Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Žák Emanuel


Písmo svaté v obrazech

Žák Emanuel, 1936
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Reprodukci kterékoliv rytiny rádi ojediněle zašleme na vyžádání v rozlišení i větším, než 300 dpi.


Písmo svaté jako četba laiků. Krása evangelií. Krása Starého zákona. Spiritus Paraclitus latinsky a česky.

Žák Emanuel, Merell Jan, Benediktus XV., 1940
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Vzdělávací katolická knihovna. Nová řada, sv. 17 – poslední svazek, po válce začala Druhá nová řada.
Připojujeme:
a) Encyklika Spiritus Paraclitus – O Duchu svatém Utěšiteli z 15. 10. 1920. Benediktus XV., 1920. Česky jednak z publikace Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. III. Hejčl Jan, 1925, a sice v Dodatku II. na str. 1180 – 1197, a jednak z Ordinariátního listu Pražské arcidiecese.
b) Církev a Písmo svaté. Kutal Bartoloměj, ČKD 1937, č. 3, str. 217 – 225.


Židovská otázka ve světle katolické víry

Žák Emanuel, 1936
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Srovnávací věda náboženská


Poznáním k pravdě.

, 1930
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Soubor těchto brožurek vyd. nakl. Kropáč & Kucharský, sv. 1930.x:
1. Ruská bída bez Boha. Kázání dne 9. února 1930 v Mnichově. Faulhaber Michael von, 1930: Známý autor byl mnichovským arcibiskupem od roku 1917 do své smrti 1952, a kardinálem od r. 1921. V české literatuře je podrobně popsáno jeho působení vč. doby od jmenování A. Hitlera německým kancléřem v r. 1933 a pohled na toto působení se u nás již ustálil. Aniž bychom jej chtěli jakkoliv měnit, domníváme se, že je škoda, že u nás nejsou příliš známy některé kardinálovy výroky, např.: K české skutečnosti: Po záboru pohraničních území ČSR v říjnu 1938 kardinál Faulhaber navrhl poslat jménem Německé konference biskupů A. Hitlerovi telegram (byl podepsán Adolfem kardinálem Bertramem): "Velký čin zajištění světového míru vede německé biskupy, aby jménem všech katolíků celého Německa uctivě blahopřáli a vzdali díky, a vyzvali ke slavnostnímu vyzvánění zvonů v neděli." Ke zveřejněné brožurce: Je v ní fotografie zvonů v Rusku. Přitom samu německou konfiskaci kostelních zvonů po napadení Ruska doprovodil kard. Faulhaber slovy: "V zájmu otčiny činíme tuto oběť, nakolik se nyní stala nezbytnou pro úspěšné ukončení války a pro porážku bolševismu." Zdroj: angl. wikipedie listopad 2018 (v něm. není obsaženo).
3. – 4. Boj o duši. Žák Emanuel, 1930.
5. Katolická akce. Urban Jan Evangelista, 1930.
6. Vyznej a nezapři! Vajs Václav, 1930.


Mlhami a tmou. Časové kapitoly o kulturních otázkách a všeobecné civilisaci naší doby.

Foerster Friedrich Wilhelm, Žák Emanuel, 1937
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika

Orig.: Ewiges Licht und menschliche Finsternis. Überzeitliches für unsere Zeit. (1935 a 1936). Cěsky Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x, jediné vyd.


Křesťanská rodina v boji s nepřáteli

Hug Gall Joseph, 1903
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

Přednášky o křesťanském manželství a křesťanské výchově, s dodatkem modliteb pro nemocné dle Kochema (Martin von Cochem); dle VI. německého vydání přeložil Emanuel Žák.


Kapitoly o manželství

Žák Emanuel, 1934
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

(název pokračuje:) několik úvah o významu a účelu manželství, o jeho nedostatcích a vadách se zřetelem na poměry doby dnešní


Měsíc svaté Panny Nazaretské

Žák Emanuel, 1938
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x


Volné kapitoly o náboženství

Žák Emanuel, 1935
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

(název pokračuje:) význam a účel náboženství, atheism, vzdělání, potřeba náboženské výchovy, laická morálka, laická škola, svědectví předních vychovatelů o laické výchově. Vzdělavací knihovna katolická. Nová řada, sv. 14. Doplňujeme krátkým tiskem téhož autora Potřeba náboženské výchovy mládeže, 1922.


Volná škola na soudu dějin. Na objasněnou k boji o náboženský ráz školy.

Žák Emanuel (zde užil pseudonymu Testis), 1919
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Srov. článek Volná škola na soudu dějin. Žák Emanuel, 1907 – Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství. str. 13 přerušovaně až 100, zde v pododdělení 2001 Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu). Pseudonym byl zřejmě použit kvůli revolučnímu teroru v převratových letech.


Pohřební promluvy

Žák Emanuel, 1938
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické pomůcky

Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x. Jediné vyd.


Homiletické publikace P. Emanuela Žáka

Žák Emanuel, 1906
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace podle autorů

Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Duchovní promluvy velikonoční, zvláště pro studující a dospělejší mládež vůbec (Marnotratný syn, Z cesty do Kanaan), Žák Emanuel, 1906. 2. Řeči o Nejsv. srdci Páně Žák, Emanuel, 1923. 3. Před Golgatou – šest postních řečí, Žák Emanuel, 1925.


Svatá země. Pouť v obrazích z Betléma na Golgotu.

Müller Václav, Žák Emanuel, 1901
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Svatá země

Kteroukoliv fotografii můžeme naskenovat v knižní kvalitě.


Několik vynikajících katolických povah XIX. století

Hammerstein Ludwig von, Kosina Jan, 1901
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 23. Obsah: Hrabě Lev Thun; Josef z Gorresů; Don Bosco, zakladatel Salesiánů; Papež Pius IX.; Hrabě Řehoř Šuvalov, Barnabita; Kníže Dmitrij Golicyn; Daniel 0'Connel; Bedřich Leopold hrabě Stolberg; Vilém Achtermann; Heřman Mallinckrodt; Professor dr. Eduard Heis; Vilém Emanuel svobodný pán z Kettelerú; Jan Křtitel Maria Vianney; Don Gabriel Garcia Mořeno; Papež Pius VII.; Bedřich Hurter; Bedřich Vilém Faber. Dnešní novokatoličtí ubožáci většinou znají spíš Garibaldiho než Morena, nebo, "hrdi na svou víru," neznají nic (kromě obsluhy mobilu).


Svatováclavská tradice. Několik úvah o životě a významu svatého knížete pro naše dějiny.

Žák Emanuel, 1939
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Kropáč & Kucharský, sv. 1939.x. Víckrát nevyšlo.


Katolická liturgika pro obecné a hlavní školy

Žák Emanuel, 1942
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

Vydání patnácté, nezmeněné; předchozí vydání měla v názvu "měšťanské" místo "hlavní". Tato liturgika vycházela od roku 1905, po r. 1942 vyšla už jen dvě vydání, která však již byla upravena.


Šla světem láska. Legendy.

Žák Emanuel, 1911
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné


Legendy. I. Legendy vánoční.

Žák Emanuel, 1922
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné


Legendy. II. Legendy velikonoční.

Žák Emanuel, 1925
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné


Živé hvězdy. Legendy ze života svatých. I. II.

Žák Emanuel, 1927
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Oba díly darovala dr. B., 1. díl nám naskenovala M. – oběma děkujeme.


Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství.

Pohunek František, Horský Rudolf, Žák Emanuel, Slavíček Jaroslav, Jelínek Vlastimil aj. red., 1910
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Vycházel v letech 1885 – 1935. Přílohy: Promluvy nedělní a sváteční (1896 – 1897), Učitelská příloha (1898 – 1928), Katechetská příloha (1898 – 1909), Věstník katechetský (1910 – 1932). Změny podnázvu: Orgán Katechetského spolku v Praze a Jednoty českého katolického učitelstva v Království Českém (1898), Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství (1897 – 1930), Měsíčník pro otázky vychovatelské, školské a katechetské (1931 – 1935).