Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Škola konfessionální. Důvěrné listy bratru tří bodů.

Rohling Augustin, 1889
Publikujeme s posudkem z ČKD 1889, č. 2, str. 122 – 123.

11 – Sociologie a charita

Židé podle talmudu. Na uváženou křesťanům a židům všech stavů.

Rohling Augustin, 1876
Publikujeme s posudkem z ČKD 1875, č. 5, str. 385 – 386.

Mravouka Talmudu čili Záhubné působení židovstva za naší doby

Rohling Augustin, 1876
Pro dokreslení tehdy panující situace připojujeme dvě stati: 1. Mravouka Talmudu, ČKD 1876, č. 3, str. 238 – 239. 2. Jest četba Talmudu dovolena? Beneš Ferdinand prof. ThDr., ČKD 1894 č. 1, str. 14 – 19. Rohlingův spisek vyšel nedávno jako součást antologie Český antisemitismus 19. století, 2010, str. 9 až 124.

Moje odpovědi rabínům aneb pět psaní o Talmudu a židovské rituelní vraždě

Rohling Augustin, 1883
Vydalo přední katolické nakladatelství Cyrillo-Methodějská knihtiskárna. Autorem je pater prof. ThDr. PhDr., kanovník kapituly U Všech svatých na Hradě pražském, autorita ve znalosti hebrejštiny a židovské problematiky. Katolická církev v posledních 50 letech v mnoha případech někdy až o 180° změnila svou nauku a pohled na židy v judaismu je jedním z příkladů. Dnes naši starší bratři ve víře, ale jaký byl na ně pohled po dobu předchozích dvou tisíciletí? O tom tato kniha. Poznamenejme, že ještě v r. 1931 píše oficiální ČKD u příležitosti úmrtí otce profesora Rohlinga: "Zemřel vynikající učenec a neohrožený bojovník za pravdu." Publikace vyšla uvedeného roku ve dvou osmerkových tiscích z téže sazby o 158 stranách, druhý z nich byl na obálce označen jako třetí vydání, u prvního z nich, který publikujeme, toto uvedeno nebylo. Doplňujeme redakční posudek ČKD 1883, č. 4, str. 255 – 256. Rohlingův spisek vyšel nedávno jako součást antologie Český antisemitismus 19. století, 2010, str. 125 až 218.