Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 11

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. V oddělení 15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích máme sice obdobné čleměná pododdělení 1507 až 1513, ovšem je smutnou skutečností, že možná častěji než Církev a duchovenstvo, u nás vedli tento boj laici a dokonce i rozumní nekatolíci. Je např. docela skandální, že před časem jeden z nevyšších církevních představitelů posledních desetiletí hodnotil osvícenství jako jeden z kořenů evropské civilizace. A kolik duchovních kolaborovalo ať už s masarykismem, nacismem, komunismem nebo v současné době s americkým světovládným tzv. neokonservatismem, což je zase odrůda osvícenství! Kolik českých duchovních kolaboruje s tzv. demokratismem Evropského svazu (tzv. unií), což není nic jiného, než korporátní socialismus! Objeví se kdejaký nesmysl tzv. osvíceného myšlení, jako např. "teorie o změně klimatu" (vlastně poslední verse malthusianismu), mediálně a politicky propagovaný – a kolik je pastýřů, kteří to spolknou i s navijákem! Proto jsme museli zařadit i zde uvedených prvních pět pododdělění, kdy boj byl veden mimo české církevní struktury.

2. Německý národní socialismus (tzv. nacismus) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1102 nebo 1105.

1107 Sociální nauka Církve

V oddělení: Sociologie a charita

Srov. též pododdělení 0510: 7. a 10. přikázání Boží.


Rytířka Smrti

Bloy Léon, 1917

Dobré dílo, sv. . 36. Jediné čes. vyd. Orig.: La Chevalière de la mort, poprvé 1896.


Sociální vědy a kněz. Řeč pronesená na sjezdu bohoslovců a kněží v Českých Budějovicích.

Bráf Albín, 1906

Zvláštní otisk z "Věstníku katolického duchovenstva".


Miroslavín aneb Rozluštění otázky sociální

Kopal Petr, 1903


Hodnota a cena práce

Vykopal Adolf, 1947


Kristus a problémy dneška

Tóth Tihamér, 1935

Jediné čes. vyd.


Apoštol trhanů

Kopal Petr, 1909

Třídílný román, jediné čes. vyd. Autobiografické rysy.


Dvě sociální encykliky. 1. Rerum novarum. 2. Quadragesimo anno.

Leo XIII., Pius XI., 1946

1. Rerum novarum, O dělnické otázce (1891), 1946 – Dominikánská edice Krystal, sv. 69: vyslovuje se proti socialismu, chápanému po staru jako společnost bez soukromého vlastnictví. Je zde mnoho nápadů, jak by se měl podnikatel chovat a jak by dělník měl své postavení dělníka zlepšovat.
2. Quadragesimo anno, O vybudování společenského řádu a jeho zdokonalení podle zásad evangelia (1931), 1947 – Dominikánská edice Krystal, sv. 79: Za 40 let se situace velmi zhoršila, papež má více mravních výhrad proti kapitalismu i socialismu, zvl. pak proti nepravostem finančnictví, požaduje spravedlivou mzdu, uvádí i zásadu subsidiarity, ovšem reálně velkopodnikatel zůstává pánem ("má být mravný") a dělnik kmánem, takže heslo subsidiarity je jen jakýmsi přáním. Tato druhá encyklika tak stojí na posicích první.
Obě encykliky reagovaly na problémy toho času se zpožděním. Dobře míněné apely mohly oslovit jen část zaměstnavatelů. Ve středověku nebylo potřeba apelovat na křesťana-panovníka typu císaře Karla IV. Ten si byl vědom, že i on bude souzen. Velkofinančníci v době těchto papežů už křesťany nebyli, natož dnes, proto je dobře míněné apely míjely a míjejí. V zápalu pro oprávněnost soukromého vlastnictví obě encykliky úplně pomíjejí možnost, že by nepatrný počet boháčů vlastnil téměř vše, kromě drobků, které by ostatní občané (adresátem je převážně dělnictvo) měli prakticky jen v užívání. Jinak řečeno, encykliky, kromě mravních výzev, opomíjejí zlo neúměrné kumulace kapitálu čili vznik obrovských korporací. Nijak se také nevyslovují proti pověře o nutnosti stálého růstu HDP. Možnost, že by došlo k hrozbě globalizace, encykliky tedy neuvažují. Prostě dělník zůstává dělníkem bez naděje, že by se stal postupným upravováním výrobních procesů samostatným živnostníkem.


Vedúca zásada hospodárskeho života (nie voľná súťaž – ale sociálna sporavodlivosť a sociálna láska)

Salatňay Michal, 1939

Vydal s církevním schválením Spolok svätého Vojtecha v Trnavě.


Otázka sociální – příspěvek k poznání její podstaty, a jak ji lze řešiti.

Biederlack Franz Joseph Bernhard, 1900

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 16. Naps. P. Josef Biederlack S. J. (* 1845, † 1930), dle 4. nezm. vyd. (Die sociale Frage – ein Beitrag zur Orientirung über ihr Wesen und ihre Lösung; 1. vyd. 1895, 4. vyd. 1899, 10. vyd. 1925) s povolením autorovým podává P. ThDr. Beneš Ferdinand (* 8. 4. 1860 Krátká Třebová-Hilváty u Ústí n. Orlicí, † 13. 10. 1901 Hradec Králové).


Nástin základův a všeobecných zásad společensko-hospodářských – příspěvek katolické mravouky k řešení otázky sociální

Soldát Alois, 1913

Dědictví sv. Prokopa, sv. 56.


Práce ve světle zjevení Božího

Špaček Richard, 1901

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 21.


Mosaikový obraz sociální soustavy vybudované na podkladě a zásadách křesťansko-katolického náboženství v rámci hanáckém

Bařina Jan František Saleský, 1929

Laskavý čtenář si může všimnout slova "mosaikový" v názvu knihy z r. 1929 a posoudit jeho oprávněnost. Totiž i dnes pan Valerij Viktorovič Pjakin, jeden z nejlepších světových analytiků (jímž je spolu s dalším Rusem přezdívaným The Saker), často varuje právě před tím, že člověk poznává (vinou médií) realitu opačně – ne mosaikově, ale kaleidoskopicky – a to je zdrojem nevyhnutelné tragiky jeho rozhodování. Za tip na tuto knihu děkujeme čtenáři J. Š.


Principy sociální ethiky, Díl I. a II. Pracovní smlouva, [Díl] III.

Vodička Timotheus, Miklík Josef Konstantin, 1945

Díl I. Principy sociální ethiky. Část I. Člověk a vesmír. Část II. Jedinec a společnost. Část III. Řád spravedlnosti. T. Vodička, 1945; Dominikánská edice Krystal, sv. 77. Díl II. Principy sociální ethiky. Část IV. Práce a majete. Číst V. Filosofie kultury. Část VI. Stát. T. Vodička, 1946; Dominikánská edice Krystal, sv. 78. [Díl] III. Pracovní smlouva. Traktát morálně-theologický. P. J. K. Miklík, 1947; Dominikánská edice Krystal, sv. 86. Vodičkovy první dva díly jsou na internetu v textovém tvaru.


Křesťanská sociologie. Díl I. Život sociální. Díl II. Spravedlnost v životě hospodářském. Díl III. Se zvláštním zřetelem k sociální činnosti kněžské – Sociální práce. Rejstřík věcný.

Vašek Bedřich, 1933

.


Rukojeť křesťanské sociologie

Vašek Bedřich, 1947

3. oprav. vyd.


Sv. otce Pia PP. X. Motu proprio ze dne 18. prosince r. 1903, jímž stanovena jsou pravidla lidové činnosti křesťanské.

Pius X. (svatý), 1911

Předpis byl vydán italsky(!), viz pododdělení 1403: Řím, proto originál zvlášť neuveřejňujeme. Studijní, sv. 36.


Duchovenstvo a sociální otázka

Scheicher Joseph, 1884


Bytová otázka dělnická – dějiny a přehled úkolů reformy bytové

Soldát Alois, 1905

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 38. Hledejme v této práci tři zásady: Kterak se může dělník osamostatnit do posice živnostnika, kterak upřednostnit rozvoj vlastních rodinných domků na úkor nájemných bytových "králíkáren", a jak uvést v pohyb stěhování občanů z měst na venkov, tedy opačným směrem, než dnes.


Křesťanský solidarismus

Pimper Antonín, 1946


Marxismus a křesťanský sociální reformismus. (K výročí papežských okružních listů "Rerum novarum" a "Quadragesimo anno".)

Гельфанд Симеон Симеонович, 1946

Za OCR děkujeme čtenáři M., který píše: "Odstranění pozadí značně snížilo čitelnost." Proto ponecháváme i originál.