Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 03

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.

0301 Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

V oddělení: Obrana víry a katolická věrouka


Krátké a důvěrné odpovědi k nejrozšířenějším námitkám proti katolickému náboženství.

Ségur Louis Gaston Adrien de, 1896

Jediné vyd.


Sborník kontroversí. Sbírka přednášek, odpovídajících na časová hesla protináboženská. Díl I. až V.

Soukup Emilian František (red.), 1934

Díl I. Bůh a člověk. Díl II. Mravní život. Díl III. Co je v Bibli. Díl IV. Církevní problémy. Díl V. Společenské problémy. Vyšlo pouze jednou.


Jsoucnost Boží

Bošković Hijacint (Jacint) Ante, 1932

Autor OP * 15. 4. 1900 Selca, Brač – Stari Grad, Hvar, † 26. 12. 1947). Orig.: Jsoucnost Bozi (podtitul O četvrtom dokazu sv. Tome Akvinskoga za postojanje Boga), 1930 a 1932. Knihovna Filosofické revue, sv. X.


Studijní archy Krystal

Braito Silvestr Maria Josef, Škrabal Pavel Vladimír, Dacík Reginald Maria, Drahoňovský A., Švach Prokop Karel, Čala Antonín František, 1946

Studijní archy vydávány se záměrem vytvoření jakési encyklopedie - viz Revue na hlubinu 1/1946

01 Kněz / S. Braito
02 Pojem a podstata náboženství / S. Braito
03 Znovuzrození člověka v Novém Zákoně / Pavel Škrabal
04 Původ člověka / Reginald Dacík
05 Křesťanství jako forma lidského života / Reginald Dacík
06 Věda a víra / A. Drahoňovský
07 Církev a stát / Prokop Švach
08 Papežství v dějinách / Prokop Švach
09 Filosofie komunismu / Antonín Čala
10 Komunismus a vlastnictví / Antonín Čala


Křesťanské pravdy

Balde Henricus, 1931

Poprvé holand. kolem 1677, dále pak mnohokrát lat. jako Veritates Christianae, Quae modum exhibent bene vivendi, Et bene moriendi. Proto i jméno autora uvádíme v lat. Jediné čes. vyd.


Zlatá neomylné římsko-katolické pravdy dennice (náhrada nekatolických naučení)

Koniáš Antonín, Pflaumer Christoph, 1728

(celý název:) Zlatá Neomilné, Ržjmsko-Katolické Prawdy Dennice: Na Wegročnj Slawnosti Swatých, a Swětic Božjch, W Episstolnjch Ržečjch, Které y k Nedělnjm Episstolám dlé prwnjho Regstřjku přiwlastniti se mohau, Swětlými Pjsma S. Důwody, Gednosworným Swatých Otcůw Swědectwjm se wygasňugjcý; Zawedené w temnostech bludu Dusse Swětlem samo-spasytedlné Wjry oswjcugjcý, Někdy od Dwogictihodného Kněze Krystoffa Pflaumera z Towaryšstwa Pána Gežjsse w Přátelském Rozmlauwánj předstawená, Nynj pak od gednoho téhož Towaryšstwa Kněze w Episstolnj Wyswětlenj rozssýřená, Milým Wlastencům Misto bludných Kněh obětowaná. Oním "jedním knězem", který je autorem 1/3 rozsahu a dotvoření Zlaté dennice, je skromný P. Antonín Koniáš S. J. (tak skromný, že se odmítl nechat portrétovat, jak bývalo zvykem, takže jeho podobiznu nemáme), což v Knihovně Libri nostri dokládá Karel Korous (2007) a Josef Cyril Kebrle (1996).


Summa proti pohanům – Summa contra gentiles divi Thomae Aquinatis

Thomas de Aquino (svatý), 1846

(název pokračuje:) angelici et v. ecclesiae doctoris ordinis praedicatorum quatuor tributa libris de veritate catholicae fidei, editio regens partenopeia ceteris cunctis accuratius a mendis expurgata; Volumen unicum complectens lib. I, II, III et IV nec non dissertationem praeviam P. Bernardi Mariae de Rubeis eiusdem ordinis. Publikace sestává ze čtyř knih. Ke každé jsme dozadu připojili přesný latinský text a za něj ještě český překlad. Oba tyto přídavky jsou volně dostupné na internetu, nejsou ovšem paralelní jako u Theologické summy téhož autora v pododdělení 030101.


Úvod do Summy Theologické sv. Tomáše Akvinského

Soukup Emilian František, 1941

Dominikánská edice Krystal, sv. 59.


Theologická summa – Summa theologiae

Thomas de Aquino (svatý), 1940

Volne dostupné na internetu; paralelní český a latinský text.


Abecední seznam věcí obsažených v Theologické Summě a častěji potřebných pro život.

Thomas de Aquino (svatý), Habáň Metoděj Petr, 1940

Dominikánská edice Krystal, sv. ?. Pozn. k autorství – v knize je uvedeno "sestavili dominikánští bohoslovci v Olomouci", NK ČR píše "profesoři dominikánského bohovědného učiliště", konečnou odpovědnost ovšem má P. PhDr. ThDr. Metoděj Habáň OP, který byl v té době provinciálem.


Apologie křesťanství. Díl I. Bůh a tvorstvo (1893). Díl II. (Náboženství, 1897).

Vychodil Pavel Julius, 1897

Nejlepší česká apologie křesťanství od autora přímo navazujícího na P. Josefa Pospíšila († 1926), který v novodobých českých dějinách prvně a dokonale aplikoval myšlenky a důkazní postupy andělského učitele – Divi Thomae Aquinatis.


Blah. Edmunda Kampiana, mučeníka z Tovaryšstva Ježíšova Desatero důvodů o pravosti víry katolické proti sektám novověkým. Chvalořeč o sv. Václavu, patronu a dědici země české.

Campianus Edmundus, 1894

1. vyd. nejznámější knihy Edmunda Kampiána S. J. (blahoslaveného r. 1886), vydané na památku dvěstěletého úmrtí Bohuslava Balbina S. J., vyšlo r. 1888. Od těch dob v češtině nevyšlo. 1. vyd. vůbec (latinské) vyšlo r. 1581 v nákladu 400.000 výtisků jako samizdat a bylo ihned rozebráno. Chvalořeč promluvil blahoslavený Edmund Kampián, S. J., při zahájení školního roku v pražské koleji S. J. u sv. Klimenta (Klementina). Desatero důvodů uvádíme i latinsky.


Obrana základů víry katolické. Svazek 1. Část filosofická. Svazek 2. Díl 1. Část historická. O víře. Díl 2. O Církvi katolické.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1900

Doporučeno čtenářem V.


Křesťanský názor světový. Díl I. Rozumové základy víry. Díl II. Zjevení Boží.

Šmejkal Josef, 1914

Sestavil Msgre. Šmejkal Josef (* 28. 11. 1867 Hluboká nad Vltavou, † 11. 5. 1938 Veselíčko u Tábora /Milevska?); Díl I. 1912.


Pravdou k životu. Katolické vodítko. Část 1 a 2.

Synek František, 1912

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 117 (Část 1, vyd. 1911). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 120 (Část 2).


Rozpravy o náboženství vôbec. Diel I. Rozpravy o náboženstve zjavenom. Diel II.

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1888

Náš spolupracovník B. Š. obě knihy nově kvalitně naskenoval. Pán Bůh odplať!


Apologia čili Sústavná obrana základných právd katolíckej viery

Szúszai Antal, 1924

Publikaci Apologetika, vagyis a katholikus hit alapjainak rendszeres vedelme, 1911, preložil Msgre. Hlinka Andrej (* 27. 9. 1864 Černová, dnes časť Ružomberka, † 16. 8. 1938 Ružomberok).


Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních

Saint-Projet Marc-Antoine-Marie-François Duilhé de, 1897

Jediné české vydání, ze 4. vyd. francouzského přeložil P. Dr. Antonín Podlaha. Vzdělávací knihovna katolická, sv. 1.


Apologetika. Část I. O náboženství.

Kudrnovský Alois, 1932

Vzdělavací knihovna katolická. Nová řada, sv. 13. Vyšla jen tato část.


Základní náboženská nauka (Apologetika)

Augustin Bedřich, 1946

Poprvé vyšlo r. 1926, posledním je toto 4., nově upravené vyd. (kromě těchto číslovaných vyd. vyšlo v různých letech i několik dotisků). Jde o učebnici, avšak není uvedeno, pro kterou třídu je určena; vydání předválečná měla uvedeno "Učebnice katolického náboženství pro vyšší třídy středních škol". Kniha je "se 4 celostránkovými tabulkami", čímž se mají rozumět čtyři strany obrázků na jejím konci. Skeny i -text jsme dostali darem – děkujeme!


Stručná apologetika katolická pro učebné kursy měšťanských škol

Dvořák Xaver, 1922

Poprvé 1907 a 1908, 2. (nezměn.) vyd. 1920, toto je 3. (poslední české) nezměn. vyd., na titulním listu je chybně místo "měšťanských" uvedeno "občanských". Následně vyšlo 1937 ještě slov. vyd.


O atheismu čili bezbožectví

Kadeřávek Eugen Jan N., 1878


Theologia fundamentalis

Kordač František Xaver, 1910