Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 11

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. V oddělení 15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích máme sice obdobné čleměná pododdělení 1507 až 1513, ovšem je smutnou skutečností, že možná častěji než Církev a duchovenstvo, u nás vedli tento boj laici a dokonce i rozumní nekatolíci. Je např. docela skandální, že před časem jeden z nevyšších církevních představitelů posledních desetiletí hodnotil osvícenství jako jeden z kořenů evropské civilizace. A kolik duchovních kolaborovalo ať už s masarykismem, nacismem, komunismem nebo v současné době s americkým světovládným tzv. neokonservatismem, což je zase odrůda osvícenství! Kolik českých duchovních kolaboruje s demokratismem Evropského svazu (tzv. unií)! Objeví se kdejaký nesmysl tzv. osvíceného myšlení, jako např. "teorie o změně klimatu" (což není nic jiného, než poslední verse malthusianismu), mediálně a politicky propagovaný – a kolik je pastýřů, kteří to spolknou i s navijákem! Proto jsme museli zařadit i zde uvedených prvních pět pododdělění, kdy boj byl veden mimo české církevní struktury.
2. Německý národní socialismus (tzv. nacismus) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1102 nebo 1105.

1102 Národní nebo mezinárodní socialismus korporací a oligarchů

V oddělení: Sociologie a charita

Socialismus (plod osvícenství) garantuje živobytí bez ohledu na to, zda člověk chce nebo nechce pracovat. Jde o humanistickou deformaci rčení sv. Pavla "kde nepracuje, ať nejí." Jsou rozbujelé sociální ústavy, sociální služby, v Církvi se socialisté bez rozlišování modlí "dej, Pane, chléb všem, kdo ho nemají." To se vyskytuje i v komunismu, ovšem socialismus se liší tím, že v něm toto zvrhlé a deformující lidumilství má za účel vytvořit klidné podmínky pro zlodějny korporací – národních (vždy se vyskytuje tzv. vyvolení národa) nebo nadnárodních. Příkladem národního socialismu korporací a oligarchů může být nacistické (nac. soc.) Německo (pronásledování národa židovského tedy nebyl a není primární atribut nacismu; u Němců šlo především o jejich údajné vyvolení k tomu, aby socialisticky řídili svět), mezinárodního socialismu (rovněž korporací a oligarchů) např. dnešní tzv. Evropská unie. Např. dnešní Rusko se snaží o národní socialismus (oligarchismus), i když slintá po "pomoci", t. j. po vniknutí mezinárodních korporací (např. do průzkumu těžvy uhlovodíků). V USA se také sváří národní ("Bohem udělené" vyvolení USA nazývají patriotismem, vůdcovstvím) a mezinárodní (celosvětová chapadla am. korporací) socialismus (50 miliónů příživníků na stravenkách, jen o málo menší počet příživníků-bezdomovců) se starým kapitalismem volné soutěže. Všimněme si i dnešní snahy mezinárodně-korporativního socialismu o "splynutí" národů do beztvaré tzv. multikulturní, snadno ovladatelné masy. Nebo: Čína už dávno není komunistická, nýbrž tam jde o národní socialismus; ideologických hledisek zůstalo po Maově komunismu minimálně a režim slouží čínským korporacím a je jimi ovládán. Je tedy velkým omylem, ba podvodem, nazývat zřízení u nás mezi roky 48 a 89 socialismem; vzhledem ke znárodnění šlo o komunismus, kdy rok za rokem stále sílila jeho rozkladná trockistická varianta. Naopak rok 89 znamenal u nás vítězství (buřtového, cestovatelského a vlastně cochcárenského) socialismu, konkrétně internacionálního.


Obnova majetku.

Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 2020

Orig. An Essay on the Restoration of Property (1936).Tento essay je jakousi biblí distributismu (česká wikipedie pro jistotu toto heslo nemá), na němž pracoval Belloc ruku v ruce s Chestertonem. Distributismus je objasněn i v dalších publikacích; všechny v Knihovně Libri nostri již jsou:
Rerum novarum, Quadragesimo anno a všude dostupná Centesimus Annus;
Co je špatného na světě, Náčrt zdravého rozumu a Lichvářská utopie (všechny tři Chesterton) a
Otrocký stát (Belloc).
Dnešní katolíci v ČR však preferují oligarchismus (s jedinou výjimkou Babiše) a trh bez přívlastků (koronavirus ale bude jejich tragicky drsná léčba). Jako neblahý příklad lze uvést novináře-katolíka, který Bellocův essay sice přeložil, ale odmítl ho publikovat s tím, že ho považuje za fašistický (universální mediální nálepka); jiní by zde asi zase objevili komunismus. Je tedy uveřejněný překlad již druhý, a jsme rádi, že do slovenštiny. V Českých zemích se katolický překladatel nenašel. Na Slovensko tedy letí naše poděkování: Pán Bůh odplať!


Nucené sterilizace ve světě obecně a v nacionálně socialistickém Německu zvlášť.

Tauchen Jaromír, Škodová Lenka, 2008


Přepis části projevu v Červeném Hrádku 17. července 1989

Jakeš Miloš, 1989

Tak viděl komunistický tajemník příčiny blahobytného západního internacionálního socialismu před třiceti lety. Co by řekl ještě před nedávnem? Blahobyt Západu pokračoval, neboť jeho rozkrádání se rozšířilo i do bývalých komunistických zemí. A co by řekl dnes? Západní oligarchové uvrhli Západ do krize, už nemají kde víc krást. Buď rozkradou ještě Rusko, nebo je konec blahobytu, je konec západního socialismu a nastane bída. Proto je myšlenka spustit "akci koronavirus" geniální: hněv za tuto bídu se neobrátí proti korporacím, ale zodpovědný bude virus. Korporace budou naopak v boji proti viru našimi spasiteli. Ukázkou takového malého spasitele je Česká televise. Jak ta nás zachraňuje před nepřátelskými úklady!


Nezákonné války. Jak země NATO sabotují činnost OSN. Kronika doby od Kuby po Sýrii.

Ganser Daniele, 2017

Orig.: Illegale Kriege, 2016, 2019, 3. vyd. 2020. Volně na internetu.
Pozn.: Zdá se, jakoby Brežněvovské trockistické vedení Sovětského svazu spolupracovalo – taková invase do Československa 1968 mohla či měla překrýt nezákonnou válku proti Vietnamu.


Státní převraty. Jak se dělají a jak se jim zabraňuje.

Suckert Curt Erich (pseudonym Malaparte Curzio), 1933

Orig. Technique du coup d'etat, 1931.


Socialismus a křesťanství

Stang William, 1911

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 53. Autorem je první biskup ve Fall River, Massachusetts, † 1907; křesťanstvím se v té době rozumělo katolictví, např. luteráni byli tehdy ještě nekřesťanská sekta.
Viz pozn. u Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti. Cathrein Viktor, 1899.


Socialismus v dějinách lidstva a jeho povaha a Církev katolická jedině schopná ku řešení sociální otázky

Lenz Antonín, 1893

Viz pozn. u Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti. Cathrein Viktor, 1899.


Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti

Cathrein Viktor, 1899

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 11. Autorizovaný překlad z německého 7. vyd. z roku 1898.
Pozn: Autor nemohl převídat budoucí vývoj – socialismus s koncerny a oligarchy – a to nacionální (národní – nacismus) a internacionální (kosmopolitní), který se dnes rozvinul prakticky na celém euroatlantickém Západě a byl po pádu komunismu r. 1989 nastolen i u nás. Řešením je ovšem distributismus (o něm: Obnova majetku. Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 2020 v tomto pododdělení) a katolický stát.


Otrocký stát

Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 1921

Přikládáme přednášku Hilaire Belloc a idea distributismu. Semín Michal, 1995, dostupnou na internetu. O distributismu souhrnně Obnova majetku. Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 2020 v tomto pododdělení.