Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Lenz Antonín

select id,sekce, nazev, charakteristika from podsekce where 1=1 and charakteristika like '%Lenz%' and charakteristika like '%Antonín%' order by sekce,id

Pododdělení 0101

Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Toto pododdělení má v úvodu sedmero českých textů seřazených podle data vydání.
1. Tzv. Bible pražská.
2. Bible Svatováclavská.
3. Bible Durychova-Procházkova.
4. Bible konsistorní či Svatojanská Krbcova, Srdínkova a Borového.
4.a) Zlatá Bible – perspektivně připravujeme, bude-li zájem.
5. Bible, kterou přehlíželi kanovník P. Štulc Václav Svatopluk a P. ThDr. Lenz Antonín; ilustroval Gustave Doré.
6. Biblí česká Frencla a Desoldy.
7. Bible česká (studijní vydání) Hejčla a Sýkory. Pokud by se někomu zdálo, že i 90 až 70 let od vydání Hejčla-Sýkory (6. a 7.) je příliš, je tu otázka, proč se tak oceňuje protestantská Kralická interpretace stará 500 let.
8. a) Bible česká (lidové vydání) Hejčlova – Starý zákon.
8. b) Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista Sýkorův, v pozdějších vydáních v redakci Hejčla.
(9. český text, Sušilův překlad Nového zákona, je v pododdělení 0104: Slavné Sušilovy exegese – nejlepší výklady Nového zákona v češtině.)
Pozn. a) Katolickému biblickému nadšenci, který se při četbě a rozjímání omezuje na Písmo sv., je zase třeba připomenout, že rovnocenným pramenem víry a morálky jsou i stejně významné svatá Tradice a Magisterium učitelského úřadu církve.
b) Knihovna Libri nostri byla požádána, aby zařadila i překlad Starého zákona pořízený P. Josefem Hegerem a vydaný souhrnně v letech 1953 – 1958; příp. Colův nebo Škrabalův (Dominikánská edice Krystal, sv. 100) překlad Nového zákona z r. 1948. U těchto překladů Vulgáta sloužila už jen ke kontrole interpretace z hebrejštiny příp. řečtiny; žalmy dokonce podle tzv. Nové Vulgáty Pia XII. Tyto moderní překlady, které jsou všude běžně k mání, zařazovat nebudeme (srov. charakteristiku Breviarium romanum ... Pars hiemalis).
c) Nejlepší souhrnná informace o českých překladech a interpretacích Bible je zde v pododdělení 2002: Český slovník bohovědný a encyklopedie, které nejsou v jiných odděleních: Český slovník bohovědný. Díl třetí, české překlady blblické. Vraštil Josef, 1926 (str. 334 – 341).


Písmo svaté, vydání dle Vulgáty. Díl první. Díl druhý.

Štulc Václav Svatopluk, Lenz Antonín, Doré Gustave, 1888
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Díl druhý vyšel 1892. Upozornění: Sekulární nakladatel Jan Otto vydal současně i publikaci s obstarožní kralickou interpretací s týmiž ilustracemi.


Anthropologie katolická – skromný příspěvek ku dogmatické theologii

Lenz Antonín, 1882
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore

Dědictví sv. Prokopa, sv. 21.


Mariologie Arnošta z Pardubic, prvního arcibiskupa pražského. Na základě jeho spisu: Psalterium de Laudibus Beatissimae Virginis čili Mariale Arnesti.

Lenz Antonín, 1887
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Mariologie, O svatém Josefovi


Mariologie, čili Učení Církve katolické a v Církvi chované o Matce Boží

Lenz Antonín, 1879
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Mariologie, O svatém Josefovi


Syllabus jeho svatosti Pia IX, jejž vykládá s povinným zřetelem ku syllabu náčelníka svobodných myslitelů Alfonse Padařovského Jan Brázda, sedlák ze Zlámané Lhoty

Lenz Antonín (pod pseudonymem Brázda Jan), 1891
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů

Syllabus1: Obsahuje latinský i český text encykliky Quanta cura a Syllabu, s předchozím obšírným komentářem P. Antonína Lenze, probošta Vyšehradské kapituly a spolupracovníka fenomenálního českého biskupa Jana Valeriána Jirsíka. Zařazujeme sem i:
1 Výborné a podrobné pojednání o syllabu Osmdesát thesí znovu zavržených encyklikou Pia IX. od 8. prosince 1864. Borový Klement, ČKD 1865, č. 1 až 5;
2. Překlad encykliky a seznamu bludů: Blahověst XV. (1865), str. 35 a d.


Pohroma principu mravnosti Padařovské čili materialistické, kterou s velikým žalem popisuje Jan Brázda ze Zlámané Lhoty.

Lenz Antonín, 1875
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika


Socialismus v dějinách lidstva a jeho povaha a Církev katolická jedině schopná ku řešení sociální otázky

Lenz Antonín, 1893
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Národní nebo mezinárodně-korporativní socialismus, vč. oligarchismu

Viz pozn. u Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti. Cathrein Viktor, 1899.


Upomínka na Katakomby Římské

Lenz Antonín, 1876
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve

(název pokračuje:) Na počest jubilea Jeho Excellence Nejdůstojnějšího a Vysoce Urozeného Pána, Pana Jana Valeriana, biskupa budějovického.


Apologie sněmu kostnického v příčině odsouzení 45 vět Jana Viklifa

Lenz Antonín, 1896
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dokumenty sněmů církevních

Napsal na základě spisů Viklifových P. prof. ThDr. Lenz Antonín.


Dějiny kláštera a nemocnice Alžbětinek v Praze II. na Slupi. Na oslavu dvěstěletého trvání (1722 – 1922).

Postřihač Antonín, Lenz Jaroslav, 1922
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Dějiny kláštera Alžbětinek v Praze podává Antonín Postřihač. Dvě stě let ženské nemocnice Alžbětinek v Praze (1722 – 1922) podává dr. Jaroslav Lenz. Stav osob roku 1922. I. Klášter. II. Nemocnice.
Publikační činnosti se sestry Alžbětinky nevěnovaly, srov. v Knihovně jen Život svaté Alžběty Durynské, v obrázkové knize českého původu ze XIV. století, zvané Liber depictus. Pedálová Josefa Marie Antonie (někdy pseudonym Dobrovlastka), Šámal Jindřich, 1941. A v tomto místě připohujeme:
1. Řehole, stanovy a rozdělení úřadů sester Alžbětinek III. řádu sv. Františka. Masák Antonín, 1909. připravujeme
2. Svatá Alžběta, matka chudých a nemocných. K jubileu 700. výročí světice ctihodným sestrám Alžbětinkám v Praze. Postřihač Antonín, 1931.
3. Pravidla a konstituce řeholnic sv. Alžběty Třetího řádu sv. Františka jejichž účelem jest ošetřování nemocných v Československu. Pius XI., 1931.
4. Klášter a nemocnice Alžbětinek na Slupi. Šámal Jindřich, 1941.
5. Život Svaté Alžběty, dcery krále Uherského Ondřeje II., kněžny Durynské a Hesské, sepsaný od jedné duchovní sestry z řádu sv. Alžběty k duchovnímu potěčení chudých nemocných v Praze. Marie Antonie, 1819.


Učení Petra Chelčického

Lenz Antonín, 1884
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem

Čtyři spisky:
1. Učení Petra Chelčického o Eucharistii na základě jeho spisů a učení katolické církve, 1884.
2. Petra Chelčického učení o očistci na základě jeho spisů a učení katolické církve, 1885.
3. Petra Chelčického učení o sedmeře svátosti a poměr tohoto učení k Janu Viklifovi, 1889.
4. Vzájemný poměr učení Petra Chelčického, starší Jednoty českých bratří a taborů k náuce Valdenských, Jana Husi a Jana Viklifa, 1895.


Učení mistra Jana Husi, na základě latinských i českých spisův jeho, jakož i odsouzení Husovo na sněmu Kostnickém. Jest pravdou nepochybnou že umřel Mistr Jan Hus za své přesvědčení a že jest mučedníkem za pravdu? Několik dodatků k učení Mistra Jana Husi.

Lenz Antonín, 1875
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem

Dědictví sv. Prokopa, sv. 13. Jest pravdou nepochybnou že umřel Mistr Jan Hus za své přesvědčení a že jest mučedníkem za pravdu? Lenz Antonín, 1898. Několik dodatků k učení Mistra Jana Husi. Lenz Antonín, 1899.