Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 08

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: Rozmohlo se mezi katolíky, po vzoru protestantů, ""studium Písma sv."" A stejně tak po vzoru protestantů se rozmohlo, že katolíci si Písmo sv. vykládají po svém; nejhorší to bývá u kněží, neboť ti jsou přesvědčeni, že na to mají patent tzv. z Ducha svatého – absolvovali jakousi výuku, z níž už mnoho nevědí, ale to si z ní pamatují, že myslí a mluví z Ducha sv. Pokud by tedy některý katolík, laik či kněz, přece jen uznal, že patent na rozum při čtení Písma sv. nemá, pak bude velmi přínosné, začte-li se, dítě i dospělý, do některého z uvedených katechismů – ať už má přitom ve druhé ruce pro srovnání Písmo sv. nebo nemá.

0802 Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

V oddělení: Pedagogika a katechetika

Podrobnější poučení, než podávají katechismy, naleznete ve speciálních odděleních Knihovny.


Katechetické přílohy časopisu Dobrý pastýř

Schikora Rudolf, 1946

Jde o přílohu časopisu Dobrý pastýř. Týdeník katolického kněžstva.


Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos Pii V. et Clementis XIII. Pont. Max. jussu editus editionem Romae A. D. MDCCCXLV. publici iuris factam accuratissime expressus.

Pius V. (svatý), Clemens XIII., 1905


Katechismus z nařízení Sněmu Tridentského k pastýřům duchovním a z rozkazu Pia V., papeže římského na světlo vydaný.

Pius V. (svatý), 1867

Překlad P. Herčík Jan. Dědictví sv. Prokopa, sv. 4. Děkujeme za OCR tohoto katechismu, pro kněze knihy z nejdůležitějších.


Katechysmus katolickej velebného Patera Kanýzia Tovaryšstva Ježíšova

Canisius Petrus (svatý), Hayes Jacques des, Hlína Šimon, Vašica Josef, 1931

(název pokračuje:) svatého písma doktora, jak mládeži, tak všemu lidu křesťanskému, aby v spasitedlném učení římskokatolickém krátce, světle a pilně vyučen býti mohl v nově v hojnější otázky a odpovědi rozvedený / předně sice v jazyce německém a francouském častěji, potom i v latinském na světlo vydaný pilností a prací ctihodného Pátera Jakuba Deshages, Niderlandera, Tovaryšstva Ježišova kněze, nyní pak z latinského exempláře , k užitku českého a slovanského národu na česko přeložený od ctihodného kněze Šimona Hlíny téhož Tovyryšstva Ježíšova. Do tisku připravil Josef Vašica.
Podle slov "mládeži, tak všemu lidu" vzal P. Jakub des Hayes S. J. za základ zpracování Kanisiův nejmenší katechismus.
Připojujeme tato vyd. nejpřekládanější knihy kromě Bible (související knihy P. Jakuba Procházky a P. Františka Beneše jsou hned vedle zvlášť):
1. Stať Styky bl. Petra Kanisia s vlastí naší a stručné dějiny českého překladu jeho katechismu. Podlaha Antonín, ČKD 1897, č. 10, str. 577 – 613.
2. Summa Doctrinae Christianae ex postrema recognitione Doctoris Petri Canisii. Canisius Petrus, svatý, 1823, tzv. Velký katechismus, poprvé vyšel 1555, 222 otázek – nebyl nikdy celý přeložený do češtiny. Něco jiného je ovšem Veliký-Velký katechismus katolického náboženství – viz pod tímto názvem.
3. Blaženého Petra Kanisia, bohoslovce z Tovaryšstva Ježíšova O víře a vyznání víry. Canisius Petrus, svatý, Vrána Ludvík, 1920 (jediná větší část z tzv. Velkého katechismu vyšlá v češtině).
4. V. P. Petri Canisii S. J. theologi Catechismus minor, nunc in gratiam studiosae juventutis ex ejusdem V. patris majore opere catechistico sacris sententiis atque exemplis auctus. Canisius Petrus, svatý, Widenhofer Franz Xaver, 1871 (tzv. Katechismus Menší-Minor seu Parvus, poprvé vyšel 1559, 122 otázek – jediné vyd. v češtině, navíc přeložené z něm., vyšlo 1584; zda se ještě někde jediný dříve známý výtisk nachází, nám není známo).
5. Parvus Catechismus Catholicorum a R. P. Petro Canisio Societatis Jesu editus. Canisius Petrus, svatý, 1756 (tzv. Katechismus Nejmenší-Minimus, poprvé vyšel 1556, 59 otázek).
6. Malý (míněn Nejmenší) Katechysmus, Obecnímu Lidu, i Mládeži velmi užitečný a nyní v Otázky vvedený, opravený, a vůbec vydaný. Od Petra Kanizia Svatého Pisma Doktora. Canisius Petrus, svatý, 1741. 7. S. Petri Canisii Doctoris Ecclesiae Catechismi Latini et Germanici. Pars prima. Catechismi Latini. Canisius Petrus, svatý, Streicher Friedrich, 1933 – moderní sazba všech tří (pěti) světcových katechismů vč. původního obrazového doprovodu; podle P. Streichera S. J. uvádíme názvy i roky vyd. (někdy se liší od Kapitoly literárně historické v CanisPKatHliSi-r.pdf i od spisku 1 – 1CanisPKatPodA-r0.pdf).


Výklad malého a středního katechismu blah. Kanisia. Díl I. Výklad malého katechismu. Díl II. Výklad středního katechismu.

Procházka Jakub, Canisius Petrus (svatý), 1886


Katolický katechismus pro dům a školu

Beneš František, Canisius Petrus (svatý), 1860

Výtah z velkého katechismu bl. P. Canisia pro obecné školy předepsaný s obřady katolické církve prostonárodné v otázkách a odpovědích vysvětlil František Beneš, kooperator v Hulíně (později farář, děkan a arcikněz v Příboře). Poprvé vyšlo r. 1856, zde je 2. vyd., naposledy ve 4. vyd. vyšlo r. 1873. Na tomto příkladu je patrný rozdíl mezi tehdejší a dnešní zbožností: lidé si doma četli v katechismu a učili se jej. Dnes je v módě čtení Písma svatého, které si čtenář často vykládá podle svého – po vzoru protestantů. Dokonce vznikl i nový institut zv. Lectio divina, kdy v kroužku si lidé vyprávějí, co je při čtení nějakého úryvku Písma sv. napadlo – věříce, arci jako u protestantů, že se mýliti nemohou, neb jejich výpověď je tzv. z Ducha sv.


Veliký-Velký katechismus katolického náboženství. Vydání obrázkové

Podlaha Antonín, Hronek Josef, 1933

Byl schválen na valné schůzi biskupů rakouských ve Vídni dne 9. dubna 1894, poprvé česky vydán 1899. Dále vyšel 1903, 1905, 1907, nové vyd. 1908 a 1910. Obrázkové vyd. uspořádal Podlaha Antonín a vyšlo 1910 a 1911. Pův. vyd. vyšlo 1911, 1913, 1914, 1915, 1917 a 1918. Podlahovo 3. nezměn. vyd. 1919. I nadále se střídalo pův. a Podlahovo vyd. Podlaha vyšel naposledy 1933 jako 8. nezměn. vyd., toto uveřejňujeme, pův. vyd. vyšlo naposledy 1942. Přece však 1947 vyšel opravdu naposledy obrázkový Podlaha jako 9. vyd. a téhož roku 10. změněné vyd., které uspořádal Dr. Josef Hronek. Tím historie Velikého-Velkého katechismu končí.
Nejdokonalejší český katechismus, pro její krásu dospělejší mládež tuto knihu měla nejraději. Autorem a uspořádavatelem byl milovník knih a výborný znalec katolické nauky – a mladé duše – otec biskup Podlaha; katechismus má 877 otázek plus přídavek. Děkujeme za OCR.


Výklad velikého katechismu katolického náboženství

Podlaha Antonín, 1900

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 87. Připojujeme: Kníže-arcibiskup Pražský Leo svob. pán ze Skrbenských, primas království českého, Sedlák Jan Nepomucký, 1900. Tato brožurka je popsána v pododdělení 1504: Přední české osobnosti, kde uvádíme její OCR.


Učení katolického náboženství čili (velký) Katechismus

Šťastný Vladimír, 1898

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 65. Autorství je zde autorovi přisouzeno jen na základě toho, že jmenovaný byl v těch letech starostou Dědictví.


Výklad malého katechismu

Ruprecht František, 1890

Podle přednášek P. prof. Ruprechta. R. 1891 vyšlo ještě jedno vyd. nepatrně pozměněné.


Praktický výklad Malého katechismu

Kalvoda František, 1902


Praktický výklad středního katechismu

Kalvoda František, 1900


Výklad středního katechismu

Ruprecht František, 1893

Podle přednášek P. prof. Ruprechta. R. 1891 vyšlo 1. vyd., toto 2. vyd. je nepatrně pozměněné.


Methodický výklad velikého katechismu katolického náboženství. I. O víře a apoštolském vyznání víry. II. O naději a modlitbě. III. O lásce a přikázáních. IV. O milosti a svátostech. V. O křesťanské spravedlnosti a čtyřech posledních věcech člověka.

Lhotský Matěj, 1912

Jednotlivé části vycházely několikrát od r. 1902, hlavní název byl i Methodický výklad katechismu a Methodický výklad nového katechismu.


Křesťanská cvičení nebo Výklad velkého katechismu pro dospělé věřící.

Novák Jan Nep., 1910

Která konal a vypracoval P. Jan Novák: I. část. O víře a apoštolském vyznání víry (str. 1 – 379). II. část. O naději a modlitbě (384 – 492). III. část. O lásce a přikázáních (496 – 1032). IV. část. O milosti a svátostech (1036 – 1750). V. část. O křesťanské spravedlnosti a čtyřech posledních věcech člověka (1754 – 2127).


Methodický výklad nového katechismu

Davídek Václav, 1902


Co věří katolík?

Rubatscher Thomas, 1941


Rukověť ku počátečnému vyučování katolickému náboženství

Procházka Jakub, 1886


Učení víry pro vstup dospělých do Církve Kristovy

Urban Jan Evangelista, 1946

Knihovna Studium, sv. 1 (vyšlo jen šest svazků).


Doprovod Katolické prvouky

Kubíček Václav, 1917


Osnova pro vyučování katol. náboženství na obecných a měšťanských školách v arcidiecési olomucké

Kubíček Václav(?), 1931

Jako doplněk vyšla Osnova pro vyučování katolického náboženství ve IV. třídě měšťanských škol, 1939 a pak i celé 3. přepracované vyd. Ordinariátní osnova pro vyučování katolického náboženství na obecných a měšťanských školách, Kubíček Václav, 1941. V Brně vyšly Osnovy pro vyučování katol. náboženství na obecných a měšťanských školách diecése brněnské se zřetelem k novým učebnicícm, 1931. Osnovy podobně vycházely i v Praze, Hradci Králové a v Českých Budějovicích.


Katechetické promluvy. I. Výklad Apoštolského vyznání víry

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1927


Katechetické promluvy. II. Výklad Desatera

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1928


Katechetické promluvy. III. Výklad sv. svátostí

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1929


Katechismus základních pravd

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, Miklík Josef Konstantin, 1947

1. i 2. vyd.


Vyučování náboženské v prvním školním roce

Kalvoda František, 1900


Praktická rukoväť k vysvetleniu Rímsko-katolíckeho Malého Katechizmu. Čiastka prvá. O viere. Čiastka druhá. O prikázaniach. Čiastka tretia. O prostriedkoch milosti.

Osvald František Richard, 1909

2. vyd.; 1.vyd. vyšlo r. 1896. Dar do Knihovny, Pán Bůh odplať!


Katechése dle přednášek J. M. † Nejdůstojnějšího Pána biskupa Eduarda Jana Brynycha.

Brynych Eduard Jan Nepomucký, Janský Karel, 1903

P. Karel Janský – farář v Uhersku a nakladatel.


Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské. I. Starý zákon.

Miklík Josef, 1924

Po jednotlivých bodech rozvádí Srdínkovu a Doleželovu dějepravu. Bohatý přehled literatury k většině bodů. Pozn. k autorství sv. I. – III.: Nejedná se o Josefa Konstantina Miklíka, jak uvádějí některé jiné knihovny


Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské. II. Nový zákon.

Miklík Josef, 1925

Po jednotlivých bodech rozvádí Srdínkovu a Doleželovu dějepravu. Bohatý přehled literatury k většině bodů.


Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské. III. Obrazy archeologické.

Miklík Josef, Hejčl Jan, 1927

522 vyobrazení – podle potřeby s popisy – ke sv. I. a II. Bohatý rejstřík.


Výklad křesťansko-katolického náboženství (Díl I. O víře. Díl II. O naději. O modlitbě. O svátostech. Díl III. O lásce křesťanské zachováváním přikázání Božích a Církevních. Díl IV. O křesťanské spravedlnosti)

Podstránský Josef Boleslav, 1880

(název pokračuje:) pořádkem katechismu, stvrzen slovy Písma svatého, výroky svatých Otcův a jiných učitelů církevních, s připojením mnohých průpovědí, přísloví, podobenství a příkladův. Díl I. je rozdělen na dvě části: I.1 O víře vůbec, I.2 12 článků víry. Díl III. je rovněž rozdělen na dvě části: III.1 končí prvními třemi přikázáními, III.2 začíná ostatními sedmi přikázáními. Díl IV. je rozdělen také na dvě části: IV.1 Varuj se zlého, IV.2 Čiň dobře. Díly I. a II. vyšly ve dvou vydáních, zařazujeme vydání novější, díly III. a IV. vyšly pouze jednou. O tomto Výkladu se po dobu půl století tradovalo, že jej má u sebe každý kněz, tak byl Výklad slavný. Jde o celoživotní dílo autora.


Katolický lidový katechismus. I, Věrouka

Spirago Franz, 1903

Vydání r. 1910 bylo pouhým dotiskem. Srov. charakteristiku u třetího dílu, O prostředcích milosti.


Katolický lidový katechismus. II, Mravouka

Spirago Franz, 1904

Dotisk vyšel r. 1910. Srov. charakteristiku u třetího dílu, O prostředcích milosti.


Katolický lidový katechismus. III, O prostředcích milosti

Spirago Franz, 1904

Dotisk vyšel ještě r. 1911. Každou ze tří částí doplňujeme textovým pdf souborem staženým z internetu; neznámému zpracovateli děkujeme. Dovolujeme si laskavého čtenáře upozornit, že v tomto III. dílu je v závěru obsažen Přehled nejdůležitějších zkratek a Abecední seznam (t. j. rejstřík) všech tří dílů.


Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl první. I. O pravé víře. II. O Církvi. III. O podání a Písmě. IV. O Bohu jednom v Trojici.

Žák František, 1915

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 131. I když není psán formou otázek a odpovědí, jde o co možná nejpodrobnější katechismus, kde není vynechána žádná a kde je probrána každá záležitost. K poslední knize (Díl čtvrtý. Část prvá) tohoto veledíla připojujeme bibliografii zvěčnělého autora.


Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl druhý. Část prvá. V. O Bohu tvůrci (stvoření světa a člověka, dědičný hřích, andělé). VI. O Bohu vykupiteli (Část prvá: O osobě Pána Ježíše Krista).

Žák František, 1917

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 137.


Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl druhý. Část druhá. VI. O Bohu vykupiteli (Část druhá: O díle Pána Ježíše Krista, o Panně Marii a svatých, o úctě obrazů a ostatků). VII. O milosti. O Zákoně Starém a Novém.

Žák František, 1920

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 146.


Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl třetí. VIII. O svátostech.

Žák František, 1925


Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl čtvrtý. Část prvá. IX. O Bohu dokonavateli.

Žák František, 1928


Učebnice katolického náboženství s částí čítankovoum. Část 1. obecná – apologetická

Kašpar Josef, 1929

Pro vyšší třídy škol středních a jim rovných ústavů, 5. nezm. vyd.


Učebnice katolického náboženství s částí čítankovou. Část 2. zvláštní – věroučná-dogmatická

Kašpar Josef, 1922

Pro vyšší třídy škol středních a jim rovných ústavů, 2. nezm. vyd.


Eucharistická metoda náboženského vyučování

Tomášek František, 1937

Vyšlo ještě r. 1940. Knihu připravujeme.


    Volné kapitoly o náboženství

    Žák Emanuel, 1935

    (název pokračuje:) význam a účel náboženství, atheism, vzdělání, potřeba náboženské výchovy, laická morálka, laická škola, svědectví předních vychovatelů o laické výchově. Vzdělavací knihovna katolická. Nová řada, sv. 14. Doplňujeme krátkým tiskem téhož autora Potřeba náboženské výchovy mládeže, 1922.


    Učenie viery a mravov v príkladoch, sv. 1 až 4

    Riedl Kazimír, 1908