Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 03

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.

0313 Srovnávací věda náboženská

V oddělení: Obrana víry a katolická věrouka

Zde (a u religionistiky obecně) může čtenář v různé míře sledovat dvojí záměr: a) buď se převážně zajímá o záležitosti vlastní jiným vírám (nebo pověrám), než je víra katolická, b) nebo mu hlavně jde o jejich vyvracerní – ať už kvůli zpřesnění jeho katolické víry nebo kvůli její obhajobě v jeho okolí. Pokud tedy kniha čtenáře vede ve značnější míře k záměru ad a) než ad b), do Knihovny Libri nostri ji zařazovat nebudeme. Podobné platí pro pododdělení 1109: Pověry.


Židovství a křesťanská otázka

Solovjov Vladimir Sergejevič, 1939

Dominikánská edice Krystal, sv. 36.


Úvod do srovnávací vědy náboženské

Hanuš Josef, 1920

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 70.


České křesťanství – Církev Kristova a jiné náboženské společnosti v naší vlasti

Kubalík Josef, 1947

Publikace pozoruhodná z hlediska historického. Knihovna Studium, sv. 4.


Dějiny náboženství

Kubalík Josef, 1955

1. vydání publikace, která později vycházela ještě pětkrát, ovšem již ve spíše populární a značně zkrácené podobě.


Židovská otázka ve světle katolické víry

Žák Emanuel, 1936


Buddhismus a křesťanství

Čihák Josef, 1914

Toto pojednání uveřejnila 27. výroční zpráva c. k. státního gymnasia v Praze v Žitné ulici za školní rok 1913 – 1914 na str. 3 – 17. Autorem studie je kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, apoštolský protonotář Msgre. mimoř. prof. ThDr. PhDr. Josef Čihák (* 11. 9. 1880 Obděnice, † 18. 2. 1960 Leopoldov): 18. 7. 1950 zatčen a v tzv. procesu s pomocníky biskupů (Zela a spol.), konaným 27. 11. 1950 až 2. 12. 1950, odsouzen za velezradu a vyzvědačství k desetiletému trest odnětí svobody a vedlejším trestům. Zbytek života strávil ve věznicích na Pankráci, ve Valdicích a nakonec v Leopoldově, kde umírá.


Animismus neboli původ a rozvoj náboženství ze ctění duší, předkův a duchů – kritický příspěvek ke srovnávací vědě náboženské.

Borchert Alois, Vávra Vojtěch, 1905

Vzdělavací knihovna katolická, sv. 37. České autorisované vydání (Der Animismus oder Ursprung und Entwicklung der Religion aus dem Seelen-, Ahnen- und Geisterkult : ein kritischer Beitrag zur vergleichenden Religionswissenschaft. Borchert Aloys, 1900) a předmluva P. Vojtěcha Vávry (* 28. 7. 1870 Dříteň, † 19. 12. 1923 Rudolfov).