Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Sch


Bible pražská

Pouček z Talmberka Pavel, 1488
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

K autorství: v období sedisvakance pražské arcibiskupské stolice (1421 – 1561) byl administrátorem konsistoře podjednou v r. 1488 uvedený probošt zderazský (který možná ani o tisku bible nevěděl – ale i to patřilo k výsledkům aktivit Mistra Jana Darebáka a jeho následovníků). I když si tedy všímáme toliko schválených katolických překladů – ostatní pokládáme za interpretace, větším či menším dílem, biblického textu – přece jen uveřejňujeme i Pražskou Bibli jako jednu z těch, k nimž přihlíželi autoři požehnané Bible svatováclavské. Pražská bible také representuje jednu ze čtyř redakcí staročeského textu, a to čtvrtou:
Z cyrilometodějské misie se nezachovalo prakticky nic, ve staročeských biblích nacházíme jen její stopy.
1. redakcí byly Bible leskovecko-drážďanská (1360), Bible olomoucká (1417) a Bible litoměřicko-třeboňská (1410). Bible leskovecko-drážďanská shořela při invasi německých vojsk za 1. sv. války v červenci 1914 v Lovani (pokus o její textovou obnovu: Staročeská bible drážďanská a olomoucká. Kyas Vladimír, Pečírková Jaroslavan aj red., 2009). A to co přišlo po ní? Od 90. let 14. století se hovoří jako o předehře k husitské revoluci, na dvou místech posledně jmenované Bible je už Husův výklad.
2. redakcí jsou texty 15. stol., počínaje rokem 1415.
3. redakcí je text jehož zadavatel utekl do Tábora.
4. redakcí jsou spisy už kališnické. Prof. Merell např. píše, že Bible benátská byla ve vážnosti u katolíků. Zjistilo se však, že na jednom z jejích obrazů je papež ve tlamě ďáblově. Otiskujeme tedy z této 4. redakce Bibli pražskou – je první českou a vůbec slovanskou tištěnou Bibli. Pro zajímavost otiskujeme i Staročeský překlad bible. Vašica Josef, 1935.


Biblí česká. Písmo svaté Starého a Nového Zákona podlé obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené, poznovu s pilností přehlédnuté a výkladem opatřené

Krbec Jan Evangelista, Srdínko František, Borový Klement, 1889
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Když byla rozebrána Durychova-Procházkova bible, byla nahrazena t. zv. biblí konsistorní, tištěnou v 1. vyd. r. 1849 – 1851 frakturou, ale již novým pravopisem (bez au a w). Hlavní práci vykonal P. Krbec Jan Evangelista, rektor kostela Sv. Jiří na Hradě pražském, za pomocí několika kněží vlastenců jak se praví v předmluvě: „Když se ona známá, posledně slovutným Fr. Faustinem Procházkou opravená a nákladem i tiskem normální školy (r. 1804) vydaná Bible česká zcela vyprodala, bylo nevyhnutelno k novému vydání Písma sv. pro český lid se odhodlati ... Ale kdož měl nyní tu důležitou i těžkou práci na sebe vzíti, aby totiž v krátkém čase českou bibli opět prohlédl, kde třeba opravil, příhodným výkladem opatřil, a k tisku přihotovil? I shledalo se brzy několik kněží vlastenců, jenž se k té práci, z lásky k českému lidu ochotně propůjčili.“ Překlad byl pořízen na základě Procházkovy bible. R. 1857 vyšlo 2. vyd. Znovu vyšla tato bible ve Svatojanském dědictví za redakce P. Fr. Srdínka a P. Dr. Klementa Borového, již tu zde předkládáme. Proto také snad není zapotřebí, jak naši čtenáři opakovaně žádají, předkládati v Knihovně vlastně předchozí výtisk Krbcovy Bible ve fraktuře.
Unikátnost zde předloženého vydání je v tom, že jde o poslední katolické vydání Písma sv. čistě podle svaté Vulgáty; Hejčl/Sýkora už příhlíželi i jinam. Díl 1 (1. kniha Mojžíšova až Žalmy), Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 76. Díl 2. Část 1 (Přísloví až 2. kniha Machabejská), Část 2 (Nový Zákon), vyd. 1888, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 75.


Biblí česká čili Písmo svaté Starého i Nového zákona podle obecného latinského

Frencl Innocenc Antonín, Desolda Jan Nepomucký František, 1864
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

(název pokračuje:) od svaté římské katolické církve schváleného výkladu přeložené a od nejdůstojnější knížecí arcibiskupské pražské konsistoře vydané nyní pak poznovu s mnohou pilností přehlédnuté, poopravené a příslušným výkladem opatřené. Děkujeme předem za laskavé upozornění na vady stránkování a skenů, abychom mohli ony defekty napravit.
Technická a dočasná pozn.: vzhledem k velkému objemu datového souboru je třeba u náhledu u pomalejších počítačů chvíli vyčkat, než se náhled načte; naše doporučení v podobných případech – stáhnout si pdf.


Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista. 1. část. Evangelia. 2. část. Apoštolář neboli Skutky a Listy apoštolské se Zjevením svatého Jana

Sýkora Jan Ladislav, 1909
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Vyšlo několik vydání. Obě části vydávalo Dědictví sv. Jana Nepomuckého zvlášť: část 1, 1909; část 2, 1914; část 1, 1922 až 1926; část 2, 1933; část 1, 1934; část 1, 1937. Až nakonec obě části vycházely pohromadě: r. 1940 (Dědictví sv. Jana Nepomuckého a Vlast), r. 1946 (Vyšehrad) a r. 1947(pro Dědictví sv. Jana Nepomuckého, které po biskupu Podlahovi řídil, také nezapomenutelný, P. Josef Čihák, v Exercičním domě ve Frýdku péčí neúnavného P. Rudolfa Schikory) – toto zvěčnělé vydání zařazujeme zvlášť.


Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1947
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. Tato kniha je nesmírně významná. Tak jako Biblí česká. Písmo svaté Starého a Nového Zákona podlé obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené ..., 1889, byla posledním českým překladem jen ze Svaté Vulgáty, zde jde o poslední český překlad Nového Zákona sice opět podle Vulgáty, ovšem s přihlédnutím k řeckému textu. Novější české překlady pak již překládají naopak z řečtiny a k Vulgátě více (Col) či méně (Škrabal a pozdější) přihlížejí.


Atlas biblicus

Hagen Martino, 1907
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické slovníky a atlasy

V naší Knihovně má čtenář v tomto oddělení k disposici Vulgátu a konkordanci k ní. Na řadě je doplnění posvátného textu o reálie. Světoznámý Atlas biblicus v návaznosti na pravopis Vulgáty čtenáře seznámi s příslušnou biblickou geografií – zeměpisná jména byla sice už v konkordanci; v Atlasu jsou ale znovu s odkazy na tu kterou mapu. Doplňujeme textovým pdf souborem téhož vydání staženým z archive.org – lze v něm textově hledat, na druhé straně jsou tu mapy méně zřetelné. Atlas má církevní schválení (později už nevyšel) a je věnován sv. Piu X. Dále sem připojujeme stejně rozvržený a známý Atlas Scripturae sacrae katolického kněze a biblisty Richarda von Riesse (1823 – 1898), vydaný naposledy r. 1924 (v knize ale není uvedeno církevní schválení), a Atlas geographiae biblicae addita brevi notitia regionum et locorum, autorem je Luigi Gramatica, vydaný toliko v r. 1921, stažený z archive.org. Tento obsahuje jen popis map a má církevní schválení.


Emmanuelis Alvari e Societate Jesu De institutione grammatica libri tres juxta editionem venetam anni 1575

Alvarus Emmanuel, 1859
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010101K: Tato latinsky psaná mluvnice latiny od portugalského jesuity byla po dlouhou dobu na jesuitských školách standardem. Vyšla v mnoha vydáních, různě upravovaných, zkrácených, ba i přeložených do národních jazyků. První vydání 1572. Pozornost si zaslouží především uvedené pařížské vydání z roku 1859, které bylo připraveno podle vydání z roku 1575. Tolik pan B., jemuž děkujeme i za tento tip. V textovém tvaru zveřejňujeme novější titul: Grammatica classicae latinitatis, ad Alvari Institutiones doctrinamque recentiorum conformata scholis hispanis, americanis, philippinis, Alvarus Emmanuel, Llobera José, 1920, která má také církevní schválení; za jen malou nevýhodu považujeme to, že na samém začátku (Notiones praeviae: nn. 1 – 22, t. j. písmena, zkratky, výslovnost, mluvnické termíny) není ještě text latinský – těchto pár stránek si může úplný český začátečník přečíst třeba v níže uvedené mluvnici Fürstově. Naproti tomu originální Alvarus (vyd. r. 1575 i 1859) je latinský celý. A dnes, 30. 10. 2015, můžeme s radostí a s velikými díky našemu čtenáři E. B., který zpracoval tuto i mnoho (touto jeho signaturou neoznačených) dalších našich knih do tvaru OCR, předložit dokonalou katolickou učebnici latiny v latině.


Concordantiae Novi Testamenti Graeci in augustum deductae

Schmoller Alfred, 1938
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona

02030201: studijní text k (latinsko-)řeckému Novému Zákonu; konkordance k řeckému textu; knihu vyuřívá slovník 02030402.


Attické tvary slovesné dle nápisův i rukopisův

Schulz Jaroslav Gustav, 1906
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona

02030303: abcedně seřadil, přihlížeje zvláště ku klassikům gymnasijním autor; vyd. 5., opr.


A Latin-Greek index of the Vulgate New Testament

Bergren Theodore A., 1991
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona

02030402: unikátní studijní text k novozákonní Vulgátě; podle Concordantiae Novi Testamenti Graeci in augustum deductae Alfreda Schmollera (zde 02030201), navíc se seznamem latinských ekvivalentů typických pro "africkou" a "evropskou" starolatinskou versi Nového Zákona. Se souhlasem majitele autorských práv (Society of Biblical Literature) a s díky čtenáři Ch. za zprostředkování.


Rudimenta Linguae hebraicae scholis publicis et domesticae disciplinae brevissime accomodata

Vosen Christian Hermann, Kaulen Franz, 1941
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

02040301: Stručné základy starozákonní hebrejštiny, mnohokrát vydávané.


Catholicum lexicum hebraicum et chaldaicum in Veteris Testamenti libros

Drach David Paul Louis Bernard, Migne Jacques-Paul, Gesenius Wilhelm, Tempestini Francesco, Du Verdie J., 1863
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

02040402K: (název pokračuje:) hoc est: Guillelmi Gesenii Lexicon manuale hebraico-latinum ordine alphabetico digestum. Ab omnibus rationalisticis et antimessianis impietatibus expurgavit; emendavit, expulsis novis et antehac inauditis sensibus a viro protestanti excogitatis et temere obtrusis, veteris autem traditionis, ut et ss. eccleslae patrum interpretationibus restitutis et propugnatis; multisque additionibus philologicis illustravit et exornavit Paulus L. B. Drach
(O autorovi:) Congr. de Propaganda Fide bibliothecarius honorariuss; philosophiae et litterarum doctor; pontificiarum academiarum religionis catholicae et arcadum socius, necnon societatis Nanceiae fidei et lucis, Parisiensisque societatis Asiaticae; litterarum Graecarum ac latinarum professor; eques ordinum Gallicae legionis honoris, Piani, s. Gregorii Magni, s. Sylvestri, s. Ludovici civilis meriti lucensis secundae classis, etc., olim vero in sinagoga rabbinus legisque doctor, et scholae consistorialis Parisiensis director ...
Accesserunt. Grammatica hebraicae linguae quam germanico scripsit idiomate Gesenius, latinitate autem donavit F. Tempestini, necnon lexicon et grammatica linguae hebraicae, juxta methodum punctis masoreticis liberam digesta, auctore Du Verdier. tomum claudit grammatica chaldaica doctissimi et supralaudati Pauli L. B. Drach. Ab auctore denuo revisum edidit J. P. Migne, ...
Publikujeme téměř shodné 2. vyd. z r. 1859; kniha poprvé vyšla 1848. Naproti tomu nebudeme zařazovat v knize kritizovaný Lexicon manvale Hebraicvm et Chaldaicvm in Veteris Testamenti libros post editionem germanicam tertiam latine elaboravit mvltisqve modis retractavit et avxit Guilelmus Gesenius. Gesenius Friedrich Heinrich Wilhelm, 1933 – i když toto vyd. by jako jediné přicházelo do úvahy; je totiž psáno latinsky – všechna velmi četná pozdější vydání jsou už německá.


Lexicon hebraicum et chaldaicum in libros Veteris Testamenti ordine etymologico compositum in usum scholarum

Leopold Ernst Friedrich, 1920
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

02040403: Velmi vhodný, praktický – téměř kapesní slovník.


Základní nauky Církve katolické, jak je podává a proti moderním bludům sociálním hájí papež Lev XIII.

Leo XIII., Schneider Ceslaus Maria, 1904
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 34. Z projevů papežových sestavil (Die Fundamentale Glaubenslehre der Katholischen Kirche, vorgelegt und gegen die modernen Sozialen Irrtümer, verteidigt von Papst Leo XIII., 1903) P. Česlav M. Schneider (* 1840, † 1908); české vydání se svolením autorovým pořídil Msgre. Václav Müller.


Záhada utrpení

Keppler Paul Wilhelm von, 1916
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore

Sepsal biskup Pavel Vilém z Kepplerů (* 28. 9. 1852 Schwäbisch Gmünd, † 16. 7. 1926 Rottenburg?); podle 3. vydání (Das Problem des Leidens, 1. vyd. 1894, 3. vyd. 1911, 9. vyd. 1931) česky podává P. Antonín Číhal. Vzdělávací knihovna katolická, sv. 68.


Antikrist: 1. Co soudí mnozí o Antikristu. 2. Antikrist a konec světa.

Spirago Franz, 1924
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore

Orig. Genaues über den Antichrist nach der Lehre der Heiligen Schrift, Überlieferung und Privat-Offenbarung, 1922; 2. vyd. 1931. Ad 1.: Dle Písma sv., ústního podání a dle zjevení jednotlivých hodnověrných osob; česky upravil P. Syrový Josef (* 22. 5. 1851 Zelčín, čestný konsistorní rada, osobní děkan a arcibiskupský notář, † 4. 12. 1930 Praha). 2. Ukázky ze spisu římsko-katolického kněze prof. Frant. Spirago v Praze vydaného se schválením nejdůstojnějšího arcibiskupského ordinariátu ze dne 23. srpna 1923.


Jděte k Josefovi!

Soengen Ludwig, 1931
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Mariologie, O svatém Josefovi

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. Originál Der heilige Joseph, der erhabene Beschützer der Kirche – in seiner Größe und Verehrungswürdigkeit dem christlichen Volke dargestellt napsal význačný katolický theolog P. Soengen Ludwig, S. J. (* 23. 6. 1854, † 22. 1. 1928) a vyšel pouze jednou, r. 1910. Přeložil a upravil P. Holý Prokop (* 24. 4. 1868 Kolín, † 21. 3. 1944 Třeběšice u Divišova),


Co jest Církev?

Pospíšil Josef († 1926), 1925
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)

Dílo autor rozdělil do čtyř knih: kniha1 po str.145, kniha2 po str. 174, kniha3 po str. 367 a kniha4 po str.571; následuje Obsah, Obsah věcný a Omyly – toto trojí zde i zvlášť jako ObsahRejstrik. Na úvod nabízíme promluvy O Katolické církvi od téhož autora, vyd. 1920. A máme zde skvělou zprávu pro návštěvníky naší Knihovny: díky vzácné přízni našeho spolupracovníka jsme schopni nabídnout všechny tyto texty, tak zásadní pro dnešní dobu, v OCR tvaru. Děkujeme a přejeme čtenářům požehnané studium.


Pokladnice odpustkových modliteb – modlitební kniha, sestavená z nových odpustkových modliteb, schválených Piem XI. a vydaných ve sbírce Preces et pia opera indulgentiis ditata dne 31. prosince 1937.

Pius XI., Bouzek Josef, 1948
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

3. oprav. vyd.; předchozí vyd. 1939 (i to uveřejňujeme) a 1941.


Svaté biřmování. Pro školu a dům. Přídavek Základní pravdy křesťansko-katolického náboženství.

Fischer Engelbert Lorenz, Srdínko František(?), 1877
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 63. P. František Srdínko byl v době vyd. redaktorem Dědictví.


Kritické studium

Miklík Josef Konstantin, 1947
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů

Syllabus4: Obsahuje pravidla kritického studia, příslušné these sv. Tomáše z Aquina schválené sv. Piem X., Tridentsko-Vatikánské Vyznání víry předepsané Piem IV. a sv. Piem X., Syllabus bl. Pia IX. (bez odkazů), Syllabus sv. Pia X. a pojednání o jistém a pravdivém poznání. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv; díky i čtenáři Ch. za vyřízení a jako už tolikrát, E. B. za OCR.


Animismus neboli původ a rozvoj náboženství ze ctění duší, předkův a duchů – kritický příspěvek ke srovnávací vědě náboženské.

Borchert Alois, Vávra Vojtěch, 1905
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Srovnávací věda náboženská

Vzdělavací knihovna katolická, sv. 37. České autorisované vydání (Der Animismus oder Ursprung und Entwicklung der Religion aus dem Seelen-, Ahnen- und Geisterkult : ein kritischer Beitrag zur vergleichenden Religionswissenschaft. Borchert Aloys, 1900) a předmluva P. Vojtěcha Vávry (* 28. 7. 1870 Dříteň, † 19. 12. 1923 Rudolfov).


Její boj a vítězství

Most Maria Regina Helene, 1920
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

S. Regina OP (* 1883 Štětín, † 4. 11. 1913 klášter sv. Magdaleny, Špýr). Orig. Geh hin und künde. Eine Geschichte von Menschenwegen und von Gotteswegen, poprvé 1917, 1920 dosáhla 20. vyd. a 45 tis. výtisků. Školské sestry OSF, sv. 5.


Philosophiae christianae synopsis

Kordač František Xaver, 1910
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie


Theologia moralis

Müller Ernesto, Schmuckenschlaeger Adolphus, 1905
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

Možná ještě lepší než Noldinovo toto podrobné tradiční trojdílné kompendium, z něhož čerpalo po mnohá desetiletí celé Rakousko-Uhersko. Díl 1. přinášíme v předposledním 9. vydání (10. vyd. jen nepatrně odlišné z roku 1925 má za posuzovatele pozdějšího abp. Josipa Antuna Ujčiće, † 1964 – takže je to autorsky blokováno). Díl 2. máme v posledním 9. vydání také z r. 1905 a díl 3. v posledním 7. vydání z r. 1902.


Summa theologiae moralis. I, De principiis; scholarum usui

Noldin Hieronymus, 1936
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

(název pokračuje:) accommodavit H. Noldin; recognovit et emendavit A. Schmitt. Překvapuje, že vysoké 34. (!) vydání tohoto nejpřednějšího díla morální teologie vyšlo roku 1963 a kniha pak až dodnes nevyšla.
K tomuto I. dílu náležejí dvě kratší pojednání:
a. De sexto praecepto et de usu matrimonii, 1936.
b. De censuris, 1935.
Trilogie, Díl I. až III., vyšla prvně r. 1899.
Celkový index všech tří dílů je u dílu III.


Summa theologiae moralis. II, De praeceptis Dei et Ecclesiae; scholarum usui

Noldin Hieronymus, 1935
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

(název pokračuje:) accommodavit H. Noldin; recognovit et emendavit A. Schmitt.
Celkový index je u dílu III.


Summa theologiae moralis. III, De sacramentis; scholarum usui

Noldin Hieronymus, 1936
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

(název pokračuje:) accommodavit H. Noldin; recognovit et emendavit A. Schmitt. K tomuto III. dílu náleží zvláštní Index generalis totius operis, 1936.


Desatero Božích přikázání, I. a II. díl

Tóth Tihamér, 1937
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

Podle Die zehn Gebote. I., II. Band, Predigten von Monsignore Dr. Tihamér Tóth Prof. an der Universität zu Budapest, 4. Auflage, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1931.


Mlhami a tmou. Časové kapitoly o kulturních otázkách a všeobecné civilisaci naší doby.

Foerster Friedrich Wilhelm, Žák Emanuel, 1937
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika

Orig.: Ewiges Licht und menschliche Finsternis. Überzeitliches für unsere Zeit. (1935 a 1936). Cěsky Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x, jediné vyd.


Život, láska, manželství

Habáň Metoděj Petr, 1948
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

Soukromý tisk z Filosofické Revue 1948. S církevním schválením.


Chcete popravu nebo opravu manželství?

Schroller František, Hamerle Andreas, 1906
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

Dle P. Ondřeje Hamerle naps. P. František Schroeller. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 75.


Šťastné manželství

Hoffmann Josef, May Franz Engelbert, Schmutzerová Emilie, 1930
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

(název pokračuje:) kniha mravní výchovy a zdravotních rad pro manžele, snoubence a vychovatele.
Kropáč & Kucharský, sv. 1930.x. Pozn.: Poslední drobný úsek knihy, který je ještě naprosto v pořádku, zpracoval MUDr. Ladislav Hnátek, který se za komunismu otevřel světu, přitiskl prst na tep doby a schvaloval antikoncepci a případnou přípustnost potratu (např.: Literární noviny, Hnátek, 1957 nebo Co má žena vědět o antikoncepci Hnátek Ladislav, 1959).


Křesťanská cvičení podle stavů pro manžely a svobodné. Díl I. Pro manžely. Díl 2. Pro svobodné. a) Pro jinochy. b) Pro křesťanské panny.

Schuen Josef, 1913
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů


Hořicí srdce – Kempenského slabikář duchovního života

Thomas a Kempis, Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1933
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

PřekladTK3 – krácený překlad s úvodním slovem, který se snaží o přiblížení textu zájenci o duchovní život poukazem na zkušenosti sv. Terezie Ježíškovy. Pozn.: V témže roce vyšel i další překlad s okultistickým výkladem od teosofa Karla Weinfurtera (pan spiritista pobýval nějaký čas na psychiatrii) v nakladatelství Zmatlík a Palička; do řady překladů toto dílo nepočítáme (pochopitelně nemá církevní schválení), byť věhlasný mystik zemřel na následky mučení německými socialisty.


Katechismus křesťanské dokonalosti

Wallenstein Antonius, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Jde vlastně o katechismus mystiky – a mystika zdaleka nepokrývá veškerou křesťanskou dokonalost. Krátce před a pak po 2. světové válce se přesunul hlavní zájem katolíků od snah vnějších k niternosti (což v dnešní době kulminuje). Katolíky totiž postupně ovládla domněnka, že něco jako katolický stát je nemožné – přesněji, že to možné je jen pokud všichni (či většina) budou niterně dokonalí. Snahy o katolický stát jsou dnes pokládány za zpozdilé, nesmyslné a dokonce za škodlivé. Katolíci se tedy utíkají do svého nitra, nanejvýš do ghetta-spolča stejně smýšlejících ("stejně hledajících"); navenek se omezí jednou za čas na volby a někteří na nějakou tu petici, která tuto neschopnost naopak jen demaskuje.


Malé tajemství. Návod k duchovnímu životu.

Karg Cassian, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Orig. Das kleine Geheimnis unser Herzensgebet, der Schlüssel zur Innerlichkeit; poprvé 1924, 29. vyd. (611 až 620 tis.) 1994. Česky: 1932, 1935, 1937, 1947, 1993, autor je správně: P. Cassian Karg OFMCap.


Svatodenní Pořádek a pravidla života (zivota) nábožného katolíka anebo Základové pravé pobožnosti.

Sch, 1838
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Přeložil ještě jako bohoslovec Kamarýt František Dobromil, 2. vyd. 1839, 3. vyd. 1843. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 6. Roku 1851 vydalo Dědictví knihu Svatodenní pořádek a pobožná děvečka, v níž je k tomuto sv. 6 připojen sv. 11, vyd. r. 1840.Pán Bůh odplať za laskavé poskytnutí skenů!


Vzhůru srdce. Jdu k Bohu

Schikora Rudolf(?), 1945
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Dvě malé praktické příručky modliteb. Knihu připravujeme.


  Ve škole Mistrově – kněžské meditace. 1. díl U Mistrových nohou (1. vyd. 1915), Břímě dne (2. vyd. 1932). 2. díl Noc utrpení (1929). 3. díl Jitro slávy (1932). 4. díl Červánky (1933).

  Huonder Anton, 1933
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

  1. díl 1. vyd. dle 8. rozš. vyd. něm. (Zu Füssen des Meisters – kurze Betrachtungen für vielbeschäftigte Priester) s povolením spisovatele (* 25. 12. 1858, † 23. 8. 1926) a nakladatele. Všechny díly přeložil P. Číhal Antonín (* 3. 6. 1881 Drahotuše u Hranic, † 10. 3. 1940 Praha).


  Svatá hodina. Hodina modlitby s Ježíšem, trpícím smrtelnou úzkostí na hoře Olivetské, kterou konala služebnice Boží Gemma Galganiová.

  Galgani Gemma, svatá, Schlegel Leo (red.), 1931
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

  Školské sestry OSF, sv. 1 (1913, 1917, 1922, 1925 a 1931 – 4. rozšíř vyd.; slovensky vyšlo 1933 jako 5. rozšíř. vyd.), autorisovaný překlad německého vyd. Die heilige Stunde. Eine Stunde des Gebets mit der Todesangst leidenden Jesus am Ölberg, geübt von der Dienerin Gottes Gemma Galgani. Schlegel Leo (red.; * 1873, † 1938), 1913 (2. vyd.), 1934 (6. vyd.).


  Devítidenní pobožnost k božskému Srdci Páně

  Dohnal Štěpán, Schaffra Benno Heřman, 1908
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

  Dle německého (vydání) upravil v Pánu zesnulý Štěpán Dohnal všem ctitelům Nejsvětějšího Srdce Páně; toto 2. vyd. upravil P. Benno Schaffra, ř. s. B.


  Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu

  Schmid Max, 1948
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

  5. vyd. (je uvedeno jako 4.) – vydání se stále zkracovala: 1. a 2. vyd. 558 str., toto má 327 stran, zatím poslední 6. vyd. (1991) 140 stran.


  Májová pobožnost

  Muzzarelli Alfonso, 1919
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

  Složil (Il Mese di Maria ossia il Mese di Maggio, poprvé 1785, do r. 1919 hodně přes 100 vyd. v mnoha jazycích) P. Alfons Muzzarelli, S. J. (* 22. 8. 1749 Ferrara, † 25. 5. 1813 Paříž); podle italského vydání (Il Mese di Maggio consacrato a Maria santissima – con nuova aggiunta di esempi per ciascun Giorno del Mese, per cura del sacerdote Lodovico Schuller) Ludvíka Schüllera (P. Schüller Ludwig) přeložil P. Karel Vrátný. Lze říci, že tu jde o původní májovou pobožnost. Pozn.: V Souborném katalogu ČR je 54 výskytů sousloví "Májová pobožnost" nebo "Pobožnost májová": poprvé r. 1853, naposledy r. 1941.


  Dokonalé zasvěcení přesvaté Panně Marii Královně srdcí podle bl. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu

  Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý, Schmid Max, 1931
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

  Prvním listem je Tajemství Panny Marie, v originále Le secret de Marie; poprvé publikováno r. 1858, přeloženo do více než 30 jazyků, celkem přes 300 vydání – Strom života, L'Arbre de Vie, je (navzdory nevhodné typografii) součástí tohoto listu. Jiný český název tomuto listu dali čeští dominikáni. Jejich překlad vyšel šestkrát, otiskujeme: Tajemství Mariino, 1947, Dominikánská edice Krystal, sv. 3; přebíráme od slovenských dominikánů. Následuje Výklad dokonalého zasvěcení Panně Marii "od P. J. Schmida S. J.", což má být ve skutečnosti překlad publikace Die Grignionische Andacht oder die volkommene Hingabe an Maria. Schmid Max, 1926 (a potom vydávané až do r. 1940) od P. Maxe Schmida S. J. (* 8. 11. 1875 Kirchheim, Schwaben, † 7. 2. 1953 Pullach i. Isartal). Knihu uzavírají Modlitby složené nebo doporučené blah. Grignionem, není ovšem uvedeno ze které světcovy publikace čerpáno.


  Děti žádaly sobě chleba ... Vzdálenější a bližší příprava k prvnímu přijetí sv. svátosti. Vypracované katechese.

  Staněk Jan, 1946
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Přípravy ke svátostem


  Obnova farností misiemi

  Schikora Rudolf, 1947
  Oddělení: Pastýřské bohosloví
  Pododdělení: Lidové misie


  Střední katechismus katolického náboženství

  autor neuveden, 1909
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

  Schválen na valné schůzi biskupů rakouských ve Vídni dne 9. dubna 1894. Česky poprvé vyšel 1899, dále nezměněně znovu a znovu až do r. 1942. Až r. 1947 vyšel naposledy s údajem "10., změněné vyd." a měl jen 131 stran oproti 185 stranách u všech předešlých vyd.


  Cesta k Bohu. Učebnice počátečního vyučování katolickému náboženství pro nižší třídy škol obecných.

  Hronek Josef, 1932
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

  1. vyd. – se 63 barevnými obrazy Filipa Schumachera. Další shodná vyd.: 1933, 1938, 1942 (a dotisky 4. vyd. 1946 a 1947), všechna u téhož nakladatele: Kropáč & Kucharský, sv. 1932.x.


  Biblický dějepis Starého i Nového zákona pro školy obecné

  Srdínko František, 1927
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

  Jde o dějepravu Ignaze Schustera s 52 obrázky a s mapkou Svaté Země, kterou "vzdělal" (snad mj.: přeložil) F. Srdínko. Publikace vycházela znovu a znovu s obrovským úspěchem po dobu 80 (!) let ve velikých nákladech, naposledy roku 1929. Pak už začala tlouct na dveře doba nejmodernější, kterou tak těžce zažíváme, kdy jednoznačné odpovědi ano-ne nechtějí slyšet ani moderními "katechismy" vychovaní věřící, ale už ani děti ... Před vydání z r. 1927 zařazujeme otisk vydání z r. 1910. Poslední, 6. vydání z r. 1929, je jen pouhý, zcela nezměněný otisk zde publikovaného vydání z r. 1927; tato nejnovější vydání už ale nemají mapku Svaté Země.


  Co věří katolík?

  Rubatscher Thomas, 1941
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety


  Dějiny vychovatelství

  Kobosil Josef, 1916
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Dějiny pedagogiky a katechetiky

  Vzdělávací knihovna katolická, sv. 66. Místo charakteristiky připojujeme recensi P. dr. Josefa Kašpara z ČKD 1916, č. 7 + 8, str. 518 – 521. A dva texty prof. Kádnera:
  1. Dějiny pedagogiky, I., Do konce středověku, 1923, kap. V. Výchova prvních křesťanů, kap. VI. Výchova raného středověku a kap. VII. Výchova v době scholastiky;
  2. Základy obecné pedagogiky, I., 1925, kap. VI. Formy výchovy, § 4. Poměr školy k státu a Církvi.
  Pozn.: Prof. Kádner byl především positivista, a to positivista věrný (narozdíl od Nejedlého, který byl positivistou prodejným). Kádner byl katolíkem, ovšem po husitistické revoluci se přikláněl k Farského odštěpenectví, které ho ale svým podivinstvím zklamalo. Roztrpčen pak tíhl k bezvěrectví, nezednáři se zabývají dokonce domněnkami o jeho zednářství. Positivismus, snad trochu zaujatý, však vedl Otakara Kádnera k celoživotnímu "slídění" za hodnověrnými fakty, padni komu padni.


  Náboženstvo pre matku a dieťa

  Schlumpf Maria, 1945
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Výchova v rodině

  2. vyd. Religionsbüchlein für Mutter und Kind prel. P. prof. ThDr. Leščák Jozef (* 12. 1914 Pečovská Nová Ves, † 1996).


  Základní pravidla katolického vychování

  Kösterus Friedrich, 1878
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Výchova v rodině

  Zehn Gebote katholischer Kindererziehung. Kösterus Friedrich Clericus (* 1830, † 1894), 1866; zčeštil a rodičům, učitelům i všem přátelům mládeže věnuje P. Desolda Jan Nepomucký František O. Praem. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 65.


  Škola sv. Václava. Řeč ve schůzi katolické organisace 5. října 1906.

  Kopal Petr, 1906
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Škola


  Promluvy při oddavkách

  Oliva Arnošt, Schwierholz Willi Fritz, 1936
  Oddělení: Homiletika
  Pododdělení: Homiletické pomůcky

  Orig. Ansprachen am Traualtar (1935). Česky Kropáč & Kucharský, sv. 1936.x, jediné vyd.


  Útěcha u hrobu

  Oliva Arnošt, Schwierholz Willi Fritz, 1936
  Oddělení: Homiletika
  Pododdělení: Homiletické pomůcky

  Kropáč & Kucharský, sv. 1936.x.


  Překlad Kodexu kanonického práva

  Kop František, 1969
  Oddělení: Pravo Katolické církve
  Pododdělení: Právní korpusy a kodexy

  Církevně schválený překlad Kodexu z r. 1917 papežů sv. Pia X. a Benedikta XV. do češtiny. Ve třech částech: 1. část kánony 1 až 725 (Kniha první – Všeobecné předpisy, Kniha druhá – Osoby); 2. část kánony 726 až 1551 (Kniha třetí – Věci); 3. část kánony 1552 až 2414 (Kniha čtvrtá – Různá řízení, Kniha pátá – Trestné činy a tresty). Díky vzácné přízni našeho čtenáře Vám i zde Knihovna Libri nostri nabízí tuto knihu vcelku, a to zpracovanou programem OCR, takže v ní lze textově hledat a jakékélov pasáže z ní přebírat. Majitelé autorských práv sdělují: "Souhlasíme se zveřejněním této knihy. Budeme rádi, bude-li toto dílo sloužit ku prospěchu všem." Pán Bůh odplať za všechny naše čtenáře!


  Do roka a do dne! Řeč Karla Perglera na veřejné schůzi Čechů a Slováků v Chicagu 18. září 1932, spolu s projevy pp. Zahradníka, Vlka a Čejky.

  Pergler Karel, Zahradník Benjamin, Vlk Adolf, Čejka A. J., 1932
  Oddělení: Sociologie a charita
  Pododdělení: Liberalismus obecně a osvícenství zvlášť (a u nás masarykismus)

  exil


  Dvě politické encykliky. 1. Divini Redemptoris. 2. Mit brennender Sorge.

  Pius XI., 1938
  Oddělení: Sociologie a charita
  Pododdělení: Liberalismus obecně a osvícenství zvlášť (a u nás masarykismus)

  1. Divini Redemptoris, O bezbožeckém komunismu (19. 3. 1937), 1937 a 1938:
  1.1. Datum. Kdo nezná roli posledních papežů v západní politice, podiví se tomu, kdy tato encyklika vyšla: celých 20 LET POTOM, co se Západ pokusil r. 1917 zničit Rusko strašlivým Kerenského (à la Jelcin) únorovým převratem. Hned potom Západ nasadil do Ruska sionistickou teroristickou skupinu Uljanov-Bronstein a spol.; encyklika vyšla až r. 1937! To bylo až tehdy, kdy uvedená trockistická skupina byla Stalinem zničena a kdy moc Ruska byla naopak upevněna ke hrůze intrikujícího Západu, který v těsné, (přinejmenším) časové návaznosti na encykliku znovu napadl Rusko – válkou.
  1.2. Dnešek. Z téže politické role posledních papežů plyne to, že nebyl a není shodně odsouzen dnešní bezbožecký oligarchický internacionální socialismus, kdy oligarchové a státní moc jsou propojeni. Přitom máme zase vše: místo (českých) státních podniků (cizí) koncerny, místo Sovětského svazu a RVHP je zde Evropský svaz v ČR šikovně zvaný unie, místo Varšavské smlouvy NATO, místo internacionalismu Schengen a ještě horší multikulturalismus, místo JZD pracují dělnící na velkofarmách, které jim nedají ani ten záhumenek, místo konzumů supermarkety, kromě potratů máme i potratovou antikoncepci, kromě inseminace dobytka i inseminaci lidí, navíc máme i homosexualismus a genderismus.
  1.3. Doma. Jak je uvedeno v úvodu k podod. 1101, doma máme církev vůči zvrhlému státu mlčící, která si dovoluje jen něco naznačovat uvnitř svých ghett. Proti bombardování Jugoslávie, Iráku, Libye, Jemenu, proti Západem způsobenému rozvratu i Ukrajiny, nikdo z Církve vážně neprotestoval, proti zavraždění 250.000 Syřanů se mlčelo až doteď, kdy vystoupilo Rusko a migranti. A protože církev takto veřejně nepůsobí, není ani její pronásledování ze strany státní moci. Církev má tak pokoj a může v klidu vyhnívat. Jsou to vzájemně se podporující skutečnosti: vnitřní situace v Církvi a její působení navenek.
  2. Mit brennender Sorge, S palčivou starostí (14. 3. 1937), 1937: V bodu 1. byl jmenován Západ. Ale to lze upřesnit: Kdo nasadil r. 1917 teroristy do Ruska? Kdo si vypěstoval německý socialismus? Západ(ní velkokapitál). Papež správně rozebírá vady německého socialismu, ale správná podpora soukromého vlastnictví děsivě vybujela v církevní úchvat pro moc korporativních dnes tak řečených banksterů – proti nim ani slovo, dnešnímu papeži dokonce vedou a kontrolují finanční agerndu. Srov. Dvě sociální encykliky v podod. 1107: Sociální nauka Církve.


  Socialismus v dějinách lidstva a jeho povaha a Církev katolická jedině schopná ku řešení sociální otázky

  Lenz Antonín, 1893
  Oddělení: Sociologie a charita
  Pododdělení: Národní nebo mezinárodně-korporativní socialismus, vč. oligarchismu

  Viz pozn. u Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti. Cathrein Viktor, 1899.


  O antisemitismu. Časové úvahy.

  Morawski Marian Ignacy, Košnář Julius, 1896
  Oddělení: Sociologie a charita
  Pododdělení: Rasismus

  Dle polského spisu P. Maryana Morawskiho S. J. (* 15. 8. 1845 Gräfenberg, † 6. 5. 1901 Krakow; nejvýznamnější polský novoscholastik) přeložil a na české poměry upravil Branislav Strejček (t. j. P. Julius Košnář).


  Soukromé vlastnictví. Soukromé vlastnictví pozemkové a jeho nepřátelé.

  Pesch Heinrich, Cathrein Viktor, 1898
  Oddělení: Sociologie a charita
  Pododdělení: Rolník, živnostník a duchovní

  Dvé sociologických studií z německého podává ThDr. Tumpach Josef (jméno prvního autora je v publikaci uvedeno jako Jindřich Pesch). Vzdělávací knihovna katolická, sv. 7. Pozn.: Studie obhajují soukromé vlastnictví – proti socializačním tendencím, jako je např. nepřímé vyvlastňování pomocí vysokých daní, a proti zvyšování role státu, ovšem bez poukazu na jeho povinnost zasahovat proti bezbřehé kumulaci majetku, která dnes dosáhla nestvůrné podoby ve formě mamutích koncernů a megabank. V tomto směru rolníkům ani živnostníkům obě studie přinejmenším nepomohou.


  Vedúca zásada hospodárskeho života (nie voľná súťaž – ale sociálna sporavodlivosť a sociálna láska)

  Salatňay Michal, 1939
  Oddělení: Sociologie a charita
  Pododdělení: Sociální nauka Církve

  Vydal s církevním schválením Spolok svätého Vojtecha v Trnavě.


  Duchovenstvo a sociální otázka

  Scheicher Joseph, 1884
  Oddělení: Sociologie a charita
  Pododdělení: Sociální nauka Církve


  Korán

  Veselý Ignác, 1945
  Oddělení: Sociologie a charita
  Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

  Z arabštiny přeložil a katolickými poznámkami a výklady opatřil P. ThDr. Ignác Veselý. Ve třech částech: A. Kapitoly 1 až 8, 2. vydání, poopravené 1945. B. Kap. 8 až 35, 1. vyd. 1923. C. Kap. 36 až 114, 1. vyd. 1925. Připojujeme i článek Islam v Londýně, Zháněl Ignát, ČKD 1914, č. 2 + 3, str. 257, článek Kristus v Koranu, Miklík Josef, Vlast 1923, str. 522 – 530, a 10 článků P. I. Veselého z Časopisu katolického duchovenstva: 1. Eschatologie Koránu, ČKD 1918, č. 3 + 4, str. 149 – 153, č. 5 + 6, str. 263 – 267, č. 7 + 8, str. 356 – 361, č. 9 + 10, str. 478 – 493. 2. Panna Maria v Koránu, ČKD 1921, č. 5 + 6, str. 180nn. 3. Šalamoun a královna Bilkis, ČKD 1921, č. 9 + 10, str. 298nn. 4. Z povahy zakladatele islámu, ČKD 1923, č. 2, str. 94nn. 5. Závislost Mohamedova na židovství, ČKD 1923, č. 6 + 7, str. 344nn. 6. Mohamed a křesťanství, ČKD 1925, č. 6, str. 350 – 355, č. 9 + 10, str. 555 – 558, 1926, č. 2, str. 110 – 113, č. 5 + 6, str. 297 – 302. 7. Starozákonní osoby v Koránu, ČKD 1929, č. 1 + 2, str. 31 – 36, č. 3, str. 167 – 174. 8. Gog a Magog v islámu, ČKD 1932, č. 5, str. 319n. 9. Mohamedovo milosrdenství Boží, ČKD 1933, č. 3, str. 225n. 10. V jakém rozsahu znal Mohamed dekalog, ČKD 1934, č. 3, str. 171n.


  Islámská vláda. Velájat-e faqíh, vláda faqíha.

  Chomejní Sajjid Rúholláh Músaví, 2004
  Oddělení: Sociologie a charita
  Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

  Státoprávní uspořádání Íránské islámské republiky, které vychází z Koránu, je promyšlené a udivující. Zahrnuje i oblast morální, úplně stejně jako tomu bylo u kořenů křesťanství (srov. Soudní zákon lidem a Nomokánon. Cyril, svatý, Metoděj, svatý, 1966 a 1971, zde pododdělení 1605: Středověké právo a náš národ). Idea katolického státu byla za přihlížení Církve během půl tisíce let postupně odmítnuta a Církev se k ní dnes již ani nehlásí. Kupř. v tzv. europarlamentu se přísně dbá na to, aby morální otázky byly ze zákonů striktně vyloučeny. Církev, v roli bezmocného a snad i směšného* kibice, je tak "znepokojena" potraty, masově rozšířenou antikoncepcí a pornografií, vojenskými i ekonomickými agresemi po celém světě, homosexuálními manželstvími, křížením lidí a prasat a pod. Možná, že tento bezuzdný rozvrat Západu více než vysokým církevním prelátům reálně vadí nejmocnějším tohoto světa. Těm zřejmě ani tolik nezáleží na technologickém pokroku, jako na celkovém zklidnění. A tak posílají "kibice, dnes neschopného vést společnost, pod stůl" a sázejí na stabilní islám (což si nesmíme plést s tzv. Islámským státem, který byl vytvořen a placen kýmsi daleko odtamtud naopak právě proto, aby realizoval některé ze zmínených agresí). Příchodu islámské vlády má posloužit i probíhající tzv. migrace.
  --------------------
  * "Maltskou církev znepokojuje, " (Vatikánský rozhlas 13. 7. 2017) že členové maltské církve schválili homomanželství.
  Doplňujeme: Politický systém Íránské islámské republiky a jeho transformace po roce 1989. Bumbálek Cyril, 2013.
  Dnešní íránskou ústavu zařazujeme i s patřičným vysvětlením k titulu Soudní zákon lidem a Nomokánon, Magnae Moraviae fontes historici IV Prameny k dějinám Velké Moravy.


  Pan-Evropa. Praktický idealismus – Praktischer Idealismus

  Coudenhove-Kalergi Richard Nicolaus von, hrabě, 1926
  Oddělení: Sociologie a charita
  Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

  V knize Pan-Evropa (s předmluvou Eduarda-Edvarda Beneše), 1926, Kalergi uvádí všechny možné důvody pro vznik tzv. sjednocené Evropy, „bojuje“ hlavně proti národům a národním hranicím. Logicky vidí 1. světovou válku jako vítězství liberalismu nad konservatismem a to je pro něj důležitý impuls pro centralizaci Evropy. Centralizace Evropy formou rozbití hranic národních států je podle něj něco jako „lék na všechny neduhy“. Občan, spíše ovčan Semil by se měl, dle autora, cítit stejně jako Sas i Čech. Výraz euroregiony se zde nevyskytuje. Společnou řečí by podle Kalergiho měla být angličtina, prý esperanto doby. Závěrečná věta knihy je licoměrná a zavádějící ("Panevropa bude ve jménu víry, naděje a lásky")! Cílem knihy je tak centralizace Evropy za každou cenu. Zdánlivá nevinnost této knihy, která se europříznivcům a méně informovaným může i líbit, je jen „jednou stranou mince“.
  Tou druhou stranou je cesta, jak toho dosáhnout. Proto druhá kniha, Praktický idealismus – Praktischer Idealismus,1925.
  Tuto důležitou knihu, proti všem našim zásadám, uveřejňujeme v němčině; český text totiž, zdá se, není – i když by čeští vlastenci tuto knihu měli bedlivě studovat. Kniha obsahuje hlavní Kalergiho metody, jak přeformátovat evropské poměry, obsahuje prostředky i cíle, k nimž míří dnešní tzv. evropské hodnoty, kterými nás zásobují velká média. Snad jen prozatím uveřejňujeme česky několik dílčích pasáží v příspěvku Historie: Listování v Kalergim. Suk Jiří, 2017, otištěném na Neviditelném psu.
  Konečně připojujeme článek Richard Coudenhove-Kalergi, Ideologický otec Evropské unie. Beau Albrecht, 2017 – z webu Délský potápěč.
  Srov. text Laureáti Európskej ceny (držitelé ceny hraběte Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho). Liechtenstein Nikolaus von, princ, 2020 , v pododdělení 1612 Novodobé dokumenty, týkající se našeho národa.


  Bedřich Nietzsche a jeho filosofie

  Podlaha Antonín, 1903
  Oddělení: Sociologie a charita
  Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

  Vzdělávací knihovna katolická, sv. 31. Zařazeno do pověr, byť "filosofovy" sentence mnozí považují za pravdivý popis reality.


  Christus medicus? Byl Kristus lékařem?

  Knur Karoline Huberta, 1924
  Oddělení: Sociologie a charita
  Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

  Několik slov věnovaných kolegům v povolání a veškeré akademicky vzdělané inteligenci sepsala MUDr. Karla Knurová (* 1. 2. 1866, † 8. 12. 1905). Z německého Christus medicus? Ein Wort an die Kollegen und die akademisch Gebildeten überhaupt, 1905, s povolením liter. dědiců volně přeložil a poznámkami doplnil P. ThDr. Beran Josef. Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 3.


  Ukrajina. Dva roky po Majdanu a Oděse.

  Letko Pavel, Bašta Jaroslav, Spencerová Tereza, Žantovský Petr, Petránek Jan, Huďo Ľubomír, Novotný Stanislav, Schneider Jan, Zacharčenko Vitalij Jurijovyč, 2016
  Oddělení: Sociologie a charita
  Pododdělení: Publikace Medias res – výběr

  Sborník Medias res, sv. 5.
  I když od vyd. knihy uplynuly pouhé čtyři roky, tři autoři už nejsou mezi námi (z nich jeden po atentátu); z dosud žijících jsou dva nositelé vyznamenání od presidenta ČR.


  O Božím státě, O Boží obci (De civitate Dei)

  Augustinus, svatý, 2007
  Oddělení: Patrologie a patristika
  Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

  knih XXII (Ad Marcellinum De Civitate Dei contra paganos libri viginti duo). První z názvů považujeme za vhodnější (obě slov. vyd. – 1948 i 2005 – mají název Boží štát). Ve dvou dílech. Zařadili jsme i kompletní vyd. z r. 1950, neboť má církevní schválení. Na internetu je z tohoto vydání volně dostupná část: kap. XIV. až XXII. A dále je volné slovenské vyd. z r. 1948, dokonce v textovém tvaru.

   Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.
  • Aug-ObecB2-1950-r.pdf, 31.6 MB    
  • Aug-StatB1a2-1948-z.pdf, 2.5 MB    

  Naše světla. Čtení ze životů svatých.

  Schikora Rudolf, 1947
  Oddělení: Hagiografie
  Pododdělení: Soustavné přehledy světců

  7. ročník sbírky Životem, která je obecně zařazena v pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu). Ve vyd. 1932 (za tento dar Knihovně díky čtenáři H.) jde o sešity 145 – 168, roč. 7 (1932), č. 1 – 24.


  Šťastné děti. Každodenní čtení ze života svatých a zbožných dětí.

  Schikora Rudolf(?), 1934
  Oddělení: Hagiografie
  Pododdělení: Soustavné přehledy světců

  9. ročník sbírky Životem, která je obecně zařazena v pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu). Jde o sešity 193 – 216, roč. 9 (1934), č. 1 – 24. Za dar do Knihovny děkujeme čtenáři H.


  Svatá Marketa z Kortony

  Pechmann Auguste von, 1919
  Oddělení: Hagiografie
  Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

  Podle orig. Lebensgeschichte der großen Büßerin, der heiligen Margarita von Cortona : mit einer Meßandacht und Ratschlägen zur Erlangung der christlichen Vollkommenheit, 1912. Školské sestry OSF, sv. 3.


  Život služebnice Boží Gemmy Galgani.

  Schlegel Leo, 1922
  Oddělení: Hagiografie
  Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

  Školské sestry OSF, sv. 7. Podle zkráceného 6. vydání italského originálu P. Germana od sv. Stanislava.


  Světice z naší doby sv. Terezie od Ježíška

  Dunkel Werner (pseudonym Mut D. W.), Kronus Václav Š., 1928
  Oddělení: Hagiografie
  Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

  Kropáč & Kucharský, sv. 1928.x. Orig. Schwester Theresia vom Kinde Jesu Nach ihrem Tode, poprvé 1918, potom znovu a znovu až do r. 1938.


  Slovanská liturgie na Jadranu

  Murko Matija, 1904
  Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
  Pododdělení: Východ

  Orig. Die Slawische Liturgie an der Adria (1884), pův. v Österreichischen Rundschau, Band II., Heft 17, S. 163 – 178; podruhé 1904.


  Obrazy z katolických missií

  Weinberger Maxmilian, 1895
  Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
  Pododdělení: Redukce a zahraniční misie vůbec vč. misionářů českých

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 62. Obsáhlá kniha popisuje některé misie po celém světě, je tu úvodní rytina sv. Františka Xaverského, avšak přece jen jsme zde (rok 1895) už skoro 350 let po jeho smrti. A jsme také už nějakou tu stovku let potom, co nejslavnější misijní dílo všech dob, jesuitské jihoamerické redukce, bylo společným úsilím světového zednářstva a s nim kolaborujícího papežství zničeno; kniha tyto redukce ani nezmiňuje. Připojujeme publikaci Z katolických missií. Weinberger Maxmilian, Schall von Bell Johann Adam, Gromadski Valerián, 1905 – Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 73 – a za ni dva články: 1. Obrazy z katolických missií. Redakce, ČKD 1896, č. 4, str. 245nn. 2. Maxmilian Weinberger. Čihák Josef, ČKD 1930, č. 3 + 4, str. 302n.


  Apoštol Indiánů P. Petr Jan de Smet S. J. (1801 – 1873)

  Kinzig Joseph, 1930
  Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
  Pododdělení: Redukce a zahraniční misie vůbec vč. misionářů českých

  Autorisovaný překlad (Der grosse Schwarzrock. P. Peter Johannes de Smet S. J., 1801 – 1873, 1922) pořídil P. Sehnal Antonín (* 9. 2. 1861 Soběchleby u Lipníka nad Bečvou, † 24. 4. 1937 Rapotín). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


  Malá Ema od Nejsvětější Svátosti

  Schlegel Leo, 1932
  Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
  Pododdělení: Přední světové osobnosti

  Školské sestry OSF, sv. 29. Ctih. Emma Mariani (* 6. 11. 1911 Lucca, † 26 7. 1916 tamtéž).


  García y Moreno y Morán de Buitrón Gabriel Gregorio Fernando José María

  Kadeřávek Eugen Jan N., Kameš Vojtěch, Schikora Rudolf(?), 1933
  Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
  Pododdělení: Přední světové osobnosti

  Pod tímto záhlavím uvádíme tři spisy:
  1. Gabriel Garcia Moreno, president republiky Ecuadorské, člen Kongregace Mariánské. Kadeřávek Eugen Jan N., 1901.
  2. Garcia Moreno, mučedník katolické civilisace – životopisný obraz. Kameš Vojtěch, 1903 (nakreslil P. Vojtěch Kameš); Hlasy Katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 1.
  3. Garcia Moreno, president – katolík. Schikora Rudolf, 1933 – Životem 186 roč. 8 (1933), č. 18, viz pododděkení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka.


  Kříž v Limpias

  Kleist Ewald Freiherr von, , 1923
  Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
  Pododdělení: Posvátná místa ve světě

  2., rozš. vyd. Předtím 1921. Orig. pravděp. Auffallende Erscheinungen an dem Christusbilde von Limpias, tři vyd. mezi 1920 až 1922, upravený překlad.


  Příběh o zjevení Nejblahoslavenější Panny Marie dvěma pastouškům na hoře La Salette ve Francouzku dne 19. září 1846.

  Hecht Laurenz, 1849
  Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
  Pododdělení: Posvátná místa ve světě

  Překlad 2. a 3. vyd. Geschichte der Erscheinung der seligsten Jungfrau zweien Hirten-Kindern auf dem Berge von Salette in Frankreich, den 19. Herbstmonat 1846, 1847, pořídil pan Šenk Antonín Bedřich, učitel farní školy. Máme i jiný výtisk téhož vyd.


  Dědictví sv. Prokopa – jeho kompletní bibliografie

  Podlaha Antonín, Čihák Josef aj. red., 1939
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury

  V Knihovně Libri nostri je zveřejněno všech 71 svazků, které vydalo Dědictví sv. Prokopa. V jejich bibliografii se u titulů uvádí poznámka (např. cena) podle publikace Racionalisace života – snahy o řízení vzniku lidského života i jeho konce s hlediska mravouky. Kadlec Karel, 1936 (v pododd.: 0508 5. přikázání Boží).
  Proč a jak Dědictví skočilo? V ČKD často vycházela Zpráva o (té které) schůzi výboru Dědictví sv. Prokopa i Seznam (zakladatelů nebo) údů a účastníků Dědictví sv. Prokopa. V drtuhé příloze přikládáme poslední tři zápisy ze schůzí výboru tak, jak vyšly v ČKD, s krátkým komentářem.


  Vypsání Životů svatých Patronů Českých. Díl prvý.

  Schiffner Joseph, 1801
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Čeští světci

  (název pokračuje:) podlé hystoryckého wěku od Jozefa Ssiffnera w Německém gazyku wydaných, nynj pak w Český gazyk přeloženo od Jana Rulíka. Následující monografie tohoto národně-katolického obsahu vyšla až skoro po 200 letech r. 1989 (Bohemia Sancta). Proto ji, přes její jisté znaky této moderní doby, připojujeme, a to k dílu čtvrtému.


  Vypsání Životů svatých Patronů Českých. Díll druhý.

  Schiffner Joseph, 1801
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Čeští světci

  (název pokračuje:) podlé hystoryckého wěku od Jozefa Ssiffnera w Německém gazyku wydaných, nynj pak w Český gazyk přeloženo od Jana Rulíka.


  Vypsání Životů svatých Patronů Českých. Díl třeti.

  Schiffner Joseph, 1802
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Čeští světci

  (název pokračuje:) podlé hystoryckého wěku od Jozefa Ssiffnera w Německém gazyku wydaných, nynj pak w Český gazyk přeloženo od Jana Rulíka. Obsahuje životopisy těchto světců: svv. Kosma a Damián, sv. Vít, sv. Zikmund, sv. Wolfgang, sv. Jindřich II. císař římský, sv. Norbert, sv. Leopold, sv. Otto Bamberský, sv. Hedvika, sv. Jindřich II. vévoda český, sv. Alžběta a sv. Jan Kapistrán.


  Vypsání Životů svatých Patronů Českých. Díl čtvrtý a poslední.

  Schiffner Joseph, 1802
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Čeští světci

  (název pokračuje:) podlé hystoryckého wěku od Jozefa Ssiffnera w Německém gazyku wydaných, nynj pak w Český gazyk přeloženo od Jana Rulíka. Obsahuje životopisy těchto světců a přátel Božích: Karel IV. císař římský a král český, Arnošt první arcibiskup pražský, 11 příkladů svatosti za časů husitských, šest příběhů ctnosti jesuitů v Čechách, Kašpar Čepl opat na Karlově, blah. Elekta a blah. Zdislava.
  K tomu: Bohemia Sancta – životopisy českých světců a přátel Božích, 1989.


  Svatováclavský sborník. Na památku 1000. výročí smrti knížete Václava Svatého. I. Kníže Václav Svatý a jeho doba.

  Stloukal Karel, Kapras Jan, Guth Karel, Novák Antonín aj. red., 1934
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Čeští světci

  Z obsahu vyjímáme:
  01. Svatý Václav. Pekař Josef. Uveřejňujeme článek plus jeho přepis.
  02. Anthropologické vyšetření ostatků sv. Václava. (Tab. I—VII.). Matiegka Jindřich. Uveřejňujeme přepis.
  03. Hrob svatého Václava. (Tab. VIII—XII.). Podlaha Antonín. Uveřejňujeme starší, ale mnohem rozsáhlejší text (Hlasy Katolického spolku tiskového 42, 1911, č. 2) a přepis sborníkového článku.
  04. O zbroji sv. Václava. (Obr. 1—2, tab. XIII—XVII.). Schránil Josef. Uveřejňujeme přepis.
  05. Korunovační meč, zvaný svatováclavský. (Tab. XVIII.). Schránil Josef. Uveřejňujeme přepis.
  06. Kníže Václav Svatý a počátky české mince. (Tab. XIV.). Skalský Gustav. Na vyžádní zařadíme.
  07. O nálezech rotundy Václavovy. (Ob. 3—5, tab. XX—XVIII.). Hilbert Kamil. Uveřejňujeme článek.
  08. Václavova rotunda sv. Víta. (Obr. 6—101.). Cibulka Josef. Zařazujeme neveřejnou publikaci Václavova rotunda Svatého Víta, rozšířený zvláštní otisk ze Svatováclavského sborníku. Cibulka Josef, 1933.
  09. Praha, Budeč a Boleslav. (Obr. 102—116, tab. XXIX—XLIX.). Guth Karel. Uveřejňujeme článek.
  10. Mladší slovanská legenda o sv. Václavu a její význam pro kritiku legend latinských. Slavík Jan. Na vyžádní zařadíme.
  11. První česko-církevněslovanská legenda o svatém Václavu. (Tab. L—LV.). Weingart Miloš. Na vyžádní zařadíme.


  Naši svatí

  Schikora Rudolf, 1940
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Čeští světci


  Tři kapitoly o sv. Janu Nepomuckém. Pekařův sv. Jan Nepomuický.

  Pekař Josef, Miklík Josef Konstantin, 1930
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Čeští světci

  Varianta názvu: Tři kapitoly z boje o sv. Jana Nepomuckého. Spis je obrazem doby mnohými stále oceňované a žádané – demokracie první republiky, kdy pan historik Pekař je nucen polemisovat s údernými diletanty v oboru historie: liberálem-masarykovcem Herbenem a liberálem-syndikem Scheinpflugem. Rozsahem malá knížka dokonale odhaluje praktiky tehdejších pokrokářů, stejné, jaké jejich pohrobci používají dnes. A opět ten refrén: Copak tehdy dělali biskupové např. ve vztahu k Herbenovi? Nesetkal se sním některý z nich např. někde na recepci? A jaká byla Masarykova reakce na tento spor? Prostě zrušil zemský svátek sv. Jana Nepomuckého jako den pracovního klidu a bylo po demokracii toť diskusi (znění zákona vkládáme za knihou). A postoj představitelů Církve u nás na tatíčkovo tažení? Obvyklé ticho: Přece na nebeské blaženosti sv. Jana nelze nic ubrat, že ano, preláti! Pozn.: Pro zajímavost uveďme, jak to bylo se dny pracovního klidu za Rakouska-Uherska. Platilo zde ještě z doby Rakouského císařství nařízení č. 156 císaře Františka Josefa I., které vydal ani ne dva roky po nástupu na trůn dne 18. 4. 1850, že dny pracovního klidu jsou ty dny, které za zasvěcené svátky (festa fori) prohlásí katolická církev, t. j. m. j. svátky svatých patronů zemských. V Čechách to byly svátky sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava, na Moravě sv. Cyrilla a Metoděje, v Uhrách sv. Štěpána (podrobně např. česky Katolická liturgika. Učebná kniha pro střední školy. Podlaha Antonín, 1911, str. 140n. v pododdělení 1706: Učebnice liturgiky). Co však je zajímavější je to, že v této věci před Masarykem kapituloval i otec abp. Kordač a hned pro r. 1926 zrušil u oslavy sv. Jana povinnost pracovního klidu a vyslechnutí celé mše sv. v kostele (16. 5. bylo festum fori), zřejmě proto, aby se katolíci nedostali do střetu se státem. Takže sv. Jan Nepomucký dodnes čeká na nápravu i této křivdy.
  Miklíkova publikace: Knihy Života, sv. XX.


  Heřman hrabě Černín z Chudenic – obraz ze života a činnosti jeho

  Tischer František, 1903
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

  Vzdělávací knihovna katolická, sv. 29.


  Dvě nekrologia Krumlovská. Stav prelátský v Čechách a v Moravě r. 1778 – 1780

  Emler Josef, Rybička Antonín, 1893
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

  Předloženo / předneseno ve schůzce Královské české společnosti nauk třídy filosoficko-historicko-jazykozpytné dne 4. dubna 1887 (vydáno 1887) / 4. dubna roku 1892 (vydáno 1893).


  Památce Františka Sušila. K stým narozeninám slavného kněze, učence a učitele, prvního starosty Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje.

  Šťastný Vladimír, Pavelka Jakub, Neuschl Robert, Soukop Jan († 1892), 1904
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 72.


  František de Paula říšský hrabě ze Schönbornů, kníže-arcibiskup Pražský.

  Borový Klement, 1886
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 73.


  Luther, jak schvaluje víru a Církev katolickou. (Lutr, jak stál pro ...)

  Neumann Pantaleon, 1850
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 25.


  Má protestantství přednost před katolictvím?

  Řehák Karel Lev, 1906
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

  Posuzuje a řečníkům na schůzích katolických doporučuje ThDr. K. L. Řehák.


  K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918 – 1925

  Cinek František, 1926
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

  Katolický pohled na schisma tzv. církve československé, na pravoslavné hnutí u nás a na českobratrský protestantismus. Bohatý přehled literatury, množství dnes neznámých faktů, jmenný rejstřík a dodatek - podvržená řeč Strossmayerova šířená tzv. církví československou.


  Církev československá. 1, Úvod: Apoštolé "československé církve". 2. "Apoštolské" obce "československé církve".3. "Apoštolské" schůze "církve československé". 4. "Církev československá" a víra.

  Novák František Xaver, 1921
  Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
  Pododdělení: Český protestantismus 20. století