Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105.

2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1508 Církevní boj s francouzsko-americkým liberalismem a osvícenstvím (a u nás s masarykismem)

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Osvícenství se k nám šířilo z Francie (až po zednářsko-atheistický/deistický benešismus), z USA (po zednářsko-protestantský masarykismus) a z Německa (zednářsko-katolický josefinismus). Jak pracovala v 19. a zač. 20. stol. Církev na výchově národa, když se tu Masaryk nejen vynořil, ale získal v českém národě takovou popularitu, že začal národ vychovávat spíše on?


Prodej věcí movitých a zvláště klenotů ze zrušených klášterů za Josefa II. na Moravě.

Samsour Josef, 1911

Otisk z "Hlídky" r. 1911 – 1912.


Moderní katechismus s trochou pepře na porozuměnou.

Blaťák František, 1907


Křik Koruny svatováclavské

Jehlička Ladislav, 2010

Díky náležejí zejm. nakladatelství Torst (jeho jednateli panu Viktoru Stoilovovi), jakož i panu Miroslavu Svobodovi, řediteli Sdružení občanů Exodus, z. s., i panu PhDr. Janu Cholínskému, bez nichž by nebyla tato kniha zpřístupněna. Durhý soubor je samizdatové vyd. z r. 1987. A připojujeme esej posledně jmenovaného: Heroický skeptik, jenž v žertu neměl sobě rovna. Nad životem a dílem Ladislava Jehličky (1916 – 1996). Cholínský Jan, 2011.


Český kněz

Doležal Josef, 1931

Kniha musela být velmi nepříjemná kard. Kašparovi (úřad primase zastával 1931 – 1941, předtím od r. 1920 biskupem v Hradci Králové). Poukazuje totiž na Kašparovo členství v Jednotě katolického duchovenstva (něco jako Pacem in terris po 1. světové válce) a na jeho (nechceme to zde nazvat "ostudnou") úlohu při vynucené resignaci arcibiskupa Kordače (v úřadě 1919 – 1931).
Knihy Života, sv. 12.


Ožehavé kapitoly z českých dějin církevních

Neumann Augustin Alois, 1937


Politická cesta českého katolicismu 1918 – 1928.

Doležal Josef, 1928

Knihy Života, sv. 1. Jakýsi předchůdce autorovy knihy Český kněz také v tomto pododd.


Víra a věda o cíli člověka

Novotný Josef (někdy pseudonym Topolský Josef), 1928

Populárně vzdělávací knihovna, sv. 16. Jediné vyd.


Náboženství a věda. Odpověď na Draperovy Dějiny konfliktů mezi náboženstvím a vědou

Camara (de la) y Castro Tomás (Jenero), 1902

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 26. Podle 3. vyd. ze španělštiny přel. Antonín Frecr. Za doporučení děkujeme čtenáři V.: "Jakýsi předchůdce (následující) knihy T. Woodse, z počátku 20. století."


Genese Československa

Kalvoda Josef, 1998

Je škoda, že i tato fundamentální kniha je prakticky natrvalo (knižně vyšla znovu, v rozš. vyd., 2018) internetově zablokována tzv. autorskými právy. Je to takto: za pravdivé poznání se musí dobře zaplatit, blbosti na nás zdarma prší ze všech stran. Zřejmě je to záměr tohoto režimu: hloupý národ uvěří kdejaké kovidové pohádce.

    Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • KalvJGeneCSR-OCRp.pdf, 24.8 MB   

Dějiny Církve katolické ve státech rakousko-uherských s obzvláštním zřetelem k zemím Koruny české. Od doby slavného panování císařovny Marie Terezie až do časů J. V. císaře a krále Františka Josefa I. (1740 – 1898). Díl I. Díl II.

Kryštůfek František Xaver, 1899

Díl I. Doba od slavného panování císařovny Marie Terezie až do vzdání se trůnu císařem Ferdinandem Dobrotivým. 1740 – 1848. Díl II. Doba slavného panování J. V. císaře a krále Františka Josefa I. 1848 – 1898. Vzdělávací knihovna katolická, sv. 6.


Jak píše prof. Dr. Masaryk o katolické vědě a víře?

Konečný Filip Jan, 1891

Člověk musí mít opravdu silný žaludek, aby se po takovém nářezu ještě ucházel o funkci presidenta. A to on, jakožto otec dnešní vládnoucí severoatlantické spodiny, měl.


Perutě míru

Jindra Jan Nepomucký, 1907

Sbírka promluv z různých dob a k různým příležitostem vřele doporučená ČKD. Zvlášť si dovolujeme upozornit na promluvu Osvěta, síla, svoboda, kterou P. Jindra, Rytíř Božího Hrobu, přednesl v Solnici dne 8. září 1900 a která toho roku poprvé vyšla tiskem. Zde je namístě zásadní vysvětlení. Až do uvedené doby měl pojem osvěta dva významy: jednak ten, který má dnes, a jednak šlo o název hnutí, které dnes známe jako osvícenství. Ani Ott ještě pojem osvícenství nezná. Tento nový pojem se v 1. třetině 20. století šířil z Masarykova rozvratného ideového klanu a zdomácněl až ve 30. letech kodifikací v Masarykově slovníku. Je tedy český pojem osvícenství o celé století mladší, než Kantovo německé Auklärung. Škodlivá tedy Jindrova osvěta je ono pozdější osvícenství. A kvůli této delší promluvě knihu zařazujeme sem, i když by jinak asi měla být v oddělení homiletiky.


Šrámek contra Masaryk

Šrámek Jan, 1908

Řeč poslance P. docenta Jana Šrámka na radě říšské dne 11. června 1908. Pozn.: Čtenář znalý odporné pozdější role tohoto Benešova nohsleda může být pohoršen, že je tato osoba mezi autory Knihovny Libri nostri. Tuto řeč však zařazujeme jak pro její skvělost, tak i proto, že se na Šrámkovu úpadku ukazuje, z jaké mravní výše se dá padat stále níž neustálými kompromisy se zlem.


Svatý Václav a čsl. legie: Sborník vzpomínek a dokladů

Navrátil Alois, 1929

Náš legionář podává svědectvi o náboženském stavu mezi zajatci, dobré ruské=carské politice i o zhoubném náboženském vývoji, který byl dílem Masaryka ruku v ruce s neruskou revoluční juntou (Ху́нта – Rada lidových komisařů), která si Rusko za pomoci Německa roku 1917 na dlouhou řadu let podmanila.