Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 08

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: Rozmohlo se mezi katolíky, po vzoru protestantů, ""studium Písma sv."" A stejně tak po vzoru protestantů se rozmohlo, že katolíci si Písmo sv. vykládají po svém; nejhorší to bývá u kněží, neboť ti jsou přesvědčeni, že na to mají patent tzv. z Ducha svatého – absolvovali jakousi výuku, z níž už mnoho nevědí, ale to si z ní pamatují, že myslí a mluví z Ducha sv. Pokud by tedy některý katolík, laik či kněz, přece jen uznal, že patent na rozum při čtení Písma sv. nemá, pak bude velmi přínosné, začte-li se, dítě i dospělý, do některého z uvedených katechismů – ať už má přitom ve druhé ruce pro srovnání Písmo sv. nebo nemá.

0806 Škola

V oddělení: Pedagogika a katechetika

Škola, náboženství. Tato základní dvojice slov vyvolávala a vyvolává mnohé rozepře. V literatuře nalezneme presentace názorů od volné myšlenky přes protestantství až po katolicismus, názorů i velmi odlišných, často opačných. Chceme-li však míti jako národ vůbec nějakou budoucnost, musíme se dopátrat pravdy i v tomto základě. A řešením rozporů nemůže být názorová relativizace, jak jsme toho v těchto časech svědky, ale pro vyznavače obtížné až přetěžké opuštění svých názorů nepravdivých.


Svatováclavská studia. Svatý Václav – program českého národu.

Cardal Roman red., Žák František, 2020

Sborníky postupně vycházejí a mají své webové stránky.
0. Česká země na dějinném rozcestí. Roman Cardal.
1. Svatý Václav a návrat k českému národnímu povědomí. Tento sborník přináší radostnou zvěst: existuje cesta z dnešního marasmu. Esej Romana Cardala (pro její význam jsme ji zařadili také zvlášť jako úvodní článek – bod 0.) popisuje příčiny rozcestí, na kterém jsme se ocitli a vyvozuje o co se historicky máme opřít. Ostatní texty inspirují k hledání východiska.
2. Znalostní školství jako předpoklad rozvoje české společnosti (separát sborníku). Většina článků se zabývá rozborem současného neradostného stavu českého školství. Někteří navíc rozebírají řešení vhodná k široké společenské diskusi, která může vést k nápravě a změně směrem k lepšímu stavu vzdělanosti.
3. Rodina jako středobod života zdravé společnosti. Články různé (i vynikající) úrovně, za mnohé vady rodiny "může stát;" což je ale vlastně pravda (např. mizivá porodnost v Německu je nezamýšleným dílem katolíka Adenauera). Ovšem sborník má chybu fatální; námitku lze vyjádřit takto: rodina nemůže existovat bez národa, národ nemůže existovat bez rodiny. Jinak řečeno: v kosmopolitním, globálním světě je rodina neudržitelná. To sice vidíme ve skvělém článku o Orbánově Maďarsku, ale jen implicitně. Hrubou vadou sborníku je tedy to, že v pozemském oboru povinná, neoddělitelná dualita (komplementarita) rodina-národ do jeho textů téměř nepronikla – čímž kopíruje stejný nedostatek skoro všech katolických spisů o rodině z posledních snad 150 let (pochopitelně v nadpozemském oboru není, v pozemském smyslu, ani národ ani rodina, ale jedna jednotná Církev; krátce: katoličtí globalizátoři nedovoleně směšují přirozené a nadpřirozené).
4. Obnova hodnot a návrat ke kritickému myšlení.
5. O smyslu českých dějin.
6. Trvalé zdraví jako cíl zdravotního systému. Směs textů naprosto vynikajících i úplně zbytečných, jak co do autorství, tak co do obsahu (srov. výše ad 3.) – např. zde .
Porovnejme program sborníků s Žákovou publikací 1909 – k jakému posunu došlo za 110 let?


Základní požadavky ve školském zdravotnictví, výchově a vyučování

Hronek Josef, 1932

Kropáč & Kucharský, sv. 1932.x.


Volná škola na soudu dějin. Na objasněnou k boji o náboženský ráz školy.

Žák Emanuel (zde užil pseudonymu Testis), 1919

Srov. článek Volná škola na soudu dějin. Žák Emanuel, 1907 – Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství. str. 13 přerušovaně až 100, zde v pododdělení 2001 Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu). Pseudonym byl zřejmě použit kvůli revolučnímu teroru v převratových letech.


Vzdělání kněžského dorostu

Blaťák František, 1909

Zařadili jsme toto 2. vyd. místo 1. vyd., které vyšlo jako Časové úvahy roč. 10, č. 6 – 7; viz tam.


  Příruční knížka pro chovanky Školských sester OSF

  Fūrgottová Xaverie, 1923

  Hezké propojení školní výchovy s asketikou a liturgikou. K autorství – tehdejší představená.


  Výroční zpráva dívčího reálného gymnasia Kongregace Školských sester OSF s právem veřejnosti v Praze – Královských Vinohradech za školní rok.

  Smíšek Antonín, Žahour Blahomír, 1941

  Gymnasium sestry otevřely r. 1905. R. 1935 sestry oslavily jeho třicetileté trvání, získaly povolení ke stavbě nové budovy a zdá se, že toho roku vyšla i první výroční zpráva. Ta naposled kvůli německým okupantům směla vyjít r. 1939, ale ještě r. 1941 se ji podařilo vydat jako zprávu "rodičovského sdružení". K autorství: jde o ředitele školy.


  Manuale učitelů katolického náboženství na čsl. školách národních.

  Hronek Josef, 1934

  Vyšlo devět sv.: Od šk. r. 1933/1934 až do šk. r. 1941/1942. Tento poslední roč. se musel přejmenovat na Manuale učitelů katolického náboženství na školách národních. Další ročníky už vyjít nesměly. Přinášíme roč. 2. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.


  Výbor zákonů školských, sv. I až III.

  Hronek Josef, 1938

  I. Základní předpisy o školách národních. 1933. Kropáč & Kucharský, sv. 1933.x.
  II. Organisace školské správy, zřizování národních škol a právní poměry učitelstva národních škol. 1934. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.
  III. Školní a vyučovací řád pro školy obecné a měšťanské a pro školy (třídy) pomocné: Výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 30. července 1937, č. 105513-I. 1938. Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.


  Ze zápisníku starého profesora.

  Pecka Dominik, 1940

  Edice Jitra ř. 2, sv. 2. Vyšlo ještě r. 1944.


  Učitel náboženství a zájem dětí

  Tomášek František, 1941

  jediné vyd.


  Škola sv. Václava. Řeč ve schůzi katolické organisace 5. října 1906.

  Kopal Petr, 1906


  Umění stárnouti za školou

  Pecka Dominik, 1943

  1945 vyšlo 2. posled. vyd.


  Úvod do studia 2. Bohosloví – co a jak číst pro studium jeho jednotlivých oborů.

  Chudoba Bohdan (red.), 1946

  Srov. Bohověda a její studium. Kudrnovský Alois, 1947 ve stejném pododd.
  Vyšly čtyři svazky Úvodů do studia (ještě 3 – Filosofie, 4 – Psychologie a 10 – Přírodní vědy) z 12 zamýšlných.


  Činná škola v náboženském vyučování s ohledem na metodu Marie Montessoriové.

  Tomášek František, 1940


  Oslabení lidského rozumu. O ubývání rozumu.

  Saint-Bonnet Antoine Joseph Elisée Adolphe Blanc de, 1927

  Orig.: L'Affaiblissement de la Raison. 1853; celý název titulu: De l'Affaiblissement de la Raison par suite de l'enseignement en Europe depuis le XVIIIe siècle (t. j. Oslabování rozumu v důsledku vzdělávání v Evropě od 18. století). Jediné české vyd. Kurs, sv. 19.


  Vyučování náboženství v jednoročních učebných kursech při měšťanských školách. Několik pedagogicko-didaktických poznámek.

  Hronek Josef, 1939

  Kropáč & Kucharský, sv. 1939.x. Jediné vyd.


  Věstník katolického učitelstva. Dobrá cesta – Výbor z přednášek prázdninového kursu katolického učitelstva.

  Hanzelka František, Kuncek Jan, 1940

  1. kurs, ve Frýdlantě nad Ostravicí, 1930.
  2. kurs, v Českém Krumlově, 1931.
  3. kurs, na Svatém Kopečku, 1932.
  4. kurs, v Banskej Bystrici, 1933.
  5. kurs, v Náchodě, 1934.
  6. kurs, v Užhorodě, 1935.
  7. kurs, ve Znojmě, 1936.
  8. kurs, v Trenčíně, 1937.
  9. kurs, v Domažlicích, 1938.
  10. kurs, ve Valašském Meziříčí, 1940.
  11. kurs, v Jičíně, 1941.
  12. kurs, ?.
  13. kurs, v Levoči, 1947.
  O dalších svazcích podle tohoto seznamu nevíme; jakékoliv zjištění v tomto směru (např. novinové články) s díky uvítáme.


  Komentář k některým návrhům Ministerstva školství Ceské republiky.

  Míčová Milena, 2021

  Předneseno na 3. setkání českých, moravských a slezských vlastenců v Příčovech, konaném 21. 8. 2021. Citované dukumenty jsou dostupné na stránkách MŠMT ČR a také Knihovna Libri nostri je má k disposici.


  Podrobná osnova katolického náboženství ve školách obecných a měšťanských.

  Schönborn-Buchheim-Wolfsthal František z Pauly , 1899

  Separát z Ordinariátního listu Pražské arcidiecése, 1899, č. 19-21. Předtím 1893.


  Škola a církev

  Kulda Beneš Metod, 1868

  Spisy časové, sv. 2.


  Pastorálka ve škole čili Vychovávání mládeže učením, bohoslužbou a kázní Svaté církve katolické

  Blanda František Xaver, 1883


  Cestou za štěstím – kniha pro školní dítky

  Balík Karel, 1920

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 147.


  Českoslovenští katolíci a škola. Pastýřský list československých biskupů.

  Kordač František Xaver, Stojan Antonín Cyril (aj. red.), 1921

  23. 11. 1921.


  Moderní škola

  Blaťák František, 1906


  Učebnice našich škol ve světle pravdy

  Tauber Otakar, 1925


  Škola konfessionální. Důvěrné listy bratru tří bodů.

  Rohling Augustin, 1889

  Publikujeme s posudkem z ČKD 1889, č. 2, str. 122 – 123.


  Theologie na universitě: 1. Theologie katolická předmětem učení universitního. 2. Věcná souvislost fakulty theologické s ostatními fakultami.

  Kadeřávek Eugen Jan N., 1907

  Dvě navazující brožury, první vyšla r. 1894.


  Theologus čili Studium katolické theololgie. Díl I. Organisace katolického studia bohosloveckého.

  Čihák Josef, 1927

  Díl II. Metoda katolického studia bohosloveckého nevyšel.


  Bohověda a její studium

  Kudrnovský Alois, 1947

  Knihovna Studium, sv. 5.
  Srov. Úvod do studia 2. Bohosloví – co a jak číst pro studium jeho jednotlivých oborů. Chudoba Bohdan (red.), 1946 ve stejném pododd.


  Volná škola

  Zíka Jan, 1906

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 76. Poznamenejme, že s tím Komenským je to ještě horší, než autor popisuje.


  Prvosenky. Čítanka pro školy obecné. Díl I. pro II. školní rok.

  Kadlčák Josef Mnohoslav, 1922

  Redakční kroužek Svazu křesťanského učitelstva Českosloslovenska (roku 1922, poté přejmenován na Svaz katolického učitelstva československého; posl. Kadlčák byl do své smrti r. 1924 předsedou svazu) sestavil tuto čítanku, aby vyšel režimu vstříc. Vydal ji ne stát, ale církevní Dědictví sv. Jana Nepomuckého, a zařadili do ní i to, co si mysleli, že režim uvítá, i když leccos od milovníků církve zrovna nepocházelo; znám je např. názor paní s uměleckým jménem Božena Němcová na církev – muži Josefu Němcovi 13. června 1857 psala, že když se objevila kometa, "nejvíc strachu lidem nahnalo kněžstvo. Rozposílali modlitbičky, kázali, že je lid bezbožný, že na ně bůh sesílá trest; – byly modlení, zpovědě, písně – a bůhví co všecko, a mezi lidem se rozneslo, že se papež v Římě ve dne v noci za lidi modlí. (Někde u žbánu nebo kurvy.)" Nic nepomohlo, žádná další taková čítanka už nevyšla (zřejmě vyjít nesměla). Ani ohledně Prvosenek nám není známo, zda se dostaly do škol: Není tu souhlas Ministerstva školství a výtisky, které jsme měli v rukách, byly nepoužité.