Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 03

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.

0302 Soustavná dogmatika

V oddělení: Obrana víry a katolická věrouka


Dogmatika pro studium i pastoraci

Müller Gerhard Ludwig, 2010

    Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • Muller-Dogmatika-pro-studiu..., 64.3 MB   

Opera Dogmatica S. Alphonsi Mariae de Ligorio, Ecclesiae doctoris. Tomus primus. Tomus secundus.

Alfonso Maria de Liguori (svatý), Walter Aloysius John Mary, 1903

Ex italico sermone in latinum transtulit ad antiquas editiones castigavit notisque auxit Aloysius Walter.
1. I. Contra atheos et deistas -- II. Contra sectas dissidentesc -- III. De fidei veritate contra incredulos et haereticos -- IV. Vindiclae contra febroinium -- V. Doctrinae catholicae juxta concilii Tridentini sdecreta expositio.
2. VI. Haeresum historia et confutatio -- VII. De divina revelatione considerationes -- VIII. De novissimis -- IX. De magno orationis medio -- Appendix I. et II. - Index rerum notabilium.
V latině jindy nevyšlo.


Štít víry. Vysvětlení a důkaz pravd katolických, které se obzvláště v církvích protestantských čili evangelických upírají, s vyvrácením námitek proti nim činěných.

Brynych Eduard Jan Nepomucký, 1896

2. vyd. (poprvé 1890).


Kdo má pravdu, nekatolík či katolík? Katechismus.

Neumann Pantaleon, 1850

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 28.


Z dějin katechismu. Nástin vývoje katechismu od počátečních jeho prvků až do doby přítomné.

Hronek Josef, 1939

Jediné vyd. Kropáč & Kucharský, sv. 1939.x.


Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum

Denzinger Henricus, 1913

12.vyd. je z r. 1913, 11. vyd. z r. 1911.


Enchiridion theologiae dogmaticae generalis

Egger Franciscus, 1932

Poslední 6. vydání.


Enchiridion theologiae dogmaticae specialis

Egger Franciscus, 1928

Poslední 9. vydání.


Populární dogmatika. Kniha, ve kteréžto učení víry Svaté katolické církve prostonárodním způsobem vykládá Jan Valerian Jirsík.

Jirsík Jan Valerian, 1875

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 13. Poprvé vyšlo r. 1841, dále 1847 (2. rozmn. vyd., naposledy v Dědictví), 1852 (3. vyd.), 1866 (4. rozmn. vyd., poprvé ne frakturou ale latinkou – u Stýbla) a úplně naposledy 1875 (5. rozmn. vyd., které přinášíme).


Katolická věrouka. Díl I.: O Bohu

Špaček Richard, 1926

Dědictví sv. Prokopa, sv. 65. První díl slavné trilogie pojednává v prvé knize O Bohu jednom, ve druhé knize O Bohu trojjediném. Srozumitelný a přitom přesný výklad ocení čtenář, který u moderních úvah (ty se navíc množí jak houby po dešti) se musí snad nad každou větou trápit rozmýšlením, "jak to autor myslel," a který si ani pak nemůže být jist. Spolehlivé a poutavé poučení bez stop dnes zahnízděného relativismu. Přikládáme životopis z ČKD 1925, č. 9 + 10 na str. 698 – 701, jakož i zprávy o částečně posmrtně v letech 1926 a 1930 vydané Katolické věrouce v ČKD 1927, č. 3 na str. 210 – 212 a ČKD 1930, č. 7 na str. 680 – 682.


Katolická věrouka. Díl II.

Špaček Richard, 1930

Dědictví sv. Prokopa, sv. 66. Třetí kniha pojednává O stvoření, čtvrtá O Bohu Vykupiteli. Jinak srov. charakteristiku prvního dílu.


Katolická věrouka. Díl III.

Špaček Richard, 1922

Dědictví sv. Prokopa, sv. 62 (po str. 224), Dědictví sv. Prokopa, sv. 63 (od str. 225). Třetí díl obsahuje poslední tři knihy. Pátá kniha je O milosti, šestí kniha O svátostech a poslední, sedmá kniha je O dokonání. I zde srov. charakteristiku prvního dílu. Ještě dodejme, že autora k sepsání této katolické věrouky vybídl prelát Dr. Josef Tumpach.


Katolická věrouka. Díl I., O Bohu jednom podle přirozenosti: traktát spekulativně dogmatický

Pospíšil Josef († 1926), 1923

A dovolujeme si p. t. ctěným návštěvníkům oznámit, že tato nejlepší česky psaná věrouka (snad spolu se Špačkovou) aspoň posledních sta let zaujala i našeho zpracovatele textových pdf souborů, takže díky této Boží přízni bude Vám takto připravená plně k disposici. Že jde o věrouku katolickou netřeba snad dodávat, protože jediným oddělením v Knihovně Libri nostri, kde jsou v případě nutnosti i některé spisy, které by obsahově snad někdy mohly katolíky zmást, je oddělení jazykově naukové, sloužící k osvojení si latiny, češtiny a biblických jazyků.


Katolická věrouka. Díl II., O Bohu trojjediném podle osobnosti: traktát spekulativně dogmatický

Pospíšil Josef († 1926), 1924


Katolická věrouka. Díl III., O Bohu stvořiteli: traktát spekulativně dogmatický

Pospíšil Josef († 1926), 1923


Katolická věrouka. Díl IV. a), O Bohu vtěleném: traktát spekulativně dogmatický

Pospíšil Josef († 1926), 1922

Obsahuje christologii a část soteriologie (její dokončení je v dílu IV. b), společný Rejstřík k dílům IV. a) i IV. b) a Obsah dílu IV. a).


Katolická věrouka. Díl IV. b), O Bohu vtěleném, Mariologie. O sv. Josefu: traktát spekulativně dogmatický

Pospíšil Josef († 1926), 1922

Vč. dokončení soteriologie, společného Rejstříku k dílům IV. a) i IV. b) a Obsahu dílu IV. b). S radostí a s díky zpracovateli můžeme konstatovat, že všechny díly tohoto skvostu českého theologického myšlení už jsou v Knihovně Libri nostri v OCR tvaru.


Základní nauky Církve katolické, jak je podává a proti moderním bludům sociálním hájí papež Lev XIII.

Leo XIII., Schneider Ceslaus Maria, 1904

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 34. Z projevů papežových sestavil (Die Fundamentale Glaubenslehre der Katholischen Kirche, vorgelegt und gegen die modernen Sozialen Irrtümer, verteidigt von Papst Leo XIII., 1903) P. Česlav M. Schneider (* 1840, † 1908); české vydání se svolením autorovým pořídil Msgre. Václav Müller.


Život a učenie Ježíša Krista. Rozjímanie na všetky dni celého roku. Sväzok I. a II.

Avancini Nicola, 1924

Spolok sv. Vojtecha, sv. 888. Orig. Vita et doctrina Jesu Christi, 1667 – během 70 let vydáno asi třicetkrát. Zajímavostí je, že tuto obsáhlou knihu poslovenčil profesor bohosloví Msgre. ThDr. Jozef Tiso, Eduardem Benešem později popravený.


Ve světle víry – katolická věrouka

Salajka Antonín, 1948

2. rozšířené vyd.


Věrouka pro laiky. 1. Bůh a jeho život. 2. Bůh ve svém díle. 3. Bůh v Ježíši Kristu. 4. Bůh v duši. 5. Bůh ve svátostech. 6. Bůh odplatitel.

Dacík Reginald Maria, 1941

1. Vyd. 1937 a 1941, Dominikánská edice Krystal, sv. 28. 2. Jediné vyd. 1938, Dominikánská edice Krystal, sv. 33. 3. Jediné vyd. 1939, Dominikánská edice Krystal, sv. 42. 4. Vyd. 1936, 1937, 1942 a 1948, Dominikánská edice Krystal, sv. 22. 5. Vyd. 1940 a 1948, Dominikánská edice Krystal, sv. 50. 6. Jediné vyd. 1941, Dominikánská edice Krystal, sv. 54.