Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: kol.


Biblické dejiny (Starý zákon, Nový zákon). Učebnica katolíckeho náboženstva pre II., III. triedu stredných škôl.

Chmela Štefan, 1943
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Z poverenia Spolku katechétov a profesorov náboženstva. Starý zákon se s pomocí Páně pokusíme sehnat, Nový zákon je dar Knihovně. Pán Bůh odplať.


GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny. Staroslověnské písemnictví na Velké Moravě a ve středověkých Čechách.

Čajka František, Chromá Martina, Knoll Vladislav, Pilát Štefan, Spurná Kateřina, , 2017
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Nauka o češtině a staroslověnštině

Z portálu Gorazd, o němž v úvodu k tomuto pododdělení, přebíráme dvě brožury:
1. GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny. PhDr. František Čajka, Ph.D., Mgr. Martina Chromá, Ph.D., Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D., PhDr. Štefan Pilát, Ph.D., Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D. (Slovanský ústav). Projekt GORAZD zpřístupní široké odborné i laické veřejnosti výsledky dlouholeté práce české paleoslovenistiky: monumentální čtyřdílný Slovník jazyka staroslověnského (1966 – 1997) včetně Dodatků k I. dílu Slovníku jazyka staroslověnského (2016), ukázkovou část rozšířeného nového vydání Slovníku nejstarších staroslověnských památek (1. vyd. 1994), první vydaný svazek Řecko-staroslověnského indexu (2014) a jedinečnou staroslověnskou kartotéku čítající přes milion kartotéčních lístků. Mezi výstupy projektu budou patřit také speciální softwarové nástroje určené pro digitalizaci vícejazyčných slovníků výkladového či encyklopedického typu.
2. Staroslověnské písemnictví na Velké Moravě a ve středověkých Čechách. PhDr. František Čajka, Ph.D. (a kol.), Slovanský ústav. Publuikace tvoří podstatnou a nedílnou část českého písemnictví, kultury a vzdělanosti. Zároveň je také součástí širokého proudu slovanského písemnictví, které se rozvinulo zejména u jižních a východních Slovanů. V předložené publikaci přehledným způsobem představujeme především výsledky literární činnosti, které vycházely z cyrilometodějského díla na Velké Moravě a které byly, jako jeho pokračování, součástí kultury středověkých Čech. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., je jediným akademickým pracovištěm v České republice, které se představenou problematikou zabývá jak ve velmi širokém tematickém záběru, tak různým způsobem zpracování (lexikografické práce, činnost ediční, vědecké studie a monografie). Představenou publikaci připravili členové oddělení paleoslovenistiky a byzantologie (František Čajka, Martina Čechová, Václav Čermák, Martina Chromá, Vladislav Knoll, Václav Konzal, Petra Melichar, Štefan Pilát a Kateřina Spurná).


Český pravopis. Mluvnická a pravopisná cvičení pro 5. až 8. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol.

Omelka František, Horák Oldřich, Hubáček Josef, Charous Čeněk, 1956
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Nauka o češtině a staroslověnštině

Také jako ukázka úrovně našeho školství ještě na začátku 60. let 20. stol.


Pozdvižení v západní Evropě – ale i na Slovensku, a už i u nás.

Bhakdi Sucharit (a kol.), Cagáňová Veronika (a kol.), Zelená Hana, 2021
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 5. přikázání Boží

1. Naléhavý otevřený dopis profesorů a vědců Evropské lékařské společnosti ohledně obav z bezpečnosti vakcinace covid-19 – dopis evropským úřadům a důvody jeho zvěřejnění. Proč mnoho západoevropských zemí náhle zastavilo očkování a proč je zase tak náhle obnovilo? Pán Bůh odplať za český překlad, anglický text zatím ponecháváme jako corpus delicti pro české potrhlé (nebo zlovolné?) vakcinátory a jejich zdejší souvěrce.
2. Ale i na Slovensku se někteří odborníci snaží o rozumnost. Tamní Lékárnící za život předkládají alarmující zprávu COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína? Zveřejňujeme ji ve dvou částech: text a tabulku, i když ani tady se neřeší další eticky vážné otázky: např. jestli je vakcína bezpečná (nejen teď, ale i dlouhodobě) a jestli jde o natolik vážnou chorobu, aby to ospravedlňovalo očkování, navíc masové, nevyzkoušenou, experimentální vakcínou.
3. Aktualizace k 3. březnu 2021 – https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/
4. A hlavně: Lékárníci za život zaangažovali přední odborníky ze souvisejících oborů a předkládají souhrnnou zprávu o celé problematice. Tato zpráva patří do ZLATÉHO FONDU Knihovny Libri nostri a kdokoliv se o vakcínách a o tzv. očkování vyjadřuje, měl by se s ní podrobně seznámit. To platí i pro duchovní správce a v prvé řadě pro biskupy. Nikdo by neměl jen tak plácat, co mu slina na jazyk přinese nebo kde co zaslechl. Mluví někdo o desinformacích? A četl takový tuto zprávu? ČTĚTE Lékárníci za život – vynikající, čtivé, perfektně zdůvodněné a argumentačně podložené články o důležitých zdravotních otázkách dneška!
Pozn.: V souvislosti s tzv. očkováním nemluvě ani o přestoupení prakticky všech ostatních Božích přikázání (nejen 5. přikázání – tohoto pododdělení), např. majetkových (likvidace živnostníků ve prospěch koncernů, obrovské bujení všestranné závislosti lidí na státu, hrabivost pharma-firem, bohatí ještě více bohatnou, chudí chudnou, bezbřehá inflace ničím nekrytých peněz, ekonomika postavená na dluzích a j.).
5. A nakonec něco úplně jednoduchého, co pochopí i dnešní distančně na dálku "vzdělávaný" školák: Strategie boje proti Sars-Cov-2 je z medicínského hlediska nesmyslná. Ve hře není jen naše zdraví, ale i právo a svoboda. Odkaz na konci článku nabízí výsledky průzkumu (5Pruzkum ...) veřejného mínění drasticky odlišné od mediální masáže, kterou na lidech provozují "naše" hlavní média.


Morální aspekty umělého oplodňování

Cagáňová Veronika (a kol.), 2020
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 5. přikázání Boží

1. Morálne aspekty asistovanej reprodukčnej technológie (ART).
2. Asistovaná reprodukčná technológia (ART) krok za krokom.


Příprava dítek ku svaté zpovědi, zvláště ku zpovědi první; s připojenými úvahami ke vzbuzení lítosti nad hříchy

Macek Václav, 1886
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Pod tímto či podobným názvem vycházelo několik titulů.
1. Prvním byl tento, který vyšel v Českých Budějovicích, a to dvakrát – r. 1884 a rozš. 1886.
2. Serafínské dílo lásky, zal. 1908, vydávalo knížečku Příprava dítek školních k první svaté zpovědi a k svatému přijímání. Volf Jan a Jedlička František, 1918, 3. oprav. vyd. Ta naposledy vyšla ve 20. vyd. r. 1947, a pak ještě jednou r. 1950 v České katolické Charitě (edice Listy víry, sv. 1).
3. Dále a) Chléb s nebe. Příprava k první svaté zpovědi a svatému přijímání (pracovní sešit náboženský, řada první). Hronek Josef, čtyři vyd. 1938, 1939, 1941 a 1947 – publikujeme. Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.
b) Katechismus maličkých. Příprava dětí k svaté zpovědi a k svatému přijímání. Hronek Josef, čtyři vyd. 1940, 1943, 1944 a 1947.
c) Nechte dítek přicházeti ke mně a nebraňte jim (Luk,18,16.). Příprava dětí k svaté zpovědi a k svatému přijímání (podle normy dekretu "Quam singulari" sv. Otce Pia X.). Hronek Josef, 1932 – 3. vyd.
4. Jednou vyšlo Nechte maličkých přijíti ke Mně – příprava dítek druhého škol. roku k sv. zpovědi a k sv. přijímání. Kolenec Josef, 1915.
5. Dále velice podrobná Příprava ku první zpovědi a sv. přijímání. Díl 1. Příprava ku první sv. zpovědi. Díl 2. Příprava ku prvnímu sv. přijímání. Doležel Jan, 1884.
6. Dále Ježíškovi do náruče. Heiser Alois, Jeřábek Karel, 1937 (7. vyd.) – publikujeme 6. vyd.
7. A konečně stručná Příprava k první svaté zpovědi a sv. přijímání pro II. tř. školy obecné dle kurendy. Kolísek Bohumil, 1913.


Katolický katechismus v otázkách a odpovědích čili Rukověť u přednášení a vysvětlování katechismu pro druhou třídu obecných škol.

Hejbal Antonín, 1864
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Vyšel třikrát: 1856, 1860 a 1864.


Katolická prvouka pro nižší třídy obecných škol. 1. vydání.

Kubíček Václav, 1917
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež


Katolická prvouka pro nižší třídy obecných škol. 11. vydání.

Kubíček Václav, 1937
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Obrázkové vydání s 54 obrázky mistra Jana Köhlera; poprvé byly tyto obrázky ve 3. vyd. z r. 1921. Doplňujeme vyd. 8. z r. 1932.


Katechese pro 1. a 2. třídu obecných škol a spojený 1. a 2. škol. rok s první přípravou na sv. zpověď a sv. přijímání. Část 1 Starý Zákon a 2 Nový zákon.

Resl Josef, 1948
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

(název pokračuje:) Výklad a doprovod Hronkovy "Cesty k Bohu" a Kubíčkovy "Prvouky". Část 1 vyšla r. 1947 jako Knihovna Logos, sv. 5, a část 2 r. 1948 jako Knihovna Logos, sv. 6. Připojujeme ještě společné 1. vyd. s podnázvem "pro 2., 3. a 4. školní rok a zvláště pro školy málotřídní" z r. 1941.


Výbor zákonů školských, sv. I až III.

Hronek Josef, 1938
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

I. Základní předpisy o školách národních. 1933. Kropáč & Kucharský, sv. 1933.x.
II. Organisace školské správy, zřizování národních škol a právní poměry učitelstva národních škol. 1934. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.
III. Školní a vyučovací řád pro školy obecné a měšťanské a pro školy (třídy) pomocné: Výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 30. července 1937, č. 105513-I. 1938. Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.


Vyučování náboženství v jednoročních učebných kursech při měšťanských školách. Několik pedagogicko-didaktických poznámek.

Hronek Josef, 1939
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Kropáč & Kucharský, sv. 1939.x. Jediné vyd.


Čtvero vzorů křesťanského života. Životopisné obrazy.

Knecht Friedrich Justus, Hrudička Alois, Janovský František, 1896
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Blahoslavený Jan Křtitel de la Salle a řád bratří křesťanských škol. Příspěvek k dějinám vychovatelství. Bedřich Justus Knecht. (V mateřský jazyk přeložil František Tater, 258 str.) Jan Vianney, farář Arský. Hrudička Alois. (Dle spisův očitých svědků, str. 268 – 372.) Tomáš Morus. Obrázek z dějin. Janovský František. (str. 378 – 405.) Adolf Kolpind, zakladatel a generální předseda Jednot katolických tovaryšů. Janovský František. (str. 410 – 496.) Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 63.


Istoria Cerkvi Christovoj dľa narodnych i hraždanskich škol.

Ґойдіч Степан, 1934
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slované

K autorství: Брат Павла Петра Ґойдіча.


Gréckokatolícky katechizmus pre ľudové školy a pre nižšie triedy stredných škôl.

Kontratovič Irinej(?), 1943
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slované

2. vyd. (108 stran, autor není uveden), předtím vyšel 1937 (98, resp. 100 stran, jako autor je uveden predstavený užhorodského katedrálneho chrámu – v roce 1949 – protojerej Irinej Kontratovič).


Anno Dominice Incarnationiis 992. Roku 992 od Božího vtělení.

Boleslav II. Pobožný, Vojtěch sv., 992
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Středověké právo a náš národ – Země koruny české

Nejstarší listina o souladu církevní moci a státní moci Přemyslovců; lat. orig. viz v tomto pododdělení Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. Tomus 1, Inde ab a. 805 usque ad a. 1197, Friedrich Gustav, 1907 (1Friedrich2-150dpi.pdf), str. 43, č. 37. Pokud jde o české znění, nenašli jsme starší překlad než nedávný text Kaprasova žáka Vaněčka z r. 1957. Vkládáme nepatrný separát skript Prameny k dějinám státu a práva v Československu. Část I. Do husitského revolučního hnutí, Vaněček Václav. Část II. Do Bílé Hory, Malý Karel a kol., 1977. K tomu ještě novější překlad Jany Zachové, uveřejněný v knize Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Nový Rostislav, Sláma Jiří, Zachová Jana, 1987. Za informaci o příp. dřívějším překladu budeme vděčni.