Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Řehák Karel Lev


Obrana víry

Horský Rudolf, Hálek Vlastimil aj. red., 1930
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Viz Tisková liga – kompletní bibliografie. Horský Rudolf, Hálek Vlastimil aj. red., 1930 v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.
Zatím:
Rok 1903 – 1904.
Boj o náboženství. Odpověď na stejnojmennou brožuru prof. Masaryka. Konečný Filip Jan, Obrana víry 2, 1905, č. 3. – 4.
Vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Dlouhý Jaroslav, Obrana víry 4, 1906, č. 1. – 2.
Žena a církev. Ukázka volnomyšlenkářské proticírkevní štvanice. Vánoce v Praze L. P. 1619 a 1620. Kdo jest Ježíš Kristus? Konečný Filip Jan, Řehák Karel Lev, Fähnrich Jan, Obrana víry 7, 1910, č. 3. – 4.
Církev na poli charity a kultury. Hálek Vlastimil, Obrana víry roč. 8, 1911, č. 3 – 4.
Monismus a křesťanství. Příspěvek k ocenění nezdravých proudů časových v naší době. Oliva Václav, Obrana víry 12, 1915, č. 1 – 2. Snahy sv. Otce Benedikta XV. o mír. Svoboda Antonín, Obrana víry 14, 1917, č. 3. – 4.; 15, 1918, č. 1 – 2.
Rok 1921 – 1923.
O vzniku a začátcích Ymky a Ywky. Dějep. nábožen. črta. O trestání kacířů. Přísp. k pozn. dějin. vývoje doby husit. a pobělohor. Oliva Václav, Obrana víry 18, 1924, č. 2. – 4.
Rok 1925.
Adventisté: Dějepisně náboženská stať o jich vzniku, dějinách, učení a snahách. Oliva Václav, Obrana víry 20, 1927, č. 1 – 2.
Z dějin tajného spolku rosenkreuzerů. Příspěvek k poznání nábožensko-okultních proudů XVII a XVIII. století. Oliva Václav, Obrana víry 21, 1928, č. 1 – 2.
Naše radost a štěstí. Oliva Arnošt, Obrana víry 22, 1929.
Pozn.: V létech 1919 až do poloviny roku 1921 nesmělo vycházet v důsledku revolučního teroru.


Katolická mravouka

Řehák Karel Lev, 1893
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

K obecnému vzdělání. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 80.


Pravá nevěsta Ježíše Krista. Díl prvý. Díl druhý.

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1879
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Dle sepsání sv. Alfonsa Marie z Liguori volně do češtiny přeložil Msgre. ThDr. Řehák Karel Lev. Vydání obou dílů 2.; díl prvý vyšel ještě ve 3. vyd. r. 1900. La vera sposa di Gesù Cristo cioè la monaca santa per mezzo delle virtù proprie d'una religiosa, r. 1760.


Nepoznávaný uprostřed nás! Pomněnky na eucharistické sjezdy světové, spolu příručka ku pobožnosti 40tihodinné.

Řehák Karel Lev, 1926
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

v kytici uvil Karel L. Řehák


Růže červené, jež v čase svatopostním u věnec svinul a ctitelům nebes královny věnuje Karel Lev Řehák

Řehák Karel Lev, 1879
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence


Manna roku církevního čili Výklady slavností roku církevního, jich epištol a na jich evangelia.

Řehák Karel Lev, 1901
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní


Kde jest reformace? Ku předložené otázce na základu studií historických všem povážlivým lidem.

Řehák Karel Lev, 1894
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

Odpovídá Karel Lev Řehák.


Ježíš Kristus Král!

Řehák Karel Lev, 1935
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

(název pokračuje:) Úvahy historické o nepřetržitém pronásledování Spasitele v Církvi a o ustavičném vítězství jeho! Ku sjezdu katolíků v Praze L. P. 1935.


Svatý Havel, opat, a farní jeho chrám na Starém Městě Prahy

Řehák Karel Lev, 1925
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Připojujeme 700 let od založení kostela sv. Havla na Starém Městě Pražském. Brousil Antonín, 1934 (podle P. Františka Ekerta a P. dra. Karla Lva Řeháka sestavil P. Antonín Brousil).


Císař Karel Čtvrtý, český král-katolík

Řehák Karel Lev, 1909
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti


Sedlák Petr Chelčický, praotec "českých bratrů"

Řehák Karel Lev, 1907
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem

Napsal a v "historickém kroužku" "Vlasti" přednesl Karel Lev Řehák.


Jiří z Poděbrad, český král-kališník.

Řehák Karel Lev, 1910
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem


K té obraně "reformatorův" a "reformace". Františku Šádkovi, helvetskému pastoru v Ranné na jeho flašinetl naštemoval Velikán Velikánovič.

Řehák Karel Lev, 1898
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem


Reformator Martin Luther jakožto záletník!

Řehák Karel Lev, 1904
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

Víry svatováclavské i myšlenky rakouské vyznavačům i odpůrcům dle historických pramenů vypravuje otec kanovník ThDr. Karel L. Řehák. Tisková liga – mimo edice.


Martinu Lutherovi – šach!

Řehák Karel Lev, 1906
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

(název pokračuje:) čili odpověď na lutheranské vnadidlo pro katolíky, nadepsané: "Přehled nejdůležitějších rozdílů mezi církví evangelickou a římsko-katolickou od »Preláta« Dr. K. Lechlera." Tisková liga – mimo edice.


Má protestantství přednost před katolictvím?

Řehák Karel Lev, 1906
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

Posuzuje a řečníkům na schůzích katolických doporučuje ThDr. K. L. Řehák.