Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Bratrstvo nejsvětějšího a neposkvrněného Srdce Marie Panny na Svaté Hoře.

Schwarzenberg Bedřich Jan Jakub Celestin, 1861
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Potvrzeno a schváleno od nejdůstojnější knížecí arcibiskupské konsistoře v Praze dne 30. října 1861 (odtud autorství dokumentu, uloženého pod signaturou 1-0863.196 v Moravské zemské knihovně Brno; zde je zveřejněn s jejím svolením.
Jaký je cíl tohoto Bratrstva? Dr. Josef Kupka ve své, v naší Knihovně zveřejněné, knize „O mši svaté“ v kapitole „První modlitba kánonu před konsekrací“ o modlitbě „Communicantes“, která v českém znění začíná: „Ve společenství jsouce a památku uctívajíce především slavné vždy Panny Marie, Rodičky Boha a Pána našeho Ježíše Krista ...,“ na str. 456 píše následující: „Na prvním místě jmenuje se Panna Maria, neboť ona měla a má posud největší účastenství ve vykupitelském díle Páně i v objektivním slovy smyslu, t. j. ve vykonání jeho, jakož i subjektivním, t. j. pokud se nám ovoce vykoupení přivlastňuje. … V druhé příčině, … zaznívají chvály její od prvních dob až po doby naše … jakož i v poslední době arcibratrstvo „svatého a neposkvrněného srdce Panny Marie, jež r. 1892 mělo již 30 milionů údů. …“ Cílem bratrstva je Pána Boha skrze přímluvu, zásluhy a lásku neposkvrněného Srdce Marie Panny za obrácení hříšníků prosit; aby se totiž nad nimi a nad všemi hříšníky smiloval, nás pak všecky k pravému pokání a tak k věčnému spasení přivedl.