Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 03

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.

0312 Povaha jiných názorů

V oddělení: Obrana víry a katolická věrouka

Sem zařazujeme názory, které mají něco společného s katolickou věroukou. O názorech tak říkajíc "více odlišných" se lze poučit v odděleních dějepisných 14 – Dějiny Katolické církve obecně a 15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích, a zvláště pak v oddělení 11 – Sociologie a charita.


Rozbor a obrana encykliky sv. Otce Pia X. o názorech modernistů

Kadeřávek Eugen Jan N., 1908

Otisk z "Obrany", přílohy "Křesť. Školy".


Evangelium podle sepsání Renana

Monzie Joseph-Henri Lasserre de, 1864

Joseph Ernest Renan * 1823, † 1892 byl "francouzský filosof, spisovatel, religionista, historik a jazykovědec, člen Francouzské akademie, Grand Officier Řádu čestné legie. ... 1863 vyšla jeho nejslavnější kniha, „Život Ježíšův“, která sice způsobila skandál, ale stala se také bestsellerem. ... Byla okamžitě přeložena do řady jazyků a vyvolala velké vzrušení v celé Evropě. Francouzští biskupové vyzvali lid k modlitbám za usmíření Boha, který byl zlehčen a potupen tímto rouhačským dílem. Pastýřské listy proti Renanově knize byly vydávány i v dalších zemích, také v Čechách. ... Katolická církev zařadila devatenáct Renanových spisů na Index zakázaných knih" (cit. wikipedie). Přeloženo podle 25. vyd. Sama Renanova blasfémie doznala k dnešku 115 vyd.


Syllabus jeho svatosti Pia IX, jejž vykládá s povinným zřetelem ku syllabu náčelníka svobodných myslitelů Alfonse Padařovského Jan Brázda, sedlák ze Zlámané Lhoty

Lenz Antonín (pod pseudonymem Brázda Jan), 1891

Syllabus1: Obsahuje latinský i český text encykliky Quanta cura a Syllabu, s předchozím obšírným komentářem P. Antonína Lenze, probošta Vyšehradské kapituly a spolupracovníka fenomenálního českého biskupa Jana Valeriána Jirsíka. Zařazujeme sem i:
1 Výborné a podrobné pojednání o syllabu Osmdesát thesí znovu zavržených encyklikou Pia IX. od 8. prosince 1864. Borový Klement, ČKD 1865, č. 1 až 5;
2. Překlad encykliky a seznamu bludů: Blahověst XV. (1865), str. 35 a d.


Acta ss. D. N. Pii PP. IX. ex quibus excerptus est syllabus : Editus die VIII decembris MDCCCLXIV

Pius IX. (blahoslavený 2000), 1865

Syllabus2: Obsahuje všechny dokumenty, ze kterých je Syllabus odvozen (Syllabus totiž nevznikl "ze vzduchu", nýbrž má velmi solidní, zde uvedené základy). Ve stejné přihrádce totéž, staženo z archive.org, s nízkým rozlišením a v dosti nepřesném textovém tvaru.


Sanctissimi D. N. Pii PP. IX. Epistola encyclica data die VIII. decembris MDCCCLXIV

Pius IX. (blahoslavený 2000), 1865

Syllabus3: (název pokračuje:) Ad omnes catholicos antistites unacum syllabo praecipuorum aetatis nostrae errorum et actis pontificis ex quibus excerptus est syllabus. Accedit appendix antiquiora et novissima documenta continens quae ad epistolam encyclicam et syllabum referuntur. Ve stejné přihrádce totéž, staženo z archive.org, s nízkým rozlišením a v dosti nepřesném textovém tvaru.


Heretikové

Chesterton Gilbert Keith, 1915

1. vyd. orig. 1905.


Orthodoxie

Chesterton Gilbert Keith, 1918

1. vyd. orig. 1908.


Kritické studium

Miklík Josef Konstantin, 1947

Syllabus4: Obsahuje pravidla kritického studia, příslušné these sv. Tomáše z Aquina schválené sv. Piem X., Tridentsko-Vatikánské Vyznání víry předepsané Piem IV. a sv. Piem X., Syllabus bl. Pia IX. (bez odkazů), Syllabus sv. Pia X. a pojednání o jistém a pravdivém poznání. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv; díky i čtenáři Ch. za vyřízení a jako už tolikrát, E. B. za OCR.


O učení modernistů: encyklika J. S. Papeže Pia X. "Pascendi dominici gregis"

Smolík Václav, 1911

Dědictví sv. Prokopa, sv. 52. Obsáhlý a srozumitelný výklad encykliky doprovázený jejím latinským a českým textem; podrobný a zajímavý rozbor učení modernistů. Na několika internetových stránkách je ke stažení trochu upravovaný a zkrácený dotisk; Knihovna Libri nostri má v tomto regále přesné původní vydání. Připojujeme zmíněný dotisk v textovém tvaru – lze hledat buď v něm textově, anebo v naší naskenované základní knize podle obsáhlého rejstříku.


Buď – anebo!

Mäder Robert, 1930

Přeložil P. Bořek Dohalský Antonín. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 167.


Přesvatého pána našeho Pia X., prozřetelností Boží papeže, Encyklika Editae saepe

Pius X. (svatý), 1910

Studijní sv. 30.


Motu proprio "Sacrorum antistitum", jímž dány jsou zákony proti modernismu

Pius X. (svatý), 1911

Studijní, sv. 39.


Index librorum prohibitorum Leonis XIII summi pontificis

Pius XI., 1924

(název pokračuje:) auctoritate recognitus SSMI D. N. Pii PP. XI iussu editus.