Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 11

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. V oddělení 15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích máme sice obdobné čleměná pododdělení 1507 až 1513, ovšem je smutnou skutečností, že možná častěji než Církev a duchovenstvo, u nás vedli tento boj laici a dokonce i rozumní nekatolíci. Je např. docela skandální, že před časem jeden z nevyšších církevních představitelů posledních desetiletí hodnotil osvícenství jako jeden z kořenů evropské civilizace. A kolik duchovních kolaborovalo ať už s masarykismem, nacismem, komunismem nebo v současné době s americkým světovládným tzv. neokonservatismem, což je zase odrůda osvícenství! Kolik českých duchovních kolaboruje s demokratismem Evropského svazu (tzv. unií)! Objeví se kdejaký nesmysl tzv. osvíceného myšlení, jako např. "teorie o změně klimatu" (což není nic jiného, než poslední verse malthusianismu), mediálně a politicky propagovaný – a kolik je pastýřů, kteří to spolknou i s navijákem! Proto jsme museli zařadit i zde uvedených prvních pět pododdělění, kdy boj byl veden mimo české církevní struktury.
2. Německý národní socialismus (tzv. nacismus) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1102 nebo 1105.

1102 Národní nebo mezinárodně-korporativní socialismus, vč. oligarchismu

V oddělení: Sociologie a charita

Socialismus (plod osvícenství) garantuje živobytí bez ohledu na to, zda člověk chce nebo nechce pracovat. Jde o humanistickou deformaci rčení sv. Pavla "kde nepracuje, ať nejí." Jsou rozbujelé sociální ústavy, sociální služby, v Církvi se socialisté bez rozlišování modlí "dej, Pane, chléb všem, kdo ho nemají." To se vyskytuje i v komunismu, ovšem socialismus se liší tím, že v něm toto zvrhlé a deformující lidumilství má za účel vytvořit klidné podmínky pro zlodějny korporací – národních (vždy se vyskytuje tzv. vyvolení národa) nebo nadnárodních. Příkladem národního socialismu může být nacistické (nac. soc.) Německo (pronásledování národa židovského tedy nebyl a není primární atribut nacismu; u Němců šlo především o jejich údajné vyvolení k tomu, aby socialisticky řídili svět), mezinárodně-korporativního socialismu např. dnešní tzv. Evropská unie. Např. dnešní Rusko se snaží o národní socialismus (oligarchismus), i když slintá po "pomoci", t. j. po vniknutí mezinárodních korporací (např. do průzkumu těžvy uhlovodíků). V USA se také sváří národní ("Bohem udělené" vyvolení USA nazývají patriotismem, vůdcovstvím) a mezinárodní (celosvětová chapadla am. korporací) socialismus (50 miliónů příživníků na stravenkách, jen o málo menší počet příživníků-bezdomovců) se starým kapitalismem volné soutěže. Všimněme si i dnešní snahy mezinárodně-korporativního socialismu o "splynutí" národů do beztvaré tzv. multikulturní, snadno ovladatelné masy. Nebo: Čína už dávno není komunistická, nýbrž tam jde o národní socialismus; ideologických hledisek zůstalo po Maově komunismu minimálně a režim slouží čínským korporacím a je jimi ovládán.


Navrácení majetku. An Essay on the Restoration of Property.

Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 1936

Zařazujeme tři soubory tohoto manifestu distributismu: 1. Originální text. 2. Nedokonalý OCR. 3. Neveřejně vyd. z r. 2009.Tuto důležitou knihu, proti všem našim zásadám, uveřejňujeme v angl. originále; český text totiž není – i když čeští vlastenci obdivují autorův Otrocký stát, Navrácení majetku dosud čeká na český překlad.


Socialismus a křesťanství

Stang William, 1911

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 53. Autorem je první biskup ve Fall River, Massachusetts, † 1907; křesťanstvím se v té době rozumělo katolictví, např. luteráni byli tehdy ještě nekřesťanská sekta.
Viz pozn. u Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti. Cathrein Viktor, 1899.


Socialismus v dějinách lidstva a jeho povaha a Církev katolická jedině schopná ku řešení sociální otázky

Lenz Antonín, 1893

Viz pozn. u Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti. Cathrein Viktor, 1899.


Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti

Cathrein Viktor, 1899

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 11. Autorizovaný překlad z německého 7. vyd. z roku 1898.
Pozn: Autor nemohl převídat budoucí vývoj – socialismus s koncerny a oligarchy – a to nacionální (národní – nacismus) a internacionální (kosmopolitní), který se dnes rozvinul prakticky na celém euroatlantickém Západě a byl po pádu komunismu r. 1989 nastolen i u nás. Řešením je ovšem distributismus a katolický stát.


Otrocký stát

Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 1921

Přikládáme přednášku Hilaire Belloc a idea distributismu. Semín Michal, 1995, dostupnou na internetu.