Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105.

2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1504 Přední české, moravské a slezské osobnosti

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích


Ladislav Jehlička. Biografie a bibliografie.

, 2019

Lexikon české literatury – osobnosti, díla, instituce. Forst Vladimír, Merhaut Luboš, 1985 – 2008, tuto významnou osobnost a vynikajícího literáta nezná. Proto čtenáře prozatím odkazujeme na soubor dokumentů pod titulem Křik Koruny svatováclavské. Jehlička Ladislav, 2010, v pododdělení 1508: Církevní boj s liberalismem obecně a osvícenstvím zvlášť (a u nás i s masarykismem).


Adresář církve katolické v Republice československé. Roku 1927 – 1928.

Beneš Stanislav,, 1927

Připojujeme hodnocení z ČKD 1927, č. 7, str. 834.


P. Stanislav Vydra S. J. – biografie a bibliografie

Vydra Stanislav, Benetka Bořivoj, Tomíško Čeněk Maria, 1938

1. Viz P. Stanislav Vydra. Učitel, kněz a vlastenec. Benetka Bořivoj, 1938 – životopis a bibliografie,Vítězové 0510 v pododdělení 1301 Soustavné přehledy světců.
2. Viz Jesuité a národní kultura. 300 let od příchodu jesuitů a založení gymnasia v Hradci Králové. Vydra Stanislav, Tomíško Čeněk Maria, Kubíček Emanuel, 1936 v pododdělení 1506 Boj s reformací a dřívějším protestantismem.
3. Svazek Kázání svátečních, která na rozličných místech, obzvláštně v slavných městech Pražských držel Stanislav Vydra, Císařo-královský Professor matematického umění na vysokých školách Pražských, a běžícího roku Philosophicae Facultatis Decanus. Vydra Stanislav, 1799.


Farář Augustin Navrátil, strýc Augustina Navrátila

Mlčoch Zdeněk, 2015

P. Augustin Navrátil je v Knihovně Libri nostri uváděn jako Navrátil Augustin († 1964). Zařazujeme zde separát z diplomové práve Životní osudy Augustina Navrátila. Mlčoch Zdeněk, 2015. Za zaslání této práce Knihovna děkuje milému čtenáři!


Eduard Jan Nepomucký Brynych

Krlín Josef, 1932

Knihy Života, sv. 13. Slavný český biskup dostal při křtu jméno Eduard Josef, i když se, jako u předního výtečníka Beneše, často uvádí jako Edvard.


Starobrněnský klášter za Křížkovského (P. Pavla Karla Křížkovského OSA)

Neumann Augustin Alois, 1926


Josef Florian

Stankovič Andrej, 2008

Ediční plány Dobrého díla, Kursu a Studia (kvůli duplikaci je u těchto knih napsáno Studijní).
V plánech je označeno, které tituly jsme zařadili do naší Knihovny Libri nostri – jsou v pododděleních podle thematu (s výjimkou všech osmi Sborníků Studia, které zařazujeme přímo sem a to podle čísel zdejšího edičního plánu Studijni-FloJos-Bibl-z.pdf; stejně tak sem zařazujemejako 9. Sborník titul Sbornik-Studi-Sta-Rise-Posl-37-text.pdf. Stříž Antonín Ludvík, 1911, t. j. Studijní, sv. 37).
Např. Studijní, sv. 18 je na dvou místech "zde" a "zde"; Studijní, sv. 29 je na dvou místech "zde" a "zde", a Studijní sv. 30, je na dvou místech "zde" a "zde".
U těchto tří edic je totiž naším cílem jen výběr knih z té které edice, nikoliv jejich kompletace. Tak u Dobrého díla není sv. 24 liber noster. Podobně u Kursu nejsou našimi knihami sv. 3, 47, 49, 50 a 51.
Archy i Nova et vetera jsou jinde.


Biskup Brynych. Životopisné črty.

Novotný Josef (někdy pseudonym Topolský Josef), 1923

Napsal bývalý ceremonář biskupův Josef Novotný (* 5. 10. 1872 Topol u Chrudimi); Msgre. prof. ThDr. Jediné vyd.


Slavnost svěcení a nastolení arcibiskupa dr. Antonína Cyrila Stojana v Olomouci dne 3. 4. 1921 .

Dolanský František, 1922

1. vyd. 1921.


Karel IV.

Jarrett Bede Cyril, 1939

Čes. ještě 2016. Orig.: The Emperor Charles IV.,poprvé 1935.


Nález kostí pražského biskupa Ondřeje a jejich uložení v kapli svatého Vojtěcha

Matějka Jan, 2014

Jediné čes. vyd.


Petr Kopal, autobiografie. několik lístků k jeho 75. narozeninám a k jubileu 50letého kněžství věnuje cyrillo-methodějská knihtiskárna V. Kotrba v Praze.

Kopal Petr, 1919

Autobiografie: Jediné čes. vyd. vyšlo dva roky po autorově smrti.


Supplementum primum, secundum, tertium, quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque praelatorum et canonicorum S. Metropolitanae Ecclesiae Pragensis.

Podlaha Antonín, 1916

Vydáno: primum 1916, secundum 1925, tertium 1928, quartum 1931. Editiones archivii et bibliothecae S. F. Metropolitani Capituli Pragensis, opus 15, 18, 21 et 25.


Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque praelatorum et canonicorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora

Podlaha Antonín, 1912

Editiones archivii et bibliothecae S. F. Metropolitani Capituli Pragensis, opus 10.


Fontes rerum Bohemicarum. Tom I.2. Prameny dějin českých. Díl I.2. Vitae aliorum quorundam pietate insignium Životy některých jiných osob nábožných.

Emler Josef (aj. red.), 1873

Život Arnošta, arcibiskupa Pražského a Jana z Jenštejna, arcibiskupa Pražského; úvod viz Vitae sanctorum, sv. Cyril ..., rejstřík Vitae sanctorum, sv. Vojtěch ...


Fontes rerum Bohemicarum. Tom III.2. Vita Caroli Quarti Imperatoris. Prameny dějin českých. Díl III.2. Život císaře Karla IV.

Karel IV. Lucemburk, Emler Josef, 1882

Všechna svá čtyři díla psal Otec vlasti samozřejmě latinsky: latinský originál (s českým překladem a dvěma pohřebními řečmi – samosebou opět latinsky).
Přikládáme: Spisové císaře Karla IV., 1878; na oslavu pětistyleté památky jeho sbor Matice české. Pokud jde o Karlův první Korunovařní řád českého krále a královny, nepovažujeme z dobrých důvodů za šťastný překlad v publikaci Karel IV. Literární dílo, 2000; srov. též Ferdinand V. – poslední pražská korunovace 7. 9. 1836. Sekyrková Milada, 2004, v pododd.: 1607: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české.


Géniové Církve a vlasti

Petera Václav, Verner František, 2004

18 rukopisných svazků Václava Petery (* 1892, † 1964) s medailony 6891 duchovních otců, jak z našich zemí tak ze světa + jeden svazek rejstříku, jehož autorem je ThDr. František Verner O. Cr. (* 1915, † 2004), kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Zdigitalizováno na adrese.


  Životopisy (separát z Bibliografie české katolické literatury náboženské, části 5)

  Podlaha Antonín, 1923

  Celá Část 5 této bibliografie je zde v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury. Životopisné údaje může čtenář také hledat v předchozím díle Géniové Církve a vlasti, Petera Václav, Verner František, 2004.


  Zásluhy českého, moravského a slezského duchovenstva o zakládání knihoven, o rozšiřování knih a časopisů po dědinách a městech.

  Škrdle Tomáš, 1889


  Třistapadesát výborných kněží katolických

  Kadeřávek Eugen Jan N., 1921


  Ač zemřeli ještě mluví. Medailonky českých katolických vlasteneckých kněží.

  Beneš Josef, 1964

  Víckrát nevyšlo.


  Padesát professorů vysokých škol, upřímných katolíků z XIX. století

  Kadeřávek Eugen Jan N., 1904


  Přední křisitelé národa českého

  Rybička Antonín, 1884

  (název pokračuje:) boje a usilování o právo jazyka českého začátkem přítomného století. Návštěvník naší Knihovny může být nejprv překvapen, že tuto dvojdílnou práci slovutného historika nachází zde a ne v oddělení Dějiny našeho národa. Ale jsou pro to dobré důvody. Jednak křísitelé byli převážně kněží (proti tomu dnešní křísitelé o právo jazyka latinského v Církvi svaté katolické jsou převážně laici). Druhý důvod: byli a jsou dva největší škrtiči národa českého, byť navenek vypadají jako andělé světla: husitismus a masarykismus. A právě předchůdcem masarykismu, i když ne tak zhoubným, byl osvícenský josefinismus: ze jmenovaných křísitelů laik Kramerius a kněží Ziegler, Nejedlý a Kamarýt byli touto vadou (měli prst na tepu doby – jak dnešní!) "stříknuti"; abychom rozuměli dnešní situaci Církve, je třeba znát také její situaci tehdejší – bude-li zájem, zařadíme do Knihovny i knihu "Religiozita v dramatu českého národního obrození" Radomíra Malého. A konečně: v knize jsou medailonky těch nejskvělejších katolíků (příkladmo – o Stanislavu Vydrovi je v odd. 13 – Hagiografie, publikaci Vítězové0510). Dodavky (dodatky) a Ukazatel (rejstřík) jsou na konci druhého dílu, Obsahy jsou na konci každého z obou dílů.


  Jesuité

  Spáčil Bohumil, Kubíček Emanuel, 1923

  P. Emanuel Kubíček S. J. napsal hlavní kapitolu Jesuité a národ český.


  Katoličtí mučedníci doby husitské

  Neumann Augustin Alois, 1927


  Poselství. Almanach k dvacátému pátému výročí Družiny literární a umělecké (bibliografie Družiny).

  Svozil Oldřich, Vrbík Stanislav, 1938

  Vlastní Almanach je v pododd. 2004: Almanachy, časopis Archa v pododd. 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu).


  Císař Karel Čtvrtý, český král-katolík

  Řehák Karel Lev, 1909


  Jan z Jenštejna, třetí arcibiskup Pražský

  Ježek Jan, 1900


  Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský

  Borový Klement, 1873

  Historicko-kritický životopis poctěný cenou fakulty theologické na c. kr. universitě Karolo-Ferdinandejské. Na oslavu 900letého jubilea diecése Pražské sepsal P. Dr. Klement Borový, cís. kr. řádný profesor církevního práva na vysokých školách Pražských. Dědictví sv. Prokopa, sv. 11.


  Heřman hrabě Černín z Chudenic – obraz ze života a činnosti jeho

  Tischer František, 1903

  Vzdělávací knihovna katolická, sv. 29.


  Jesuita Antonín Koniáš, osobnost a doba

  Kebrle Josef Cyril, 1996

  Více o knize viz zde publikaci K. Korouse K temnotám v české historii.


  P. Valentin Bernard Jestřábský. 1. Životopis. 2. Bibliografie. 3. Z díla.

  Jestřábský Valentin Bernard, Tichá Zdeňka, Kopecký Milan, 1709

  1. Výňatek z článku Valentin Bernard Jestřábský. Tichá Zdeňka, otištěného v Lexikonu české literatury. Osobnosti, díla, instituce. [Díl] 2, H – L. Svazek I, H – J. Forst Vladimír aj. red., 1993.
  2. Zde otiskujeme kratičký separát ze studie Ostravský rodák Valentin Bernard Jestřábský (1630 – 1719) a české literární baroko. Kopecký Milan, otištěné ve sborníku Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města. 11. díl. Suldovský, Antonín red., 1981.
  3. Z díla veverskobíteškého faráře v době katolické pobělohorské protireformace uvádíme tři spisy:
  a) Kazatel domácí proti sedmi hlavním smrtedlným (smrtelným) hříchům. Kterýž v této knize učí co jest hřích a co hřích smrtedlný a hlavní a jak škodný jest hřích smrtedlný a jaká odplata a pokuta bude za hřích smrtedlný na tomto i na onom světě a gak se ho má každý věrný křesťan varovati a naproti tomu jakych ctností se přidržeti. Přidáno jest k tomu o čtyrech hříších do nebe na pomstu volajících kteří jsou, a proč se tak jmenují. Přidáno také k posledku o čtyrech posledních věcech každého člověka totiž o smrti, soudu Božím hrozným a spravedlivým o pekle a očistci a radosti nebeské. A to všechno mnohými divnými a hroznými historiemi a příklady a slovy Písma Svatého i otcův Svatých jest stvrzeno a vysvětleno. Sepsáno a vydáno prací a nákladem jednoho faráře Dioecesis Olomucensis (ve Veverské Bítýšce 1667 – 1719). 1709.
  b) Katechismus Domácí, Pod Titulem a Spůsobem Rozmlouvání Hospodáře s Hostem, v němž Host Naučení dává o Desíti Božích Přikázaních, o Víře, o Velebných Svátostech Církevních, o Modlitbě Páně, a Pozdravení Andělském, o Skutcích milosrdných, svatých Ctnostech, sepsaný a vůbec vydaný pro lid toliko sprostný a robotný, a mnohými Historiemi ozdobený; Prací a Nákladem jednoho Faráře Dioecesis Olomucensis, Moravo-Ostravského. 1715, 2. vyd. 1723 (posmrtně).
  c) Vidění rozličné sedláčka sprostného. 1973 (přepis vyd. z r. 1716).


  Dvě nekrologia Krumlovská. Stav prelátský v Čechách a v Moravě r. 1778 – 1780

  Emler Josef, Rybička Antonín, 1893

  Předloženo / předneseno ve schůzce Královské české společnosti nauk třídy filosoficko-historicko-jazykozpytné dne 4. dubna 1887 (vydáno 1887) / 4. dubna roku 1892 (vydáno 1893).


  P. Bohuslav Balbín S. J., jeho život a práce

  Rejzek Antonín Paduánský, 1908

  Dědictví sv. Prokopa, sv. 48. Zařazeno do Knihovny na doporučení čtenáře V. V názvu ve skutečnosti je "Balbín T. J."


  Život sluhy Božího P. Martina Středy z Tovaryšstva Ježíšova

  Tenora Jan, 1898

  Nejpodrobnější životopis, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 66. Na pamětní desce stojí: "... po smrti jako světec vzývaný ... Pros za nás u Boha."


  Životopis velebného pana Antonína Hanikýře, nábožného zakladatele ústavu Dědictví svatého Jana Nepomuckého v Praze.

  Pešina Václav Michal (rytíř), Pohan Václav Alexander, 1841

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 10.


  František Sušil. Životopisný nástin.

  Vychodil Pavel Julius, 1898

  Předkládáme základní nástin životní dráhy Františka Sušila, autora nejpodrobnějšího českého výkladu Nového zákona a skvělého českého-moravského vlastence. I když tento jeho životopis již zpracovala digitální knihovna Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=21078&author=Vychodil_Pavel_Julius), je její nabídka (generování po 20 stránkách s následným slučováním souborů pdf) nepraktická, a ani po půl roce, kdy Kramerius slibovala nápravu, tato uskutečněna nebyla. Stejnou vadu maji na Krameriovi i výtečné a v češtině dosud nepřekonané Sušilovy novozákonní exegese, navíc Kramerius vydává jejch znění nejstarší, historicky "nejpamátnější", my zde naopak přinášíme jejich nejnovější vydání. Soubor SusilVychodil-300dpi-tisk.pdf, 357 MB, pro případné znovuvydání, poskytneme na vyžádání. Srov. též jiný, vydaný r. 1871, životpopisný nástin František Sušil, uveřejněný zde na konci knihy Listové sv. Pavla apoštola. Díl II. – tento nástin napsal Matěj Procházka.


  Památce Františka Sušila. K stým narozeninám slavného kněze, učence a učitele, prvního starosty Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje.

  Šťastný Vladimír, Pavelka Jakub, Neuschl Robert, Soukop Jan († 1892), 1904

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 72.


  Z doby Sušilovy. Sbírka dopisů.

  Vychodil Pavel Julius, Sušil František (a j.), 1917

  Zveřejňujeme separát z práce Korespondence Františka Sušila. Setřídění a okomentování veškeré korespondence, která se po Františku Sušilovi dochovala. Janalík Jiří, 2018.
  Další dopisy z okruhu P. Fr. Sušila nalezne čtenář v pododd. 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu) v časopisu Hlídka: Z korrespondence družiny Sušilovy. Vychodil Pavel Julius, 1919, str. 143, 198, 225, 314, 384, 446, 513, 577, 639 a 692, a 1920, str. 18, 77, 149, 208, 271, 329, 388, 458, 513, 574 a 635.
  Konečně uveřejňujeme i článek Nové příspěvky ku poznání Fr. Sušila. Kalláb Vilém, 1911, otištěný v CMM toho roku.


  Životopis Beneše Methoděje Kuldy, infulovaného sídelního kanovníka staroslavné královské kapituly vyšehradské, muže práce a oběti.

  Halouzka Jan, 1895

  (název pokračuje:) Příspěvek k historii literatury české a ruchu katolického na Moravě a v Čechách za minulého půlstoletí – k jubileu druhotin kněžských dne 6. srpna 1895, 50tileté činnosti spisovatelské a 25tiletého kanovnictví. Doplňujeme bibliografií etnografických spisů Otce kanovníka: Beneš Method Kulda, soupis národopisných prací. Jeřábková Alena, 1990.


  Dr. Matěj Procházka († 1889). Životopisný nástin.

  Šťastný Vladimír, 1890

  Vyňato z knihy Kukátko čili Život v obrazích. Díl 4. Kosmák Václav, 1890 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 57) – 1608: Literatura v Zemích Koruny české.


  Ctihodná Matka Marie Elekta od Ježíše z řádu bosých karmelitek, zakladatelka pražského Karmelu.

  Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1935


  František de Paula říšský hrabě ze Schönbornů, kníže-arcibiskup Pražský.

  Borový Klement, 1886

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 73.


  Kníže-arcibiskup Pražský Leo svob. pán ze Skrbenských, primas království českého

  Sedlák Jan Nepomucký, 1900

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 87. Tato brožurka je přívažkem publikace Výklad velikého katechismu katolického náboženství, Podlaha Antonín, 1900 v pododdělení 0802: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety. Tady uvádíme její OCR. Něco o dalších osudech této významné osobnosti si lze poslechnout na adrese.


  P. Josef Svoboda S. J. 1. Životopis. 2. Bibliografie.

  Škrdle Tomáš, Špička Petr, Pavlík Jan Evangelista, 1896

  Bibliografie zahrnuje jen knihy, o seznamu autorových článků nevíme.


  P. Tomáš Škrdle. Jeho život, práce a působení ve družstvu Vlast a v katolickém životě v l. 1880 – 1913.

  Jiroušek Tomáš Josef, 1917


  P. Jan Křtitel Votka S. J. – Za † dp. P. Janem Křt. Votkou S. J., bibliografie.

  Rejzek Antonín Paduánský, Pavlík Jan Evangelista, 1901

  Bibliografie zahrnuje jen knihy, o seznamu autorových článků nevíme.


  Msgre. (Msgr.) Vladimír Šťastný

  Rypáček František Jaroslav, Šťastný Bohumi, 1910

  Jsou zde dvě knihy: 1. Prvního z autorů s uvedeným titulem a rokem vyd., Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 83. 2. Monsignore Vladimír Šťastný. Ze života a pamětí kněze-buditele. Šťastný Bohumil, 1936.


  Na toulkách Božích. Život a dílo Šebestiána Kubínka.

  Jančík Josef, 1941

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 108 (v knize toto číslo není uvedeno). Za publikaci zařazujeme krátký shrnující článek (autorem je P. Dobiáš Josef – † 2012) z r. 2009 převzatý z internetu. Srov. též ČKD 1933, č. 4, str. 364, ohledně žádostí o zahájení beatifikačního procesu.


  P. Václav Beneš Třebízský. 1. Obraz životopisný. 2. Spisovatel českého lidu. 3. Personální bibliografie.

  Braun Josef, Beneš Josef (red.), Hudíková Helena, 1890

  Edice Listy víry, sv. 9 (?), 1954. Bibliografie vyšla r. 1975 a její autorkou je H. Hudíková.


  Jeho nejdůstojnější Excelence Msgre. ThDr. Antonín Podlaha

  Chytil Karel, 1933


  Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač

  Marek Pavel, 2005

  (název pokračuje): nástin života a díla apologety, pedagoga a politika. Kniha bez příloh – MarekKordacBezpriloh-150dpi-cteni.pdf – a přílohy 1 (Projevy, kázání a spisy) a 2 (Pastýřské listy, memoranda a prohlášení) – MarekKordacClankyPlisty-150dpi-cteni.pdf – jsou zde připraveny. Přílohy 3 (Slovníková hesla z Českého slovníku bohovědného) neotiskujeme, neboť v Knihovně Libri nostri jsou v oddělení Encyklopedie, časopisy ..., díl 1 – 3: Bohosloví – díl 2, s. 299 – 311; Bůh – díl 2, s. 550 – 583; Církev – díl 2, s. 831 – 857; Člověk – díl 3, s. 359 – 387; Agnosticismus – díl 1, s. 160 – 162; Autorita – díl 1, s. 751 – 755; Creatianismus – díl 3, s. 217 – 225. Zveřejněno se souhlasem autora, který však upozornil, že vyšlo i 2. doplněné vyd.; text s díky a rádi časem doplníme.

  Připojujeme dvě krátké přednášky: 1. František Kordač na severu Čech. Marek Pavel, 2006. 2. Rakouský a český "Kulturkampf". Pokorný Jiří, 2006.


  P. Jindřich Šimon Baar. 1. Ze života J. Š. Baara. 2. Personální bibliografie.

  Teplý František, Hudíková Helena, 1937


  Msgre. ThDr. profesor Josef Pospíšil

  Vychodil Pavel Julius, 1928

  Publikaci naleznete v oddělení Filosofie u knihy Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského. Díl prvý. Pospíšil Josef († 1926), 1913.


   Osobnost a dílo jesuity Františka Žáka

   Bitnar Vilém, 1935

   Uveřejnil Život, časopis pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku – viz pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu) – roč. XVII., č. 7, str. 87n., č. 8 + 9, str. 106n.); za pomoc s obstaráním děkujeme knihovně Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.


   Msgre. Jan Tenora

   Masák Emanuel, 1938

   Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, příloha ke sv. 105.


   Vilém Bitnar. Biografie a bibliografie. 1. Jako spolupracovník a redaktor Archy. 2. Spolupracovníkem Našince.

   Slavík Bedřich, 1935

   Bibliografie nezahrnuje časopisecké texty ani knihy z víc než posledního desetiletí Bitnarova života.


   P. Konrád Kubeš S. J. – biografie a kompletní bibliografie.

   Mikulášek Josef, 2018

   Součástí tohoto celku jsou: 1. Literární dílo Konráda Maria Kubeše. Chronologické seřazení knižního díla dle roku vydání (1935 – 1948). Mikulášek Josef, 2018.
   2. Život a dílo Konráda Maria Kubeše, S. J. (1890 – 1967), misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele. Disertační práce 1. část. Mikulášek Josef, 2019.
   3. 2. část ad 2. Textové přílohy. Mikulášek Josef, 2019.
   Děkujeme panu doktoru Josefu Mikuláškovi za laskavý souhlas se zveřejněním tohoto velkého a přínosného díla.


   P. prof. PhDr. Josef Vašica – život a kompletní bibliografie.

   Neuwirth Vladimír, Hradecký František, Sokolová Františka, 1970

   1. Profesor Josef Vašica. Jeho život, vztahy k rodině a k rodnému kraji. Sborník k 110. výročí jeho narození. Neuwirth Vladimír, Hradecký František aj red., 1994.
   2. Soupis prací profesora Vašici. Sokolová Františka, 1995 – v publikaci Z církevněslovanských rukopisů Národní knihovny v Praze a Slovanské knihovny. Soupis a popis, s bibliografií prací dr. Josefa Vašici. Rudlovčáková Helena, Hauptová Zoe red., 1995.


   Kalvoda Josef, prof. Ph. D. – život a kompletní bibliografie.

   Cholínský Jan, 2002

   Poznání života profesorova lze čerpat prakticky jen z knihy Poutník Josef Kalvoda. Život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu. Cholínský Jan, 2002. Uveřejňujeme jen dva kratičké separáty.
   Uveřejňujeme také článek Pravda je akademikovým mečem, protivenství výzvou a příležitostí. Josef Kalvoda a historiografie českých soudobých dějin. Cholínský Jan, Střední Evropa 2013, č. 137 a 138.
   A konečně i Osobní archivní fond „Prof. Josef Kalvoda“ pracovní verze soupisu, určená pouze k orientaci v dostupném archivním materiálu. Volně dostupné na internetu.