Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


05 – Mravouka. Zpovědnice.

Katolická bibliografie tohoto oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.

Oddělení je členěno takto:

0501: Kompletní zpracování mravouky█0502: Mravouka pro žactvo█0503: Zpovědnice█0504: Filosofická ethika█0505: Hřich a ctnost█0506: 1. až 3. přikázání Boží█0507: 4. přikázání Boží█0508: 5. přikázání Boží█0509: 6. a 9. přikázání Boží█0510: 7. a 10. přikázání Boží█0511: 8. přikázání Boží█0513: Přikázání církevní█0514: Rodina a manželství█0515: Povinnosti ostatních stavů█Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0501: Kompletní zpracování mravouky

Theologia moralis, Tom. 1 – 10.

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1909
V době, kdy protirozumové a orientální touhy zachvacují západní národy (čehož posledním výstřelkem jsou některé postoje k organizovanému přílivu barbarů), kdy i v theologii naprosto dominuje, často jen jakési, duchovno (je to vidět i na tom, že ze sv. Alfonsa byly do češtiny dosud přeloženy jenom, jakkoli velmi kvalitní, asketické spisy), zařazení tohoto souboru do naší knihovny nemůže uškodit. Soubory jsou mnohem starší, než uvedený rok vydání 1909 – bylo by záhodno všechny svazky nově naskenovat. První části světec vydal r. 1748, Theologia moralis, Editio secunda, vyšlo r. 1753. Knihu připravujeme.

Theologia moralis

Müller Ernesto, Schmuckenschlaeger Adolphus, 1905
Možná ještě lepší než Noldinovo toto podrobné tradiční trojdílné kompendium, z něhož čerpalo po mnohá desetiletí celé Rakousko-Uhersko. Díl 1. přinášíme v předposledním 9. vydání (10. vyd. jen nepatrně odlišné z roku 1925 má za posuzovatele pozdějšího abp. Josipa Antuna Ujčiće, † 1964 – takže je to autorsky blokováno). Díl 2. máme v posledním 9. vydání také z r. 1905 a díl 3. v posledním 7. vydání z r. 1902.

Manuale theologiae moralis. Secundum principia S. Thomae Aquinatis.Tomus 1., 2., 3.

Prümmer Dominicus Maria, 1915
Pozn.: Máme dva exempláře Dílu 3. téhož vyd., publikujeme jen jeden (-a).

Summa theologiae moralis. I, De principiis; scholarum usui

Noldin Hieronymus, 1936
(název pokračuje:) accommodavit H. Noldin; recognovit et emendavit A. Schmitt. Překvapuje, že vysoké 34. (!) vydání tohoto nejpřednějšího díla morální teologie vyšlo roku 1963 a kniha pak až dodnes nevyšla. K tomuto I. dílu náležejí dvě kratší pojednání: 1. De sexto praecepto et de usu matrimonii, 1936, a 2. De censuris, 1935. Trilogie vyšla prvně r. 1899.

Summa theologiae moralis. II, De praeceptis Dei et Ecclesiae; scholarum usui

Noldin Hieronymus, 1935
(název pokračuje:) accommodavit H. Noldin; recognovit et emendavit A. Schmitt.

Summa theologiae moralis. III, De sacramentis; scholarum usui

Noldin Hieronymus, 1936
(název pokračuje:) accommodavit H. Noldin; recognovit et emendavit A. Schmitt. K tomuto III. dílu náleží zvláštní Index generalis totius operis, 1936.

Vademecum theologiae moralis in usum examinandorum et confessariorum

Prümmer Dominicus Maria, 1941

Katolická mravověda

Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1884
Dědictví sv. Prokopa, sv. 23.

Katolická mravouka

Řehák Karel Lev, 1893
K obecnému vzdělání. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 80.

Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.

Vřešťál Antonín, 1909
Dědictví sv. Prokopa, sv. 49. Prní díl nejlepší česky psané katolické mravouky, dosud nepřekonané podrobností výkladu ani jeho kvalitou. Nepostradatelná příručka pro každého kněze, pokud ovšem chce vyhovět nárokům dříve obvyklým.

Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část první.

Vřešťál Antonín, 1912
Dědictví sv. Prokopa, sv. 54. Viz text u knihy Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.

Katolická mravouka. Doplňky a změny dle nově vydaného církevního zákoníka a jiných výnosů.

Vřešťál Antonín, 1919
Dědictví sv. Prokopa, sv. 59 (spolu s publikací Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část druhá. Dodatky. Vřešťál Antonín, 1916).

Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část druhá. Dodatky.

Vřešťál Antonín, 1916
Dědictví sv. Prokopa, sv. 59 (spolu s publikací Doplňky a změny dle nově vydaného církevního zákoníka a jiných výnosů. Vřešťál Antonín, 1919). Viz text u knihy Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.

Rukověť katolické mravouky

Vřešťál Antonín, 1924
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 2. Pořádá Dr. Antonín Podlaha. Vzdělaným laikům sestavil Antonín Vřešťál.

Katolická mravouka podle zásad sv. Tomáše Akvinského

Dacík Reginald Maria, 1946
Dominikánská edice Krystal, sv. 68. Za OCR děkujeme čtenáři M. M.

Desatero Božích přikázání, I. a II. díl

Tóth Tihamér, 1937
Podle Die zehn Gebote. I., II. Band, Predigten von Monsignore Dr. Tihamér Tóth Prof. an der Universität zu Budapest, 4. Auflage, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1931.

Katolícka mravouka

Spesz Alexander, 1948
Zatím tyto skeny "mravouky pre vzdelaných laikov".

0502: Mravouka pro žactvo

Katolická mravouka pro vyšší třídy škol středních

Šimek Josef, 1913
Katolická mravouka byla po tisíciletí stále stejná, proto také Prefekt Josef Šimek je uveden jen jako upravovatel – pro chápání středoškoláků. Srovnejme s dnešním stavem, kdy morální teologové se předhánějí v objevech a kdy mládež se spíe než obecnými zásadami, vždyť je ani nezná, řídí spíše tím, jako to kdo tzv. cítí.

Mravouka. Učebnica katolíckeho náboženstva pre vyššie triedy stredných škol

Petráš Lukáš, 1948
Jde o poslední, 7. vyd., poprvé vyšlo r. 1928.

Mravouka pro III. třídu středních škol

Augustin Bedřich, 1946
Učebnice katolického náboženství pro nižší třídy středních škol; čtvrté, v podstatě nezměněné vydání.

Mravouka v příkladech. 1. Nábožensko-mravní charakter. 2. Bůh, víra, náboženství

Krejčí Alois, 1924

Mravouka podle katechismu v krátkých promluvách

Koch Gaudentius, Oliva Arnošt, 1937
Viz od těchže autorů: Věrouka podle katechismu v krátkých promluvách, 1935 v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež a Nauka o milosti podle katechismu v krátkých promluvách, 1938 v pododdělení 0309: O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie).

0503: Zpovědnice

Rukověť pro zpovědníky

Smolík Rupert František Xaver, 1868
Dědictví sv. Prokopa, sv. 6. Dle nejlepších pomůcek sepsal P. opat ThDr. Rupert Fr. X. Smolík O. S. B.

Zpovědnice

Pecháček Gabriel, 1911
Dědictví sv. Prokopa, sv. 37. Na základě osvědčených pomůcek sepsal autor; 2. vyd.

Zpověď a eucharistie

Bougaud Louis Èmile, 1913
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 56. Dle šestého vydání francouzského.

Čiňme pokání

Bureš Karel, 1927
6 postních promluv s připojenou promluvou na Veliký pátek.

0504: Filosofická ethika

Morálka filosofická. Část 1. a 2.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1906
Dědictví sv. Prokopa, sv. 45.

Přirozená ethika

Habáň Metoděj Petr, 1944
Dominikánská edice Krystal, sv. 66. Volně na internetu.

Lidské vášně a jich výchova; dle ethických zásad sv. Tomáše Akvinského

Kachník Josef, 1916
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 64.

Mravní svědomí

Müller Innocenc, 1940
Dominikánská edice Krystal, sv. 41. Porůznu na internetu.

Mravnost a krasouma

Kachník Josef, 1931
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 11.

Básnictví a mravouka

Vychodil Pavel Julius, 1897
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 3.

Církev a společnost

Bílý Jan Evangelista, 1868
Spisy časové, sv. 5. Brožurka v prvním roce "katolického" Rakouska-Uherska zabavena a autor i nakladatel pohnáni k soudu, který však osvědčil nevinu obou; konfiskovaný spis ihned znovu vydán. Podobnost s dnešní Národní demokracií a "katolíky" ve vládě nikterak náhodná.

Pohroma principu mravnosti Padařovské čili materialistické, kterou s velikým žalem popisuje Jan Brázda ze Zlámané Lhoty.

Lenz Antonín, 1875

Světla na úskalích

Pelikán Adolf, 1936
Orientace v některých současných otázkách etiky a náboženského života; jediné vyd., volně na internetu.

0505: Hřich a ctnost

Jubilejní rok Sv.-Alfonsianský. Úvahy o ctnostech na každý den ze spisů sv. Alfonsa Marie de Liguori, učitele církevního.

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1887
Děkujeme čtenáři V. S. za zaslání skenů.

Sedmero hlavních hříchů

Žák František, 1909
Cyklus VIII. postních kázání, které vydala Cyrillo-Methodějská knihtiskárna.

Buď dobrý

Guibert Jean, 1945
Několik myšlenek o dobrotivosti podle La Bonté, son prix, ses caractères, ses sources, ses contrefaçons (jen ve francouzštině desítka vydání) od P. J. Guiberta S. S. (de Saint-Sulpice, lat. a Sancto Sulpitio; * 1857, † 1914).

Satan a jeho říše

Pohunek František, 1887
Rozmarná studie, již z rozličných kousků sestavil a všem příznivcům Satanášovým v upomínku věnuje P. František Pohunek (* 20. 4. 1846 Petroupim u Benešova, † 24. 5. 1920 Praha). Připojujeme recensi P. Karla Vondrušky († 1918) z ČKD 1887, č. 4, str. 249n.

Hlas duchovního pastýře k stádu věrnému, o prospěchu z čtení dobrých náboženských knih vůbec a o přistoupení k ústavu Dědictví Svatojanského zvlášť.

Kamenský Josef, 1847
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 19.

Četba

Arens Bernard, Vrátný Karel, 1926
Podle P. Bernarda Arense S. J. (* 1873, † 1954). Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 4.

Četba knih s hlediska morálního a kanonického

Miklík Josef Konstantin, 1947

Jak náboženské vyznání působí na mravnost (dle údajů statistických)

Krose Hermann Anton, 1902
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 25. Z originálu Der Einfluß der Konfession auf die Sittlichkeit, nach den Ergebnissen der Statistik, P. H. A. Krose, S. J., 1900, přeložil P. Dr. Kašpar Karel Boromejský.

0506: 1. až 3. přikázání Boží

Jméno Ježíš

Deml Jakub, 1942
Dominikánská edice Krystal, sv. 61.

Nevezmeš jména Božího nadarmo

Bochořák Klement, Durych Jaroslav, 1942
Dominikánská edice Krystal, sv. 63 (toto číslo není v brožuře uvedeno a tak, snad jen zatím, není zcela jisté).

Pomni, abys den sváteční světil – Svěcení neděle a svátků – Kniha všem rodinám potřebná. Duchovní boj proti opilství.

autor neuveden, 1851
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 34.

0507: 4. přikázání Boží

Otec. Kniha pro otce.

Balík Karel, 1919
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 145.

Matka. Kniha pro matky.

Balík Karel, 1918
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 142.

0508: 5. přikázání Boží

Racionalisace života – snahy o řízení vzniku lidského života i jeho konce s hlediska mravouky

Kadlec Karel, 1936
Dědictví sv. Prokopa, sv. 70.

Katechismus střídmosti a zdrženlivosti.

Neumann Wilhelm Josef Maria, Perútka František, Šústal Josef, 1902
S proslovem od Josefa Šústala. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 70.

O králi – alkoholu

Oliva Václav, 1906
Tisková liga – mimo edice.

O souboji – úvahy historické, ethické a právní se zvláštním zřetelem ke hnutí protisoubojovému.

Smolík Václav, 1913
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 60.

O válce po právu přirozeném a mezinárodním

Soldát Alois, 1915
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 65.

0509: 6. a 9. přikázání Boží

Sexuální problém

Habáň Metoděj Petr, 1938
4. vyd.; 3. vyd. (1933) neslo podtitul: Eros a sexus v mládí – vyšlo jako Dominikánská edice Krystal, sv. 15. Poslední, 5. vyd. vyšlo L. P. 1946. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv; za zprostředkování děkujeme milému čtenáři Ch.

Ovoce se stromu poznání. Úvahy, rady a výstrahy u zdrojů života mládeži i manželům

Pelikán Adolf, 1941

Hra o duši

Pelikán Adolf, 1947
V boji o mravní čistotu mládeži podává P. Adolf Pelikán S. J.. 8. opravené a doplněné vyd. Vína ze sodomských vinic.

0510: 7. a 10. přikázání Boží

Srov. též pododdělení 1107: Sociální nauka Církve.

Lichva a úrok ve světle mravouky katolické

Vřešťál Antonín, 1899
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 13.

0511: 8. přikázání Boží

Lež a její druhy. O svědomí

Šulc František, 1920
Duchovní přednášky.

0514: Rodina a manželství

Výchova v rodině viz 0805.

Nedělní zábava rodin křesťanských čili Rozjímání o důležitých pravdách svatého náboženství.

Černohorský František, 1865
Vybráno ze spisů Frant. Černohorského. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 50.

Rodina dvacátého století; studie sociologická

Vašek Bedřich, 1924
Recensi této slavné prorocké publikace o 264 stranách nalezne laskavý čtenář v ČKD 1924, č. 4 na str. 302 – 304.

O rodině. Část 1, Některé předběžné základní pojmy.

Novák František Xaver, 1940
Část 2 neexistuje.

Obraz smíšeného manželství. Povídka pro katolické panny.

Pohořelý Josef Mírumil, 1842
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 14.

Manželství

Kulda Beneš Metod, 1868
Spisy časové, sv.1. Připojujeme recensi P. ThDr. Borový Klement, Manželství ... Beneš M. Kulda, ČKD 1868, č. 3, str. 233n.

Křesťanská rodina v boji s nepřáteli

Hug Gall Joseph, 1903
Přednášky o křesťanském manželství a křesťanské výchově, s dodatkem modliteb pro nemocné dle Kochema (Martin von Cochem); dle VI. německého vydání přeložil Emanuel Žák.

Chcete popravu nebo opravu manželství?

Schroller František, Hamerle Andreas, 1906
Dle P. Ondřeje Hamerle naps. P. František Schroeller. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 75.

Šťastné manželství

Hoffmann Josef, May Franz Engelbert, Schmutzerová Emilie, 1930
(název pokračuje:) kniha mravní výchovy a zdravotních rad pro manžele, snoubence a vychovatele. Pozn.: Poslední drobný úsek knihy, který je ještě naprosto v pořádku, zpracoval MUDr. Ladislav Hnátek, který se za komunismu otevřel světu, přitiskl prst na tep doby a schvaloval antikoncepci a případnou přípustnost potratu (např.: Literární noviny, Hnátek, 1957 nebo Co má žena vědět o antikoncepci Hnátek Ladislav, 1959).

Kapitoly o manželství

Žák Emanuel, 1934
(název pokračuje:) několik úvah o významu a účelu manželství, o jeho nedostatcích a vadách se zřetelem na poměry doby dnešní

0515: Povinnosti ostatních stavů

Dědův odkaz. Kniha pro dospívající jinochy.

Balík Karel, 1915
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv.132.

Myšlenky a rady vzdělaným jinochům na uváženou

Doss Adolf von, 1921
Ve čtyřech knihách; přeložil P. Dr. Korec Tomáš V.

Čisté dospívání

Tóth Tihamér, 1946
2. vyd. (poprvé vyšlo r. 1935/1936).

Kněz jinochům

Tomíško Čeněk Maria, 1946

Mladý muž se dívá do života. Pro dospívající mladé muže

Tomášek František, 1947
3. rozšířené vydání.

Mladá dívka se dívá do života. Pro dospělé dívky

Tomášek František, 1945
2. vyd.

Květnice. Kniha pro dívky.

Balík Karel, 1917
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 138. Vyšlo ještě 2. upr. vyd. 1925.

V máji života

Novák František Xaver, 1933
2. vyd.

Na rozcestí. Jinochům a dívkám před volbou stavu.

Doerner August, 1924
Orig. Standeswahl-Büchlein für Jünglinge und Jungfrauen, 1914.

Mužně do života. Čtvrthodinky úvah pro mládež.

Plus Raoul, Jurečka Stanislav, 1946
Jediné vyd.

Křesťanská cvičení podle stavů pro manžely a svobodné. Díl I. Pro manžely. Díl 2. Pro svobodné. a) Pro jinochy. b) Pro křesťanské panny.

Schuen Josef, 1913

Žena a kněz

Tomíško Čeněk Maria, 1944
V r. 1946 vyšlo ještě 2. vyd.

Ježíš Kristus vzorem knězovým

Frassinetti Giuseppe, 1910