Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 11

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. V oddělení 15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích máme sice obdobné čleměná pododdělení 1507 až 1513, ovšem je smutnou skutečností, že možná častěji než Církev a duchovenstvo, u nás vedli tento boj laici a dokonce i rozumní nekatolíci. Je např. docela skandální, že před časem jeden z nevyšších církevních představitelů posledních desetiletí hodnotil osvícenství jako jeden z kořenů evropské civilizace. A kolik duchovních kolaborovalo ať už s masarykismem, nacismem, komunismem nebo v současné době s americkým světovládným tzv. neokonservatismem, což je zase odrůda osvícenství! Kolik českých duchovních kolaboruje s tzv. demokratismem Evropského svazu (tzv. unií), což není nic jiného, než korporátní socialismus! Objeví se kdejaký nesmysl tzv. osvíceného myšlení, jako např. "teorie o změně klimatu" (vlastně poslední verse malthusianismu), mediálně a politicky propagovaný – a kolik je pastýřů, kteří to spolknou i s navijákem! Proto jsme museli zařadit i zde uvedených prvních pět pododdělění, kdy boj byl veden mimo české církevní struktury.

2. Německý národní socialismus (tzv. nacismus) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1102 nebo 1105.

1102 Šovinistický nebo kosmopolitní-globalistický socialismus korporací a oligarchů

V oddělení: Sociologie a charita

Socialismus (plod osvícenství) garantuje živobytí bez ohledu na to, zda člověk chce nebo nechce pracovat. Jde o humanistickou deformaci rčení sv. Pavla "kdo nepracuje, ať nejí." Jsou rozbujelé sociální ústavy, sociální služby, v Církvi se socialisté bez rozlišování modlí "dej, Pane, chléb všem, kdo ho nemají." To se vyskytuje i v komunismu, ovšem socialismus se liší tím, že v něm toto zvrhlé a deformující lidumilství má za účel vytvořit klidné podmínky pro zlodějny korporací – národních (vždy se vyskytuje tzv. vyvolení národa) nebo nadnárodních. Příkladem šovinistického socialismu korporací a oligarchů může být nacistické (nac. soc.) Německo (pronásledování národa židovského tedy nebyl a není primární atribut nacismu; u Němců šlo především o jejich údajné vyvolení k tomu, aby socialisticky řídili svět), mezinárodního socialismu (rovněž korporací a oligarchů) např. dnešní tzv. Evropská unie. Např. dnešní Rusko se snaží o národní socialismus (oligarchismus), i když slintá po "pomoci", t. j. po vniknutí mezinárodních korporací (např. do průzkumu těžvy uhlovodíků). V USA se také sváří národní ("Bohem udělené" vyvolení USA nazývají patriotismem, vůdcovstvím) a mezinárodní (celosvětová chapadla am. korporací) socialismus (50 miliónů příživníků na stravenkách, jen o málo menší počet příživníků-bezdomovců) se starým kapitalismem volné soutěže. Všimněme si i dnešní snahy mezinárodně-korporativního socialismu o "splynutí" národů do beztvaré tzv. multikulturní, snadno ovladatelné masy. Nebo: Čína už dávno není komunistická, nýbrž tam jde o šovinistický socialismus; ideologických hledisek zůstalo po Maově komunismu minimálně a režim slouží čínským korporacím a je jimi ovládán. Je tedy velkým omylem, ba podvodem, nazývat zřízení u nás mezi roky 48 a 89 socialismem; vzhledem ke znárodnění šlo o komunismus, kdy rok za rokem stále sílila jeho rozkladná trockistická varianta. Naopak rok 89 znamenal u nás vítězství (buřtového, cestovatelského a vlastně cochcárenského) socialismu, konkrétně internacionálního.


Hitler v nás

Picard Max, 1948

Analýza principů nacionálního socialismu. 1. vyd. přeložil geniální Ladislav Jehlička, v jiném překl. vyšlo 1996 2. vyd. Orig.: Hitler in uns selbst, poprvé 1946, ale v něm. vyšlo jen několik málo vyd. – titul díla ani jeho obsah nejsou nijak "přitažlivé".
Zopakujme si: Rozlišujeme čtyři hlavní stupně vztahu k vlastnímu národu – kolaborantství s jeho nepřáteli, kosmopolitismus-internacionalismus, národovectví-vlastenectví (nacionalismus v pravém smyslu slova) a nepřátelský k jiným národům šovinismus (často se (právě tento nazývá nacionalismem).Jako nacismus je tedy vhodné byslet šovinistický socialismus.


Dříve zbožnost, dnes (inter)nacionální socialismus

VK, 2021

Příspěvek k popisu společenského zřízení.


Obnova majetku.

Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 2020

Orig. An Essay on the Restoration of Property (1936).Tento essay je jakousi biblí distributismu (česká wikipedie pro jistotu toto heslo nemá), na němž pracoval Belloc ruku v ruce s Chestertonem. Distributismus je objasněn i v dalších publikacích; všechny v Knihovně Libri nostri již jsou:
Rerum novarum, Quadragesimo anno a všude dostupná Centesimus Annus;
Co je špatného na světě, Náčrt zdravého rozumu a Lichvářská utopie (všechny tři Chesterton) a
Otrocký stát (Belloc).
Dnešní katolíci v ČR však preferují oligarchismus (s jedinou výjimkou Babiše) a trh bez přívlastků (koronavirus ale bude jejich tragicky drsná léčba). Jako neblahý příklad lze uvést novináře-katolíka, který Bellocův essay sice přeložil, ale odmítl ho publikovat s tím, že ho považuje za fašistický (universální mediální nálepka); jiní by zde asi zase objevili komunismus. Je tedy uveřejněný překlad již druhý, a jsme rádi, že do slovenštiny. V Českých zemích se katolický překladatel nenašel. Na Slovensko tedy letí naše poděkování: Pán Bůh odplať!


Nucené sterilizace ve světě obecně a v nacionálně socialistickém Německu zvlášť.

Tauchen Jaromír, Škodová Lenka, 2008


Přepis části projevu v Červeném Hrádku 17. července 1989

Jakeš Miloš, 1989

Tak viděl komunistický tajemník příčiny blahobytného západního internacionálního socialismu před třiceti lety. Co by řekl ještě před nedávnem? Blahobyt Západu pokračoval, neboť jeho rozkrádání se rozšířilo i do bývalých komunistických zemí. A co by řekl dnes? Západní oligarchové uvrhli Západ do krize, už nemají kde víc krást. Buď rozkradou ještě Rusko, nebo je konec blahobytu, je konec západního socialismu a nastane bída. Proto je myšlenka spustit "akci koronavirus" geniální: hněv za tuto bídu se neobrátí proti korporacím, ale zodpovědný bude virus. Korporace budou naopak v boji proti viru našimi spasiteli. Ukázkou takového malého spasitele je Česká televise. Jak ta nás zachraňuje před nepřátelskými úklady!


Nezákonné války. Jak země NATO sabotují činnost OSN. Kronika doby od Kuby po Sýrii.

Ganser Daniele, 2017

Orig.: Illegale Kriege, 2016, 2019, 3. vyd. 2020. Volně na internetu.
Pozn.: Zdá se, jakoby Brežněvovské trockistické vedení Sovětského svazu spolupracovalo – taková invase do Československa 1968 mohla či měla překrýt nezákonnou válku proti Vietnamu.


Státní převraty. Jak se dělají a jak se jim zabraňuje.

Suckert Curt Erich (pseudonym Malaparte Curzio), 1933

Orig. Technique du coup d'etat, 1931.


Zločin a trest (t. j. příčiny a důsledek). 1. Slovenský zákonník 1939 – 1945. 2. Norimberský proces. Sborník materiálů. Díl první. Díl druhý.

Tiso Jozef (a j.), Горшенин Константин Петрович (hl. red.), Сафонов Григорий Николаевич (red.), Голунский Сергей Александрович (red.), Никитченко Ион(а) Тимофеевич (red.), 1953

Podklady ke studiu totalitních režimů.
Orig.: Нюрнбергский процесс. Сборник материало. Т. 1. Т. 2. 1952, 1954 (2. vyd. opr. a dopl.) a 1955 (3. vyd. opr.).
Dále viz např.: Svět včerejška, dneška a … Žantovský Petr, 2020 v pododd. 1113: Publikace Medias res – výběr.


Volební podvody. Hrozící nebezpečí a následné oficiální zprávy o obrovských volebních podvodech v USA, předložené presidentem USA, jakožto nejvyšším představitelem této země. Poprvé v češtině.

Trump Donald John, 2016

Jde o čtyři zprávy na thema prohlášení, které učinil později zastřelený diktátor Anastasio Somoza Debayle v novinách Guardian 17. 6. 1971: "Indeed, you won the elections, but I won the count.. Vy jste vyhráli volby, ale já jsem vyhrál sčítání hlasů." – což nemohla západní propaganda potřebovat. Proto se od tohoto data začal tento citát připisovat největšímu nepříteli těchto podvodníků, J. V. Stalinovi. Předtím to o něm nikdo nikdy neřekl. Odkazují se sice na knihu, kterou napsal ukrajinský trockista Бори́с Гео́ргиевич Бажа́нов zběhlý za pomoci Angličanů ze SSSR, ovšem necitují 1. vyd. z r. 1930, ale až pamflet připravený ve spolupráci se záp. rozvědkou vyd. 1992; navíc údajný Stalinův výrok by se týkal úplně jiné situace. A nenapíšou, že první známý výrok na toto thema pochází ze samého srdce jejich "demokracie"; pronesl jej franc. první president Napoleon III., New York Times 26. 5. 1880: „Nezáleží mi na tom, kdo dává hlasy, za předpokladu, že já je smím sečítat." Ovšem takových výroků bylo mnoho. Např. už kresba Thomase Nasta ze 7. 10. 1871; román Strýček Henry. George Creel, 1922; z nových např. hra Jumpers od Toma Stopparda, 1972. To, že volební podvody jsou běžné a neoddělitelně patří ke hře na demokracii, lid sice neví, ale je to známo každému soudci v USA až po Nejvyšší soud. Proto snaha presidenta Trumpa dovolávat se v těchto věcech spravedlnosti u soudů byla marná až směšná; tato hra na demokracii zásadně nesmí být nijak narušena.
1. Bylo to 24. října 2016, bylo to vystoupení, díky kterému se Trump stal presidentem – a kde předpověděl hrozící nebezpečí, je to video, které je na celém Západě postupně vyhledáváno a mazáno, a byla to řeč, která platí i dnes v roce 2021 stejně, jako platila tehdy. Ale až teď to přišlo v míře doslova strašlivé:
2. První zpráva o útoku zločinců byla předložena 2. 12. 2020 – "This may be the most important speech I've ever made." Půl roku po volbách přinášíme poprvé český překlad. A je pro (inter)nacionálně socialistické západní totalitní režimy normální, že všechna jejich hlavní média tuto oficiální zprávu hned potlačila.
3. Druhá zpráva byla předložena 22. 12. 2020. Tuto zprávu již česká korporátní média přinesla, ale jen v angličtině. Česky ji jako dokument otisklo jen alternativní kontrarevoluční médium Protiproud.
4. A doplňujeme dopis, sice v angličtině, ale každý té větě rozumí, který pan president Trump Bidenovi přenechal, když se tento usadil v Bílém domě.
A začalo pronásledování všech, kdo o tomto kolosálním podvodu svědčili nebo i jen mluvili ...


Necensurovaná zpráva z USA

Kříž Karel, 2020

Převzato z internetové revue Pravý prostor – uveřejňujeme jako dokument; k autorství – dotyčný revui částečně vede.
Článek je velmi ilustrativní z několika důvodů. Především popisuje vážné levicové ohrožení v USA. Za druhé se mýlí v tom, že tuto levici vidí jako marxistickou či komunistickou – nikde v USA není ani stopa po nějakém komunistickém znárodňování. Ba právě naopak: v USA bují a moc přebírají koncerny, krátce velkokapitál. A právě to je znak jiné totality než komunistické, totality rovněž levicové a to nacistické. Ať už nacionálně nebo internacionálně socialistické. A konečně: toto nacistické nebezpečí už také mnohonásobně pozorujeme i v České republice. Krátce a dobře: v USA i u nás bují nacismus a ten vůbec není pravicový, ale levicový. A kritikové Pravého prostoru mají nevědomky správně pravdu v tom, že tato revue je revuí pravicovou, což ovšem znamená: klasickou konservativní svobodomyslníou, pokojnou a všem dobropřející pravici, kdežto taková Česká televise je vysloveně levicová, avšak jak výše popsáno, nikoliv komunistická. Ještě jednou: autorka dokumentu se bojí jedné tváře totalitní levice – komunismu, zatímco hrozí nacismus, t. j. druhá, ještě horší tvář levicové totality.
Tento text nám také objasňuje podstatu boje presidenta Trumpa, pravičáka, proti nacistickým demokratům a proti stejně tak nacistické páté koloně mezi republikány, krátce: proti spojené nacistické levici, proti tomu, co někteří nazývají bažiny či Deep State.
Dovětek: A jak je to v USA propletené a popletené, čteme i v odhalení, které kvůli ochraně svých životů nadepsali s otazníkem. "Is It True that Chief Justice John Roberts Visited Epstein’s Island?" Kdo to byl Epstein, kterého pro jistotu zasebevraždili? Kdo to je předseda Nejvyššího soudu USA, který se postavil proti republikánu Trumpovi a kterého jmenoval republikán (z) bažin, t. j. opačných názorů, Bush jun.?


Jeroboam čili Finance bez zánětu blan mozkových.

Laffitte Jean-Paul, 1925

Orig.: Jéroboam ou la finance sans méningite. 1920; pod poněkud jiným názvem 1913. Jindy a to ani česky nevyšlo. Kurs, sv. 11.


Krev chudého

Bloy Léon, 1911

Orig.: Le Sang du Pauvre. 1909. Studijní, sv. 50. Jediné české vyd.


Zase lžou. Dnes jako po dlouhé roky, eurolži o Afghánistánu.

Wagner Jiří (red.), Klaus Václav st. (red.), 2021


Z

Vasilikos Vasilis, 1970

Jediné čes. vyd. Orig.: V Řecku, které směřovalo až k nacistické (t. j. národně socialistické) juntě, pochopitelně nemohl vyjít a postupně se objevoval v překladech z řeč. Světovou proslulost mu zajistil až stejnojmenný film z r. 1969.


Apoštol a divoké kachny a jiné eseje. Nekončívá to dobře, někdy krvavě.

Chesterton Gilbert Keith, Schneider Jan, 2016

Orig.: THE APOSTLE AND THE WILD DUCKS AND OTHER ESSAYS, poprvé 1908. Pasáž otyranii a tyranech použil ve své glose 2022 Jan Schneider, nositel státního vyznamenáni medaile Za zásluhy o stát 2019, kterou připojujeme.


Stát jsme my. Komentáře z let 2015 až2022.

Bašta Jaroslav, 2022


Pravda o vodě

Novotný Radek, 2023

Pravda-o-vode-1-dil bez obrázků. Stránky: Pravda o vodě .


Socialismus a křesťanství

Stang William, 1911

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 53. Autorem je první biskup ve Fall River, Massachusetts, † 1907; křesťanstvím se v té době rozumělo katolictví, např. luteráni byli tehdy ještě nekřesťanská sekta.
K pojmu socialismus Viz pozn. u Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti. Cathrein Viktor, 1899.


Socialismus v dějinách lidstva a jeho povaha a Církev katolická jedině schopná ku řešení sociální otázky

Lenz Antonín, 1893

Viz pozn. u Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti. Cathrein Viktor, 1899.


Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti

Cathrein Viktor, 1899

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 11. Autorizovaný překlad z německého 7. vyd. z roku 1898.
Pozn: Autor nemohl převídat budoucí vývoj – socialismus s koncerny a oligarchy – a to nacionální (národní – nacismus) a internacionální (kosmopolitní – internacismus), který se dnes rozvinul prakticky na celém euroatlantickém Západě a byl po pádu komunismu r. 1989 nastolen i u nás. V době autora tedy nebyly skoro žádné empirické zkušenosdti se socialismem, kterých dnes máme mnoho. A tak se pojem socialismus používal a dodnes používá v mnoha významech. Řešením je ovšem distributismus (o něm: Obnova majetku. Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 2020 v tomto pododdělení) a katolický stát (ovšem tento pojem je dnes někdy až hrůznou praktickou disaplikací zdiskreditován).


Otrocký stát

Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 1921

Přikládáme přednášku Hilaire Belloc a idea distributismu. Semín Michal, 1995, dostupnou na internetu. O distributismu souhrnně Obnova majetku. Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 2020 v tomto pododdělení.