Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0501 Kompletní zpracování mravouky

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Katechese. Buď vůle Tvá. Myšlenky ke katechesím z mravouky.

Martinů Vojtěch, 1940

Kropáč & Kucharský, sv. 1940.x.


Opera moralia Sancti Alphonsi Mariae de Ligorio Doctoris Ecclesiae I. – IV. (Theologia moralis. Tomus primus – quartus. Editio nova.)

Alfonso Maria de Liguori (svatý), Gaudé Léonard, 1912

1. Tractatus de conscientia, de legibus, de virtutibus theologicis, et de primis sex decalogi praeceptis. 1905.
2. Tractatus de septimo et octavo decalogi praeceptis, de praeceptis ecclesiae, de statibus particularibus, de actibus humanis et de peccatis. 1907.
3. Tractatus de sacramentis in genere; de baptismo et confirmatione; de eucharistia; de poenitentia; de extrema unctione et ordine. 1909.
4. Tractatus de matrimonio, et de censuris, praxim confessarii, examen ordinandorum ac indicies. 1912.
Víckrát nevyšlo. Tento zpřesňující a zestručněný komplet nahradil autorovu sbírku Theologia moralis, Tom. 1 – 10.,která v něčem nebyla všemi přijata.


Theologia moralis

Müller Ernesto, Schmuckenschlaeger Adolphus, 1905

Možná ještě lepší než Noldinovo toto podrobné tradiční trojdílné kompendium, z něhož čerpalo po mnohá desetiletí celé Rakousko-Uhersko. Díl 1. přinášíme v předposledním 9. vydání (10. vyd. jen nepatrně odlišné z roku 1925 má za posuzovatele pozdějšího abp. Josipa Antuna Ujčiće, † 1964 – takže je to autorsky blokováno). Díl 2. máme v posledním 9. vydání také z r. 1905 a díl 3. v posledním 7. vydání z r. 1902.


Manuale theologiae moralis. Secundum principia S. Thomae Aquinatis.Tomus 1., 2., 3.

Prümmer Dominicus Maria, 1915

Pozn.: Máme dva exempláře Dílu 3. téhož vyd., publikujeme jen jeden (-a).


Summa theologiae moralis. I, De principiis; scholarum usui

Noldin Hieronymus, 1936

(název pokračuje:) accommodavit H. Noldin; recognovit et emendavit A. Schmitt. Překvapuje, že vysoké 34. (!) vydání tohoto nejpřednějšího díla morální teologie vyšlo roku 1963 a kniha pak až dodnes nevyšla.
K tomuto I. dílu náležejí dvě kratší pojednání:
a. De sexto praecepto et de usu matrimonii, 1936.
b. De censuris, 1935.
Trilogie, Díl I. až III., vyšla prvně r. 1899.
Celkový index všech tří dílů je u dílu III.


Summa theologiae moralis. II, De praeceptis Dei et Ecclesiae; scholarum usui

Noldin Hieronymus, 1935

(název pokračuje:) accommodavit H. Noldin; recognovit et emendavit A. Schmitt.
Celkový index je u dílu III.


Summa theologiae moralis. III, De sacramentis; scholarum usui

Noldin Hieronymus, 1936

(název pokračuje:) accommodavit H. Noldin; recognovit et emendavit A. Schmitt. K tomuto III. dílu náleží zvláštní Index generalis totius operis, 1936.


Vademecum theologiae moralis in usum examinandorum et confessariorum

Prümmer Dominicus Maria, 1941


Katolická mravověda

Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1884

Dědictví sv. Prokopa, sv. 23.


Katolická mravouka

Řehák Karel Lev, 1893

K obecnému vzdělání. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 80.


Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.

Vřešťál Antonín, 1909

Dědictví sv. Prokopa, sv. 49. Prní díl nejlepší česky psané katolické mravouky, dosud nepřekonané podrobností výkladu ani jeho kvalitou. Nepostradatelná příručka pro každého kněze, pokud ovšem chce vyhovět nárokům dříve obvyklým.


Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část první.

Vřešťál Antonín, 1912

Dědictví sv. Prokopa, sv. 54. Viz text u knihy Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.


Katolická mravouka. Doplňky a změny dle nově vydaného církevního zákoníka a jiných výnosů.

Vřešťál Antonín, 1919

Dědictví sv. Prokopa, sv. 59 (spolu s publikací Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část druhá. Dodatky. Vřešťál Antonín, 1916).


Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část druhá. Dodatky.

Vřešťál Antonín, 1916

Dědictví sv. Prokopa, sv. 59 (spolu s publikací Doplňky a změny dle nově vydaného církevního zákoníka a jiných výnosů. Vřešťál Antonín, 1919). Viz text u knihy Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.


Rukověť katolické mravouky

Vřešťál Antonín, 1924

Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 2. Pořádá Dr. Antonín Podlaha. Vzdělaným laikům sestavil Antonín Vřešťál.


Katolická mravouka podle zásad sv. Tomáše Akvinského

Dacík Reginald Maria, 1946

Dominikánská edice Krystal, sv. 68. Za OCR děkujeme čtenáři M. M.


Desatero Božích přikázání, I. a II. díl

Tóth Tihamér, 1937

Podle Die zehn Gebote. I., II. Band, Predigten von Monsignore Dr. Tihamér Tóth Prof. an der Universität zu Budapest, 4. Auflage, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1931.
Orig.: Szentbeszédek a tízparancsolatról I. – II., poprvé 1928 a 1929.


Katolícka mravouka

Spesz Alexander, 1948

Zatím tyto skeny "mravouky pre vzdelaných laikov".