Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 03

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.

0301 Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

V oddělení: Obrana víry a katolická věrouka


Krátké a důvěrné odpovědi k nejrozšířenějším námitkám proti katolickému náboženství.

Ségur Louis Gaston Adrien de, 1896

Jediné vyd.


Sborník kontroversí. Sbírka přednášek, odpovídajících na časová hesla protináboženská. Díl I. až V.

Soukup Emilian František (red.), 1934

Díl I. Bůh a člověk. Díl II. Mravní život. Díl III. Co je v Bibli. Díl IV. Církevní problémy. Díl V. Společenské problémy. Vyšlo pouze jednou.


Jsoucnost Boží

Bošković Hijacint (Jacint) Ante, 1932

Autor OP * 15. 4. 1900 Selca, Brač – Stari Grad, Hvar, † 26. 12. 1947). Orig.: Jsoucnost Bozi (podtitul O četvrtom dokazu sv. Tome Akvinskoga za postojanje Boga), 1930 a 1932. Knihovna Filosofické revue, sv. X.


  Zlatá neomylné římsko-katolické pravdy dennice (náhrada nekatolických naučení)

  Koniáš Antonín, Pflaumer Christoph, 1728

  (celý název:) Zlatá Neomilné, Ržjmsko-Katolické Prawdy Dennice: Na Wegročnj Slawnosti Swatých, a Swětic Božjch, W Episstolnjch Ržečjch, Které y k Nedělnjm Episstolám dlé prwnjho Regstřjku přiwlastniti se mohau, Swětlými Pjsma S. Důwody, Gednosworným Swatých Otcůw Swědectwjm se wygasňugjcý; Zawedené w temnostech bludu Dusse Swětlem samo-spasytedlné Wjry oswjcugjcý, Někdy od Dwogictihodného Kněze Krystoffa Pflaumera z Towaryšstwa Pána Gežjsse w Přátelském Rozmlauwánj předstawená, Nynj pak od gednoho téhož Towaryšstwa Kněze w Episstolnj Wyswětlenj rozssýřená, Milým Wlastencům Misto bludných Kněh obětowaná. Oním "jedním knězem", který je autorem 1/3 rozsahu a dotvoření Zlaté dennice, je skromný P. Antonín Koniáš S. J. (tak skromný, že se odmítl nechat portrétovat, jak bývalo zvykem, takže jeho podobiznu nemáme), což v Knihovně Libri nostri dokládá Karel Korous (2007) a Josef Cyril Kebrle (1996).


  Summa proti pohanům – Summa contra gentiles divi Thomae Aquinatis

  Thomas de Aquino, svatý, 1846

  (název pokračuje:) angelici et v. ecclesiae doctoris ordinis praedicatorum quatuor tributa libris de veritate catholicae fidei, editio regens partenopeia ceteris cunctis accuratius a mendis expurgata; Volumen unicum complectens lib. I, II, III et IV nec non dissertationem praeviam P. Bernardi Mariae de Rubeis eiusdem ordinis. Publikace sestává ze čtyř knih. Ke každé jsme dozadu připojili přesný latinský text a za něj ještě český překlad. Oba tyto přídavky jsou volně dostupné na internetu, nejsou ovšem paralelní jako u Theologické summy téhož autora v pododdělení 030101.


  Úvod do Summy Theologické sv. Tomáše Akvinského

  Soukup Emilian František, 1941

  Dominikánská edice Krystal, sv. 59.


  Theologická summa – Summa theologiae

  Thomas de Aquino, svatý, 1940

  Volne dostupné na internetu; paralelní český a latinský text.


  Abecední seznam věcí obsažených v Theologické Summě a častěji potřebných pro život.

  Thomas de Aquino, svatý, Habáň Metoděj Petr, 1940

  Dominikánská edice Krystal, sv. ?. Pozn. k autorství – v knize je uvedeno "sestavili dominikánští bohoslovci v Olomouci", NK ČR píše "profesoři dominikánského bohovědného učiliště", konečnou odpovědnost ovšem má P. PhDr. ThDr. Metoděj Habáň OP, který byl v té době provinciálem.


  Apologie křesťanství. Díl I. Bůh a tvorstvo (1893). Díl II. (Náboženství, 1897).

  Vychodil Pavel Julius, 1897

  Nejlepší česká apologie křesťanství od autora přímo navazujícího na P. Josefa Pospíšila († 1926), který v novodobých českých dějinách prvně a dokonale aplikoval myšlenky a důkazní postupy andělského učitele – Divi Thomae Aquinatis.


  Blah. Edmunda Kampiana, mučeníka z Tovaryšstva Ježíšova Desatero důvodů o pravosti víry katolické proti sektám novověkým. Chvalořeč o sv. Václavu, patronu a dědici země české.

  Campianus Edmundus, svatý 1970, 1894

  1. vyd. nejznámější knihy Edmunda Kampiána S. J. (blahoslaveného r. 1886), vydané na památku dvěstěletého úmrtí Bohuslava Balbina S. J., vyšlo r. 1888. Od těch dob v češtině nevyšlo. 1. vyd. vůbec (latinské) vyšlo r. 1581 v nákladu 400.000 výtisků jako samizdat a bylo ihned rozebráno. Chvalořeč promluvil blahoslavený Edmund Kampián, S. J., při zahájení školního roku v pražské koleji S. J. u sv. Klimenta (Klementina). Desatero důvodů uvádíme i latinsky.


  Obrana základů víry katolické. Svazek 1. Část filosofická. Svazek 2. Díl 1. Část historická. O víře. Díl 2. O Církvi katolické.

  Kadeřávek Eugen Jan N., 1900

  Doporučeno čtenářem V.


  Křesťanský názor světový. Díl I. Rozumové základy víry. Díl II. Zjevení Boží.

  Šmejkal Josef, 1914

  Sestavil Msgre. Šmejkal Josef (* 28. 11. 1867 Hluboká nad Vltavou, † 11. 5. 1938 Veselíčko u Tábora /Milevska?); Díl I. 1912.


  Pravdou k životu. Katolické vodítko. Část 1 a 2.

  Synek František, 1912

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 117 (Část 1, vyd. 1911). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 120 (Část 2).


  Rozpravy o náboženství vôbec. Diel I. Rozpravy o náboženstve zjavenom. Diel II.

  Sasinek Fráňa Vítězslav, 1888

  Náš spolupracovník B. Š. obě knihy nově kvalitně naskenoval. Pán Bůh odplať!


  Apologia čili Sústavná obrana základných právd katolíckej viery

  Szúszai Antal, 1924

  Publikaci Apologetika, vagyis a katholikus hit alapjainak rendszeres vedelme, 1911, preložil Msgre. Hlinka Andrej (* 27. 9. 1864 Černová, dnes časť Ružomberka, † 16. 8. 1938 Ružomberok).


  Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních

  Saint-Projet Marc-Antoine-Marie-François Duilhé de, 1897

  Jediné české vydání, ze 4. vyd. francouzského přeložil P. Dr. Antonín Podlaha. Vzdělávací knihovna katolická, sv. 1.


  Apologetika. Část I. O náboženství.

  Kudrnovský Alois, 1932

  Vzdělavací knihovna katolická. Nová řada, sv. 13. Vyšla jen tato část.


  Základní náboženská nauka (Apologetika)

  Augustin Bedřich, 1946

  Poprvé vyšlo r. 1926, posledním je toto 4., nově upravené vyd. (kromě těchto číslovaných vyd. vyšlo v různých letech i několik dotisků). Jde o učebnici, avšak není uvedeno, pro kterou třídu je určena; vydání předválečná měla uvedeno "Učebnice katolického náboženství pro vyšší třídy středních škol". Kniha je "se 4 celostránkovými tabulkami", čímž se mají rozumět čtyři strany obrázků na jejím konci. Skeny i -text jsme dostali darem – děkujeme!


  Stručná apologetika katolická pro učebné kursy měšťanských škol

  Dvořák Xaver, 1922

  Poprvé 1907 a 1908, 2. (nezměn.) vyd. 1920, toto je 3. (poslední české) nezměn. vyd., na titulním listu je chybně místo "měšťanských" uvedeno "občanských". Následně vyšlo 1937 ještě slov. vyd.


  O atheismu čili bezbožectví

  Kadeřávek Eugen Jan N., 1878


  Theologia fundamentalis

  Kordač František Xaver, 1910