Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Jednotlivá oddělení knihovny

Poslední přírůstky do knihovny

Přehled podle autorů

Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

počet titulů v oddělení: 133 [statistika]

0101  Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky
0102  Vydání jen některých knih z Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky
0103  Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis
0104  Slavné Sušilovy exegese – nejlepší výklady Nového zákona v češtině
0105  Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež
0106  Konkordance české, slovenské nebo latinské, slovní i věcné
0107  Biblické dějiny
0108  Biblické slovníky a atlasy
0109  Biblická theologie
0110  Synopse, harmonizace evangelií

Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

počet titulů v oddělení: 69 [statistika]

0201  Latina Starého a Nového zákona
0202  Nauka o češtině a staroslověnštině
0203  Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona
0204  Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

Obrana víry a katolická věrouka

počet titulů v oddělení: 219 [statistika]

0301  Apologetika, fundamentální theologie a theodicea
0302  Soustavná dogmatika
0303  O Bohu jednom, De Deo uno
0304  O Nejsvětější Trojici, De Deo trino (trinitologie)
0305  O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore
0306  O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)
0307  Mariologie, O svatém Josefovi
0308  O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)
0309  O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie)
0310  O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)
0311  O posledních věcech (člověka a světa), De novissimis (eschatologie)
0312  Povaha jiných názorů
0313  Srovnávací věda náboženská
0314  Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Filosofie

počet titulů v oddělení: 105 [statistika]

0401  Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie
0402  Dějiny filosofie
0403  Církev a národ, Církev a stát
0404  Logika
0405  Noetika
0406  Ontologie vč. Kosmologie
0407  Filosofická psychologie
0408  Knihy nakladatelství Academia Bohemica
0409  Středoškolská matematika (vč. geometrie), fysika achemie

Mravouka. Zpovědnice.

počet titulů v oddělení: 126 [statistika]

0501  Kompletní zpracování mravouky
0502  Mravouka pro žactvo
0503  Zpovědnice
0504  Filosofická ethika a esthetika
0505  Hřich a ctnost
0506  1. až 3. přikázání Boží
0507  4. přikázání Boží
0508  5. přikázání Boží
0509  6. a 9. přikázání Boží
0510  7. a 10. přikázání Boží
0511  8. přikázání Boží
0512  Přikázání Boží obecně
0513  Přikázání církevní
0514  Rodina a manželství
0515  Povinnosti ostatních stavů

Asketika

počet titulů v oddělení: 238 [statistika]

0601  Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský
0602  Mystika
0603  Modlitby a rozjímání obecně
0604  Řehole a terciáři
0605  Pro a za různé neřeholní stavy
0606  Mše svatá, svátosti
0607  K osobám Nejsvětější Trojice
0608  Křížová cesta
0609  K Panně Marii vč. růžence
0610  Ke svatým a k Božím andělům
0611  Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice
0612  Duchovní poesie
0613  Přípravy ke svátostem
0614  Exerciční knihovna – všechny svazky

Pastýřské bohosloví

počet titulů v oddělení: 24 [statistika]

0701  Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně
0702  Učebnice a příručky jednotlivých oborů
0703  Lidové misie
0704  Apoštolát

Pedagogika a katechetika

počet titulů v oddělení: 153 [statistika]

0801  Katechismy a dějepravy pro děti a mládež
0802  Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety
0803  Dějiny pedagogiky a katechetiky
0804  Pedagogika a katechtika obecně
0805  Výchova v rodině
0806  Škola
0807  Ostatní dílčí problémy a obory pedagogiky a katechetiky

Homiletika

počet titulů v oddělení: 37 [statistika]

0901  Učebnice homiletiky
0902  Homiletické pomůcky
0903  Homiletické publikace podle autorů
0904  Homiletické publikace ostatní
0905  Řeči pro občanskou společnost

Pravo Katolické církve

počet titulů v oddělení: 28 [statistika]

1001  Právní korpusy a kodexy
1002  Právo Katolické církve komplexně
1003  Přirozené právo
1004  Manželské právo
1005  Řeholní právo
1006  Ostatní dílčí právní záležitosti

Sociologie a charita

počet titulů v oddělení: 145 [statistika]

1101  Liberalismus a osvícenství z Francie a USA (a u nás masarykismus)
1102  Šovinistický nebo kosmopolitní-globalistický socialismus korporací a oligarchů
1103  Trockistický nebo bolševický komunismus (znárodnění)
1104  Starý kapitalismus volné soutěže
1105  Rasismus (boj proti některé rase vč. odstraňování všech ras)
1106  Rolník, živnostník a duchovní
1107  Sociální nauka Církve
1108  Utopie a antiutopie
1109  Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)
1110  Charita
1111  Hromadné sdělovací prostředky (média), veřejné mínění
1112  Feminismus
1113  Publikace Medias res – výběr

Patrologie a patristika

počet titulů v oddělení: 59 [statistika]

1201  Patrologie a patristika obecně
1202  Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve
1203  Škola alexandrijská a její žáci
1204  Kappadočtí Otcové
1205  Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký
1206  Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)
1207  Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)

Hagiografie

počet titulů v oddělení: 110 [statistika]

1301  Soustavné přehledy světců
1302  Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302
1303  Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563
1304  Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870
1305  Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Dějiny Katolické církve obecně

počet titulů v oddělení: 201 [statistika]

1401  Soustavná dějepisná pojednání
1402  Dějepis pro žactvo
1403  Řím
1404  Svatá země
1405  Slované
1406  Redukce a zahraniční misie vůbec vč. misionářů českých
1407  Inkvisice
1408  Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti
1409  Slovensko
1410  Přední světové osobnosti
1411  Posvátná místa ve světě
1412  Neslovanský Východ
1413  Dokumenty sněmů církevních

Dějiny Katolické církve v Českých zemích

počet titulů v oddělení: 284 [statistika]

1501  Bibliografie české katolické literatury
1502  Posvátná místa v Zemích Koruny české
1503  Čeští světci
1504  Přední české, moravské a slezské osobnosti
1505  Boj s husitismem (dnešní analogie: fanatický Islámský stát)
1506  Boj s německou reformací a německým (a švýcarským) protestantismem
1507  Český protestantismus 20. století
1508  Církevní boj s francouzsko-americkým liberalismem a osvícenstvím (a u nás s masarykismem)
1509  Církevní boj se socialismem (korporace, oligarchové) šovinistickým nebo internacionálním
1510  Církevní boj s komunismem (znárodnění) bolševickým nebo trockistickým
1511  Církevní boj se starým kapitalismem (blíže 1104)
1512  Církevní boj s rasismem a s popíráním ras
1513  Ostatní – český katolík ve veřejném životě
1514  Neúspěchy

Dějiny našeho národa

počet titulů v oddělení: 222 [statistika]

1601  Historický místopis Zemí Koruny české
1602  Paměti (Slavata, Vavák, ...)
1603  Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české
1604  Literatura pro odborné školy pro ženská povolání – úzce navazuje na etnografii
1605  Středověké právo a náš národ – Říše římská
1606  Středověké právo a náš národ – Svatá říše římská
1607  Středověké právo a náš národ – Země koruny české
1608  Celkový dějepis Zemí Koruny české
1609  Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české
1610  Literatura v Zemích Koruny české
1611  Praha
1612  Novodobé dokumenty, týkající se našeho národa

Liturgika

počet titulů v oddělení: 87 [statistika]

1701  Misály
1702  Části misálů
1703  Breviář
1704  Riruál
1705  Pontifikál
1706  Učebnice liturgiky
1707  Liturgické příručky
1708  Kostelník, ministrant
1709  Dějiny liturgie
1710  Liturgie a čas

Archeologie a církevní umění

počet titulů v oddělení: 63 [statistika]

1801  Archeologie
1802  Architektura obecně
1803  Architektonické prvky
1804  Knižní umění slovesné
1805  Knižní umění výtvarné

Církevní zpěv a hudba

počet titulů v oddělení: 32 [statistika]

1901  Dějiny
1902  Theorie obecně
1903  Theorie Chorálu
1904  Praxe Chorálu
1905  Varhany
1906  Lidový zpěv

Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek

počet titulů v oddělení: 87 [statistika]

2001  Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)
2002  Český slovník bohovědný a encyklopedie, které nejsou v jiných odděleních
2004  Almanachy
2005  Kalendáře
2006  Kalendaria
2007  Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače