Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 03

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.

0307 Mariologie, O svatém Josefovi

V oddělení: Obrana víry a katolická věrouka

Srov. 0106: Biblické dějiny.


Neposkvrněné početí blahoslavené Panny Marie, Rodičky Boží.

Sika Jan Křtitel, 1866

ČKD 1866, č. 4, str. 246 – 277.


Neposkvrněné Početí Marie Panny.

Dudych Josef, 1878

ČKD 1878, č. 7, str. 498 – 510. Připojujeme názor K důkazům neposkvrněného početí Panny Marie. Špaldák Adolf, 1905 v ČKD 1905, č. 5, str. 464n.


O neposkvrněném početí Blahoslavené Panny Marie.

Štolc Václav, 1855

Podle pojednání v časopise „ Civittá cattolica“. Blahověst, katolické hlasy pro kněžstvo a lid jazyka českoslovanského 1855, str. 6 – 14. K autorství – vedoucí redaktor toho roku.


Učení víry o Marii Panně.

Polanecký Vojtěch, 1865

Blahověst 1865, str. 180 – 183, 194 – 196, 215 – 219 a 230 – 234.


Otázky a odpovědi na katolické učení o neposkvrněném početí Panny Marie.

Wiery Valentin, 1855

O autorovi https://de.wikipedia.org/wiki/Valentin_Wiery a http://www.literature.at/viewer.alo?objid=11715&page=35&scale=3.33&viewmode=fullscreen .


Svatý Josef

Deml Jakub, 1942

Dominikánská edice Krystal, sv. xx. Jediné vyd.


Svatý Josef

Krlín Josef, 1929

Knihy Života, sv. 4. Jediné vyd.


Maria. Mariologie upravená za mariánské čtení pro věřící lid. I. – III. díl.

Kubeš Konrád Maria, 1941

III. díl nákladem vydavatelů Exerciční knihovny (zde pododdělení 0614: Exerciční knihovna). Ze svatých Otců s použitím nejlepší bohoslovné literatury. Díl I. a II. 1936. Autor uvádí, že díl I. lze nazvat Maria v katolické věrouce, díl II. Život Panny Marie a díl III. Maria Panna v úctě věřícího lidu. Děkujeme čtenáři M. za skeny dílu I a II.


Svatého Bernarda opata z Clairevaux Chvály panenské Matky

Bernardus Claraevallensis (svatý), Dacík Reginald Maria, 1938

Dominikánská edice Krystal, sv. 34. Sestává ze čtyř částí: 1. Chvály papenské Matky. Čtyři homilie na slova evangelia "Poslán byl anděl Gabriel" (Luk 1), P. L. 183, 55. 2. O dvanácti výsadách blahoslavené Panny Marie, P. L. 183, 429. 3. Maria, průtok milosti, P. L. 183, 437. 4. Nářek Panny Marie, P. L. 182, 1133, česky však podle delší recense vyd. r. 1609. Volně na internetu.


Mariologie Arnošta z Pardubic, prvního arcibiskupa pražského. Na základě jeho spisu: Psalterium de Laudibus Beatissimae Virginis čili Mariale Arnesti.

Lenz Antonín, 1887


Život nejblahoslavenější Bohorodičky Panny Marie a její panického chotě sv. Josefa, patrona

Mathon Placidus Johannes, 1884

(název pokračuje:) Církve svaté, dědice Země české, ochránce císař. rodu Habsburků. Kniha I. Určení od věčnosti a příprava v času. Kniha II. Nejblahoslav. Bohorodička Panna Maria, se svým panickým chotěm sv. Josefem uctívána a vzývána od křesťanského lidu v její svatyních.


Mariologie, čili Učení Církve katolické a v Církvi chované o Matce Boží

Lenz Antonín, 1879


Chvály Marianské

Alfonso Maria de Liguori (svatý), 1901

V italském originále Le Glorie di Maria poprvé vyšlo r. 1750. Zde jde o 2. opravené české vydání; vůbec 1. vyd. v češtině vyšlo ve dvou svazcích r. 1881. Nový překlad z r. 1939 nese název Vznešenosti Marie Panny.


Vznešenosti Marie Panny

Alfonso Maria de Liguori (svatý), 1939

Tento 2. český překlad díla Le Glorie di Maria (1750) vyšel ještě r. 2009. Dřívější překlad se jmenoval Chvály Marianské.


Marie vítězí!

Mäder Robert, 1935

Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).


Sedmero bolestí Marie Panny

Slomšek Anton Martin, 1871

Postní řeči; přeloženo ze slovinštiny. Dodatek ke knize: Mužík Antonín Václav, Kazatelé slovanští, sv. 2. (ze 4), 1871.


Jděte k Josefovi!

Soengen Ludwig, 1931

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. Originál Der heilige Joseph, der erhabene Beschützer der Kirche – in seiner Größe und Verehrungswürdigkeit dem christlichen Volke dargestellt napsal význačný katolický theolog P. Soengen Ludwig, S. J. (* 23. 6. 1854, † 22. 1. 1928) a vyšel pouze jednou, r. 1910. Přeložil a upravil P. Holý Prokop (* 24. 4. 1868 Kolín, † 21. 3. 1944 Třeběšice u Divišova),