jan a Jedlička František, 1918, 3. oprav. vyd. Ta naposledy vyšla ve 20. vyd. r. 1947, a pak ještě jednou r. 1950 v České katolické Charitě (edice Listy víry, sv. 1). Dále Chléb s nebe / Katechismus maličkých / Nechte dítek přicházeti ke mně a nebraňte jim (Luk,18,16.) – příprava k první svaté zpovědi a svatému přijímání. Hronek Josef, čtyři vyd. 1938 až 1947 / čtyři vyd. 1940 až 1947 / 1932, 3. vyd. Jednou vyšlo Nechte maličkých přijíti ke Mně – příprava dítek druhého škol. roku k sv. zpovědi a k sv. přijímání. Kolenec Josef, 1915, dále velice podrobná Příprava ku první zpovědi a sv. přijímání. Díl 1. Příprava ku první sv. zpovědi. Díl 2. Příprava ku prvnímu sv. přijímání. Doležel Jan, 1884, a konečně stručná Příprava k první svaté zpovědi a sv. přijímání pro II. tř. školy obecné dle kurendy. Kolísek Bohumil, 1913. Ostatní jsou novější.

Cestička do nebe. Modlitby k svaté zpovědi a svatému přijámání pro děti.

Neubauer Ferdinand, 1947
1. vyd., do r. 1949 vyšla celkem čtyři vyd.; volně dostupné na internetu.

Príprava k prvému sv. prijímaniu. Príprava k sviatosti birmovania

Vogl Alois, Nepefny Benedikt, 1893
Poslovenčil Gregorovič Ferdinand a Bednár Pavel. Knižnice Katechetskej č. 5. Knihu jsme dostali jako dar, Pán Bůh odplať!

Na výsluní Božím

Hünermann Wilhelm, Hanzelka Alois, 1947
Orig. Der leuchtende Tag. Erzählungen für Kommunionkinder. Poprvé 1941, do r. 1993 přes 30 něm. vyd.

Příběhy k biřmování

Hünermann Wilhelm, 1990
Orig. Erzählungen zur Firmung.

Čistým mládím k manželství nebo ke kněžství

Tomíško Čeněk Maria, 1941
Předneseno na III. pracovním dni pro knězská povolání, který se konal v arcibiskupském semináři v Praze-Dejvicích dne 2. února 1941: "Světlo všem!"

Snoubenci na katolickém farním úřadě

Černovský Ferdinand Bedřich, 1912
se zřetelem k novým nařízením a výnosům podává Th. Dr. Ferdinand Černovský

Církevní vyučování katolických snoubenců

Vondruška Isidor, 1915

Cvičení snoubenců. Praktický návod pro duchovní správce

Toman Josef, 1929

Rozjímání o posledních věcech člověka s dodatkem rozjímání o hříchu a o svátosti pokání

Bransiet Mathieu, 1935
Originál Méditations sur les fins dernières, 1862 (1. vyd., od 3. vyd. 1889 název doplněn ... suivies des méditations sur le péché et le sacrement de pénitence). Zajímavostí je, že anglicky vyšlo ještě r. 2010 a znovu r. 2011.

0614: Exerciční knihovna – všechny svazky

Jde o edici toho názvu, řízenou autorsky či alespoň redakčně P. Konrádem Maria Kubešem, S. J.

Ve škole Kristově. Logika, psychologie a technika duchovních cvičení sv. Ignáce. Rukověť pro exercitátory, informace o duchu ignaciánských exercicií, upravená pro inteligenci a pro klerus.

Kubeš Konrád Maria, 1941
Exerciční knihovna, sv. 1.

Pod korouhví Kristovou. Rozjímání svatoignáckých exercicií, obšírněji rozvedená a upravená pro klerus a inteligenci.

Kubeš Konrád Maria, 1947
Exerciční knihovna, sv. 2. 1. vyd. 1936, 2. vyd. 1939 (oboje 542 stran), 3. vyd. 1945 a 1947 (rozšířeno, 807 stran).

Za pravdou Kristovou. Apologetické úvahy a čtení pro dny duchovní samoty upraveno pro inteligenci jako doplněk exercičních rozjímání.

Kubeš Konrád Maria, 1940
Exerciční knihovna, sv. 3.

Po cestách Kristových. Díl I. Poutník. Rozjímání svatoignáckých exercicií, upravená věřícímu lidu pro dny duchovní samoty a měsíční obnovy.

Kubeš Konrád Maria, 1947
Exerciční knihovna, sv. 4. 1. vyd. 1941, zde 2. vyd. upravené, s přibližně stejným počtem stran.

Po cestách Kristových. Díl II. V záhonech Mariiných. Stavovské promluvy pro mládež, vhodné pro exercicie, spolkové konference i pro kazatelnu.

Kubeš Konrád Maria, 1946
Exerciční knihovna, sv. 5.

Mariánská postila. Exerciční pravdy a nejdůležitější věroučné i mravoučné stati z katechismu v rámci církevního roku, upravené za četbu věřícím rodinám.

Kubeš Konrád Maria, 1947
Exerciční knihovna, sv. 6. Obsahuje zajímavou přílohu o kalendáři.

Se štítem pravdy (Apologetická abeceda), I. část

Kubeš Konrád Maria, 1948
Exerciční knihovna, sv. 7a. Rukopis II. části (sv. 7b) komunisti zničili a už pak nebyl znovu napsán. Připojujeme dřívější internetovou publikaci téže knihy, také v textovém tvaru a hustěji stránkovanou z http://michaelsa.cz.