Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 17

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Poznámky: 1. Martyrologium Romanum je v pododd. 1301: Soustavné přehledy světců. 2. Graduál, Kyriál a Liber usualis v odd. 19 – Církevní zpěv a hudba. 3. Neliturgická zbožnost vč. různých pobožností je v oddělení Asketiky (0607: K osobám Nejsvětější Trojice, 0608: Křížová cesta, 0609: K Panně Marii vč. růžence, 0610: Ke svatým a k Božím andělům). 4. Přípravy na udělení svátostí jsou v pododd. 0613: Přípravy ke svátostem. 5. Tzv. Lekcionáře by byly v pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky.

1706 Učebnice liturgiky

V oddělení: Liturgika


Mše svatá. Výklad věroučný a liturgický. Liturgika pro laiky. Část II.

Čala Antonín František, 1941

Dominikánská edice Krystal, sv. 58. Pozn.: Nepodařilo se nám s jistotou zjistit, která publikace z této edice je "Částí I."


Obradoslovie. Život s Cirkvou. Učebnica pre ľudové, meštianske a stredné školy.

Zaťko Matej, 1948

2. posled. vyd. (1. vyd. 1946). P. Matej Zaťko (* 9. 3. 1908 Vlachy-Vlašky, † 12. 2. 1983 Martin-Priekopa.


Chvalte Pána v nejsvětější Oběti.

Pürner Maria, Schaller Marian, 1937

"Ve spojení s římským Misálem, vydaným Opatstvím Emauzským v Praze, uspořádal [a z němčiny přeložil] P. Marian Schaller, OSB." Jako orig. sloužily Lobet den Herrn im heiligen Opfer! Ausgabe A für Katecheten mit einem Geleitwort der Benediktiner zu Ilbenstadt und im Anschluß an ihre Meßbücher der katholischen Kirche. Ausgabe B für Kinder. Vyšly r. 1935. Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x.


Spása duše. Modlitby s poučením pro katolický lid.

Oliva Arnošt, 1935

Kropáč & Kucharský, sv. 1935.x.


Stručná katolická liturgika

Špachta Dominik Alois, 1901

Vyšlo 1876 (2. zcela přeprac. vyd.), 1879 (3. přeprac. vyd.), 1883, 1887 (5. vyd.), 1890 a 1901 ().6. nezměněné. vyd. Za 1. vyd. lze zřejmě považovat Malý katechismus o posvátných obřadech církve katolické v otázkách a odpověděch, 1855.


Liturgika čili Vysvětlení služeb Božích a obřadů Svaté katolické církve

Frencl Innocenc Antonín, 1872

(název pokračuje:) kniha k náboženskému vyučování katolické mládeže na gymnasiích a jiných ústavech, 3. opravené vydání. 1. vydání z r. 1857 má v titulu: ... mládeže na c. k. gymnasiích rakouské říše. Kniha byla i po r. 1872 dále upravována a vydávána pod názvem Liturgika pro střední školy.


Liturgika pro střední školy

Hrudička Alois, 1898

3. opr. vyd. (poprvé 1884, podruhé 1892).


Katolická liturgika. Učebná kniha pro střední školy

Podlaha Antonín, 1911

Poprvé vyšla r. 1904, toto je 5., v podstatě nezměn. vyd.; 12., nezměněné vyd. vyšlo r. 1938. Pak vyšlo už jenom jednou, roku 1947, a to jako 13. vyd. (přeprac. P. Josef Hronek). Výklad věčné katolické liturgie, který je určen pro středoškoláky. Srozumitelné, názorné a praktické, středoškolák počátku 21. století, a to ani katolický, nemá o nové liturgii srovnatelné znalosti, nemá zájem je mít a nemá ani knihu, odkud by se takto poučil. O věčné liturgii neví nic.


Pastorálka, Díl 2. Liturgika

Foltynovský Josef, 1936

Srov. charakteristiku u Dílu 3 v pododd. 0701: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně.


Základy liturgie

Lefebvre Gaspar, 1930

Dominikánská edice Krystal, sv. 6. Dovolujeme si připomenutí, že autorem je belgický benediktin, někdo jiný, než francouzský abp. Lefebvre Marcel.


Katolická liturgika pro obecné a hlavní školy

Žák Emanuel, 1942

Vydání patnácté, nezmeněné; předchozí vydání měla v názvu "měšťanské" místo "hlavní". Tato liturgika vycházela od roku 1905, po r. 1942 vyšla už jen dvě vydání, která však již byla upravena.


Obradoslovie [liturgika]. Učenie o svätých obradoch cirkvi katolíckej. Pre katolícke dietky.

Osvald František Richard, 1943

16. vyd. 1943?; 1. vyd 1881, poslední, 17. vyd., 1943. Dar do Knihovny, Pán Bůh odplať!


Liturgie

Schaller Marian, 1933

Dědictví sv. Prokopa, sv. 68.


Mše svatá pro mládež

Hronek Josef, 1947

Kropáč & Kucharský, sv. 1933.x. 30 obrazy provází Filip Schumacher. Naposledy vyšlo jako 3. vyd. r. 1947; všechna vydání u téhož nakladatele.


Mše svatá v obrazech

Kulísek Petr Vojtěch (pseudonym Hilaris a též si říkal Petrus a Loučany), 1948


Mše svatá

Beneš Josef, 1951

Edice Listy víry, sv. 5.


Malá liturgika

Beneš Josef, 1952

Edice Listy víry, sv. 6.


Chceš rozuměti mši svaté?

Vicenec Dominik(?), 1942

Edice Jiskry, sv. 8. Dvě verse souboru .pdf z různých zdrojů.


V hlubinách Oběti

Zundel Maurice, 1938

Jediné vyd. Dominikánská edice Krystal, sv. 35.