Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105.

2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1501 Bibliografie české katolické literatury

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Bibliografie Edice Jitra je v pododd. 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu).


Arcibiskupská knihtiskárna 1630 – 1852 (1928), významná pražská tiskárna a nakladatelství.

Otruba Mojmír, Homola Oleg, 1985


Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie – kompletní bibliografie.

, 2020

V této bibliografii jsou dvojí knihy: jednak v edici Smíru, jednak mimo tuto edici. První jsou v charakteristice označeny jako: Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru), druhé jako Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999. Přitom číslování se děje průběžne podle roku 1. vyd. bez ohledu na to, zda kniha do edice Smíru patří nebo ne. K tomuto označení jsme přistoupili proto, že někdy nebylo jasné, zda publikace do edice Smíru patří nebo ne.


  Matice cyrilometodějská – historie

  Krejčí Jaroslava, 2015

  Spolek vydával Vychovatelské listy i časopis Rodina a škola, v historii je opakovaně zmíněn Našinec. Způsoby Hledání nápravy těžké situace před založením Matice by mohly být vodítkem i pro dnešek.


  Knihy pro katolíka. Literární rádce a průvodce novější dobou.

  Krlín Josef, 1933

  Kromě toho vyšly:
  2. Knihovna katolického inteligenta. Dvanáct stovek vybraných knih. Bitnar Vilém, 1931.
  3. Tři sta knih pro mládež. I. dodatek ke katalogu Veřejné katolické půjčovny knih v Praze II., Ostrovní 7a. Miklík Josef Konstantin, 1935.
  4. Klíč k dobré literatuře aneb Seznam knih, knížek a knížeček výborně, dobře neb snažně udělaných téměř obecně žádoucích, užitečných a přístupných myslím čtenářů zdravých, jadrných a nepříliš odborných. S vyloučením spisů ohavných, škodlivých a zbytečných jako vzor příklad a pravidlo také budoucího podnikání knižního a časopiseckého pro lidi katolické, křesťanské a opravdové. Taktéž pro náležitě řízené knihovny obecní a školní, pro katolické půjčovny knih, pro vzdělavací ústavy všeho druhu a určení, pro vydavatele, knihkupce a nakladatele sepsal prof. Dr. Konstantin Miklík C. SS. R za pomoci Timothea Vodičky a Karla Vacha. Miklík Josef Konstantin, 1939.
  Kromě Krlínova seznamu, Dominikánská edice Krystal, sv. 16, který publikujeme kvůli úplnosti této edice, nehodláme ostatní zařazovat; všechny čtyři trpí snahou zařadit knih co nejvíce (také pod tlakem veřejného mínění) na úkor rozlišování bezúhonnosti autorů a celostní pravdivosti a mravnosti jejich textů.
  5. Kromě toho vycházela v letech 1946 až 1948 příloha O knihách týdeníku Dobrý pastýř. Všechny tři kompletní roč. této přílohy zveřejňujeme zde.


  Přehled katolické theologie české.

  Hronek Josef, 1939

  Kropáč & Kucharský, sv. 1939.x. Víckrát nevyšlo.


  Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. Část 1, str. 1 – 480

  Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1912

  Dědictví sv. Prokopa, sv. 55 (spolu s částí 2). Zcela unikátní dílo Katolické církve v Českých zemích. Část 1: I. O bohovědě, II. Písmo svaté, III. Obrana víry a věrouka, IV. Filosofie, V. Mravouka a zpovědnice, VI. Asketika, VII. Pastýřské bohosloví, VIII. Paedagogika, IX. Homiletika (1. díl). Podrobný obsah uvádíme v úvodu každé části.


  Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. Část 2, str. 481 až 960

  Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913

  Dědictví sv. Prokopa, sv. 55 (spolu s částí 1). Zcela unikátní dílo Katolické církve v Českých zemích. Část 2: IX. Homiletika (2. díl), X. Právo dírkevní, XI. Sociologie a charita, XII. Patrologie a patristika, XIII. Hagiografie. Podrobný obsah uvádíme v úvodu každé části. Čtyři textové soubory jsou z archive.org.


  Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. Část 3, str. 961 – 1440

  Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1914

  Dědictví sv. Prokopa, sv. 57. Zcela unikátní dílo Katolické církve v Českých zemích. Část 3: XIV. Církevní dějiny, XV. Církevní dějiny české (malý díl je ještě v části 4). Podrobný obsah uvádíme v úvodu každé části.


  Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. Část 4, str. 1441 – 1920

  Podlaha Antonín, 1918

  Dědictví sv. Prokopa, sv. 61. Zcela unikátní dílo Katolické církve v Českých zemích. Část 4: XV. Církevní dějiny české (dokončení), XVI. Liturgika, XVII. Archeologie a církevní umění, XVIII. Církevní zpěv a hudba, XIX. Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy a kalendáře. Dodatky a opravy (1. menší díl). Podrobný obsah uvádíme v úvodu každé části.


  Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. Část 5, str. 1921 – 2320

  Podlaha Antonín, 1923

  Dědictví sv. Prokopa, sv. 64. Zcela unikátní dílo Katolické církve v Českých zemích. Část 5: Dodatky a opravy (2. větší díl). Životopisy spisovatelů v pořádku abecedním. Rejstřík jmenný a věcný. Druhá řada doplňků a oprav. Seznam zkratek. Doslov. Podrobný obsah uvádíme v úvodu každé části. Viz následující separáty.


  Celá bibliografie. Rejstříky – Poslední doplňky – Zkratky, obsah a doslov (separáty z Bibliografie české katolické literatury náboženské, části 5).

  Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1923

  Ohledně separátů viz předch. knihu.


  Dědictví sv. Václava: 1. Dějiny Dědictví sv. Václava (1669 až 1900). 2. Doplňky k Dějinám Dědictví sv. Václava Dra Jana Nep. Sedláka.

  Sedlák Jan Nepomucký, Podlaha Antonín, 1925

  Dědictví sv. Václava bylo naším vůbec prvním Dědictvím. Proto dopředu umísťujeme čtyři články:
  01. Z doby částečně katolické monarchie císaře Františka Josefa I. slovníkové heslo Dědictví (literatura). Ježek Jan, 1893 (Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Str. 141).
  02. Z doby republiky presidenta "Osvoboditele", který pro národ neudělal dobrého nikdy nic, O našich "Dědictvích". ČKD 1929, č. 1 + 2, str. 146.
  Potom jsou umístěny dva ze zdrojů, ze kterých Otec biskup Sedlák čerpal:
  03. Redakční článek Původ, činnost a zaniknutí Dědictví Svatováclavského, který vyšel v ČKD 1852, č. 9, str. 168 – 173.
  04. Dědictví sv. Václava. J. J. (Jireček Josef), 1860, který otiskly Rozpravy z oboru historie, filologie a literatury, roč. 1, str. 19 – 26.
  1. Následuje vlastní Sedlákův text; vyšel r. 1901. Tyto Dějiny předtím vyšly v šesti dílech v Časopisu katolického duchovenstva: ČKD 1901, č. 1, str. 38 – 41, č. 2, str. 88 – 92, č. 3, str. 153 – 158, č. 4, str. 248 – 254, č. 5, str. 302 – 309 a č. 6, str. 369 – 375, odkud je přebíráme.
  2. Nakonec uvádíme Doplňky Otce biskupa Podlahy – vyšly také v ČKD a to v pěti dílech: ČKD 1924, č. 9, str. 625 – 629, č. 10, str. 722 – 730, 1925, č. 1, str. 40 – 44, č. 2, str. 138 – 141 a č. 3, str. 229.


  Václav Kotrba. Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba.

  , 0


   Dějiny Svatojanského Dědictví. Matrika údův Dědictví sv. Jana Nepomuckého v Praze od roku jeho založení 1835. Díl 1 a 2. Činnost Dědictví Svatojanského v Praze od r. 1835 do r. 1901. Kompletní bibliografie Dědictví sv. Jana Nepomuckého.

   Borový Klement, Sedlák Jan Nepomucký, 1947

   Borového Dějiny a Matrika 1 (Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 72, vyd. 1885) a 2 (Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 73, vyd. 1886).
   Sedlákova Činnost (Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 91, vyd. 1901).
   Kompletní bibliografii připravujeme-dokončujeme, do r. 1947.


   Dějiny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně (1850 – 1930) s kompletní bibliografií až do r. 1946

   Masák Emanuel, 1948

   Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 100 (vyd. 1932). V Knihovně Libri nostri je zveřejněno všech 110 svazků Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (ještě chystáme informace o ukončení činnosti Dědictví). Kompletní bibliografie je vřazena za knihou.


   Dědictví sv. Prokopa – jeho kompletní bibliografie

   Podlaha Antonín, Čihák Josef (aj. red.), 1939

   V Knihovně Libri nostri je zveřejněno všech 71 svazků, které vydalo Dědictví sv. Prokopa. V jejich bibliografii se u titulů uvádí poznámka (např. cena) podle publikace Racionalisace života – snahy o řízení vzniku lidského života i jeho konce s hlediska mravouky. Kadlec Karel, 1936 (v pododd.: 0508 5. přikázání Boží).
   Proč a jak Dědictví skončilo? V ČKD často vycházela Zpráva o (té které) schůzi výboru Dědictví sv. Prokopa i Seznam (zakladatelů nebo) údů a účastníků Dědictví sv. Prokopa. V drtuhé příloze přikládáme poslední tři zápisy ze schůzí výboru tak, jak vyšly v ČKD, s krátkým komentářem.


   Vzdělávací knihovna katolická – kompletní bibliografie a všechny její svazky

   Tumpach Josef, Podlaha Antonín, Čihák Josef, Merell Jan, 1948

   V Knihovně Libri nostri je zveřejněno všech 70 svazků Vzdělávací knihovny katolické, všech 17 svazků Nové řady (t. j. do r. 1940) a všech pět svazků Druhé Nové řady, vše tedy až do r. 1948. Bibliografie této knihovny je také kompletní: u titulů se uvádí poznámka (např. cena) podle sv. X Nové řady (Staročeské cestopisy do Svaté země. Zachystal František aj. red., 1931).
   Před bibliografií je zařazena zpráva Časopis katolického duchovenstva a Vzdělávací knihovna katolická přijaty Jeho Svatostí papežem Lvem XIII. z ČKD 1900, č. 4, str. 288.
   Po bibliografii jsou ještě dva články:
   1. Vzdělávací knihovna katolická. Pořádají dr. J. Tumpach a dr. Ant. Podlaha. Soldát Alois, ČKD 1896, č. 6, str. 374nn.
   2. Bibliotheca eruditionis catholicae. Dirigentibus Dr. Jos. Tumpach et Dr. Ant. Podlaha. Soldát Alois(?), ČKD 1905, č. 3, str. 290 – 293.


   Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských v Brně 1881 – 1918.

   Kubíček Jaromír, Papírník Miloš, 2012

   Děkujeme MZK za naskenování a zpřístupnění publikace, která obsahuje bibliografii přední katolické knihtiskárny. I tato publikace dokládá, jak mnoho a jak strašlivě jsme na 1. světové válce prodělali (na 2. světové válce jsme naproti tomu ale vydělali).


   Čtyřicet let Katolického spolku tiskového v Praze. Zánik Katolického spolku tiskového v Praze.

   Ježek Jan, Skopec Jindřich, 1926

   První část vydaly Hlasy Katolického spolku tiskového 42, 1911, č. 5., druhá část vyšla v ČKD 1926, č. 3 + 4, str. 266 – 271.
   Výzva: S díky uvítáme zaslání kteréhokoliv svazku z této bibliografie, který Knihovna Libri nostri ještě nemá ve svém fondu. Pán Bůh odplať!


   Vlast. Vydavatelský spolek Družstvo Vlasť a měsíčník Vlasť (později Vlast).

   Šisler Petr, Flekáček Josef, 2008

   1. Vlast 1884 – 1941. Šisler Petr, 2008. Zkrácený separát, se souhlasem autora.
   2. Deset let "Vlasti". Ukazatel obsahu desíti ročníků "Vlasti" 1884 – 1894, v upomínku desítiletého trvání časopisu "Vlasti". Flekáček Josef, 1895; výtisk je neúplný – zdá se, že úplný výtisk už nikde neexistuje, že všechny byly k dnešku zničeny.

   Vlajkovou lodí nakladatelství Vlast byl časopis Vlast vydávaný od roku 1884-1941..


   Tisková liga – kompletní bibliografie

   Horský Rudolf, Hálek Vlastimil, Suchoradský Antonín, Hubáček František (aj. red.), 1930

   Srov. Tomáš Škrdle. Jeho život, práce a působení ve družstvu Vlast a v katolickém životě v l. 1880 – 1913. Jiroušek Tomáš Josef, 1917 – v pododdělení 1504: Přední české osobnosti. Všechny texty edice Husitství ve světle pravdy naleznete v pododdělení 1505: Boj s husitismem. Všechny texty edice Obrana víry jsou v pododdělení 0314: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví. Každý ostatní text vydaný Tiskovou ligou mimo obě edice je v Knihovně umístěn tak, jak to odpovídá jeho obsahu. Výzva: Rádi bychom zařadili i ostatní označené, dosud chybějící sešitky z této bibliografie; děkujeme za laskavé obstarání kteréhokoliv z nich.


   Pod ochranou sv. Michala archanděla. Jubilejní tisková akce českých katolíků při 25letém jubileu trvání Českoslovanské akciové tiskárny v Praze

   Stašek Bohumil, 1937


   Školské sestry OSF – kompletní bibliografie. V Knihovně jsou i všechny vydané tituly.

   Fūrgottová Xaverie, 2019

   Rozlišujeme zde dvě řady, obě jsou v Knihovně Libri nostri kompletní:
   1. Knihy touto kongregací vydané mají ve svém popisu: Školské sestry OSF, sv XX. Bibliografii této řady zde předkládáme (v 5. sloupci je pododdělení Knihovny).
   2. A čtyři knihy, vydané nakladatelstvím Bohuslav Rupp pro tuto kongregaci a ve spolupráci s ní. Ty mají ve svém popisu: Edice Školských sester, sv. XX. Přitom všechny tyto čtyři publikace byly vydány i v první, základní řadě.
   K některým autorstvím – představená, za které kniha vyšla.


   Dominikánská edice Krystal – její kompletní bibliografie (do r. 1949)

   Braito Silvestr Maria Josef, 1948

   V bibliografii chybí ještě několik položek – jsou označeny ?; pokud by měl některý čtenář o pořadovém čísle některé z nich informaci, prosíme o její sdělení – děkujeme.
   V edici vyšlo i několik soukromých bibliofilských brožur, charakterizujeme je jako Soukromý tisk Krystal, sv. X (zatím neznáme tituly sv. 1 až 3).
   Vycházela zde i pojednání o jednotlivých světcích – tato sbírka Vítězové je kompletní a zvlášť v pododdělení 1301: Soustavné přehledy světců.
   Viz též Studijní archy Krystal


   Kropáč & Kucharský. Nakladatelství oddechové beletrie, katolické věrouky a přírodovědných příruček v Praze; knihkupectví.

   Zach Aleš, 2018


   Bohuslav Rupp. Nakladatelství katolické věrouky, homiletiky, katechetiky a klasické beletrie v Praze.

   Zach Aleš, 2018


   70 let nakladatelství Vyšehrad 1934 – 2004

   Dvořák Jiří (aj. red.), 2004