Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105.

2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1505 Boj s husitismem (dnešní analogie: fanatický Islámský stát)

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích


Ze života a snah Mistra Jana Husa. I., II. Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém.

Oliva Václav, 1915

Tisková liga, mimo edice.


Bitva u Lipan. Její příčiny a průběh.

Sahula Jiří, 1934

Dar do Knihovny. Pán Bůh odplať!


Samozvanec. Povídka z dob husitských.

Dostál Alois, 1915

Hlasy katolického spolku tiskového 46, 1915, č. 2.


List Jana z Rakovníka Husovi

Sedlák Jan Evangelista, 1909

Otisk z Hlídky 1909, str. 361 – 366 a 468 – 475.


Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti.

Polc Jaroslav Václav, 2015

Jediné čes. vyd. Knihu vydal Fatym, je ke stažení na https://fatym.com/view.php?nazevclanku=jaroslav-v-polc-jan-hus-v-predstavach-sesti-staleti-a-ve-skutecnosti-kniha-k-objednani-i-stazeni&cisloclanku=2015110109 .


Matěj z Janova o častém svatém přijímání

Petrů Ondřej Maria, 1946

Dominikánská edice Krystal, sv. 81.


Učení Petra Chelčického

Lenz Antonín, 1884

Čtyři spisky:
1. Učení Petra Chelčického o Eucharistii na základě jeho spisů a učení katolické církve, 1884.
2. Petra Chelčického učení o očistci na základě jeho spisů a učení katolické církve, 1885.
3. Petra Chelčického učení o sedmeře svátosti a poměr tohoto učení k Janu Viklifovi, 1889.
4. Vzájemný poměr učení Petra Chelčického, starší Jednoty českých bratří a taborů k náuce Valdenských, Jana Husi a Jana Viklifa, 1895.


Sedlák Petr Chelčický, praotec "českých bratrů"

Řehák Karel Lev, 1907

Napsal a v "historickém kroužku" "Vlasti" přednesl Karel Lev Řehák.


Učení mistra Jana Husi, na základě latinských i českých spisův jeho, jakož i odsouzení Husovo na sněmu Kostnickém. Jest pravdou nepochybnou že umřel Mistr Jan Hus za své přesvědčení a že jest mučedníkem za pravdu? Několik dodatků k učení Mistra Jana Husi.

Lenz Antonín, 1875

Dědictví sv. Prokopa, sv. 13. Jest pravdou nepochybnou že umřel Mistr Jan Hus za své přesvědčení a že jest mučedníkem za pravdu? Lenz Antonín, 1898. Několik dodatků k učení Mistra Jana Husi. Lenz Antonín, 1899.


Mistr Jan Hus nebo ss. Cyrill a Methoděj? Kdo má o národ větší zásluhy a zasluhuje tudíž, aby ode všech byl oslavován?

Vychodil Jan, 1902

Brožura vyšla třikrát: prvně r. 1901 a potřetí r. 1914 jako součást Husitství ve světle pravdy roč. 11, č. 3 – 4 (viz i tam).


M. Jan z Husince. 1. Stručný nástin filosofického vzdělání M. Jana Husi.

Rejzek Antonín Paduánský, 1912

Existuje jen tento díl 1.


Prameny k dějinám duchovenstva v době předhusitské a Husově

Neumann Augustin Alois, 1926


České duchovní řády za rozmachu husitské bouře

Oliva Václav, 1924

(název pokračuje:) příspěvek k dějinám náboženské a sociální revoluce XV. století v zemích českoslovanských. Vydání 2., přehlédnuté a rozmnožené.


M. Jan Hus

Sedlák Jan Evangelista, 1915

Dědictví sv. Prokopa, sv. 58. Opravdu velké dílo české katolické historiografie. I když vyšlo skoro před sto lety a husovské bádání od té doby hodně pokročilo, pořád ještě se k němu můžeme vracet. Ostatně jinou katolickou Husovu monografii od té doby nemáme (i když od prof. Sousedíka máme některé zásadní drobné husovské příspěvky). Knihu předkládáme ve dvou částech:
1. Předmluva, Literatura jíž bylo použito, Vlastní text M. Jan Hus, a kratičký dodatek s názorem P. T. Bahounka OP otištěným v xerokopii MCM 1996.
2. Přílohy, Opravy a doplňky, Rejstřík jmenný a věcný, a Obsah.
Připojujeme dve publikace:
1. Hus dle nejnovější literatury; opravy a doplňky k Sedlákovu dílu o Husovi. Neumann Augustin Alois, 1931 – Dědictví sv. Prokopa, sv. 67.
2. Mistr Jan Hus. Neumann Augustin Alois, 1931 – Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999, mimo podíly; otisk z "Českého slovníku bohovědného" – zde v pododdělení 2002: Český slovník bohovědný a encyklopedie, které nejsou v jiných odděleních.


Nové prameny k dějinám husitství na Moravě

Neumann Augustin Alois, 1930


Katoličtí exulanti čeští doby husitské

Kadlec Jaroslav, 1990

Jediné vyd. Podobnost husitství s Islámským státem není náhodná – obě ideologie se domnívají, že svými zločiny uctívají Boha. Jak je to možné? Jednoduše. Skálopevnou, neotřesitelnou pseudovírou, která nečerpá objektivní poznání z usuzujícího rozumu, nýbrž jen subjektivní názory z emocí a úhlů pohledu sympatických autorit či davu; sola scriptura – Bible či Korán.


Žižka a jeho doba. Díl 1. až 4.

Pekař Josef, 1933

Toto dílo, ač byl prof. Pekař nekatolík, náleží svým obsahem do tohoto odd. 15.
Díl 1. Doba se zvláštním zřetelem k Táboru.
Díl 2. Jan Žižka.
Díl 3. Žižka vůdce revoluce.
Díl 4. Poznámky k dílu třetímu. Opravy a dodatky – Příloha. Rejstříky.
Pan profesor přesně popisuje všechny okolnosti vzniku a šíření husitismu vč. hlavní příčiny: spojení čímsi osvícených kněží a vysokého školství (poznamenejme, že z téže příčiny nastal vznik a šíření josefinismu vč. pozdějšího masarykismu, na jehož liberalismus navazuje i dnešní Pornozápad – všichni známe tu kohortu osvícených Orků a Tomášů).
K dílu 4 připojujeme časopisecký článek K televisní soutěži „Největší Čech“ – Pravda o Janu Žižkovi. Lhotka Jaroslav, 2005 jako svědectví toho, že dnes, r. 2016, široce kritizované vysílání České televise má dlouhodobé kořeny.
Zvlášť pak připojujeme věhlasný Smysl českých dějin. O nový názor na české dějiny, Pekař Josef, 1929 (2., rozšíř. vyd.), a
Masaryk a Pekař o smyslu českých dějin, Miklík Josef Konstantin, 1931.


Z husitství do protestantismu – historicko-náboženská úvaha. Díl I. – VII.

Sahula Jiří, 1915

Díl I. Srovnání husitství s lutherstvím. Počátky lutherství v Čechách až do pádu vlády Hlavsovy roku 1524. Hlasy katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 4.
Díl II. Kališná hrůzovláda. Hlasy katolického spolku tiskového 35, 1904, č. 3.
Díl III. Triumf a pád kališné hrůzovlády. Hlasy katolického spolku tiskového 36, 1905, č. 2.
Díl IV. Vítězná reakce protestanská. Hlasy katolického spolku tiskového 44, 1913, č. 1.
Díl V. Doba Mystopolova. Hlasy katolického spolku tiskového 45, 1914, č. 1.
Díl VI. Nezdar éry Mystopolovy. Hlasy katolického spolku tiskového 46, 1915, č. 1.
Díl VII. Vzestup katolicismu a konec husitismu. Hlasy katolického spolku tiskového 46, 1915, č. 3.


Husitství ve světle pravdy – všechny svazky

Horský Rudolf, Hálek Vlastimil, Suchoradský Antonín, Hubáček František (aj. red.), 1929

Viz Tisková liga – bibliografie. Horský Rudolf, Hálek Vlastimil, Suchoradský Antonín, Hubáček František aj. red., 1930 v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury. Pozn.: V létech 1919 až 1921 nesmělo vycházet v důsledku revolučního teroru.


Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431 – 1462)

Špirko Jozef, 1937

Zajímavá publikace, jak česká husitská chamraď ničila i Slovensko – není známo, že by nějací Slováci kdy Čechům něco takového prováděli.


Jiří z Poděbrad, český král-kališník.

Řehák Karel Lev, 1910