Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0609 K Panně Marii vč. růžence

V oddělení: Asketika


Maria v našich božských dějinách. Mária v našich božských dejinách.

Plus Raoul, 1937

Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x. Slov. 1947. Jediné české a jediné slovenské vyd. Orig. Marie dans notre histoire divine. 1932.


Rozjímání sv. růžence radostného, bolestného a slavného v přítomné době válečné

Komárek František, 1914


Tajemství posvátného růžence a moderní doba.

Oliva Arnošt, 1931

Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x.


Pod praporem Královny nebes. Dějiny, zřízení a pobožnosti Mariánských družin.

Škarek Leopold, 1930

Jde o 8. vyd. (poprvé vyšlo 1909, vydání se příliš neměnila, poslední 9. vyd. 1938 je stejné jako vyd. 8.). Všimli jsme si, že na str. 120 jsou tiskové vady.


Ave Maria

Oliva Arnošt, 1935

"upravil Arnošt Oliva" – nepodařilo se nám zjistit, kterou publikaci kterého autora "upravil"; Kropáč & Kucharský, sv. 1935.x.


Malé hodinky k nejblahoslavenější Panně Marii. Pro bratry a sestry třetího řádu sv. Otce Františka Serafínského i pro všechny ctitele nebes Královny podle římského brevíře.

Pelikovský Pavel Josef, 1924

2. vyd. 1937. Školské sestry OSF, sv. 10.


Bratrstvo nejsvětějšího a neposkvrněného Srdce Marie Panny na Svaté Hoře.

Schwarzenberg Bedřich Jan Jakub Celestin, 1861

Potvrzeno a schváleno od nejdůstojnější knížecí arcibiskupské konsistoře v Praze dne 30. října 1861 (odtud autorství dokumentu, uloženého pod signaturou 1-0863.196 v Moravské zemské knihovně Brno; zde je zveřejněn s jejím svolením.
Jaký je cíl tohoto Bratrstva? Dr. Josef Kupka ve své, v naší Knihovně zveřejněné, knize „O mši svaté“ v kapitole „První modlitba kánonu před konsekrací“ o modlitbě „Communicantes“, která v českém znění začíná: „Ve společenství jsouce a památku uctívajíce především slavné vždy Panny Marie, Rodičky Boha a Pána našeho Ježíše Krista ...,“ na str. 456 píše následující: „Na prvním místě jmenuje se Panna Maria, neboť ona měla a má posud největší účastenství ve vykupitelském díle Páně i v objektivním slovy smyslu, t. j. ve vykonání jeho, jakož i subjektivním, t. j. pokud se nám ovoce vykoupení přivlastňuje. … V druhé příčině, … zaznívají chvály její od prvních dob až po doby naše … jakož i v poslední době arcibratrstvo „svatého a neposkvrněného srdce Panny Marie, jež r. 1892 mělo již 30 milionů údů. …“ Cílem bratrstva je Pána Boha skrze přímluvu, zásluhy a lásku neposkvrněného Srdce Marie Panny za obrácení hříšníků prosit; aby se totiž nad nimi a nad všemi hříšníky smiloval, nás pak všecky k pravému pokání a tak k věčnému spasení přivedl.


Svätý škapuliar alebo Poučná a modlitbová príručná knížočka pre údov slávneho Bratstva preblahoslavenej Panny Marie Karmelskej.

Kmeť Andrej, 1929

Kniha je pod signaturou 22.G.02030 uložena v Univerzitnej knižnici Bratislava a zde je zveřejněna s jejím laskavým svolením. Poprvé vyšla v r. 1897, zde je dotisk 10. vyd., naposledy vyšla v tomto znění 1950.
Jaký je cíl svatého škapulíře? Má nás dovést ke Kristu Pánu skrze Pannu Marii, která darovala škapulíř sv. Šimonu Stockovi v r. 1251.
Co nám mariánská úcta skrze svatý škapulíř slibuje? Šest příslibů přebohatých na milosti: uchránění před věčným ohněm, zkrácení očistcových muk, ochranu v pozemském životě, hojné odpustky a milosti, které čerpáme z rodiny karmelitánské.
K čemu nás zavazuje neustálé nošení škapulíře? Přijmout jej z ruky pověřeného kněze, nechat se zapsat do knihy bratrstva, žít věrně křesťanský život, napodobovat ctnosti Panny Marie. Tato kniha vše podrobně popisuje.
Může nemluvně přijmout škapulíř? Svatá stolice věk přijetí škapulíře nijak neomezuje, jen doporučuje, aby děti přijaly škapulíř ve věku, kdy rozumí základním pravdám víry a ví, kdo je Panna Maria, aby mohly odpovědět na milosti.
Vyskytly se pochybnosti o škapulíři? Církev svatá odpověděla na zpochybňování svátostiny škapulíře zařazením knih francouzského historika Jean de Launoy na Index Librorum Prohibitorum.
Za zmínku stojí i kniha: Thesaurus Carmelitarum sive confraternitatis sacri scapularis excellentia (Thesavrvs Carmelitarum sive Confraternitatis sacri scapularis excellentia). Cyprianus a Sancta Maria, 1627.


Májová pobožnost

Muzzarelli Alfonso, 1919

Složil (Il Mese di Maria ossia il Mese di Maggio, poprvé 1785, do r. 1919 hodně přes 100 vyd. v mnoha jazycích) P. Alfons Muzzarelli, S. J. (* 22. 8. 1749 Ferrara, † 25. 5. 1813 Paříž); podle italského vydání (Il Mese di Maggio consacrato a Maria santissima – con nuova aggiunta di esempi per ciascun Giorno del Mese, per cura del sacerdote Lodovico Schuller) Ludvíka Schüllera (P. Schüller Ludwig) přeložil P. Karel Vrátný. Lze říci, že tu jde o původní májovou pobožnost. Pozn.: V Souborném katalogu ČR je 54 výskytů sousloví "Májová pobožnost" nebo "Pobožnost májová": poprvé r. 1853, naposledy r. 1941.


Májové kvety čili nábožné rozjímania o blahoslavenej Panne Marii pre májovú pobožnosť slovenskému katolickému ľudu

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1904

venoval P. Fráňa Vítězslav Sasinek (* 11. 12. 1830 Skalica, † 17. 11. 1914 Štajerský Hradec), jubilárny kňaz biskupstva baňsko-bystrického.


O pravé pobožnosti k Panně Marii

Montfort Grignion Louis-Marie de (svatý), 1916

Originál Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge byl napsán r. 1712, nalezen 1842 a rok poto poprvé vydán. V češtině vyšel sedmkrát: čtyřikrát (1916, 1922, 1936 a 1948) pod názvem O pravé pobožnosti k Panně Marii a třikrát nově, jednou jako O pravé oddanosti k Panně Marii, 1992, a dvakrát (1997 a 2001) s názvem O pravé mariánské úctě.


Malý katechismus pravé pobožnosti k Panně Marii s návodem ku přípravě na zasvěcení se Panně Marii.

Montfort Grignion Louis-Marie de (svatý), Pixner Vigil, 1925

Dle blahoslaveného Ludvíka Marie Grignona z Monfortu sepsal Vigil Pixner, z originálu přeložil Indignus. V krátké době vyšla česky tři vyd. Ke 3. vyd. připojujeme samizdat z doby komunismu – liší se v doplňcích – ovšem rok vyd. neznáme. Díky za dar Knihovně.


Zdrávas Maria, kniha modlitební pro ženské pohlaví

Pešina Václav Michal (rytíř), 1841

Del Silberta Johanna Petera. Kniha vyšla ještě trochu rozšířená r. 1859, nové vydácí (psané stejným písmem) zatím nemáme.


Mariale parvum – májová rozjímání Arnošta z Pardubic 1. arcibiskupa pražského

Arnošt z Pardubic, Endler Franz Johann, 1912

2 cykly, sestavené dle jeho Mariale od P. Prof. Dra. Františka Endlera (Mariale parvum – Mai-Betrachtungen. 2 Cyklen entnommen dem Mariale Ernesti, primi archiepiscopi Pragensis 1343 – 1364. Endler Franz Johann, 1905; 1. něm. vyd. – jen cyklus 1 – v Praze, 2. něm. vyd. téhož roku v Řezně), podává v jazyku českém P. Hlačík Jan Evangelista, farář v Rychalticích u Místku.


Měsíc Panny Marie naší milé Paní nejsvětější Svátosti oltářní

Eymard Pierre-Julien (svatý 1962), 1899

Rozjímání vybraná ze spisů důstojného P. Eymarda, zakladatele tovaryšstva nejsvětější Svátosti. S povolením generála řádu Eucharistiánů přeložil Horecký Jan(?).


Eucharistický růženec

Gross Joseph, 1930

Dle přednášek jeho milosti Nejdůst. Msgre. Josefa Grosse, biskupa v Litoměřicích, sestavil a mariánským družinám podává mariánský sodál; s povolením autora přeložil M. L.


Modlitba sv. růžence a růžencové bratrstvo

Braito Silvestr Maria Josef, 1942

Dominikánská edice Krystal, sv. 62.


K narození Panny Marie

Deml Jakub, 1942

Dominikánská edice Krystal, sv. 60.


Život Marie Panny, vyobrazený v chodbách Lorety Římovské

Marchal Jan Nepomucký, 1869

K užitku duchovnímu svých osadníků a nábožných poutníků po šesté od Jana Marchala, faráře v Římově, biskup. střídníka, konsistoriálního rady a dozorce národních škol v okresu Novohradském vydaný.


Růže červené, jež v čase svatopostním u věnec svinul a ctitelům nebes královny věnuje Karel Lev Řehák

Řehák Karel Lev, 1879


O neporušeném panenství Marie, matky Boží, a o tak zvaných bratřích Páně

Klíma Josef, 1889

Pojednává a lidu křesťanskému na uváženou podává P. Josef Klíma.


Ve šlépějích Neposkvrněné. Modlitební kniha pro všechny stavy, zvláště pro věřící přistupující často k svatým svátostem.

Kubeš Konrád Maria, 1935

Z modliteb, chvalozpěvů a rozjímání svatých Otců a různých liturgií sestavil P. Konrád M. Kubeš S. J. Dostalo se nám rady, že toto vyd. (navíc s bohatým obrazovým doprovodem) je kvalitnější, než (jediné další) 2. vyd. 1947, I. díl 746 stran plus II. díl (miniaturní asketika) 129 stran, celkem 865 stran. Pokud by však čtenáři žádali i toto 2. vyd., vyhovíme.


Zdrávas, Královno! Několik poznámek.

Durych Jaroslav, 1931

Dominikánská edice Krystal, sv. 11.


Měsíc svaté Panny Nazaretské

Žák Emanuel, 1938

Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x


U Srdce Matčina. Úcta k nejčistšímu Srdci Panny Marie.

Miklík Josef Konstantin, 1947


Pobožnost k Matce Boží bolestné

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla)(?), 1930

Školské sestry OSF, sv. 24. Vyšlo ještě r. 1940.