Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Katolická bibliografie tohoto oddělení 01

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Období 1: česka bibliografie pro léta 1828 – 1913; kompletní česká katolická bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.

Oddělení je členěno takto:

0101: Základní vydání celého Písma svatého česky nebo latinsky█0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky█0103: Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis█0104: Slavné Sušilovy exegese – nejlepší výklady Nového zákona v češtině█0105: Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež█0106: Konkordance české i latinské, slovní i věcné█0107: Biblické dějiny█0108: Biblické slovníky a atlasy█0109: Biblická theologie█0110: Synopse, harmonizace evangelií█

0101: Základní vydání celého Písma svatého česky nebo latinsky

Toto pododdělení má v úvodu sedmero českých textů seřazených podle data vydání.
1. Tzv. Bible pražská.
2. Bible Svatováclavská.
3. Bible Durychova-Procházkova.
4. Bible konsistorní či Svatojanská Krbcova, Srdínkova a Borového.
4.a) Zlatá Bible – perspektivně připravujeme, bude-li zájem.
5. Biblí česká Frencla a Desoldy.
6. Bible česká (studijní vydání) Hejčla a Sýkory. Pokud by se někomu zdálo, že i 90 až 70 let od vydání Hejčla-Sýkory (6. a 7.) je příliš, je tu otázka, proč se tak oceňuje protestantská Kralická interpretace stará 500 let.
7. a) Bible česká (lidové vydání) Hejčlova – Starý zákon.
7. b) Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista Sýkorův, v pozdějších vydáních v redakci Hejčla.
(8. český text, Sušilův překlad Nového zákona, je v pododdělení 0104: Slavné Sušilovy exegese – nejlepší výklady Nového zákona v češtině.)
Pozn. a) Katolickému biblickému nadšenci, který se při četbě a rozjímání omezuje na Písmo sv., je zase třeba připomenout, že rovnocenným pramenem víry a morálky jsou i stejně významné svatá Tradice a Magisterium učitelského úřadu církve.
b) Knihovna Libri nostri byla požádána, aby zařadila i překlad Starého zákona pořízený P. Josefem Hegerem a vydaný souhrnně v letech 1953 – 1958; příp. Colův nebo Škrabalův (Dominikánská edice Krystal, sv. 100) překlad Nového zákona z r. 1948. U těchto překladů Vulgáta sloužila už jen ke kontrole interpretace z hebrejštiny příp. řečtiny; žalmy dokonce podle tzv. Nové Vulgáty Pia XII. Tyto moderní překlady, které jsou všude běžně k mání, zařazovat nebudeme (srov. charakteristiku Breviarium romanum ... Pars hiemalis).
c) Nejlepší souhrnná informace o českých překladech a interpretacích Bible je zde v pododdělení 2002: Český slovník bohovědný a encyklopedie, které nejsou v jiných odděleních: Český slovník bohovědný. Díl třetí, české překlady blblické. Vraštil Josef, 1926 (str. 334 – 341).

Bible pražská

Pouček z Talmberka Pavel, 1488
K autorství: v období sedisvakance pražské arcibiskupské stolice (1421 – 1561) byl administrátorem konsistoře podjednou v r. 1488 uvedený probošt zderazský (který možná ani o tisku bible nevěděl – ale i to patřilo k výsledkům aktivit Mistra Jana Darebáka a jeho následovníků). I když si tedy všímáme toliko schválených katolických překladů – ostatní pokládáme za interpretace, větším či menším dílem, biblického textu – přece jen uveřejňujeme i Pražskou Bibli jako jednu z těch, k nimž přihlíželi autoři požehnané Bible svatováclavské. Pražská bible také representuje jednu ze čtyř redakcí staročeského textu, a to čtvrtou:
Z cyrilometodějské misie se nezachovalo prakticky nic, ve staročeských biblích nacházíme jen její stopy.
1. redakcí byly Bible leskovecko-drážďanská (1360), Bible olomoucká (1417) a Bible litoměřicko-třeboňská (1410). Bible leskovecko-drážďanská shořela při invasi německých vojsk za 1. sv. války v červenci 1914 v Lovani (pokus o její textovou obnovu: Staročeská bible drážďanská a olomoucká. Kyas Vladimír, Pečírková Jaroslavan aj red., 2009). A to co přišlo po ní? Od 90. let 14. století se hovoří jako o předehře k husitské revoluci, na dvou místech posledně jmenované Bible je už Husův výklad.
2. redakcí jsou texty 15. stol., počínaje rokem 1415.
3. redakcí je text jehož zadavatel utekl do Tábora.
4. redakcí jsou spisy už kališnické. Prof. Merell např. píše, že Bible benátská byla ve vážnosti u katolíků. Zjistilo se však, že na jednom z jejích obrazů je papež ve tlamě ďáblově. Otiskujeme tedy z této 4. redakce Bibli pražskou – je první českou a vůbec slovanskou tištěnou Bibli. Pro zajímavost otiskujeme i Staročeský překlad bible. Vašica Josef, 1935.

Bible svatováclavská.

Šteyer Matěj Václav (Štýr, Steyer, Steier), Konstanc Jiří, Barner Jan, 1771
Prvním samostatným českým katolickým překladem byla až Bible svatováclavská (1. vyd. 1677 – 1715). R. 1669 byl v Praze ze základu, který věnoval P. Václav Matěj Šteyer S. J. a jeho vynikající matka Marie Šteyerová, založeno Dědictví sv. Václavy (o něm zde v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury). A jako první edice Dědictví byla vydána bible, zvaná Svatováclavská. Uveřejňujeme její 2. vyd. z let 1769 – 1771, které stejně jako vyd. 1. bylo ve třech dílech; třetí díl připravujeme.
Překladatelé Svatováclavské Bible se stále, seč mohli, snažili držet se svaté Vulgáty, i když to české, co měli k disposici, je znovu a znovu muselo svádět k nejrůznějším interpretacím. Vysvítá to z přiloženého článku K. Komárka (i když on se podle dnešního pojetí za tyto interpretace – podle originálních jazyků – plně staví): České katolické bible v 18. a 19. století aneb Dědictví svatováclavské. Komárek Karel, 2013.

Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

Bible Česká, to jest celé Svaté Písmo Starého i Nového Zákona, podlé starého obecného Latinského od svaté Římské Katolické Církve potvrzeného a užívaného Přeložení

Durych Václav Fortunát, Procházka František Faustin, 1780
(název pokračuje:) opět s obzvláštní pilností přehlédnuté, ponapravené a znovu vydané, Léta Páně 1780. S Jejich cís. král. apoštolské Milosti nejmilostivější Svobodou.
Podkladem byla Bible svatováclavská; Nový Zákon vyšel 1778, celá (tak Vraštil i Merell, ovšem šlo jen o Starý Zákon) Bible 1780. Šlo o rozkaz císařovny Marie Terezie (proto Bible císařská či Bible Marie Terezie). Dobrovský o této Bibli píše: "Máme v tomto vydání knihu klasickou, podle které by se Čechové v pravopise měli právem říditi." Procházka však pracoval dál a r. 1804 vydal nové vyd. ve dvou svazcích, které však bylo kritizováno kvůli racionalistickým osvícenským a někdy i sarkastickým poznámkám. Toto nové vyd. máme sice rovněž k disposici, ale zveřejňovat je nebudeme.

Biblí česká. Písmo svaté Starého a Nového Zákona podlé obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené, poznovu s pilností přehlédnuté a výkladem opatřené

Krbec Jan Evangelista, Srdínko František, Borový Klement, 1889
Když byla rozebrána Durychova-Procházkova bible, byla nahrazena t. zv. biblí konsistorní, tištěnou v 1. vyd. r. 1849 – 1851 frakturou, ale již novým pravopisem (bez au a w). Hlavní práci vykonal P. Krbec Jan Evangelista, rektor kostela Sv. Jiří na Hradě pražském, za pomocí několika kněží vlastenců jak se praví v předmluvě: „Když se ona známá, posledně slovutným Fr. Faustinem Procházkou opravená a nákladem i tiskem normální školy (r. 1804) vydaná Bible česká zcela vyprodala, bylo nevyhnutelno k novému vydání Písma sv. pro český lid se odhodlati ... Ale kdož měl nyní tu důležitou i těžkou práci na sebe vzíti, aby totiž v krátkém čase českou bibli opět prohlédl, kde třeba opravil, příhodným výkladem opatřil, a k tisku přihotovil? I shledalo se brzy několik kněží vlastenců, jenž se k té práci, z lásky k českému lidu ochotně propůjčili.“ Překlad byl pořízen na základě Procházkovy bible. R. 1857 vyšlo 2. vyd. Znovu vyšla tato bible ve Svatojanském dědictví za redakce P. Fr. Srdínka a P. Dr. Klementa Borového, již tu zde předkládáme. Proto také snad není zapotřebí, jak naši čtenáři opakovaně žádají, předkládati v Knihovně vlastně předchozí výtisk Krbcovy Bible ve fraktuře.
Unikátnost zde předloženého vydání je v tom, že jde o poslední katolické vydání Písma sv. čistě podle svaté Vulgáty; Hejčl/Sýkora už příhlíželi i jinam. Díl 1 (1. kniha Mojžíšova až Žalmy), Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 76. Díl 2. Část 1 (Přísloví až 2. kniha Machabejská), Část 2 (Nový Zákon), vyd. 1888, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 75.

Biblí česká čili Písmo svaté Starého i Nového zákona podle obecného latinského

Frencl Innocenc Antonín, Desolda Jan Nepomucký František, 1864
(název pokračuje:) od svaté římské katolické církve schváleného výkladu přeložené a od nejdůstojnější knížecí arcibiskupské pražské konsistoře vydané nyní pak poznovu s mnohou pilností přehlédnuté, poopravené a příslušným výkladem opatřené. Děkujeme předem za laskavé upozornění na vady stránkování a skenů, abychom mohli ony defekty napravit.
Technická a dočasná pozn.: vzhledem k velkému objemu datového souboru je třeba u náhledu u pomalejších počítačů chvíli vyčkat, než se náhled načte; naše doporučení v podobných případech – stáhnout si pdf.

Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. I.

Hejčl Jan, 1917
U studijního vyd.: Pro moderní katolíky nejlepší český překlad a nejlepší české poznámky k textu za celou dobu, kdy se Srarý zákon do češtiny překládá, tedy nejvhodnější i pro dnešek. Svazek I. (1. kniha Mojžíšova – Judit) kvůli rozsahu ve třech částech: Část 1, pět knih Mojžíšových (po str. 541); Část 2, Kniha Josue, Kniha "Soudců", Kniha Rut a knihy královské (str. 542 – 1067) a Část 3, knihy "Doplňků", dvě knihy Ezdrášovy, Kniha "O Tobiášovi" a Kniha o Juditě (t. j. po str. 1344). Soubory s rozlišením 300 dpi (např. pro OCR) zašleme na vyžádání.
Tradiční katolíci jistě budou souhlasit s K. Komárkem v tom, že touto Biblí počala česká katolická kapitulace v biblické oblasti odklonem od Vulgáty, i když u Hejčla a Sýkory zatím jen přihlížením k textu v originálních jazycích: České katolické bible 2. pol. 19. století: poslední fáze před zlomem v tradici. Komárek Karel, 2017.

Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. II.

Hejčl Jan, 1921
Svazek II. studijního vydání Ester – Kniha Sirachovcova. Ve dvou částech: Část 4, Ester, Job a Žaltář (po str. 423) a Část 5, Přísloví, Kazatel, Píseň Šalomounova, Kniha Moudrosti a Kniha Sirachovcova (t. j. po str. 832).

Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. III.

Hejčl Jan, 1925
Svazek III. studijního vydání Isajáš – Knihy Machabejské. Ve čtyřech částech: Část 6, Isajáš (po str. 253); Část 7, Jeremjášova kniha proroctví, Pláč Jeremjáše proroka a Proroctví Baruchovo (str. 254 – 493); Část 8, Ezechiel, Proroctví Danielovo a O starohebrejském básnictví (str. 494 – 783) a Část 9, malí proroci, První a druhá kniha Machabejská a Časový postup v nich, Čtvrtá kniha Esdrášova (nekanonická avšak ve Vulgáte – srov. její text v naší Knihovně; Modlitba Manasova a Třetí kniha Esdrášova jsou v Části 3 ve Sv. I), Okružní list Benedikta XV., Rejstřík jmen a míst a šest příloh (t. j. po str. 1252). Každá kniha Písma svatého je opatřena podrobným úvodem. K 18. 11. 2013 je díky jednomu z našich dobrodinců dokončeno OCR celé Bible české. Ovšem vzhledem k jejímu významu je třeba pokračovat dál: tzn. provést pečlivé korektury textu podle tištěných stránek – s prací se již pomalu začalo, pomocníky a pomocnice uvítáme.

Bible česká (studijní vydání). Díl II.: Knihy Nového zákona. Sv. I.: Evangelia a Skutky apoštolské

Sýkora Jan Ladislav, 1922
Bez komentáře. Nejlepší český překlad a nejlepší české poznámky k textu za celou dobu, kdy se Nový zákon do češtiny překládá, tedy nejvhodnější i pro dnešek. Kdosi na internetu napsal: „Má-li kdo doma tohoto Sýkoru, ať ví, že má doma poklad.“ Vážení návštěvníci Knihovny Libri nostri. 21. dubna 2013 dochází v naší knihovně k významné události: je zpřístupněn sv. I tohoto katolického překladu v textovém pdf tvaru, takže citacím z Evangeliií a Skutků, jakož i z obšírných vysvětlujících poznámek nadále nic nebrání. Vřelé díky zpracovateli!

Bible česká (studijní vydání). Díl II.: Knihy Nového zákona. Sv. II. Listy apoštolské a Zjevení sv. Jana

Sýkora Jan Ladislav, 1923
(viz text u knihy Bible česká. Díl II.: Knihy Nového zákona. Sv. I.: Evangelia a Skutky apoštolské) Také u tohoto Sv. II už v Knihovně máme, díky našemu příznivci, textový pdf tvar pro citace.

Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. I. Patero knih Mojžíšových. Část 1. Genesis a Exodus.

Hejčl Jan, 1930
Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 168.

Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. I. Patero knih Mojžíšových. Část 2. Levitikus, Numeri a Deuteronomium.

Hejčl Jan, 1931
Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 169.

Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. II. Jozue – Judit.

Hejčl Jan, 1932
Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 171.

Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. III. Ester – Kniha Sirachova. Část 1. Ester, Job a Kniha žalmů.

Hejčl Jan, 1935
Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 181.

Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. III. Ester – Kniha Sirachova. Část 2. Kniha přísloví – Kniha Sirachovcova.

Hejčl Jan, 1936
Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 183.

Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. IV. Knihy prorocké a Knihy Machabejské.

Hejčl Jan, 1940
Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 189. Jako přívažek 4 nečíslované listy s nakladatelským seznamem.

Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista. 1. část. Evangelia. 2. část. Apoštolář neboli Skutky a Listy apoštolské se Zjevením svatého Jana

Sýkora Jan Ladislav, 1909
Vyšlo několik vydání. Obě části vydávalo Dědictví sv. Jana Nepomuckého zvlášť: část 1, 1909; část 2, 1914; část 1, 1922 až 1926; část 2, 1933; část 1, 1934; část 1, 1937. Až nakonec obě části vycházely pohromadě: r. 1940 (Dědictví sv. Jana Nepomuckého a Vlast), r. 1946 (Vyšehrad) a r. 1947(pro Dědictví sv. Jana Nepomuckého, které po biskupu Podlahovi řídil, také nezapomenutelný, P. Josef Čihák, v Exercičním domě ve Frýdku péčí neúnavného P. Rudolfa Schikory) – toto zvěčnělé vydání zařazujeme zvlášť.

Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1947
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. Tato kniha je nesmírně významná. Tak jako Biblí česká. Písmo svaté Starého a Nového Zákona podlé obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené ..., 1889, byla posledním českým překladem jen ze Svaté Vulgáty, zde jde o poslední český překlad Nového Zákona sice opět podle Vulgáty, ovšem s přihlédnutím k řeckému textu. Novější české překlady pak již překládají naopak z řečtiny a k Vulgátě více (Col) či méně (Škrabal a pozdější) přihlížejí. Připojujeme i OCR od našeho čtenáře M., který píše skromně: "Originál bych nechal dostupný (poskytneme na vyžádání), určitě to někdo zpracuje lépe než já; ocr je poměrově formátováno na A3Kindle." Vřelé díky!

Písmo sväté Nového zákona

Zlatoš Štefan, Šurjanský Anton Ján, 1949
3. vyd.

Biblia Sacra secundum Vulgatam Clementinam: Vetus Testamentum

Hetzenauer Michael, 1922
Ve čtyřech dílech:

Biblia Sacra secundum Vulgatam Clementinam: Novum Testamentum

Hetzenauer Michael, 1922
Kniha 02030402 pak obsahuje seznam všech slov Vulgáty a jejich řecké ekvivalenty.

Biblia Sacra Vulgata editionis Sixti V Pont Max iussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita

Hetzenauer Michael, 1914
Ve třech částech: 1. po Esteru, 2. od Joba, 3. Nový Zákon, text pro citace; tak i kniha následující.

Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. Pont. Max. auctoritate recognita, cum indicibus etiam plantinianis auctoritate edita

Galura Bernardus, 1835
Editio nova, notis chronologicis, historicis et geographicis illustrata, juxta editionem parisiensem Antonii Vitre.

Písmo svaté v obrazech

Žák Emanuel, 1936
Reprodukci kterékoliv rytiny rádi ojediněle zašleme na vyžádání v rozlišení i větším, než 300 dpi.

0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky

Srov. i pododdělení 0611: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice.

Evangelium Ježíše Krista podle sepsání sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše, sv. Jana.

Sýkora Jan Ladislav, 1925
Podle Vulgáty se stálým ohledem na text původní (řecký) přeložil a úvodem i poznámkami opatřil P. Jan Lad. Sýkora. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. Jde o čtyři sešitky: podle sepsání sv. Matouše (1921, 1922, 1925), sv. Marka (1921, 1922), sv. Lukáše (1921, 1922) a sv. Jana (1921, 1922). Přitom jejich 1. vyd. z r. 1921 jsou pouhými otisky z výše uvedené publikace Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista. 1. část. Evangelia. Sýkora Jan Ladislav, 1909, a tvoří edici Nový Zákon se stručnějším výkladem, sv. 1 – 4. Ve 2. vyd. evangelia vyšla r. 1922 nově zvlášť, a je uveřejňujeme.

Epištoly nedělní a sváteční celého roku

Felizna Jan, 1898
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 85.

Perikopy čili Výňatky Starého i Nového zákona, které Církev sv. čísti velí o nedělích a svátcích i jiných důležitějších dnech v církevním roce

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1918
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 140 – 2. vyd. (1. vyd. bez uvedení autora 1909, dotisky 1911 a 1912). 3. vyd. bylo Perikopy čili Epištoly a Evangelia, která církev sv. dává čísti o nedělích a svátcích i jiných důležitějších dnech v církevním roce, 1936, opět bez uvedení autora. O autorství a úpravách dle dopisu Papežské biblické komise ze dne 30. 4. 1934 pro 4. vyd. s názvem Perikopy čili Čtení a evangelia, která církev sv. dává čísti o nedělích a svátcích i o jiných důležitějších dnech v církevním roce, 1947, viz v předmluvě ke 4. vyd. Oboje poslední vyd. od stejného vydavatele, 4. vyd. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 190 za léta 1941 – 1946.

Příběhy Starého Zákona a jim přípojené nábožné rozjímání pro lid křesťanský.

Bradáč Vincenc, Bernard Jan Nep., 1870
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 55.

Příběhy Nového Zákona a jim přípojené nábožné rozjímání pro lid křesťanský.

Bradáč Vincenc, Bernard Jan Nep., 1873
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 58.

Kniha soudcův

Sedláček Jaroslav V., 1910
Dědictví sv. Prokopa, sv. 51. Výklad knih Písma svatého Starého zákona, oddělení 1. Překlad z Vulgaty i z původního textu a výklad.

Posvátné žalmy. Sv. 1. Úvod a Ž 1 – 71. Sv. 2. Ž 72 – 150 a biblické chvalozpěvy.

Sedláček Jaroslav V., 1900
Výklad knih Písma svatého Starého zákona, oddělení 2. Překlad z latinské Vulgaty i z původního znění a úplný výklad Žaltáře. Přidán výklad biblických chvalozpěvů breviáře. Sv. 1. 1900, Dědictví sv. Prokopa, sv. 41. Sv. 2. 1901, Dědictví sv. Prokopa, sv. 42.

Žaltář čili Kniha žalmů

Hejčl Jan, 1922
Podle Bible české k denním modlitbám upravil a vydal Jan Hejčl.

Commentarii in prophetas minores. 1. Liber prophetae Hošeae. 2. Liber prophetae Joelis. 3. Liber prophetarum Amos et Abdiae.

Kutal Bartoloměj, 1933
(název pokračuje:) e textu originali latine et metrice versus, explanatus, notis criticis et philologicis illustratus / e textu originali latine et metrice versi, explanati, notis criticis et philologicis illustrati; roky vyd. 1929, 1932 a 1933.

0103: Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis

Catena aurea in Matthaeum. Catena aurea in Marcum.

Thomas de Aquino, svatý, 1871
Opera omnia. sv. 16.

Catena aurea in Lucam. Catena aurea in Ioannem.

Thomas de Aquino, svatý, 1876
Opera omnia, sv. 17.

In Vetus Testamentum: 1. Super Iob 2. Super Psalmos. 3. In Canticum. Commentaria cursoria: 1. Super Isaiam1.

Thomas de Aquino, svatý, Aegidius de Roma, Haimo Altissiodorensis, 1876
Opera omnia, sv. 18. Druhý a třetí autor se týká – a to jen dle moderních náhledů – jen Cantica Canticorum.

Commentaria cursoria: 2. Super Isaiam2. 3. In Jeremiam. In Novum Testamentum: 1. Super Matthaeum. 2. Super Ioannem1.

Thomas de Aquino, svatý, 1876
Opera omnia, sv. 19.

In Novum Testamentum: 2. Super Ioannem2. In Epistolas S. Pauli: 1. Super Romanos. 2. Super I ad Corinthios1.

Thomas de Aquino, svatý, 1876
Opera omnia, sv. 20.

In Epistolas S. Pauli: 1. Super I ad Corinthios2. 2. Super II ad Corinthios. 3. Super Gal. 4. Super Eph. 5. Super Philip. 6. Super Col. 7. Super I, II Thes. 8. Super I, II Tim. 9. Super Tit. 10. Super Philem. 11. Super Epistolam ad Hebraeos.

Thomas de Aquino, svatý, 1876
Opera omnia, sv. 21.

0104: Slavné Sušilovy exegese – nejlepší výklady Nového zákona v češtině

Evangelium svatého Matouše

Sušil František, 1871
2. vyd., přeloženo a obšírně vyloženo od Dr. Františka Sušila, největšího českého(-moravského) exegety. Knihu jsme rozdělili na dvě částí, po kap. 12 a od kap. 13. Dědictví sv. Prokopa, sv. 1.

Evangelium svatého Marka

Sušil František, 1885
2. vyd., přeloženo a obšírně vyloženo od Františka Sušila. Dědictví sv. Prokopa, sv. 2.

Evangelium svatého Lukáše

Sušil František, 1885
2. vyd., přeloženo a obšírně vyloženo od Františka Sušila. Dědictví sv. Prokopa, sv. 3.

Evangelium svatého Jana

Sušil František, 1885
2. vyd., přeloženo a obšírně vyloženo od Františka Sušila. Dědictví sv. Prokopa, sv. 5. Děkujeme čtenáři F. za převod OCR.

Skutky apoštolské

Sušil František, 1869
Přeloženy a obšírně vyloženy prací Dr. Františka Sušila. Dědictví sv. Prokopa, sv. 7.

Listové sv. Pavla apoštola. Díl I.

Sušil František, 1870
S výkladem Dr. Františka Sušila. Obsahuje Svatý Pavel a listové jeho, List k Římanům, Sv. Pavla list I. ku Korinťanům přeložen a obšírně vyložen a Sv. Pavla list ku Korinťanům přeložen a obšírně vyložen. Dědictví sv. Prokopa, sv. 8.

Listové sv. Pavla apoštola. Díl II.

Sušil František, 1871
S výkladem dr. Františka Sušila. Obsahuje Sv. Pavla list ku Galaťanům, Sv. Pavla list k Efešanům, Sv. Pavla list k Filipanům, Sv. Pavla list ku Kološanům, Sv. Pavla list I. k Soluňanům, Sv. Pavla list II. k Soluňanům, Sv. Pavla list I. k Timotheovi, Sv. Pavla list II. k Timotheovi, Sv. Pavla list k Titovi, Sv. Pavla list k Filémonovi – každý z listů přeložen a obšírně vyložen – a přiložený spis František Sušil. Životopisný nástin. Procházka Matěj († 1889), 1871, na str. 409 – 447. Dědictví sv. Prokopa, sv. 9.

Písmo svaté Nového Zákona

Sušil František, 1872
S výkladem Dr. Františka Suěila. Obsahuje Sv. Pavla List k Židům. List sv. Jakoba apoštola. List prvý sv. Petra apoštola. List druhý sv. Petra apoštola. List prvý sv. Jana apoštola. List druhý sv. Jana apoštola. List sv. Júdy apoštola. Zjevení sv. Jana apoštola. Přinášíme ve dvou částech – v první jsou uvedené listy, ve druhé Zjevení sv. Jana apoštola. Dědictví sv. Prokopa, sv. 10.

0105: Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež

Postilla aneb Výklady a rozjímání na evangelia, řeči a epištoly nedělní a sváteční celého roku, jakož i umučení Pána našeho Ježíše Krista, ku poučení a vzdělání katolických křesťanů. Díl 1 až 4.

Frencl Innocenc Antonín, 1861
Dí1: 1854, na evangelia nedělní od 1. neděle adventní do Božího hodu velikonočního; Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 39. Díl 2: 1855, na evangelia nedělní od slavného dne vzkříšení Páně až do poslední neděle po svatém Duchu; Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 40. Díl 3, 1857, na evangelia na svátky a slavnosti Svatých a Světic Božích; Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 42. Díl 4: 1861, na řeči a epištoly nedělní a sváteční celého roku; Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 46.

Postilla, to jest výklady na všecky nedělní a sváteční i svatopostní epištoly a evandělia celého roku církevního

Goffine Leonhard, 1907
(název pokračuje:) s věro- i mravoučnými úvahami, vysvětlivkami důležitějších obřadův a obyčeju církevních, s připojenými výroky svatých otcu, životy čelnějších svatých blahoslavených dítek církve katolické Ctihodného otce Leonarda Goffine-a, kněze řádu Premonstrátského, z něm. původního díla přeložili z lásky k svému milému národu českoslovanskému bohoslovci olomouckého kněžského semináře. Nejnovější vydání doporučil a zapůjčil čtenář J. K.; kniha od té doby česky nevyšla. Předtím vyšla v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 61 (díl 1) a Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 62 (díl 2). Přitom díl 1. obsahoval neděle a svátky Páně, 1875, 530 str. a díl 2. obsahoval slavnosti a svátky Svatých, 1876, 274 str. Slovensky vyšlo v 1 svazku 1906.

Čtení z Písma svatého. Starý zákon.

Hejčl Jan, 1939
Uryvky Písma sv. podle překladu Dr. Jana Hejčla. Není vhodné, zvláště pro děti a pro ještě ne dokonale připravené katolíky číst Písmo svaté postupně. Po katechismové průpravě je vhodné přikročit ke čtení nejprve vybraných pasáží a teprve po dlouhém čase se lze bez nebezpečí věnovat celému textu. Jen takto nevznikne ze čtení více škody než užitku. Právě pro tento střední úsek osvojování si víry slouží tato a následujíécí tři knihy Čtení z Písma svatého. Děkujeme našemu dobrodinci za to, že můřeme připojit textový pdf soubor.

Čtení z Písma Svatého. Nový Zákon – Evangelium.

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1940
Texty evangelia s úvahami a výkladem; podle překladu Dr. Jana L. Sýkory a Dr. Jana Hejčla. I zde jsme byli poctěni darem textového pdf souboru, který s díky připojujeme.

Čtení z Písma svatého. Nový zákon – Skutky a listy apoštolské.

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1947
(III. díl) Texty Skutků a listů apoštolských podle překladu Dr. L. Sýkory a Dr. J. Hejčla s úvahami a výkladem. I. část (další už nevyšla). I zde děkujeme za možnost připojení textového pdf souboru.

Čtení z Písma svatého. Nový zákon – Zjevení svatého Jana apoštola.

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1946
(IV. díl) Texty Zjevení s úvahami a výkladem podle překladu Dr. Jana L. Sýkory a Dr. Jana Hejčla. S poděkováním připojujeme textový pdf soubor (jde o jiný exemplář téhož vydání).

0106: Konkordance české i latinské, slovní i věcné

Biblická encyklopédie čili Seznam důležitějších textů Písma sv. na všecky články víry a mravů učení katolického, jakož i na zamenitější biblické osoby, města obyčeje atd.

Frencl Innocenc Antonín, 1866
(název pokračuje:): rukověť ku prospěchu kazatelů, katechetů a milovníka Písma svatého vůbec, sestavená a příslušnými oddíly a podíly opatřená a vydaná od Innocencia Antonína Frencla. Poslední, 3. vyd. (1. vyd. 1855, 2. vyd. 1859).

Slova života. Věcná konkordance textů Písma svatého

Merell Jan, 1960
V naší Knihovně nemůže chybět tato skvělá práce Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích. Poznamenejme jen, že českou slovní katolickou konkordanci Písma svarého dosud nemáme, i když by její strojové zpracování už nemělo být problémem. Jako text se nabízí právě Česká bible Hejčl-Sýkora. Námitka, že nejde o nejnovější hovorový jazyk, neobstojí: protestanti mají svou slovní konkordanci už od r. 1901, a pak v letech 1933, 1941, 1953, 1958 – 1963 (velká) a 1993 (vydaná Českou biblickou společností – dotovanou i katolíky); všechny podle kralické interpretace bible, takže příp. poukaz na ne úplně dnešní češtinu České bible působí úsměvně.

Studnice Boží moudrosti: encyklopedie výroků Písma svatého a sv. Otců

Vaněk František Bernard, 1939
Ovšem předchůdkyní Slov života a jejich inspirací byla tato snad ještě skvělejší Studnice, jejímž autorem je katolický kněz, umučený německými socialisty v Dachau roku 1943 ...

Concordantiarum universae scripturae sacrae

Peultier Eugenius, Etienne Louis, Gantois Leo, 1939
Nejprve je tu úvod a podrobné synoptické tabulky z dějin a místopisu Starého i Nového zákona; konkordance na informace v tabulkách často odkazuje. Hlavní text následuje, kvůli značnému rozsahu, v pěti částech: Část 1, a – demento; Část 2, demergo – gregatim; Část 3, gremium – negligo; Část 4, nego – Sarohen; Část 5, Saron – Zuzim. Za souborem se synoptickými tabulkami i za každou částí umísťujeme totéž ještě jednou, avšak v textovém tvaru a v nízkém rozlišením: tuto digitalizaci nabízí archive.org – jde o (textově shodné) vydání této konkordance z r. 1897.

0107: Biblické dějiny

Srov. 0306: Christologie, 0307: Mariologie, O svatém Josefovi, 1202: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve a 1801: Archeologie.

Od stvoření do potopy; biblické universitní extense

Musil Alois, 1905
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 36.

Biblický dej potopy zo stanoviska vedeckého – dľa Kalmeta, Bosizia a iných prostorozumne objasnený

Mišík Štefan, 1879
P. Štefana Mišík, kňaz biskupstva spišského, P. Bosizio Athanasio S. J. (* 30. 4. 1809, † 5. 2. 1896), P. Calmet Augustinus O. S. B. (* 1672, † 1757). Zpracováno pro Knihovnu Libri nostri; Pán Bůh odplať.

Zeměpis biblický a bohoslužebná zařízení národa vyvoleného

Blanda František Xaver, 1895
Mělo jít o dvojsvazkové dílo Stručný přehled starožitností biblických – pomůcka k výkladům biblického dějepisu ve školách českých. Byl vydán jen tento Díl I. Díl II. byl připravován a měl jednat O poměrech společenských národa vyvoleného, jak uvádí recense tohoto Zeměpisu z ČKD 1895, č. 6, str. 367nn., kterou připojujeme. Mapy, s pomocí Páně, doplníme časem. Skeny knihy i OCR jsme s díky obdrželi darem.

Biblické zprávy v různém světle sv. 1. Kniha východu Hebreů z Egypta.

Sedláček Jaroslav V., 1909
Výklady Sedláčkova starozákonního semináře při theologické fakultě c. k. české university v Praze. Vzdělavací knihovna katolická, sv. 47.

Biblické zprávy v různém světle sv. 2. Biblické děje a biblické osoby v pověstech Židů a Mohamedánů.

Sedláček Jaroslav V., 1914
Výklady Sedláčkova starozákonního semináře při theologické fakultě c. k. české university v Praze. Pokud je nám známo, existuje již jen jediný exemplář této knihy z r. 1910, který je znepřístupněn v Národním konservačním fondu. Abychom publikaci, která klade na roveň Židy (v období) po Kristu a Mohamedány, mohli čtenářům podat, sáhli jsme ke zdroji této knhy – vycházela na pokračování v časopisu věnovaném křesťanskému školství Vychovatel. Podstatné ale je, že seriál nevycházel jen v r. 1910, ve kterém vyšla kniha, ale pokračoval i v dalších letech, a to až do r. 1914, č. 21, kdy byl dokončen.

Dějiny Starého zákona

Kutal Bartoloměj, 1923
Příkladem postupného zdnešňování biblických výkladů může být pojednání o potopě. Do poloviny 19. století se potopa jednoznačně považovala za všeobecnou, ne za částečnou. Musil (viz Od stvoření do potopy) v r. 1905 nabízí sice ještě oba výklady, ale již se naopak jednoznačně přiklání k potopě částečné. Zde Kutal předkládá už jen jeden výklad. Laskavý čtenář může porovnat Zillmerův politicky nekorektní Darwinův omyl (2008) v pododdělení 1109: Odpor k pověrám, který jde proti dnešku zpět k tradičnímu výkladu.

Bible a věda. Rozhovory o námitkách proti Písmu svatému

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1916
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 67. Na francouzském podkladě upravil Jan Bělina (Jaroslav Dlouhý).

Putování Christa Pána po svaté zemi se stručným popisem jejím.

Procházka Tomáš, 1853
Sepsal P. Tomáš Procházka (* 11. 12. 1803 Ivančice, † 8. 6. 1858 Ivančice). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 4.

Život milého Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista a Jeho blahoslavené Matky Marie

Cochem Martin von, Businger Lucas Caspar, Láska Jiří, 1879
(název pokračuje:) ku poučení a vzdělání rodin katolických dle německého vydání od L. C. Busingera Das Leben unseres lieben Herrn und Heilandes Jesus Christus und seiner jungfräulichen Mutter Marie zum Unterricht und zur Erbauung im Sinne und Geiste des ehrw. P. Martin von Cochem. Tento německý originál vyšel v mnoha vydáních. V předloženém prozatímním tvaru je neúplný První obsah – je bez ukazatelů na stránky Dílu prvního až čtvrtého. Knihu připravujeme.

Život Ježíše Krista, díl I. a II.

Cigoi Alois, 1911
S přivolením autora (P. Dr. Cigoi Alois O. S. B.) zčeštil knihu Das Leben Jesu, 1903, P. Teplý František (* 5. 2. 1867 Marčovice u Volyně, † 11. 6. 1945 Malenice).

Život Ježíše Krista

Ricciotti Giuseppe, 1948
Na rozdíl od pozdějších zpracování pozemského života Spasitelova se lze na toto vynikající obsáhlé a zcela srozumitelné dílo plně spolehnout. Děkujeme za OCR, i za textový tvar převzatý z jiného veřejného zdroje.

Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista. Díl 1 až 6.

Emmerick Anna Katharina, blahoslavená 2004, 1996
Díl 5., vyd. 1948, můžeme naskenovat.

Ježíš Kristus

Miklík Josef, 1948
První část díla vyšla předtím dvakrát samostatně jako Umučení Pána našeho Ježíše Krista. Autorem není P. PhDr. Josef Konstantin Miklík C. SS. R., jak uvádějí některé knihovny (a to i u jiných knih, např. u sbírky kázání Slovo Boží), ale P. ThDr. Josef Miklík C. SS. R. (* 1. 3. 1886 Tlumačov, † 9. 11. 1947 Svatá Hora).

Život blahoslavené Panny Marie

Miklík Josef, 1946
8. vyd., poslední za života autorova; od té doby pak vyšlo ještě jen r. 2005, označeno jako 6. vyd., a to v nakladatelství Michael s. a., Frýdek-Místek.

Osoby a místa v evangeliích

Obr Josef, 1947
Dějepisný a zeměpisný výklad v abecedním pořádku s mapou Svaté země, Jerusaléma a jeho okolí.

Za časů Kristových. Poučné stati z novozákonní doby.

Hudec Tomáš Akvinský, 1919
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 91.

Ježíš a ženy v evangeliu

Badet Jean-François, 1910
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 50. Dle 5. vydání francouzského se svolením autorovým přeložil Vaňous František.

Bible, její postavy a děje

Špale Antonín, 1948
Druhé vydání, rozšířené.

Život Ježíše Krista

Fouard Constant Henri, 1924
La vie de N.-S. Jésus-Christ přeložil P. Pecka Dominik OP. Knihu připravujeme.

Svatý Pavel

Baumann Émile, 1938
volně dostupné na internetu

Svatý Pavel a jeho apoštolské cesty.

Fouard Constant Henri, 1895

Prvopočátkové Církve. Svatý Petr a první léta křesťanství.

Fouard Constant Henri, 1896

Prvopočátkové Církve. Svatý Pavel, jeho poslední léta.

Fouard Constant Henri, 1899
Avisovaný díl Svatý Jan a závěr doby apoštolské (Saint Jean et la fin de l'age apostolique) už nestačil překladatel, P. Hulakovský Jan Evangelista, dokončit.

Náš letopočet, Ježíš Kristus a král Herodes

Pouč Jan, 2012
3., opr. vyd.

0108: Biblické slovníky a atlasy

Příruční slovník biblický

Škrabal Pavel Vladimír, 1940
735 s. spolehlivého výkladu mnoha slov Starého i Nového Zákona, na konci bohatý seznam literatury. Děkujeme dvěma příznivcům za zpracování OCR a rovněž děkujeme (čtenářům Š. a Ch.) za vyřizování autorských práv, jímž bylo umožněno zveřejnění této knihy. S omluvou – náhled zatím nefunguje.

Atlas biblicus

Hagen Martino, 1907
V naší Knihovně má čtenář v tomto oddělení k disposici Vulgátu a konkordanci k ní. Na řadě je doplnění posvátného textu o reálie. Světoznámý Atlas biblicus v návaznosti na pravopis Vulgáty čtenáře seznámi s příslušnou biblickou geografií – zeměpisná jména byla sice už v konkordanci; v Atlasu jsou ale znovu s odkazy na tu kterou mapu. Doplňujeme textovým pdf souborem téhož vydání staženým z archive.org – lze v něm textově hledat, na druhé straně jsou tu mapy méně zřetelné. Atlas má církevní schválení (později už nevyšel) a je věnován sv. Piu X. Dále sem připojujeme stejně rozvržený a známý Atlas Scripturae sacrae katolického kněze a biblisty Richarda von Riesse (1823 – 1898), vydaný naposledy r. 1924 (v knize ale není uvedeno církevní schválení), a Atlas geographiae biblicae addita brevi notitia regionum et locorum, autorem je Luigi Gramatica, vydaný toliko v r. 1921, stařený z archive.org. Tento obsahuje jen popis map a má církevní schválení.

0109: Biblická theologie

Providentissimus Deus. O studiu Písem Svatých.

Leo XIII., 1893
Encyklika Jeho Svatosti Papeže Lva XIII. o studiu Písem Svatých ze dne 18. 11. 1893. Leo XIII., 1893; latinsky a česky. Připojujeme: a) O ceně a užívání Biblí svaté. Zahradník Vincenc, ČKD 1833, č. 2, str. 169 – 192.
b) Užívání smyslu Písma svatého. Slavíček Antonín, ČKD 1845, č. 4, str. 607 – 620.
c) O zásadách katolického výkladu Písem svatých. Velhartický Jan, ČKD 1872, č. 6, str. 401 – 420.
d) Studium Písma sv. Tumpach Josef, ČKD 1907, č. 1, str. 69nn.

Písmo svaté jako četba laiků. Spiritus Paraclitus latinsky a česky.

Benedictus XV., Žák Emanuel, 1940
Vzdělávací katolická knihovna. Nová řada, sv. 17 – poslední svazek, po válce začala Druhá nová řada.
Připojujeme:
a) Encyklika Spiritus Paraclitus – O Duchu svatém Utěšiteli z 15. 10. 1920. Benedikt XV., 1920. Laskavý čtenář nalezne ještě jiné vyd. českého znění této encykliky v publikaci Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. III. Hejčl Jan, 1925, a sice v Dodatku II. na str. 1180 – 1197, a to v textovém tvaru.
b) Církev a Písmo svaté. Kutal Bartoloměj, ČKD 1937, č. 3, str. 217 – 225.

Studium a četba Bible. Divino afflante Spiritu latinsky a česky.

Pius XII., Merell Jan, 1949
Podle encykliky Pia XII. Divino afflante Spiritu – O časovém podporování biblických studií. Vzdělávací knihovna katolická. Druhá nová řada, sv. 5 – tímto je tato Druhá nová řada kompletní.
Vyšlo současně jako Komentář k Písmu svatému Nového zákona sv.1 – další svazky už nevyšly.

Úvod do knih Starého zákona

Sedláček Jaroslav V., 1904
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 35.

Úvod do Písma sv. Nového zákona. Díl I.

Sýkora Jan Ladislav, 1904
Dědictví sv. Prokopa, sv. 44.

O věrohodnosti apoštolských skutků

Bulla František, 1897

Úvod do Písma sv. Nového zákona. Díl II. Část I. O dějepisných knihách Nového Zákona.

Sýkora Jan Ladislav, 1907
Dědictví Sv. Prokopa, sv. 47. Žádná další část dílu II. neexistuje.

Pravost, neporušenost, věrohodnost a příslušná vážnost knih novozákonních vůbec, evangelií pak zvlášť.

Sýkora Jan Ladislav, 1902
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 24. Šest řečí, které v universitní extensi r. 1901 měl Jan Lad. Sýkora.

Biblická inspirace

Col Rudolf, 1939
Studie o podstatě, rozsahu a důsledku biblické inspirace

Pokus Historie Zjevení biblického co úvod v starý a nový Zákon

Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1861
Zvláště dle Daniele Boniface Haneberga, prof. bohosloví v Mnichově O. S. B sestavil Jan Nepomucký Vojtěch Stárek.

Rukověť u výkladu dějin zjevení Božího. Díl I. Starý Zákon

Perútka František V., 1883
Žádný další díl neexistuje.

Dějepis zjevení Božího ve Starém a Novém zákoně

Ježek Jan, Bedroš Karel, 1897
Pro třetí třídu škol realních. 1. vyd. 1889, 2. nezm vyd.1897. 3. v podstatě také nezm. vyd. vyšlo r. 1902. R. 1908 vyšlo ve dvou dílech 4. opravené a rozšířené vyd.: Dějepis zjevení Božího ve Starém Zákoně pro třetí třídu škol reálních a Dějepis zjevení Božího v Novém Zákoně pro čtvrtou třídu.

Dějiny zjevení Božího v Novém zákoně

Procházka Matěj († 1906), 1921
Poprvé vyšlo 1873, naposledy pak toto 7. vydání; pro mládež gymnasijní.

Dějiny zjevení Božího ve Starém zákoně pro střední školy

Pokoj Šimon, 1938
Poslední, 6., nezměněné vyd., poprvé vyšlo r. 1905.

Threni to jest Pláč Jeremiáše proroka

Hejčl Jan, 1923
Podle zásad "Bible české" (Praha 1913 nn.) přeložil a stručně vyložil P. Jan Hejčl. Z tohoto důvodu, na rozdíl od tří následujících knih novozákonních, by tento spisek měl náležet do pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky, ovšem kvůli souvislosti je ponechán zde.

Epištoly sv. apoštola Pavla (výběr)

Hejčl Jan, 1933
1. Dvakrát do Korintu. První a druhý list sv. Pavla Korinťanům, 1934. 2. Do Soluně a do Galatie; dva listy sv. Pavla k Thessaloničanům a jeden list Galatům, 1933. 3. List Filemonovi, 1933. Podle originálu přeložil a stručně vyložil P. Dr. Jan Hejčl. Do knihovny (a to do tohoto pododdělení) zařazujeme kvůli výborným výkladům; překlady už opomíjejí svatou Vulgátu a řadí se tak k obrovské mase moderních překladů, jejichž množství přesahuje obor naší knihovny.

List sv. Judy Tadeáše a Nejstarší dva okružní listy biskupa římského (1 a 2 Petr)

Hejčl Jan, 1933
Podle kritického znění řeckého rozčlenil, přeložil a stručně vyložil P. dr. Jan Hejčl. Kniha proto nemá nárok být zařazena do pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky.

Tři listy miláčka Páně

Hejčl Jan, 1932
Podle řeckého kritického znění rozčlenil, přeložil a stručně vyložil P. Dr. Jan Hejčl. Zařazujeme do pododdělení 0107: Biblická theologie ze stejného důvodu, jako Hejčlovy Epištoly sv. apoštola Pavla (výběr).

0110: Synopse, harmonizace evangelií

vč. jejich datování

Na objasnění záhadných slov sv. Irenea Adv. haer. III. I, I.

Bauer František Saleský, 1876
ČKD 1876, č. 2, str. 81 – 97.

Umučení a oslavení Pána našeho Ježíše Krista podle čtyř evangelií

Sýkora Jan Ladislav, 1896
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 2.

Život Krista Pána podle čtyř evangelií – náčrty rozjímání pro kněze, sv. 1 – 5

Spáčil Bohumil, 1932
1. Skrytý život Krista Pána. 2. Apoštolský život Krista Pána od počátku veřejného vystoupení až k třetí slavnosti velikonoční. 3. Apoštolský život Krista Pána od třetí slavnosti velikonoční až k poslední jeho cestě do Jerusaléma. 4. Apoštolský život Krista Pána od poslední cesty jeho do Jerusaléma až do počátku jeho utrpení. 5. Umučení a oslavení Krista Pána.

Krásné poselství a dozvuk jeho (Sv. evangelia a Skutky apoštolské). Část 1. Evangelní harmonie.

Ballon Thomas, 1922
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 93.

Krásné poselství a dozvuk jeho (Sv. evangelia a Skutky apoštolské). Část 2. Skutky apoštolské.

Ballon Thomas, 1924
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 94.