Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Pospíšil Josef († 1926)


Apologie křesťanství. Díl I. Bůh a tvorstvo (1893). Díl II. (Náboženství, 1897).

Vychodil Pavel Julius, 1897
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Nejlepší česká apologie křesťanství od autora přímo navazujícího na P. Josefa Pospíšila († 1926), který v novodobých českých dějinách prvně a dokonale aplikoval myšlenky a důkazní postupy andělského učitele – Divi Thomae Aquinatis.


Katolická věrouka. Díl I., O Bohu jednom podle přirozenosti: traktát spekulativně dogmatický

Pospíšil Josef († 1926), 1923
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

A dovolujeme si p. t. ctěným návštěvníkům oznámit, že tato nejlepší česky psaná věrouka (snad spolu se Špačkovou) aspoň posledních sta let zaujala i našeho zpracovatele textových pdf souborů, takže díky této Boží přízni bude Vám takto připravená plně k disposici. Že jde o věrouku katolickou netřeba snad dodávat, protože jediným oddělením v Knihovně Libri nostri, kde jsou v případě nutnosti i některé spisy, které by obsahově snad někdy mohly katolíky zmást, je oddělení jazykově naukové, sloužící k osvojení si latiny, češtiny a biblických jazyků.


Katolická věrouka. Díl II., O Bohu trojjediném podle osobnosti: traktát spekulativně dogmatický

Pospíšil Josef († 1926), 1924
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika


Katolická věrouka. Díl III., O Bohu stvořiteli: traktát spekulativně dogmatický

Pospíšil Josef († 1926), 1923
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika


Katolická věrouka. Díl IV. a), O Bohu vtěleném: traktát spekulativně dogmatický

Pospíšil Josef († 1926), 1922
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

Obsahuje christologii a část soteriologie (její dokončení je v dílu IV. b), společný Rejstřík k dílům IV. a) i IV. b) a Obsah dílu IV. a).


Katolická věrouka. Díl IV. b), O Bohu vtěleném, Mariologie. O sv. Josefu: traktát spekulativně dogmatický

Pospíšil Josef († 1926), 1922
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

Vč. dokončení soteriologie, společného Rejstříku k dílům IV. a) i IV. b) a Obsahu dílu IV. b). S radostí a s díky zpracovateli můžeme konstatovat, že všechny díly tohoto skvostu českého theologického myšlení už jsou v Knihovně Libri nostri v OCR tvaru.


Co jest Církev?

Pospíšil Josef († 1926), 1925
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)

Dílo autor rozdělil do čtyř knih: kniha1 po str.145, kniha2 po str. 174, kniha3 po str. 367 a kniha4 po str.571; následuje Obsah, Obsah věcný a Omyly – toto trojí zde i zvlášť jako ObsahRejstrik. Na úvod nabízíme promluvy O Katolické církvi od téhož autora, vyd. 1920. A máme zde skvělou zprávu pro návštěvníky naší Knihovny: díky vzácné přízni našeho spolupracovníka jsme schopni nabídnout všechny tyto texty, tak zásadní pro dnešní dobu, v OCR tvaru. Děkujeme a přejeme čtenářům požehnané studium.


Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského. Díl prvý

Pospíšil Josef († 1926), 1913
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

V tomto svazku (označeném jako Druhé, rozmnožené vydání) je obsažena Materiální logika, Noetika a Všeobecná metafysika, které byly vydány r. 1883 – ve 2. vyd. upraveno, a navíc byla přidána Formální logika. Soubor PospisilFil1-300dpi-tisk.pdf, 875 MB poskytneme na vyžádání. K této knize připojujeme brožurku Josef Pospíšil, Vychodil Pavel Julius, 1928, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 97. Vděčně za OCR.


Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského. Část druhá. Kosmologie se zvláštním zřetelem k moderním vědám přírodním

Pospíšil Josef († 1926), 1897
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

Část druhá (vlastně jde o díl druhý) je pokračování Dílu prvého, ve dvou oddílech: Oddíl 1 - po str. 592 (Atomismus, Materia a forma, Monismus, Darwinismus). Oddíl 2 - od s. 593 dále (Původ světa, Výtvar světa vůbec a naší země zvlášť, Zachovávání světa, O spolupůsobení Božském s fysickými činnostmi bytostí stvořených, Božská prozřetelnost, Účelnost v přírodě, O viditelných nadpřirozených zjevech v přírodě čili o zázracích, Křesťanský a materialisticko-pantheistický názor o světě, Doslov, Obsah, Rejstřík). Soubory PospisilFil2oddil1-300dpi-tisk.pdf, 709 MB, a PospisilFil2oddil2-300dpi-tisk.pdf, 768 MB poskytneme na vyžádání. Vděčně za OCR.


Msgre. ThDr. profesor Josef Pospíšil

Vychodil Pavel Julius, 1928
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Publikaci naleznete v oddělení Filosofie u knihy Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského. Díl prvý. Pospíšil Josef († 1926), 1913.


    Hlídka – všechna čísla

    Vychodil Pavel Julius aj. red., 1884
    Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
    Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

    Název se měnil. Původní název byl Zprávy apoštolátu tisku. Listy věnované zájmům křesť. písemnictví. Roč. 2 /1885 měl název Hlídka literární. Zprávy apoštolátu tisku. Počínaje roč. 3 /1886 pak Hlídka literární. Listy věnované literární kritice. Roč. 13 (1) / 1896 až 16 (4) / 1899 měly název Hlídka. Měsíčník vědecký se zvláštním zřetelem k apologetice a filosofii. A konečně od roč. 17 / 1900 prostě Hlídka. Měnil se i vedoucí redaktor. Po většinu let jím byl vynikající P. Pavel Julius Vychodil OSB. První dva roky časopis vycházel jako příloha Školy B. S. P. a vedl jej patrně přímo P. Placidus Johannes Mathon OSB, ročníky 3 / 1886 až 12 / 1895 spolu s P. Vychodilem vedl P. Plaček Bernard OSB. V roč. 13 / 1896 až 15 / 1898 vedlo Hlídku hvězdné trio: s P. Vychodilem nejlepší český filosof a theolog, Otec kanovník Pospíšil Josef († 1926), a P. Dr. Hodr Jakub. Roč. 17 / 1900 vedl P. Vychodil s širokým kolektivem spolupracovníků, u roč. 16 / 1899 a od roč. 18 / 1901 do roč. 30 / 1913 je uveden jen tento kolektiv. Od roč. 31 / 1914 byl časopis veden pouze P. Vychodilem, a to až do č. 4. – 5. roč. 55 / 1938, kdy po blažené smrti P. Vychodila přebírá vedení budoucí opat rajhradský P. Pokorný Václav Jan OSB, který časopis vede až do vůbec posledního vydaného č. 4. roč. 58 / 1941 (v letech 1939 a 1940 je opět kromě redaktora jmenován i široký okruh spolupracovníků). Jednotlivé ročníky přinesla adresa. Knihovna Biskupství brněnského uvádí: "K tomuto celku souborů je připojen abecední přehled (ObsahHlidk-z.pdf) autorů, u jejichž jmen jsou zaznamenány všechny jejich příspěvky, což může zájemci usnadnit hledání příslušné publikace." Bylo by ale záhodno, aby tvůrci abecedního přehledu jej dopracovali – záznamy jsou v něm v mnoha případech jen orientační-hromadné a hledat konkrétní článek tak neumožňují – vzorem mohou být Knihovně Libri nostri laskavě poskytnuté bibliografie Dr. Libora Nekvindy nebo Bc. Jiřího Papeže.