Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Obrana víry a katolická věrouka

počet titulů v oddělení: 219

0301  Apologetika, fundamentální theologie a theodicea
0302  Soustavná dogmatika
0303  O Bohu jednom, De Deo uno
0304  O Nejsvětější Trojici, De Deo trino (trinitologie)
0305  O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore
0306  O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)
0307  Mariologie, O svatém Josefovi
0308  O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)
0309  O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie)
0310  O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)
0311  O posledních věcech (člověka a světa), De novissimis (eschatologie)
0312  Povaha jiných názorů
0313  Srovnávací věda náboženská
0314  Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Katolická bibliografie celého oddělení 03

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.