Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ježek Jan


Dějepis zjevení Božího ve Starém a Novém zákoně

Ježek Jan, Bedroš Karel, 1897
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Pro třetí třídu škol realních. 1. vyd. 1889, 2. nezm vyd.1897. 3. v podstatě také nezm. vyd. vyšlo r. 1902. R. 1908 vyšlo ve dvou dílech 4. opravené a rozšířené vyd.: Dějepis zjevení Božího ve Starém Zákoně pro třetí třídu škol reálních a Dějepis zjevení Božího v Novém Zákoně pro čtvrtou třídu.


Obrana víry

Ježek Jan, 1905
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Hlasy Katolického spolku tiskového 36, 1905, č. 4.


Časové obrázky a úvahy. Dle zásad Smilesových. Sv. 1 a 2.

Ježek Jan, 1908
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Hřich a ctnost

Hlasy katolického spolku tiskového 35, 1904, č. 4. Hlasy katolického spolku tiskového 39, 1908, č. 1.


Hrst statí vychovatelských

Ježek Jan, 1914
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Pedagogika a katechtika obecně

Hlasy Katolického spolku tiskového 45, 1914, č. 3.


Homiletické publikace P. Jana Ježka

Ježek Jan, 1909
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace podle autorů

Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Duchovní cvičení velikonoční – Augustin, Norbert, Stanislav Kostka a jeho bratr Pavel, Ježek Jan, 1909.


Počátky křesťanství mezi Slovany. Část prvá, Slované jižní. Část druhá, Slované severní.

Ježek Jan, 1880
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

Hlasy Katolického spolku tiskového 10, 1879, č. 6; 11, 1880, č.1.


Zásluhy papežů

Ježek Jan, 1914
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Řím

Hlasy katolického spolku tiskového 45, 1914, č. 2.


Dědictví sv. Václava: 1. Dějiny Dědictví sv. Václava (1669 až 1900). 2. Doplňky k Dějinám Dědictví sv. Václava Dra Jana Nep. Sedláka.

Sedlák Jan Nepomucký, Podlaha Antonín, 1925
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury

Dědictví sv. Václava bylo naším vůbec prvním Dědictvím. Proto dopředu umísťujeme čtyři články:
01. Z doby částečně katolické monarchie císaře Františka Josefa I. slovníkové heslo Dědictví (literatura). Ježek Jan, 1893 (Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Str. 141).
02. Z doby republiky presidenta "Osvoboditele", který pro národ neudělal dobrého nikdy nic, O našich "Dědictvích". ČKD 1929, č. 1 + 2, str. 146.
Potom jsou umístěny dva ze zdrojů, ze kterých Otec biskup Sedlák čerpal:
03. Redakční článek Původ, činnost a zaniknutí Dědictví Svatováclavského, který vyšel v ČKD 1852, č. 9, str. 168 – 173.
04. Dědictví sv. Václava. J. J. (Jireček Josef), 1860, který otiskly Rozpravy z oboru historie, filologie a literatury, roč. 1, str. 19 – 26.
1. Následuje vlastní Sedlákův text; vyšel r. 1901. Tyto Dějiny předtím vyšly v šesti dílech v Časopisu katolického duchovenstva: ČKD 1901, č. 1, str. 38 – 41, č. 2, str. 88 – 92, č. 3, str. 153 – 158, č. 4, str. 248 – 254, č. 5, str. 302 – 309 a č. 6, str. 369 – 375, odkud je přebíráme.
2. Nakonec uvádíme Doplňky Otce biskupa Podlahy – vyšly také v ČKD a to v pěti dílech: ČKD 1924, č. 9, str. 625 – 629, č. 10, str. 722 – 730, 1925, č. 1, str. 40 – 44, č. 2, str. 138 – 141 a č. 3, str. 229.


Čtyřicet let Katolického spolku tiskového v Praze. Zánik Katolického spolku tiskového v Praze.

Ježek Jan, Skopec Jindřich, 1926
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury

První část vydaly Hlasy Katolického spolku tiskového 42, 1911, č. 5., druhá část vyšla v ČKD 1926, č. 3 + 4, str. 266 – 271.
Výzva: S díky uvítáme zaslání kteréhokoliv svazku z této bibliografie, který Knihovna Libri nostri ještě nemá ve svém fondu. Pán Bůh odplať!


Sv. Vojtěch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu

Krásl František, Ježek Jan, 1898
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Dědictví sv. Prokopa, sv. 39. Dílo se počíná obsáhlým přehledem literatury. Následují: Díl prvý (Sv. Vojtěch, druhý biskup pražský) str. 43 až 308; Díl druhý (Dějiny kláštera břevnovského) str. 309 až 570; Díl třerí (Ucta sv. Vojtěcha u lidu, vč. dokumentů a rejstříku) str. 571 až 795. Knihu uzavírají přílohy obrázkové.


Jan z Jenštejna, třetí arcibiskup Pražský

Ježek Jan, 1900
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti


Od Krkonoš. Krátké povídky z pohorského kraje.

Ježek Jan, 1912
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 122.


Z lidových soudů. Křídové kresby.

Ježek Jan, 1903
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Načrtl P. J. Ježek. Hlasy Katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 2.


Časopis katolického duchovenstva (ČKD) – všechna čísla (viz charakteristiku)

Tomek Mikuláš aj. red., Ježek Jan, 1828
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Takto se časopis jmenoval později (1860 až 1949), předchozí název byl Časopis pro katolické duchovenstvo (1828 až 1852), v letech 1853 až 1859 a v roce 1939 nevycházel. Časopis je v poněkud nevhodném tvaru (nicméně lze částečně hledat podle nadpisů asi většiny článků na adrese) a bez některých stránek nebo i celých čísel. Tento chybějící materiál pro rozsah rozdělen do tří částí. Doplněk1: CKD_1828_2 – 4; CKD_1829_2 – 4; CKD_1830_2 – 4. Doplněk2: CKD_1831_2 – 4; CKD_1832_2 – 4; CKD_1834_2 – 4. Doplněk3: CKD_1835_1.3; CKD_1838_1.4; CKD_1841_3; CKD_1896_5, str. 257 – 269; CKD_1933_6, str. 555 – 564; CKD_1933_7, str. 565 – 628; CKD_1949_1.2. Přebíráme jej z Deposita CMBF, takže ČKD je s tímto doplňkem naprosto kompletní.
Přikládáme Jenerální rejstřík věcný Časopisu katolického duchovenstva od roku 1828 – 1878, Ježek Jan aj. red., 1878 (Dědictví sv. Prokopa, příloha ke sv. 18 – na titulním listě je omylem uveden sv. 8; blíže Zpráva o XLII. a XLIII. schůzi výboru Dědictví sv. Prokopa dne 20. prosince 1878 a 31. ledna 1879, ČKD 1879, č. 1, str. 71 a 73).
ČKD v různých dobách redigovali i: Procházka Vojtěch, Mráz Ignác, Václavíček Václav Vilém, Pešina Václav Michal, Jirsík Jan Valerián, Havránek František Xaver, Tersch Eduard, Vinařický Karel Alois, Borový Klement, Krásl František Borgia, Kryštůfek František Xaver, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, Stejskal František Xaver, Čihák Josef, Vajs Josef a Kadlec Karel.
Příloha ČKD Slavorum litterae theologicae – Conspectus periodicus je v pododdělení 1405: Východ.