Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


04 – Filosofie

Katolická bibliografie tohoto oddělení 04

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.

Oddělení je členěno takto:

0401: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie█0402: Dějiny filosofie█0403: Církev a národ, Církev a stát█0404: Logika█0405: Noetika█0406: Ontologie vč. Kosmologie█0407: Filosofická psychologie█0408: Knihy nakladatelství Academia Bohemica█Pozn.: 1. Theodicea (srov. ale i zde De Deo uno) je zařazena v pododdělení 0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea. 2. Filosofická ethika je zařazena v pododdělení 0504 v oddělení 05 – Mrafvouka. Zpovědnice. 3. Přirozené právo je v pododdělení 1003: Přirozené právo v Oddělení 10 – Pravo Katolické církve.

0401: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského. Díl prvý

Pospíšil Josef († 1926), 1913
V tomto svazku (označeném jako Druhé, rozmnožené vydání) je obsažena Materiální logika, Noetika a Všeobecná metafysika, které byly vydány r. 1883 – ve 2. vyd. upraveno, a navíc byla přidána Formální logika. Soubor PospisilFil1-300dpi-tisk.pdf, 875 MB poskytneme na vyžádání. K této knize připojujeme brožurku Josef Pospíšil, Vychodil Pavel Julius, 1928, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 97. Vděčně za OCR.

Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského. Část druhá. Kosmologie se zvláštním zřetelem k moderním vědám přírodním

Pospíšil Josef († 1926), 1897
Část druhá (vlastně jde o díl druhý) je pokračování Dílu prvého, ve dvou oddílech: Oddíl 1 - po str. 592 (Atomismus, Materia a forma, Monismus, Darwinismus). Oddíl 2 - od s. 593 dále (Původ světa, Výtvar světa vůbec a naší země zvlášť, Zachovávání světa, O spolupůsobení Božském s fysickými činnostmi bytostí stvořených, Božská prozřetelnost, Účelnost v přírodě, O viditelných nadpřirozených zjevech v přírodě čili o zázracích, Křesťanský a materialisticko-pantheistický názor o světě, Doslov, Obsah, Rejstřík). Soubory PospisilFil2oddil1-300dpi-tisk.pdf, 709 MB, a PospisilFil2oddil2-300dpi-tisk.pdf, 768 MB poskytneme na vyžádání. Vděčně za OCR.

Propaedeutica philosophica-theologica

Egger Franciscus, 1912
Poslední, 7. vydání.

Philosophiae christianae synopsis

Kordač František Xaver, 1910

Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského

Hlavatý Václav, 1885
Dědictví sv. Prokopa, sv. 24 (spolu s: Výbor ze spisů svatého otce a učitele církve Jana Zlatoústa. Ioannés o Chrýsostomos, svatý, Desolda Jan Nepomucký František, 1885). P. PhDr. Hlavatý píše, že povzbuzen spisem P. J. Pospíšila († 1926) Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského „odhodlal se uveřejnit práci, jejíž části některé dříve v rukopisu choval.“ V úvodu lat.-čes. znení encykliky Lva XIII. o obnovení filosofie křesťanské v duchu sv. Tomáše Akvinského Aeterni Patris Unigenitus Filius.

Krasověda a obecná aesthetika. Apologie filosofie křesťanské. Logika kritická čili noetika. Metafysika o přírodě.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1910
I když části této knihy zdaleka nepokrývají Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie, přece jen je tu pojednáno o více oborech, a proto publikaci zařazujeme do pododdělení 0401.

Soustava filosofie křesťanské čili aristotelicko-thomistické. Díl 1 až 3.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1920

Filozofia

Beňo Ján Augustín, 1991
3. vyd. Jde o zkrácenou standardní učebnici tomismu – se všemi přednostmi a nedostatky, které tyto učebnice mají. Přednost: spolehlivé základní informace o nauce klasického realismu. Nedostatek: čtenář je tudíž správně informován o filosofii, ale filosofovat (dokazovat, tedy ne jen memorovat důkazy), při daném rozsahu (203 stran), se z knihy naučit nemůže. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv.

0402: Dějiny filosofie

Dějiny filosofie

Kachník Josef, 1904
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 33. Vyšlo i dvakrát latinsky pod názvem Historia philosophiae, 1896, 1909 – editio altera, emendata ad aucta.

Filosofie křesťanská, porovnána s některými filosofiemi nového věku

Kadeřávek Eugen Jan N., 1884

Katolická filosofie dějin

Leroy Louis, 1901
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 22. Dle 5. vydání francouzského (název v textu) přeložil P. Kameš Vojtěch. Pozn.: České knihovny mylně uvádějí, že autorem je filosof Leroy André-Louis (* 1892), který jím, s ohledem na datum vydání knihy, nemůže být. P. Louis Leroy se narodil r. 1821, rok úmrtí není veřejně znám.

Věda a víra ve filosofii středního věku

Kratochvil Josef, 1914
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 61.

0403: Církev a národ, Církev a stát

Srov. 1513: Ostatní – český katolík ve veřejném životě.

Unam sanctam. V jednu svatou.

Bonifacius VIII., 1906
Přeložil P. Deml Jakub, * 20. 8. 1878 Tasov, † 10. 2. 1961 Třebíč. Připojujeme separát skript Výbor z textů ke studiu obecných dějin státu a práva 1956, s. 296, překlad prof. JUDr. Josef Tureček.

De regimine principum ad regem Cypri et De regimine Judaeorum ad ducissam Brabantiae

Thomas de Aquino, svatý, 1924
Poté, co v myslích lidí zdomácněl ďábelsky chytlavý názor lidské zrůdy Jean-Jacquese Rousseaua, že člověk je od přirozenosti dobrý, a že tedy všichni lidé jsou bratři, a konečně i dnešní, že Bůh je nejen tvůrce, ale i otec všech (instrumentalizace otcovství a člověka vůbec) a že tedy nejlepší formou vlády je, když si tito lidé sami zvolí své vedení, neuškodí podívat se na to, jak se to má s vládou jinou, dobrou. Doplňujeme českým překladem prvních dvou ze čtyřech knih, uvedeným v brožuře Sousedík Stanislav, Texty ke studiu dějin středověké filosofie, 1994; název to, pokud jde o sv. Tomáše, pro tuto dobu vskutku příznačný: je třeba jej studovat, ne však realizovat. Absolutní monarchie s monarchou jmenovaným duchovní katolickou mocí? Kam by to studentíci-"filosofové" dospěli? Navíc kvůli autorským právům nemůžeme ani tuto polovinu českého překladu spisu zatím zveřejnit ... Doplňujeme statí Nauka o státu politickém sv. Tomáše Aquinata. Bílý Jan, ČKD 1877, č. 2, str. 81 – 95, a č. 3, str. 195 – 208.

Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

Politika podle zásad katolických

Skácel Bernardin, 1926
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 5. P. PhDr. Bernardin Skácel OP (* 3. 4. 1884 Javoříčko, † 2. 1. 1959 Litoměřice).

Církev a národ

Bílý Jan Evangelista(?), 1868
Spisy časové, sv. 3. P. ThDr. Borový Klement v recensi Církev a národ, ČKD 1868, č. 5, str. 395n. vyslovuje tuto domněnku o autorství; v katalozích je spisek uváděn pod jménem vydavatele – P. Kulda Beneš Metod. Dlužno poznamenat, že jinou je publikace Církev a národ – české intelligenci věnuje Beneš Method Kulda. Kulda Beneš Metod, 1896.

Církev a stát

Novák František Xaver, 1926
Děkujeme za zpracování OCR.

Kniha o dobrém zřízení státu: kritika demokracie a nový politický systém

Miklík Josef Konstantin, 1931

Rozluka Církve a státu ve Francii

Kryštůfek František Xaver, 1911
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 52. Pečlivý popis a spolehlivé vyhodnocení toho, jak ve Francii na začátku 20. stol. byly do závěrečné fáze dotaženy procesy zdánlivě již dávné Velké francouzské osvícenské revoluce. V euroasijské civilizaci lze zkoumat počátky dnešního nevztahu církve a států a potažmo i dnešní úpadek víry právě u dění ve Francii. Děkujeme za OCR.

O separaci Církve a Státu – Une fois encore

Pius X., svatý, 2017
Sv. Pius X. vydal několik encyklik ohledně vztahu Církve a státu: Vehementer nos (11. 2. 1906), Gravissimo officii munere (10. 8. 1906), Une fois encore (6. 1. 1907) a Iamdudum (24. 5. 1911). I když byly v české právnické i historické literatuře hojně zmiňovány, nebyly do češtiny přeloženy. Přinášíme české znění jedné z nich. Latinský text neuvádíme, neboť oficiální latinské znění není – encyklika je na vatikánských stránkách jen francouzsky s anglickým překladem.

Rozluka Církve a státu ve Spojených státech severoamerických, v Brasilii, v Genevě a v Irsku

Kryštůfek František Xaver, 1913
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 58. Kniha byla napsána několik let po slavné encyklice Vehementer nos sv. Pia X. Na rozdíl např. od dnes tak propagované publikace Hennerovy, který encykliku odbyl jednou větou jako „vášnivý odpor proti rozluce“ aniž by se jí vůbec věnoval, Dr. Kryštůfek, prelát a probošt u Všech svatých ve svém díle plně respektuje nauku Svatého otce, nauku, jejíž ignorování v poslední době vede zákonitě k dnešním společenským otřesům. Vděčně za OCR.

Papež a právo mezinárodní

Stašek Bohumil, 1917
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 69.

Nacionalismus a mravouka

Hájek Josef V., 1936
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 15.

Demokracie a encykliky

Fuchs Alfréd, 1936
Připojujeme Náboženství a politika. Fuchs Alfréd, 1925 – děkujeme čtenáři M. za OCR.

Demokracie a politické stranictví. Politická struktura nové republiky.

Skácel Miloslav, 1946

0404: Logika

Logika formálná

Kadeřávek Eugen Jan N., 1887
Dědictví sv. Prokopa, sv. 27.

0405: Noetika

Noëtika – Noetika

Gabryl Franciszek, 1921
Geniální publikace stejně geniálně přeložená v Kyšperku P. Janem Snížkem (* 31. 10. 1869 v Labské Týnici, pokřtěn 1. 1. 1869 jako Jan Křtitel a ordinován 25. 7. 1895). P. Snížek byl poté mj. farářem ve Valteřicích a v Jamném (v letech 1906 až 1914) a jeho životní pouť se uzavřela na Mladoboleslavsku († 15. 5. 1932).

Kriterio aneb umění jak dospěti pravdy

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, 1947
Přeložil Josef Florián, přehlédl a znovu vydal Albert Vyskočil.

Svobodomyslnost náboženská

Blaťák František, 1905

Je-li spor mezi vědou a vírou?

Kadeřávek Eugen Jan N., 1914

Věda a filosofie – jejich podstata a vzájemný poměr

Vyskočil Jan Kapistrán, 1928
Vzdělavací knihovna katolická. Nová řada, sv. 6. P. ThDr. PhDr. Jan Kapistrán Vyskočil OFM, provinciál (* 27. 8. 1886 Postoupky u Kroměříže, † 9. 2. 1956 Praha).

Duch a hmota v theorii poznání

Beneš Jaroslav, 1946
Knihovna Studium, sv. 2 (3).

Rozumem ke zdroji pravdy. Filosofické úvahy.

Beneš Jaroslav, 1939

0406: Ontologie vč. Kosmologie

Aristotelovy kategorie

Aristotelés, 1918
Přeložil a vysvětlivkami opatřil P. Vychodil Pavel Julius OSB.

Sv. Tomáše Akvinského spisek O byti a bytnosti a jeho eminenci sv. ř. c. knížete kardinála Josefa Pecciho výklad vlašský.

Thomas de Aquino, svatý, Pecci Giuseppe, Votka Jan Křtitel, 1887
Do češtiny přeložili P. Votka Jan Křtitel S. J. a Vojáček Václav. Divi Thomae Aquinatis opusculum De ente et essentia et eminentissimi principis Josephi S. R. E. Cardinalis Pecci (S. J.) commentarius italicus, in linguam slavo-bohemicam verterunt Joannes B. Votka S. J., Venceslaus Vojáček. Dědictví sv. Prokopa, sv. 27. Pozn.: Mladší bratr Giuseppa, Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, se stal papežem (přijal jméno Lev XIII.) a jmenoval Giuseppa kardinálem. Oba r. 1879 zahájili v Církvi éru novotomisnu, která však byla v polovině 60. let 20. stol. zastavena. Oba bratři r. 1883 také zahájili novou éru v dějinách Vatikánské knihovny.

Sbornik zadač moskovskich matematičeskich olimpiad. Posobije dlja vneklassnoj raboty po matematike. (Sbírka úloh moskevských matematických olympiád.)

Leman A. A., Boltjanskij Vladimir Grigor’jevič, 1965
Jako memento thomistickým filosofům a učitelům thomistické filosofie – počet úloh v této publikaci a jenom těch v Theologické Sumě je srovnatelný, počet žáků a studentů a výsledky jejich výuky se srovnat nedají – tak jsou na straně filosofie ubohé. Také jako ukázka úrovně ruského školství.

0407: Filosofická psychologie

V souvislosti s úvodem k oddělení 06 – Asketika pozorujeme dnes až fanatický zájem o Psychologii (a také o Mystiku). Dovolujeme si laskavému čtenáři prozradit, že Filosofická psychologie je něco diametrálně odlišného, než jsou empirická psychologická zkoumání a jejich výsledky – tuto moderní "vědu" naopak úplně pomíjíme jako zbytečnou a velmi často škodlivou.

O duši lidské o sobě uvažované

Kadeřávek Eugen Jan N., 1882

Mozek a duše

Pawlicki Stefan Zachariasz, 1900
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 19. Polsky (Mózg i dusza, 1. vyd. 1874) napsal P. prof. Dr. Štěpán Pawlicki (* 2. 9. 1839, Danzig nyní Gdańsk, † 28. 4. 1916 Kraków); se svolením spisovatelovým přeložil P. ThDr. Mergl Josef O. Melit. (* 27. 4. 1853 Strakonice, † 25. 1. 1928 Strakonice). Pozn.: Jako O. Melit. se zkracuje Suverénní řád sv. Jana Jerusalemského z Rhodu a Malty, lat. Supremus Ordo Militaris Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani Rhodius et Melitensis, neboli Suverénní řád Maltézských rytířů, krátce Maltézský řád.

Psychologie

Kadeřávek Eugen Jan N., 1894
Dědictví sv. Prokopa, sv. 35. Obsahuje i spisek Matrika Dědictví sv. Prokopa. Od počátku (r. 1861.) až do října 1894. Dále obsahuje seznam Spisy nákladem Dědictví sv. Prokopa vydané. Podíl č. 1 za rok 1863 až Podíl č. XXXIV. za rok 1893.

Psychologie

Habáň Metoděj Petr, 1941
2. dopl. vyd. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv; za zprostředkování děkujeme milému čtenáři Ch.

Psychoanalyse, Freudova Psychoanalyse a poměr křesťanské filosofie k ní.

Beneš Jaroslav, 1929
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 7.

O přátelství – psychologie a ethika přátelství

Dacík Reginald Maria, 1946
Knihovna Studium, sv. 3 (2).

0408: Knihy nakladatelství Academia Bohemica

Milosrdenství? Bez rozumu? Rozhovor o migrační krisi.

Fuchs Jiří, Tejklová Marie, 2016
Více na adrese.

Vyšší humanita, nebo totalita? Rozhovor o politice EU.

Fuchs Jiří, Tejklová Marie, 2017
Více na adrese.

Iluse skeptiků. Systematický kurs noetiky.

Fuchs Jiří, 2015
Iluze skeptiků. Systematický kurz noetiky. Více na adrese.