Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 14

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1401 Soustavná dějepisná pojednání

V oddělení: Dějiny Katolické církve obecně


Církev Kristova ve svém rozšíření, pronásledování a vítězství.

Pozbyl Alois, 1921

Je uvedeno jako Díl 3. Sv. 2; otec Pozbyl měl zřejmě v úmyslu zpracovat více náboženských themat.


Počátky křesťanství mezi Slovany. Část prvá, Slované jižní. Část druhá, Slované severní.

Ježek Jan, 1880

Hlasy Katolického spolku tiskového 10, 1879, č. 6; 11, 1880, č.1.


Dějepis církve katolické

Pelan František, 1906

Podtitul se měnil podle společenských poměrů: Pro školy měšťanské (1906, 1912 – 2., přeprac. vyd., 1921 – 3., nezm. vyd.), Pro školy občanské (1923 – 4., nezm. vyd.) a opět Pro školy měšťanské (1928 – 5., opr. vyd.). Později nevyšla. Vcelku spolehlivá učebnice, ale dnes se vyskytuje už jen sporadicky.


Církevní dějiny sv. 1. – 4. Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válce.

Polc Jaroslav Václav, Maccarrone, Michele, 1995

1. Křesťanský starověk. 2. Raný středověk. 3. Vrcholný středověk. 4. Novověk.


Dějiny války Peloponneské

Thúkydidés, 1906

Bibliotéka klasiků řeckých a římských


O činech Alexandra Velikého, krále macedonského

Curtius Rufus, Quintus, 1899

Bibliotéka klasiků řeckých a římských


Enchiridion historiae ecclesiasticae universae. 1. Aetas prima seu christiana antiquitas annis 1 – 692. 2. Aetas altera seu medium aevum annis 692 – 1517. 3. Aetas tertia seu nova tempora annis 1517 – hodiernum diem.

Hendrick Albers Petrus, 1910

Vyšlo jen toto vyd.


Dějepis svaté katolické Církve – k poučení a vzdělání

Bílý Jan Evangelista, 1859

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 18.


Obrazy z dějepisu církve Páně k poučení a vzdělání katolického lidu. Díl I. Od počátku cíkve až do XI. století po Kr. P. Díl II. Od XI. století po Kristu Pánu až do naší doby.

Novák Tomáš Vlastimil, 1877

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 54 (Díl I., vyd. 1869). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 63 (Díl II.)


Církevní dějiny obecné

Samsour Josef, 1913

1. Vzdělávací knihovna katolická, sv. 44. I když jde o knihu dosti antikvovanou, je psána v katolickém duchu. Nejsou tedy tyto dějiny pro profesionální historiky, nýbrž pro laika, který se bez nejnovějších objevů obejde a který hledá informace o konkrétních datech či jménech. Jsou totiž na obzoru spolehlivé, katolicky psané církevní dějiny? Dějiny nabízíme ve třech částech: 1. Úvod a Starověk, po str. 325, 2. Středověk, po str. 772, 3. Novověk, Tabulky, Rejstřík a Obsah; tento Obsah řadíme i na začátek každé části. Díky vzácné přízni našeho čtenáře Vám Knihovna Libri nostri nabízí tuto knihu i jako zpracovanou programem OCR, takže v ní lze textově hledat.
2. Novější skripta prof. Kadlece jsou sice docela dobrá (některé partie, např. inkvisice, jsou přizpůsobeny "duchu doby/světa"), ale protože jsou vázána autorskými právy, otiskujeme z nich jen kratičkou pasáž (která je navíc i jinde na internetu), čímž se čtenáři Samsourových dějin umožní pohled dopředu víc než o půl století, tj. až do doby zcela nedávné. Tím je zde k disposici celá doba křesťanství.
3. Připojujeme také dva Obrazy z dějin Církve katolické (Církev a vzdělanost ve středověku, Galileo Galilei a jeho odsouzení). Samsour Josef, 1910. Poznamenejme, že kdo vzdychal dojetím nad "novou" knihou Thomase E. Woodse Jak Katolická církev budovala západní civilizaci (v Knihovně Libri nostri je v tomtéž pododdělení jako tyto Samsourovy Církevní dějiny obecné), a přečte si jen tuto Samsourovu brožurku o středověku, ten jen zírá na to, co se běžně vědělo a psalo před 100 lety; prostě nic nového pod Sluncem. Tyto dva Obrazy vydaly Hlasy katolického spolku tiskového 41, 1910, č. 4.


Katolický církevní dějepis, s obzvláštním zřením na Reformaci. Pro školy a pro lid.

Haase Karl von, 1848

Vzdělal Karel Haas. Dědictví Svatojanskému obětoval Pantaleon Neumann. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 20.


Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 1.

Vondruška Isidor, 1930


Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 2.

Vondruška Isidor, 1931


Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 3.

Vondruška Isidor, 1931


Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 4.

Vondruška Isidor, 1931


Všeobecný církevní dějepis. Díl první, Starý věk.

Kryštůfek František Xaver, 1883

Dědictví sv. Prokopa, sv. 22. O tomto dějepisu platí to, co jsme uvedli u práce Samsourovy. Jestliže však tento církevní dějepis čtenářům nabízíme, činime tak nejen prooto, aby se o mnohém zásadním z dějin Církve měli možnost dozvědět, ale i proto, aby měli možnost poznat, jak se k církevním dějinám církevní činitelé vč. autora ještě relativně nedávno (před nějakými 100 lety) stavěli, jak na ně nahlíželi.


Všeobecný církevní dějepis. Díl druhý, Zakládání církví u Germanův a Slovanův až do papeže Řehoře VII. (1073). Čásť první, Budování poměrů, které středověk tvoří.

Kryštůfek František Xaver, 1886

Dědictví sv. Prokopa, sv. 26.


Všeobecný církevní dějepis. Díl druhý, Středověk. Čásť druhá, Květ středověku a klesání jeho ke konci; od papeže Řehoře VII. až do pseudoreformace (1073 – 1517).

Kryštůfek František Xaver, 1889

Dědictví sv. Prokopa, sv. 29.


Všeobecný církevní dějepis. Díl třetí, Nový věk.

Kryštůfek František Xaver, 1892

Dědictví sv. Prokopa, sv. 32.


Cirkevne dejiny s osobitným zretel’om na vývin cirkevných dejín Slovenska. Sväzok I., II.

Špirko Jozef, 1943

Prof. ThDr. Jozef Špirko (* 2. 4. 1896 Spišské Podhradie-Rybníček, † 30. 10. 1954 Prešov): Jeho najvýznamnejším dielom je doposiaľ jediný tento slovenský manuál cirkevných dejín. V roku 1950 po internovaní biskupa Jána Vojtaššáka bol zatknutý aj Jozef Špirko a pod veľkým fyzickým aj psychickým tlakom boli od neho žiadané krivé výpovede proti biskupovi Vojtaššákovi. Špirko však svojho biskupa nikdy nezaprel, preto mu bolo štátnymi úradmi zakázané ďalšie pôsobenie v Spišskej diecéze.


Cirkev Kristova v dejinách. Prehľadné dejiny Katolickej cirkvi zo zreteľom na slovenské dejiny

Bucko Vojtech, 1944


Dějiny světa v obrazech. Od pravěku do počátku XX. století. Díl 1. až 4.

Hlavinka Alois, 1913

Díl 1. Starý věk, 1903. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 71. Díl 2. Středověk, 1906. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 74. Díl 3. Nový věk. Kniha prvá. Do americké svobody a po francouzskou revoluci, 1909. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 82. Díl 4. Nový věk. Kniha druhá. Do počátku XX. století, 1913. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 86.


Církevní dějiny v přehledu a obrazech

Ráček Blažej, 1940


Obrazy z dějin církevních

Janovský František, Müller Václav, 1910

Učebnice i čítanka pro ústavy učitelské a lycea.


Jak Katolická církev budovala západní civilizaci

Woods Thomas E., 2008

Na četné žádosti čtenářů zařazujeme do knihovny i tuto knihu – byť zcela nová pojednává o starých časech, kdy katolíci ještě nenazývali svou Církev "(vše)obecnou", ale bez obav "katolickou"; kniha je v OCR textovém tvaru. Protože je kniha ještě dostupná v obchodech, nemáme souhlas k jejímu zveřejnění. Nová informace: Knihovna Libri nostri obdržela 2. července 2013 souhlas majitele autorských práv ke zveřejnění. Vřelé díky!!!


Bludy a lži v dějinách. Rozhledy po dějinách církevních a světských na obranu pravdy

Hlavinka Alois, 1908

2. vyd. uprav. Do fondu zařazeno na doporučení čtenáře V.; P. Alois Hlavinka (* 4. 7. 1852 Věrovany u Tovačova, † 26. 2. 1931 Kroměříž).