Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


Jednotlivá oddělení knihovny

00 – Poslední přírůstky do Knihovny

01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky, počet titulů: 103

0101: Základní vydání celého Písma svatého česky nebo latinsky

0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky

0103: Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis

0104: Slavné Sušilovy exegese – nejlepší výklady Nového zákona v češtině

0105: Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež

0106: Konkordance české i latinské, slovní i věcné

0107: Biblické dějiny

0108: Biblické slovníky a atlasy

0109: Biblická theologie

0110: Synopse, harmonizace evangelií

02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině, počet titulů: 50

0201 – Latina Starého a Nového zákona

0202 – Nauka o češtině

0203 – Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona

0204 – Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

03 – Obrana víry a katolická věrouka, počet titulů: 146

0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

0302: Soustavná dogmatika

0303: O Bohu jednom, De Deo uno

0304: O Nejsvětější Trojici, De Deo trino (trinitologie)

0305: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore

0306: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

0307: Mariologie, O svatém Josefovi

0308: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)

0309: O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie)

0310: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

0311: O posledních věcech (člověka a světa), De novissimis (eschatologie)

0312: Povaha jiných názorů

0313: Srovnávací věda náboženská

0314: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

04 – Filosofie, počet titulů: 46

0401: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

0402: Dějiny filosofie

0403: Církev a národ, Církev a stát

0404: Logika

0405: Noetika

0406: Ontologie vč. Kosmologie

0407: Filosofická psychologie

0408: Knihy nakladatelství Academia Bohemica

05 – Mravouka. Zpovědnice., počet titulů: 78

0501: Kompletní zpracování mravouky

0502: Mravouka pro žactvo

0503: Zpovědnice

0504: Filosofická ethika

0505: Hřich a ctnost

0506: 1. až 3. přikázání Boží

0507: 4. přikázání Boží

0508: 5. přikázání Boží

0509: 6. a 9. přikázání Boží

0510: 7. a 10. přikázání Boží

0511: 8. přikázání Boží

0514: Rodina a manželství

0515: Povinnosti ostatních stavů

06 – Asketika, počet titulů: 144

0601: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

0602: Mystika

0603: Modlitby a rozjímání obecně

0604: Řehole a terciáři

0605: Pro a za různé neřeholní stavy

0606: Mše svatá, svátosti

0607: K osobám Nejsvětější Trojice

0608: Křížová cesta

0609: K Panně Marii vč. růžence

0610: Ke svatým a k Božím andělům

0611: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice

0612: Duchovní poesie

0613: Přípravy ke svátostem

0614: Exerciční knihovna – všechny svazky

07 – Pastýřské bohosloví, počet titulů: 13

0701: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně

0702: Učebnice a příručky jednotlivých oborů

0703: Lidové misie

0704: Apoštolát

08 – Pedagogika a katechetika, počet titulů: 107

0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

0802: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

0803: Dějiny pedagogiky a katechetiky

0804: Pedagogika a katechtika obecně

0805: Výchova v rodině

0806: Škola

0807: Ostatní dílčí problémy a obory pedagogiky a katechetiky

09 – Homiletika, počet titulů: 21

0901: Učebnice homiletiky

0902: Homiletické pomůcky

0903: Homiletické publikace podle autorů

0904: Homiletické publikace ostatní

0905: Řeči pro občanskou společnost

10 – Pravo Katolické církve, počet titulů: 20

1001: Právní korpusy a kodexy

1002: Právo Katolické církve komplexně

1003: Přirozené právo

1004: Manželské právo

1005: Řeholní právo

1006: Ostatní dílčí právní záležitosti

11 – Sociologie a charita, počet titulů: 75

1101: Liberalismus obecně a osvícenství

1102: Socialismus

1103: Bolševický komunismus

1104: Kapitalismus a oligarchismus

1105: Rasismus

1106: Rolník, živnostník a duchovní

1107: Sociální nauka Církve

1108: Antiutopie

1109: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

1110: Charita

1111: Hromadné sdělovací prostředky (média), veřejné mínění

1112: Feminismus

12 – Patrologie a patristika, počet titulů: 43

1201: Patrologie a patristika obecně

1202: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve

1203: Škola alexandrijská a její žáci

1204: Kapadočtí Otcové

1205: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

1206: Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)

1207: Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)

13 – Hagiografie, počet titulů: 73

1301: Soustavné přehledy světců

1302: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

1303: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563

1304: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

1305: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

14 – Dějiny Katolické církve obecně, počet titulů: 115

1401: Soustavná dějepisná pojednání

1402: Dějepis pro žactvo

1403: Řím

1404: Svatá země

1405: Východ

1406: Redukce a zahraniční misie vůbec vč. misionářů českých

1407: Inkvisice

1408: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

1409: Slovensko

1410: Přední světové osobnosti

1411: Posvátná místa ve světě

1499: Dokumenty sněmů církevních

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích, počet titulů: 188

1501: Bibliografie české katolické literatury

1502: Posvátná místa v Zemích Koruny české

1503: Čeští světci

1504: Přední české, moravské a slezské osobnosti

1505: Boj s husitismem

1506: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

1507: Český protestantismus 20. století

1508: Církevní boj s liberalismem obecně a osvícenstvím zvlášť (a u nás i s masarykismem)

1509: Církevní boj se socialismem

1510: Církevní boj s bolševickým komunismem

1511: Církevní boj s kapitalismem a oligarchismem

1512: Církevní boj s rasismem

1513: Ostatní – český katolík ve veřejném životě

1514: Neúspěchy

16 – Dějiny našeho národa, počet titulů: 155

1601: Historický místopis Zemí Koruny české

1602: Paměti (Slavata, Vavák, ...)

1603: Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české

1604: Literatura pro odborné školy pro ženská povolání – úzce navazuje na etnografii

1605: Středověké právo a náš národ

1605XY: Říše římská (X = 0 – 1)

1605XY: Svatá říše římská (X = 2 – 4)

1605XY: Země Koruny české (X = 5 – 9)

1606: Celkový dějepis Zemí Koruny české

1607: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české

1608: Kalvoda Josef, prof. Ph. D.

1609: Literatura v Zemích Koruny české

1610: Praha

17 – Liturgika, počet titulů: 59

1702: Části misálů

1703: Breviář

1704: Riruál

1705: Pontifikál

1706: Učebnice liturgiky

1707: Liturgické příručky

1708: Kostelník, ministrant

1709: Dějiny liturgie

1710: Liturgie a čas

18 – Archeologie a církevní umění, počet titulů: 41

1801: Archeologie

1802: Architektura obecně

1803: Architektonické prvky

1804: Knižní umění slovesné

1805: Knižní umění výtvarné

19 – Církevní zpěv a hudba, počet titulů: 25

1901: Dějiny

1902: Theorie obecně

1903: Theorie Chorálu

1904: Praxe Chorálu

1905: Varhany

1906: Lidový zpěv

20 – Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy, kalendáře, počet titulů: 52

2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

2002: Český slovník bohovědný a encyklopedie, které nejsou v jiných odděleních

2004: Almanachy

2005: Kalendáře

2006: Kalendaria

2007: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače