Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105.

2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1508 Církevní boj s francouzsko-americkým liberalismem a osvícenstvím (a u nás s masarykismem)

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Osvícenství se k nám šířilo z Francie (až po zednářsko-atheistický/deistický benešismus), z USA (po zednářsko-protestantský masarykismus) a z Německa (zednářsko-katolický josefinismus). Jak pracovala v 19. a zač. 20. stol. Církev na výchově národa, když se tu Masaryk nejen vynořil, ale získal v českém národě takovou popularitu, že začal národ vychovávat spíše on?


Prodej věcí movitých a zvláště klenotů ze zrušených klášterů za Josefa II. na Moravě.

Samsour Josef, 1911

Otisk z "Hlídky" r. 1911 – 1912.


Moderní katechismus s trochou pepře na porozuměnou.

Blaťák František, 1907


Křik Koruny svatováclavské

Jehlička Ladislav, 2010

Díky náležejí zejm. nakladatelství Torst (jeho jednateli panu Viktoru Stoilovovi), jakož i panu Miroslavu Svobodovi, řediteli Sdružení občanů Exodus, z. s., i panu PhDr. Janu Cholínskému, bez nichž by nebyla tato kniha zpřístupněna. Durhý soubor je samizdatové vyd. z r. 1987. A připojujeme esej posledně jmenovaného: Heroický skeptik, jenž v žertu neměl sobě rovna. Nad životem a dílem Ladislava Jehličky (1916 – 1996). Cholínský Jan, 2011.


Český kněz

Doležal Josef, 1931

Kniha musela být velmi nepříjemná kard. Kašparovi (úřad primase zastával 1931 – 1941, předtím od r. 1920 biskupem v Hradci Králové). Poukazuje totiž na Kašparovo členství v Jednotě katolického duchovenstva (něco jako Pacem in terris po 1. světové válce) a na jeho (nechceme to zde nazvat "ostudnou") úlohu při vynucené resignaci arcibiskupa Kordače (v úřadě 1919 – 1931).
Knihy Života, sv. 12.


Ožehavé kapitoly z českých dějin církevních

Neumann Augustin Alois, 1937


Politická cesta českého katolicismu 1918 – 1928.

Doležal Josef, 1928

Knihy Života, sv. 1. Jakýsi předchůdce autorovy knihy Český kněz také v tomto pododd.


Víra a věda o cíli člověka

Novotný Josef (někdy pseudonym Topolský Josef), 1928

Populárně vzdělávací knihovna, sv. 16. Jediné vyd.


Charitate Christi compulsi – Láska Kristova nás přiměla (proti atheismu, lat. i čes.)

Pius XI., 1932

Edice Jitra ř. 1, sv. 2. Podivuhodné je, že jde o jediné čes. vyd., podle nových názorů už atheisté nejsou, neboť každý je už věřící, totiž "nějak". Při přípravě lat. textu jsme se trochu báli, že na vatikánských stránkách už nebude latina, ale nový církevní jazyk, italština. Byli jsme však překvapeni, neboť jediné znění tam je – angličtina! Zdá se, že Anglosasové připravují Světlé zítřky nejen Rusku, ale i Vatikánu. Těšíme se!


Náboženství a věda. Odpověď na Draperovy Dějiny konfliktů mezi náboženstvím a vědou

Camara (de la) y Castro Tomás (Jenero), 1902

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 26. Podle 3. vyd. ze španělštiny přel. Antonín Frecr. Za doporučení děkujeme čtenáři V.: "Jakýsi předchůdce (následující) knihy T. Woodse, z počátku 20. století."


Genese Československa

Kalvoda Josef, 1998

Je škoda, že i tato fundamentální kniha je prakticky natrvalo (knižně vyšla znovu, v rozš. vyd., 2018) internetově zablokována tzv. autorskými právy. Je to takto: za pravdivé poznání se musí dobře zaplatit, blbosti na nás zdarma prší ze všech stran. Zřejmě je to záměr tohoto režimu: hloupý národ uvěří kdejaké kovidové pohádce.


Dějiny Církve katolické ve státech rakousko-uherských s obzvláštním zřetelem k zemím Koruny české. Od doby slavného panování císařovny Marie Terezie až do časů J. V. císaře a krále Františka Josefa I. (1740 – 1898). Díl I. Díl II.

Kryštůfek František Xaver, 1899

Díl I. Doba od slavného panování císařovny Marie Terezie až do vzdání se trůnu císařem Ferdinandem Dobrotivým. 1740 – 1848. Díl II. Doba slavného panování J. V. císaře a krále Františka Josefa I. 1848 – 1898. Vzdělávací knihovna katolická, sv. 6.


Jak píše prof. Dr. Masaryk o katolické vědě a víře?

Konečný Filip Jan, 1891

Člověk musí mít opravdu silný žaludek, aby se po takovém nářezu ještě ucházel o funkci presidenta. A to on, jakožto otec dnešní vládnoucí severoatlantické spodiny, měl.


Perutě míru

Jindra Jan Nepomucký, 1907

Sbírka promluv z různých dob a k různým příležitostem vřele doporučená ČKD. Zvlášť si dovolujeme upozornit na promluvu Osvěta, síla, svoboda, kterou P. Jindra, Rytíř Božího Hrobu, přednesl v Solnici dne 8. září 1900 a která toho roku poprvé vyšla tiskem. Zde je namístě zásadní vysvětlení. Až do uvedené doby měl pojem osvěta dva významy: jednak ten, který má dnes, a jednak šlo o název hnutí, které dnes známe jako osvícenství. Ani Ott ještě pojem osvícenství nezná. Tento nový pojem se v 1. třetině 20. století šířil z Masarykova rozvratného ideového klanu a zdomácněl až ve 30. letech kodifikací v Masarykově slovníku. Je tedy český pojem osvícenství o celé století mladší, než Kantovo německé Auklärung. Škodlivá tedy Jindrova osvěta je ono pozdější osvícenství. A kvůli této delší promluvě knihu zařazujeme sem, i když by jinak asi měla být v oddělení homiletiky.


Šrámek contra Masaryk

Šrámek Jan, 1908

Řeč poslance P. docenta Jana Šrámka na radě říšské dne 11. června 1908. Pozn.: Čtenář znalý odporné pozdější role tohoto Benešova nohsleda může být pohoršen, že je tato osoba mezi autory Knihovny Libri nostri. Tuto řeč však zařazujeme jak pro její skvělost, tak i proto, že se na Šrámkovu úpadku ukazuje, z jaké mravní výše se dá padat stále níž neustálými kompromisy se zlem.


Svatý Václav a čsl. legie: Sborník vzpomínek a dokladů

Navrátil Alois, 1929

Náš legionář podává svědectvi o náboženském stavu mezi zajatci, dobré ruské=carské politice i o zhoubném náboženském vývoji, který byl dílem Masaryka ruku v ruce s neruskou revoluční juntou (Ху́нта – Rada lidových komisařů), která si Rusko za pomoci Německa roku 1917 na dlouhou řadu let podmanila.