Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Životopis Beneše Methoděje Kuldy, infulovaného sídelního kanovníka staroslavné královské kapituly vyšehradské, muže práce a oběti.

Halouzka Jan, 1895
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

(název pokračuje:) Příspěvek k historii literatury české a ruchu katolického na Moravě a v Čechách za minulého půlstoletí – k jubileu druhotin kněžských dne 6. srpna 1895, 50tileté činnosti spisovatelské a 25tiletého kanovnictví. Doplňujeme bibliografií etnografických spisů Otce kanovníka: Beneš Method Kulda, soupis národopisných prací. Jeřábková Alena, 1990.