Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Čech František


Bible Česká, to jest celé Svaté Písmo Starého i Nového Zákona, podlé starého obecného Latinského od svaté Římské Katolické Církve potvrzeného a užívaného Přeložení

Durych Václav Fortunát, Procházka František Faustin, 1780
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky nebo latinsky

(název pokračuje:) opět s obzvláštní pilností přehlédnuté, ponapravené a znovu vydané, Léta Páně 1780. S Jejich cís. král. apoštolské Milosti nejmilostivější Svobodou.
Podkladem byla Bible svatováclavská; Nový Zákon vyšel 1778, celá (tak Vraštil i Merell, ovšem šlo jen o Starý Zákon) Bible 1780. Šlo o rozkaz císařovny Marie Terezie (proto Bible císařská či Bible Marie Terezie). Dobrovský o této Bibli píše: "Máme v tomto vydání knihu klasickou, podle které by se Čechové v pravopise měli právem říditi." Procházka však pracoval dál a r. 1804 vydal nové vyd. ve dvou svazcích, které však bylo kritizováno kvůli racionalistickým osvícenským a někdy i sarkastickým poznámkám. Toto nové vyd. máme sice rovněž k disposici, ale zveřejňovat je nebudeme.


P. Silberta Křesťansko-katolická domácí kniha na každý den v roce

Silbert Johann Peter, 1911
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

(název pokračuje:) sestavená z výroků, učení a příkladů svatých Božích; s pobožností ke mši svaté a rozjímáním o čtyrech posledních věcech člověka. Přeložil P. Klíma František. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 114.


Svatá Hora u Příbrami. Marianské poutní místo v Čechách.

Blaťák František, 1907
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Vyšlo ještě 2. vyd. 1915.


Historická mapa Čech. Výklad k historické mapě Čech

Palacký František, Kalousek Josef, 1894
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Mapa Čech rozdělených na archidiakonaty a dekanaty 14ho století, v nížto jsou poznamenány fary 14ho věku, hrady, mnohé tvrze aj. v., navrhl František Palacký a doplnil Josef Kalausek, 2. opr. vyd., měřítko 1 : 525.000. Též Výkladu vyd. 2.


Dějiny klášterů františkánských v Čechách a na Moravě

Wilhelm Bonaventura Josef, Minařík František Klement, 1911
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Dle věrohodných pramenů sepsali P. Bonaventura Wilhelm a P. Klement Minařík.


Papež Pius XI. List sv. Otce Pia XI. k arcibiskupům a biskupům Československé republiky o sv. Václavu. Stanovy Bratrstva sv. Michala Archanděla v Čechách.

Zapletal František, 1929
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Jiný překlad (i s latinským originálem) tohoto Listu papeže je v publikaci Caritatem docet. Apoštolský list Pia XI. k mileniu svatého Václava. Pius XI., 1945 v pododd. 1503 Čeští svatci.


Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač

Marek Pavel, 2005
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

(název pokračuje): nástin života a díla apologety, pedagoga a politika. Kniha bez příloh – MarekKordacBezpriloh-150dpi-cteni.pdf – a přílohy 1 (Projevy, kázání a spisy) a 2 (Pastýřské listy, memoranda a prohlášení) – MarekKordacClankyPlisty-150dpi-cteni.pdf – jsou zde připraveny. Přílohy 3 (Slovníková hesla z Českého slovníku bohovědného) neotiskujeme, neboť v Knihovně Libri nostri jsou v oddělení Encyklopedie, časopisy ..., díl 1 – 3: Bohosloví – díl 2, s. 299 – 311; Bůh – díl 2, s. 550 – 583; Církev – díl 2, s. 831 – 857; Člověk – díl 3, s. 359 – 387; Agnosticismus – díl 1, s. 160 – 162; Autorita – díl 1, s. 751 – 755; Creatianismus – díl 3, s. 217 – 225. Zveřejněno se souhlasem autora, který však upozornil, že vyšlo i 2. doplněné vyd.; text s díky a rádi časem doplníme.

Připojujeme dvě krátké přednášky: 1. František Kordač na severu Čech. Marek Pavel, 2006. 2. Rakouský a český "Kulturkampf". Pokorný Jiří, 2006.


Protestantství v Čechách až do bitvy Bělohorské (1517 – 1620)

Kryštůfek František Xaver, 1906
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

Dědictví sv. Prokopa, sv. 46.


Arnošt hrabě Harrach, kardinál sv. Církve římské a kníže arcibiskup pražský. Historicko-kritické vypsání náboženských poměrů v Čechách 1623 – 1667.

Krásl František, 1886
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

Dědictví sv. Prokopa, sv. 25.


Topograficko-statistický slovník Čech

Orth Jan Evangelista, Sládek František, 1870
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Historický místopis Zemí Koruny české

(název pokračuje:) čili podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících stavení, jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad Království Českého.


Kvetoucí hloží. Drobné povídky a črty.

Čech František, 1928
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 97.


Časové úvahy. Bibliografie; šířeji Politické družstvo tiskové, nově Tiskové družstvo – bibliografie.

Brynych Edvard Jan Nepomucký, Reyl František, Keppl Karel, Papež Jiří aj. red., 1943
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Poslední sešitek sbírky "Casové úvahy" vyšel r. 1943 jako č. 1 – 2. Úplná bibliografie dosud není zpracována. Prozatímní bibliografie:
1. Časopis Časové úvahy v letech 1896 – 1918, témata a osobnosti. Papež Jiří, 2014 (průkopnická, bakalářská práce zpracovávájící bibliografii prvních 22 let existence Časových úvah – pro další roky připravujeme její pokračování; uveřejněno se souhlasem autora).
2. Seznam knih Tiskového družstva pod ochranou sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové Adalbertinum, 1930 (nabídková brožurka).
3. Zvlášť číslované:
Škola a náboženství. Tauber Otokar, 1919, 255.
Katolíci za války – odpovědi na nepřátelské výtky. Skála Václav, 1919, 259. (Zbývá se ovšem otázat, kdo z tzv. katolické monarchie zodpovídá za to, že se Rakousko-Uhersko ve vojně přidalo k potrhlému protestantskému Německu proti pravoslavnému Rusku – vždyť pravoslaví a katolictví jsou si tak blízké! Nezpůsobili to tzv. rádoby katolící? Podobně jako i dnes titíž rádoby katolíci plivají po pravoslavném Rusku po vzoru západních, už ani ne protestantů, ale rovnou bezvěrců. Ba hůř: evropské země jsou ochotny spolupracovat s wahabitskými Saúdy podporujícími terorismus a násilně likvidujícími křesťanství, ale nikoliv s křesťanským Ruskem, které proti tomuto islámskému terorismu úspěšně bojuje!)
Církev československá. Skála Václav, 1920, 264.
Časové záhady výchovy – studie filosoficko-morální. Tauber Otokar, 1920, 269.
Skutky a nikoli pouhá slova papeže míru Benedikta XV. Kašpar Karel Boromejský, 1922, 277.
Československý katechismus – rozklad křesťanství. (Rozbor katechismu dra Farského a Kalouse.). Konečný Jan, 1922, 283.
První průkopníci luterství v Čechách. Sahula Jiří, 1924, 295.
Adventisté. Konečný Jan, 1926, 305.
Biblické ženy a katolická dívka. Kreuser Martin, Oliva Arnošt, 1927, 308.
Pravda a lež o českých dějinách. Díl I. Doba katolická. Díl II. Hus a husitství. Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1926, 307, 1927, 310.
Mravní záhady dneška. Tauber Otokar, 1928, 311.
Obraz doby svatováclavské. 1., 2. a 3. díl. Sahula Jiří, 1929, 314, 317 a 318.
Pozn.: Jiří Papež ve své bibliografii, str. 10, uvádí, že se mu nepodařilo dostat se ke dvěma číslům Časových úvah. Jejich zveřejnění připravujeme na tomto místě.